Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 195/2013 účinný od 01.07.2014 do 31.12.2016


Platnosť od: 10.07.2013
Účinnosť od: 01.07.2014
Účinnosť do: 31.12.2016
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel, Ceny

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP1 ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou 195/2013 účinný od 01.07.2014 do 31.12.2016
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 195/2013 s účinnosťou od 01.07.2014 na základe 188/2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa ustanovuje cenová regulácia výroby, distribúcie a dodávky pitnej vody verejným vodovodom a ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 40 ods. 1 písm. a) až e) a h) až l) ...

§ 1
Základné pojmy

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

regulačným obdobím obdobie od roku 2012 do roku 2016,

b)

rokom t rok, na ktorý sa určuje alebo platí cena,

c)

rokom t+n n-tý rok nasledujúci po roku t,

d)

rokom t-n n-tý rok predchádzajúci roku t,

e)

objemovou jednotkou 1 m3 pitnej vody alebo 1 m3 odvedenej komunálnej odpadovej vody1) (ďalej len „odpadová ...

f)

skupinou odberateľov2) pitnej vody odberatelia2) v lokalite, pre ktorých dodávka pitnej vody má rovnaký ...

g)

skupinou producentov3) odpadovej vody producenti3) v lokalite, od ktorých odvádzanie a čistenie odpadovej ...

h)

distribúciou pitnej vody predaj pitnej vody iným regulovaným subjektom, ktorí dodávajú pitnú vodu odberateľovi.2) ...

§ 2
Rozsah cenovej regulácie

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vzťahuje na

a)

výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

b)

výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,

c)

dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

d)

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

e)

odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

f)

čistenie odpadovej vody privádzanej do čistiarne odpadových vôd verejnou kanalizáciou (ďalej len „čistenie ...

§ 3
Spôsob vykonávania cenovej regulácie

Cenová regulácia vo vodnom hospodárstve podľa tejto vyhlášky sa vykonáva priamym určením maximálnej ...

a)

výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

b)

výrobu a distribúciu pitnej vody verejným vodovodom,

c)

dodávku pitnej vody verejným vodovodom,

d)

odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

e)

odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

f)

čistenie odpadovej vody.

§ 4
Rozsah, štruktúra a výška ekonomicky oprávnených nákladov
(1)

Ekonomicky oprávnenými nákladmi sú

a)
náklady na obstaranie vody z podzemných, povrchových vodárenských zdrojov alebo nákupom; za ekonomicky ...
b)
primerané technologické náklady,
c)
osobné náklady;4) za ekonomicky oprávnené náklady sa považujú aj priemerné osobné náklady na jedného ...
d)
náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,5)
e)
odpisy hmotného majetku,6) okrem odpisov hmotného majetku podľa písmen f) a g) najviac vo výške ustanovenej ...
f)
odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku,6) ktorý bol obstaraný z prostriedkov Európskej únie, zo ...
g)
odpisy nadobudnutého už prevádzkovaného hmotného majetku a nehmotného majetku,6) zaradeného do účtovníctva ...
h)
nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného majetku, o ktorom účtuje vlastník a ktorý sa používa ...
i)
náklady na opravy a údržbu majetku využívaného na zabezpečenie regulovanej činnosti v rozsahu zabezpečujúcom ...
j)
úrok z úveru poskytnutého bankou alebo pobočkou zahraničnej banky12) na obstaranie hmotného majetku ...
k)
režijné náklady na regulované činnosti.
(2)

Na účely kalkulácie ekonomicky oprávnených nákladov sú oprávnené režijné náklady na regulované činnosti ...

(3)

Skutočná výška ekonomicky oprávnených nákladov sa zníži v prípade predaja hmotného majetku, ktorého ...

(4)

Výška plánovaných ekonomicky oprávnených nákladov na rok t v návrhu ceny za regulované činnosti sa určuje ...

(5)

Ekonomicky oprávnenými nákladmi nie sú

a)
sankcie,
b)
náklady spojené s nevyužitými prevádzkami a výrobnými kapacitami,
c)
odpisy nevyužívaného dlhodobého majetku, odpisy „goodwill“ a odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku ...
d)
odmeny členov štatutárnych orgánov a ďalších orgánov právnických osôb za výkon funkcie, ktorí nie sú ...
e)
platby poistného za poistenie zodpovednosti za škody spôsobené členmi štatutárnych orgánov a členmi ...
f)
príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie,15) príspevky na životné poistenie a príspevky na účelové ...
g)
odstupné a odchodné presahujúce výšku ustanovenú osobitným predpisom,16)
h)
príspevky na stravovanie zamestnancov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,17)
i)
cestovné náhrady nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,18)
j)
tvorba sociálneho fondu nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,19)
k)
náklady na poskytovanie ochranných pracovných prostriedkov nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,20) ...
l)
dobrovoľné poistenie osôb,
m)
manká a škody na majetku vrátane škody zo zníženia cien nevyužiteľných zásob a likvidácie zásob,
n)
náklady vyplývajúce z chýb vo výpočtoch, v kalkulačných prepočtoch alebo v účtovníctve, duplicitne účtované ...
o)
náklady na reprezentáciu a dary,
p)
odmeny a dary pri životných jubileách a pri odchode do dôchodku,
q)
náklady na starostlivosť o zdravie zamestnancov a na vlastné zdravotnícke zariadenia nad rozsah ustanovený ...
r)
príspevky a náklady na rekreačné, regeneračné, rekondičné a ozdravné pobyty, ak povinnosť ich uhrádzania ...
s)
náklady na údržbu a prevádzku školiacich zariadení a rekreačných zariadení,
t)
daň z nehnuteľnosti platená za školiace zariadenia a rekreačné zariadenia,
u)
štipendiá poskytnuté študentom a žiakom stredných odborných škôl,
v)
odpis nedobytnej pohľadávky,
w)
tvorba rezerv nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,23)
x)
rozdiely zo zmien použitých účtovných metód a účtovných zásad,24)
y)
tvorba opravných položiek,
z)
náklady vynaložené na odstránenie nedostatkov zistených pri kolaudačnom konaní,
aa)
náklady spojené s prípravou a zabezpečením nerealizovanej investičnej výstavby,
ab)
straty z predaja dlhodobého majetku a zásob,
ac)
zostatková cena predaného alebo vyradeného hmotného majetku a nehmotného majetku,
ad)
náklady na reklamu alebo propagáciu uskutočňovanú formou podpory športových, kultúrnych a zábavných ...
ae)
spotreba pohonných látok nad rozsah ustanovený osobitným predpisom,25)
af)
náklady na výkon regulovanej činnosti, ktorý je realizovaný iným ako regulovaným subjektom, v ktorom ...
ag)
straty z obchodov s finančnými a komoditnými derivátmi,
ah)
kurzové straty,
ai)
náklady súvisiace s vývozom a likvidáciou obsahu žúmp a septikov v čistiarni odpadových vôd,
aj)
odpisy hmotného majetku obstaraného nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne potrebný na výkon regulovanej ...
ak)
náklady na opravy majetku súvisiace so spätnou úpravou povrchu nad rozsah preukázateľne a nevyhnutne ...
al)
ostatné náklady, ktoré nie sú uvedené v odseku 1.
(6)

Ak sa regulovaným subjektom zabezpečuje prevádzka verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií iným ...

§ 5
Spôsob určenia výšky primeraného zisku
(1)

Primeraný zisk sa určí ako súčin hodnoty regulačnej bázy aktív a primeranej miery výnosnosti regulačnej ...

kde

T je sadzba dane z príjmov na rok t,

E je vlastné imanie v eurách k 31. decembru 2010,

D sú cudzie zdroje v eurách k 31. decembru 2010,

RE je reálna cena vlastného kapitálu a vlastných zdrojov vypočítaná podľa vzorca

kde

RF je výnosnosť bezrizikového aktíva, prepočítaný priemerný výnos päť a viacročných štátnych dlhopisov ...

βLEV je vážený koeficient , ktorý definuje citlivosť akcie spoločnosti na riziko trhu so zohľadnením ...

kde

βUNLEV je nevážený koeficient bez vplyvu sadzby dane z príjmov a podielu cudzích zdrojov; na rok 2012 ...

D/E je pomer cudzích zdrojov ku vlastnému imaniu; na rok 2012 určený vo výške 60 % v prospech cudzieho ...

(RM - RF) je celková riziková prémia; na rok 2012 určená vo výške 3,00 % a na ďalšie roky regulačného ...

RM je výkonnosť tržného portfólia určená na rok 2012 vo výške 7,01 %,

RD je reálna cena cudzích zdrojov, prepočítaná priemerná výška úverov poskytnutých nefinančným spoločnostiam ...

Reálna miera výnosnosti regulačnej bázy aktív (WACC) pred zdanením je na rok 2012 úradom vypočítaná ...

(2)

Primeraný zisk pri výrobe, distribúcii a dodávke pitnej vody verejným vodovodom pre regulovaný subjekt, ...

(3)

Faktor efektivity X pre regulované činnosti na regulačné obdobie má hodnotu 3,5 %.

§ 6
Podklady návrhu ceny
(1)

Súčasťou návrhu ceny sú

a)
výpočet priemernej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom (ďalej len „výroba, ...
b)
výpočet priemernej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou (ďalej len „odvádzanie ...
c)
údaje potrebné na výpočet cien podľa písmen a) a b) vyplnené v prílohe č. 1 alebo 2,
d)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do účtovníctva v roku t-1, ktorý sa používa na ...
e)
prehľad plánovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovaných činností na rok t ...
f)
prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v roku t - 2 zaradeného do ...
g)
ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až f) nie ...
(2)

Ak sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom prvýkrát, súčasťou návrhu ceny sú

a)
výpočet a návrh maximálnych cien za výrobu a dodávku pitnej vody, za výrobu a distribúciu pitnej vody ...
b)
výpočet a návrh maximálnych cien za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie odpadovej vody ...
c)
plánované údaje za regulované činnosti na rok t
1.
uvedené v riadkoch „Rok t“ v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 4 a príloh č. 9 až 12,
2.
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov na regulované činnosti podľa prílohy č. 5,
3.
kalkulácia rozpisu plánovaných režijných nákladov na regulované činnosti podľa prílohy č. 6,
4.
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov podľa lokalít, vrátane spoločných nákladov rozložených podielom ...
5.
zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu plánuje prevádzkovať ...
6.
prehľad plánovaných fakturovaných cien a príslušných množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej odpadovej ...
7.
zoznam subjektov, ktorým regulovaný subjekt plánuje distribuovať alebo čistiť vodu,
d)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa bude používať na vykonávanie regulovaných činností ...
e)
prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na regulované činnosti ...
f)
prehľad plánovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa regulovanej činnosti podľa prílohy ...
g)
vecný a finančný prehľad plánovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 16,
h)
prehľad projektovaných a skutočne využívaných kapacít vodárenského majetku v roku t zaradeného do trvalej ...
i)
ďalšie podklady potrebné na posúdenie návrhu ceny úradom, ak podklady uvedené v písmenách a) až h) nie ...
§ 7
Spôsob predkladania návrhu ceny
(1)

Návrh ceny sa predkladá v originálnej listinnej podobe a vyplnené tabuľky podľa príloh č. 1 až 18 sa ...

(2)

Ak sa návrh ceny predkladá regulovaným subjektom prvýkrát, súčasťou návrhu ceny sú podklady podľa § ...

(3)

Ak sa postupuje v cenovom konaní o zmene rozhodnutia podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona, ustanovenia ...

(4)

Vypočítané hodnoty sa na účely výpočtu cien matematicky zaokrúhľujú na štyri desatinné miesta, ak nie ...

§ 8
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody a výšky primeraného zisku ...
(1)

Na určenie maximálnej ceny za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálnej ceny za výrobu a distribúciu ...

kde

PRVt je priemerná cena za výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody v eurách na objemovú jednotku,

OVt-2 sú odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej ...

POVt-1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na výrobu, ...

NVt-2 sú skutočné oprávnené prevádzkové náklady v eurách na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody ...

QVTt-2 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov2) v ...

PZt je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2, pričom najvyššia miera primeraného ...

Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej ...

(2)

Výška primeraného zisku PZt v eurách sa vypočíta podľa vzorca

PZt = RAB2010 x WACCt,

kde

RAB2010 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku 2010 ...

(3)

Výška primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého dodávka pitnej vody verejným vodovodom nepresiahne ...

(4)

Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu a dodávku pitnej vody ...

kde

n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu ...

(5)

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody MCVt v eurách na objemovú jednotku sa navrhuje tak, aby ...

(6)

Ak sa regulovaným subjektom dodáva voda inému regulovanému subjektu, návrh maximálnej ceny za výrobu ...

(7)

Návrh maximálnej ceny pre jednotlivé skupiny odberateľov2) sa predkladá tak, aby maximálne ceny zohľadňovali ...

(8)

Ak sa návrh ceny na určenie maximálnej ceny predkladá prvýkrát, vypočíta sa priemerná cena za výrobu, ...

(9)

Maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej vody, ...

ak (JPIt - X) < 0, na účely výpočtu maximálnej ceny sa hodnota rozdielu JPIt a X rovná nule,

kde

MCVt je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej ...

MCVt–1 je maximálna cena za výrobu a dodávku pitnej vody, maximálna cena za výrobu a distribúciu pitnej ...

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov ...

X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 4,

Yt je faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku vypočítaný podľa odseku 10.

NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na výrobu, distribúciu ...

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vo výpočte použije, ak sa postupuje v cenovom ...

(10)

Faktor investičného rozvoja Yt je prioritne určený na podporu investícií do vodárenského majetku používaného ...

kde

SPOVt–2 je hodnota odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na výrobu, distribúciu ...

PPOVt–2 je hodnota odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na výrobu, distribúciu ...

QVTt–2 je skutočné množstvo dodanej pitnej vody v objemových jednotkách pre všetkých odberateľov2) v ...

§ 9
Spôsob výpočtu maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody a výšky primeraného zisku
(1)

Na určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálnej ceny za odvádzanie odpadovej ...

kde

PRSt je priemerná cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody v eurách na objemovú jednotku,

OSt–2 sú odpisy hmotného majetku a nehmotného majetku a nájomné za prenájom hmotného majetku a nehmotného ...

POSt–1 je hodnota odpisov v eurách z nového hmotného a nehmotného majetku používaného na odvádzanie ...

NSt–2 sú skutočné oprávnené prevádzkové náklady v eurách na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v roku ...

QSTt–2 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých ...

PZt je výška primeraného zisku v eurách vypočítaná podľa odseku 2, pričom najvyššia miera primeraného ...

Kt je faktor využitia kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody ...

(2)

Výška primeraného zisku PZt sa vypočíta podľa vzorca

PZt = RAB2010 × WACCt,

kde

RAB2010 je účtovná hodnota (zostatková cena) hmotného majetku a nehmotného majetku v eurách v roku 2010 ...

(3)

Výška primeraného zisku PZt pre regulovaný subjekt, ktorého odvedené a čistené množstvo odpadovej vody ...

(4)

Hodnota faktora využitia vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie odpadovej vody v ...

kde

n je koeficient využitia projektovanej kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie ...

(5)

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody MCSt sa navrhuje tak, aby vážený priemer maximálnej ...

(6)

Ak sa regulovaným subjektom čistí odpadová voda odvádzaná od iného regulovaného subjektu, návrh maximálnej ...

(7)

Maximálne ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody pre jednotlivé skupiny producentov3) v eurách ...

(8)

Ak sa predkladá návrh ceny na určenie maximálnej ceny za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, za odvádzanie ...

(9)

Maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej vody, ...

ak (JPIt - X) < 0, na účely výpočtu maximálnej ceny sa hodnota rozdielu JPIt a X rovná nule,

kde

MCSt je maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej ...

MCSt–1 je maximálna cena za odvádzanie a čistenie odpadovej vody, maximálna cena za odvádzanie odpadovej ...

JPIt je aritmetický priemer zverejnených hodnôt ukazovateľa „jadrová inflácia“ za posledných 12 mesiacov ...

X je faktor efektivity podľa § 5 ods. 4,

Yt je faktor investičného rozvoja v eurách na objemovú jednotku vypočítaný podľa odseku 10.

NK je medziročná zmena faktora využitia kapacity vodárenského majetku používaného na odvádzanie a čistenie ...

Z je hodnota zmeny v eurách na objemovú jednotku, ktorá sa vo výpočte použije, ak sa postupuje v cenovom ...

(10)

Faktor investičného rozvoja Y je prioritne určený na podporu investícií do vodárenského majetku používaného ...

kde

SPOSt–2 je hodnota odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na odvádzanie a čistenie ...

PPOSt–2 je hodnota odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku používaného na odvádzanie a čistenie ...

QSTt–2 je skutočné množstvo odvedenej a čistenej odpadovej vody v objemových jednotkách pre všetkých ...

§ 10
Podmienky vykonávania regulovaných činností v súvislosti s uplatňovaním ceny
(1)

Ak sa množstvo dodanej pitnej vody alebo množstvo odvedenej odpadovej vody určuje podľa meradla26) alebo ...

(2)

Ak pri ročnom vyúčtovaní za dodávku pitnej vody alebo za odvádzanie odpadovej vody regulovaným subjektom ...

§ 11
Spôsob určenia ceny a obsah oznámenia obce o cene
(1)

Maximálna cena za regulovanú činnosť sa regulovaným subjektom, ktorým je obec podľa § 14 ods. 8 zákona ...

(2)

Ak obec už má stanovenú maximálnu cenu za regulovanú činnosť podľa § 2 písm. c) piateho a šiesteho bodu ...

(3)

Oznámenie obce o cene podľa § 14 ods. 8 zákona obsahuje

a)
názov obce, sídlo a identifikačné číslo,
b)
číslo potvrdenia o registrácii,
c)
maximálnu cenu vypočítanú podľa odseku 1 alebo odseku 2,
d)
dátum,
e)
meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby,
f)
podpis oprávnenej osoby.
(4)

K oznámeniu obce o cene sa prikladajú podklady podľa § 6 ods. 1 písm. a) a b).

§ 12
Rozsah, spôsob a termíny predkladania skutočných údajov
(1)

Po skončení kalendárneho roka sa do 31. mája predkladajú skutočné údaje za predchádzajúci rok osobitne ...

a)
uvedené v riadkoch „Rok t-1“ v tabuľkách podľa príloh č. 1 až 4 a 9 až 12,
b)
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov podľa prílohy č. 5,
c)
kalkulácia rozpisu režijných nákladov podľa prílohy č. 6,
d)
kalkulácia ekonomicky oprávnených nákladov podľa lokalít vrátane spoločných nákladov rozložených podielom ...
e)
prehľad výnosov podľa prílohy č. 13,
f)
zoznam právnických osôb, ktorým regulovaný subjekt na základe zmluvného vzťahu prevádzkoval verejný ...
g)
prehľad fakturovaných cien vrátane príslušných celkových množstiev dodanej pitnej vody alebo odvedenej ...
h)
zoznam regulovaných subjektov, ktorým regulovaný subjekt distribuoval pitnú vodu alebo čistil odpadovú ...
i)
údaje o hmotnom majetku a nehmotnom majetku, ktorý sa používal na vykonávanie každej regulovanej činnosti ...
j)
prehľad nevyužívaného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku na každú regulovanú ...
k)
prehľad realizovaných investícií a investičných výdavkov týkajúcich sa každej regulovanej činnosti podľa ...
l)
vecný a finančný prehľad realizovaných opráv a údržby podľa prílohy č. 16.
(2)

Ak dodávka pitnej vody na rok t je väčšia ako 1 000 000 m3 alebo ak množstvo odvedenej odpadovej vody ...

(3)

Skutočné údaje podľa odsekov 1 a 2 sa predkladajú v originálnej listinnej podobe a vyplnené tabuľky ...

§ 13
Spôsob sledovania ekonomicky oprávnených nákladov v súvislosti s uplatňovaním ceny

Ekonomicky oprávnené náklady sa sledujú v rozsahu podľa príloh č. 5 až 8 osobitne za každú regulovanú ...

§ 14
Prechodné ustanovenia
(1)

Podľa tejto vyhlášky sa prvýkrát postupuje v konaní o cenovej regulácii na rok 2014.

(2)

Ak nebude cena na rok 2014 v konaní o cenovej regulácii schválená do 31. decembra 2013, do dňa doručenia ...

§ 15
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. júla 2013.

Jozef Holjenčík v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET CENY ZA VÝROBU, DISTRIBÚCIU A DODÁVKU PITNEJ VODY

  Prevziať prílohu - Vzor 01

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET CENY ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY

  Prevziať prílohu - Vzor 02

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  ÚDAJE POTREBNÉ PRE VÝPOČET CENY ZA VÝROBU, DISTRIBÚCIU A DODÁVKU PITNEJ VODY A ZA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY

  Prevziať prílohu - Vzor 03

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  SPOLOČNÉ ÚDAJE

  Prevziať prílohu - Vzor 04

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV V TISÍCOCH EUR

  Prevziať prílohu - Vzor 05

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  KALKULÁCIA ROZPISU REŽIJNÝCH NÁKLADOV PODĽA § 4 ODS. 2 V TISÍCOCH EUR

  Prevziať prílohu - Vzor 06

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA VÝROBU A DODÁVKU PITNEJ VODY PODĽA LOKALÍT V TISÍCOCH EUR

  Prevziať prílohu - Vzor 07

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ODVÁDZANIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY PODĽA LOKALÍT V TISÍCOCH EUR

  Prevziať prílohu - Vzor 08

  Príloha č. 9 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA VÝROBU A DISTRIBÚCIU PITNEJ VODY V TISÍCOCH EUR

  Prevziať prílohu - Vzor 09

  Príloha č. 10 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV NA ČISTENIE ODPADOVEJ VODY V TISÍCOCH EUR

  Prevziať prílohu - Vzor 10

  Príloha č. 11 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  KALKULÁCIA EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV VYČLENENÝCH Z PRÍLOHY Č. 5, KTORÉ SA TÝKAJÚ PREVÁDZKOVANIA VEREJNÝCH VODOVODOV A VEREJNÝCH KANALIZÁCIÍ NA ZÁKLADE ZMLUVNÉHO VZŤAHU MEDZI REGULOVANÝM SUBJEKTOM A ICH VLASTNÍKOM (OBEC) V TISÍCOCH EUR

  Prevziať prílohu - Vzor 11

  Príloha č. 12 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  ÚDAJE POTREBNÉ NA VÝPOČET PODIELU REŽIJNÝCH NÁKLADOV ZAPOČÍTANÝCH DO EKONOMICKY OPRÁVNENÝCH NÁKLADOV PODĽA POMERU DOSIAHNUTÝCH TRŽIEB Z JEDNOTLIVÝCH REGULOVANÝCH ČINNOSTÍ K CELKOVÝM TRŽBÁM PODĽA § 4 ODS. 2 V TISÍCOCH EUR

  Prevziať prílohu - Vzor 12

  Príloha č. 13 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  PREHĽAD VÝNOSOV ZA PRÍSLUŠNÉ REGULOVANÉ ČINNOSTI V TISÍCOCH EUR

  Prevziať prílohu - Vzor 13

  Príloha č. 14 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  ÚDAJE O HMOTNOM A NEHMOTNOM MAJETKU V TISÍCOCH EUR

  Prevziať prílohu - Vzor 14

  Príloha č. 15 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  PREHĽAD INVESTÍCIÍ (INVESTIČNEJ VÝSTAVBY) A PREHĽAD INVESTIČNÝCH VÝDAVKOV V EURÁCH

  Prevziať prílohu - Vzor 15

  Príloha č. 16 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  VECNÝ A FINANČNÝ PREHĽAD OPRÁV A ÚDRŽBY V EURÁCH

  Prevziať prílohu - Vzor 16

  Príloha č. 17 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  PREHĽAD PROJEKTOVANÝCH A SKUTOČNE VYUŽÍVANÝCH KAPACÍT VODÁRENSKÉHO MAJETKU V ROKU t-2

  Prevziať prílohu - Vzor 17

  Príloha č. 18 k vyhláške č. 195/2013 Z. z.

  ÚDAJE POTREBNÉ NA SLEDOVANIE STRÁT PITNEJ VODY VO VEREJNÝCH VODOVODOCH

  Prevziať prílohu - Vzor 18

Poznámky

 • 1)  § 2 písm. e) zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení ...
 • 2)  § 4 ods. 3 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 3)  § 4 ods. 4 zákona č. 442/2002 Z. z.
 • 4)  § 66 opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 16. decembra 2002 č. 23 054/2002-92, ktorým ...
 • 5)  Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou ...
 • 6)  § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
 • 7)  § 27 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  § 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 504/2009 Z. z.
 • 9)  § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty ...
 • 11)  § 29 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 12)  § 2 ods. 1, 5 a 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 13)  § 25 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 14)  § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...
 • 16)  § 76 a 76a Zákonníka práce v znení zákona č. 361/2012 Z. z.
 • 17)  § 152 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.
 • 18)  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
 • 19)  Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona ...
 • 20)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a ...
 • 21)  Zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného ...
 • 22)  Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...
 • 23)  § 20 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 24)  § 59 ods. 13 opatrenia č. 23054/2002-92 v znení opatrenia č. MF/26312/2009-74 (oznámenie č. 518/2009 ...
 • 25)  § 19 ods. 2 písm. l) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 60/2009 Z. z.
 • 26)  § 5 písm. c) a § 8 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore