Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach 199/2008 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2017

Platnosť od: 06.06.2008
Účinnosť od: 01.01.2012
Účinnosť do: 31.12.2017
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia, Vodné hospodárstvo, Vodné zdroje a podzemné vody

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDSEUPP1ČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach 199/2008 účinný od 01.01.2012 do 31.12.2017
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 199/2008 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 462/2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 81 ods. 4 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách ...

§ 1

Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach je súhrn opatrení súvisiacich ...

§ 2
(1)

Poľnohospodárska pôda v zraniteľných oblastiach1) je zaradená v registri produkčných blokov Identifikačného ...

(2)

Svahy poľnohospodárskej pôdy so sklonom nad 12o sa nesmú využívať ako orná pôda. Na svahoch poľnohospodárskej ...

(3)

Odvodnené územia poľnohospodárskej pôdy s funkčným melioračným systémom sa musia obhospodarovať spôsobom, ...

(4)

Pri obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka ...

(5)

O obhospodarovaní poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach podľa stupňov obmedzenia aplikácie ...

§ 3
(1)

Hnojivom s obsahom dusíka sa na účely tejto vyhlášky považuje každá látka obsahujúca organicky viazaný ...

a)
anorganické tuhé a kvapalné dusíkaté hnojivá, jednozložkové alebo viaczložkové a pomaly pôsobiace priemyselné ...
b)
kvapalné hospodárske hnojivá, ktorými sú hnojovica, močovka a hnojovka,
c)
tuhé hospodárske hnojivo z chovov hospodárskych zvierat a hydiny s podstielkou, ktorým je maštaľný hnoj, ...
d)
upravený čistiarenský kal a dnové sedimenty,4)
e)
komposty, organicko-minerálne hnojivá, substráty a zvyšky po fermentácii z bioplynových a bioetanolových ...
(2)

V zraniteľných oblastiach je zakázané aplikovať hnojivá s obsahom dusíka podľa odseku 1 od 15. novembra ...

§ 4
(1)

Kapacita skladovacích priestorov na maštaľný hnoj a kapacita nádrží na kvapalné hospodárske hnojivá ...

(2)

Skladovacie priestory, hnojiská tuhých hospodárskych hnojív musia byť nepriepustné a vybavené zásobníkmi ...

(3)

Z maštalí a výbehov hospodárskych zvierat a zo skladov hnojív a hospodárskych hnojív sa do ich okolia ...

(4)

Tuhé hospodárske hnojivá a kompost možno voľne skladovať na poľnohospodárskej pôde, ak nehrozí znečistenie ...

(5)

Voľne skladovať tuhé hospodárske hnojivá je zakázané na poľnohospodárskej pôde

a)
s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom dusíka,
b)
trvalo zamokrenej,
c)
s vysokou hladinou podzemnej vody nad 0,6 m, a to aj dočasne,
d)
na svahu so sklonom nad 3o,
e)
v inundačnom území vodného toku,
f)
na území v okolí odkrytých podzemných vôd určenom orgánom štátnej vodnej správy.
§ 5
(1)

Na svahoch poľnohospodárskej pôdy so sklonom nad 12o je zakázané aplikovať hnojivá s obsahom dusíka.

(2)

Na svahoch ornej pôdy so sklonom nad 7o možno aplikovať hnojivá s obsahom dusíka len vtedy, ak sú bezodkladne ...

(3)

Aplikácia vyzretého kompostovaného, najmä rozdrveného hnoja od oviec je povolená na povrch trávneho ...

§ 6
(1)

Hnojivá s obsahom dusíka treba aplikovať tak, aby sa hnojivo účinne zadržalo v pôde zaoraním tuhých ...

(2)

Priemerné množstvo dusíka aplikovaného vo forme maštaľného hnoja a iných hospodárskych hnojív nesmie ...

(3)

Po aplikácii dusíka vo forme hospodárskych hnojív v najvyššej povolenej dávke možno na pokrytie potrieb ...

a)
120 kg.ha-1 za rok na poľnohospodárskej pôde s nízkym stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom ...
b)
80 kg.ha-1 za rok na poľnohospodárskej pôde so stredným stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom ...
c)
40 kg.ha-1 za rok na poľnohospodárskej pôde s vysokým stupňom obmedzenia aplikácie hnojív s obsahom ...
(4)

Jednorazová dávka anorganických hnojív podľa odseku 4 nesmie prevýšiť dávku dusíka 60 kg.ha-1.

(5)

Dávku tuhých hospodárskych hnojív možno zvýšiť pri zakladaní chmeľnice, vinice alebo ovocného sadu na ...

(6)

Dávky tuhých hospodárskych hnojív podľa odseku 5 nemožno aplikovať na svahoch viníc, ovocných sadov ...

(7)

Hnojivá s obsahom dusíka je zakázané aplikovať

a)
v zónach 10 m od
1.
brehovej čiary vodného toku,
2.
zátopovej čiary vodnej nádrže,
3.
hranice ochranného pásma I. stupňa vodného zdroja,
b)
na pôdy, ak sú zamokrené, zamrznuté do hĺbky 8 cm a viac alebo pokryté vrstvou snehu nad 5 cm.
(8)

Plán aplikácie hnojív s obsahom dusíka sa vypracúva ako súčasť plánu hnojenia každoročne do 15. februára. ...

(9)

Používať závlahovú vodu5) možno len v takom rozsahu a množstve, aby nedošlo k znečisteniu povrchových ...

§ 7

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 392/2004 Z. z., ktorou sa ...

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2008.

Zdenka Kramplová v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

  OBSAH ŽIVÍN V HOSPODÁRSKYCH HNOJIVÁCH, UPRAVENOM KALE A ORGANICKÝCH A ORGANICKO-MINERÁLNÝCH HNOJIVÁCH V kg.t-1

  Hnojivo Obsah živín v kg.t-1 hospodárskeho hnojiva, upraveného kalu a organického a organicko-minerálneho ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

  POTREBA SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ NA MAŠTAĽNÝ HNOJ, MOČOVKU A HNOJOVICU NA JEDEN MESIAC PRE JEDNO ZVIERA

  Kategória Priemerná živá hmotnosť Produkcia/deň Potreba skladovacích nádrží na 1 mesiac pre jedno zviera ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

  POTREBA DUSÍKA NA TVORBU ÚRODY POĽNOHOSPODÁRSKYCH PLODÍN

  Plodina Potreba dusíka v kg.t-1 hlavného a vedľajšieho produktu Obilniny 23 Kukurica na zrno 27 ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

  DYNAMIKA VYUŽITEĽNOSTI ŽIVÍN V PERCENTÁCH

  Hnojivo 1. rok 2. rok   N P K N P K Maštaľný hnoj 30 25 40 20 20 35 Hnojovica  HD 50 25 40 20 ...

  ŠPECIFICKÁ HMOTNOS V t.m-3 A STRATA V %

  Hnojivo Špecifická hmotnosť 1 m3(t) Strata počas skladovania(%) Maštaľný hnoj 0,80 30 Hnojovica ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

  SPRÍSTUPOVANIE MINERÁLNEHO DUSÍKA Z PÔDNYCH ZÁSOB

  Asociácia pôd Bodová hodnota pôdy* Priemerná denná produkcia Nan P 1 do 20 bodov produkčného potenciálu ...

  Poznámka:

  Množstvá sprístupneného dusíka z vlastných zásob pôdy sa vypočítajú vynásobením hodnoty priemernej dennej ...

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

  APLIKÁCIA DÁVKY DUSÍKA Z ANORGANICKÝCH HNOJÍV PRE PLODINY NÁROČNÉ NA DUSÍK PODĽA STUPOV OBMEDZENIA

  Stupeň obmedzenia Povolená dávka dusíka na ha Regulácia dávkovania N nízky a 120 1. celková dávka ...

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

  PRODUKCIA DUSÍKA JEDNÝM ZVIERAŤOM ZA ROK

  Kategória Priemerná živá hmotnosť kg Produkcia dusíka Produkcia disponibilného dusíka za rok (kg) ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

  SPÔSOB URČENIA ZÁVLAHOVEJ DÁVKY

  Cieľom zavlažovania je udržať vlhkosť pôdy medzi hydrolimitmi – bodom vädnutia a poľnou vodnou kapacitou. ...

  Druh pôdy Objemová hmotnosť[g/cm3 ] Vlhkosť vädnutia [obj. %] Poľná vodná kapacita [obj. %] Piesočnatá ...

  Ak sa určí vlhkosť pôdy v koreňovej oblasti, možno pomocou uvedenej tabuľky zistiť, či je potrebné zavlažiť ...

  V hlinitej pôde sa stanovila vlhkosť pôdy v 10 cm vrstvách:

  Hĺbka [cm] Vlhkosť pôdy [% hm.] 10 12,6 20 14,3 30 18,1 40 19,8 50 24,3 ...

  Pri závlahe postrekom je potrebné prevlhčiť pôdu do hĺbky 50 cm.

  Výpočet závlahovej dávky:

  Vlhkosť pôdy v hmotnostných % treba vynásobiť objemovou hmotnosťou pre hlinitú pôdu, napr. 1,3 g/cm3. ...

  Hĺbka [cm] Vlhkosť pôdy[% obj.] Obsah vody [mm] 10 12,6 x 1,3 = 16,38 16,38 20 14,3 x 1,3 = 18,59 ...

  Obsah vody vo vrstve pôdy 0 až 50 cm: 16,38 + 18,59 + 23,53 + 25,74 + 31,59 = 115,83 mm.

  Poľná vodná kapacita pre hlinitú pôdu: 35 obj. %, t. j. 35 mm vody v 10 cm vrstve pôdy.

  Poľná vodná kapacita pre vrstvu pôdy 0 až 50 cm: 35 x 5 = 175 mm.

  Závlahová dávka:

  175 – 115,83 = 59,17 mm 60 mm, t. j. 600 m3/ha.

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 199/2008 Z. z.

  VÝPOČET KAPACITY SKLADOVACEJ NÁDRŽE NA HNOJOVKU

  Vzorec pre nezastrešené hnojisko:

  ...

  Vzorec pre zastrešené hnojisko s nezastrešenou manipulačnou plochou:

  ...

  kde:

  KH – kapacita hnojiska v m3,

  VH – výtok hnojovky z hnoja pri výške uskladneného hnoja v m

  2 m – 6 % pri dostatočnom podstielaní

  9 % pri nedostatočnom podstielaní

  3 m – 9 % pri dostatočnom podstielaní

  12 % pri nedostatočnom podstielaní

  4 m – 12 % pri dostatočnom podstielaní

  15 % pri nedostatočnom podstielaní

  5 m – 15 % pri dostatočnom podstielaní

  18 % pri nedostatočnom podstielaní

  6 m – 18 % pri dostatočnom podstielaní

  21 % pri nedostatočnom podstielaní,

  DS – doba skladovania hnojovky v mesiacoch,

  UZ – ročný úhrn zrážok v mm

  PH – plocha hnojiska m2

  MP – manipulačná plocha pri hnojisku v m2

  1,2 – 20 % rezerva na návalové vody.

Poznámky

 • 1)  § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 617/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a ...
 • 2)  Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. ...
 • 3)  Zákon č. 136/2000 Z. z. o hnojivách v znení zákona č. 555/2004 Z. z.
 • 4)  § 3 zákona č. 188/2003 Z. z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení ...
 • 5)  § 9 ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. ...
 • *)  Pre každý produkčný blok je táto hodnota uverejnená na www.vupu.sk.
Načítavam znenie...
MENU
Hore