Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy 195/2010 účinný od 15.05.2010

Platnosť od: 07.05.2010
Účinnosť od: 15.05.2010
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy 195/2010 účinný od 15.05.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 195/2010 s účinnosťou od 15.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Vihorlatské vrchy (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Humenné v katastrálnych územiach Brekov, Humenné, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 48 286,2639 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia ...

§ 2
Za činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, ...
a)

vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda hadiara krátkoprstého, orla krikľavého, ...

b)

odstraňovanie alebo poškodzovanie stromov s hniezdnymi dutinami ďatľa bielochrbtého, ďatľa prostredného, ...

c)

uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu1) ako účelového alebo výberkového, v časti chráneného ...

d)

mechanizované kosenie alebo mulčovanie trvalých trávnych porastov2) iným spôsobom, ako od stredu ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2010.

Jozef Medveď v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 195/2010 Z. z.

  VYMEDZENIE HRANÍC CHRÁNENÉHO VTÁČIEHO ÚZEMIA

  Chránené vtáčie územie je vymedzené v teréne podľa stavu katastrálnych k 1. januáru 2005 a ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 195/2010 Z. z.

  Časť chráneného vtáčieho územia, kde je zakázané vykonávať činnosť podľa § 2 písm. c)okres ...

Poznámky

 • 1)  § 18 ods. 1 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
 • 2)  Príloha č. 1 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 ...
 • 1)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore