Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina 19/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 24.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina 19/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 19/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ondavská rovina

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Ondavská rovina (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Trebišov v katastrálnych územiach Božčice, Čeľovce, ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 15 906,56 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia ...

§ 2
(1)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

vykonávanie lesohospodárskej činnosti v blízkosti hniezda orla kráľovského a sokola rároha od ...

b)

vykonávanie práva poľovníctva okrem práva poľovnej stráže a budovanie stavby vrátane poľovníckych ...

c)

rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov1) od 1. apríla do 31. júla,

d)

zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu alebo ostatnej zatrávnenej plochy 2) ...

e)

použitie existujúceho trvalého trávneho porastu na nepoľnohospodárske účely4) okrem líniových ...

f)

mechanizované kosenie existujúcich trvalých trávnych porastov spôsobom od okrajov do stredu od ...

g)

aplikovanie pesticídov na ostatných plochách2) vrátane drevín rastúcich mimo lesa, úhorov alebo ...

h)

aplikovanie pesticídov na existujúcich trvalých trávnych porastochod 1. marca do 31. júla okrem ...

i)

aplikovanie rodenticídov na ornej pôde alebo existujúcich trvalých trávnych porastoch okrem záhradkárskych ...

(2)

Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. a) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

  • 1)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 ...
  • 2)  Pozemky s kódom 14420 a 14700 prílohy č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra ...
  • 3)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
  • 4)  § 17 zákona č. 220/2004 Z. z.
  • 5)  § 139 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
  • 6)  Napríklad zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších ...
  • 7)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
Načítavam znenie...
MENU
Hore