Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71009
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
02.06.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu 19/1991 účinný od 01.06.1992 do 30.11.2003


Platnosť od: 01.02.1991
Účinnosť od: 01.06.1992
Účinnosť do: 30.11.2003
Autor: Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na doterajšiu prácu 19/1991 účinný od 01.06.1992 do 30.11.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 19/1991 s účinnosťou od 01.06.1992 na základe 235/1992

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení zamestnancov v baníctve dlhodobo nespôsobilých na ...

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí podľa § 148a a § 275 ods. 1 písm. b) Zákonníka ...

§ 1
Rozsah platnosti
(1)

Táto vyhláška sa vzťahuje na pracovníkov, ktorí

a)

vykonávajú zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných ...

b)

vykonávajú ostatné zamestnania v baníctve pod zemou v hlbinných baniach,2)

ak sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku ...

(2)

Táto vyhláška sa vzťahuje aj na pracovníkov, ktorí

a)

vykonávajú zamestnanie I. pracovnej kategórie v baníctve so stálym pracoviskom pod zemou v hlbinných ...

b)

vykonávajú ostatné zamestnania v baníctve pod zemou v hlbinných baniach2) a odpracovali v takom ...

ak sa stali vzhľadom na svoj zdravotný stav dlhodobo nespôsobilými na doterajšiu prácu v dôsledku ...

(3)

Táto vyhláška sa ďalej vzťahuje na pracovníkov, ktorí vykonávajú zamestnanie so stálym pracoviskom ...

Pracovné uplatnenie
§ 2
(1)

Pracovníka uvedeného v § 1 ods. 1 a 2 organizácia prevedie na inú vhodnú prácu v podzemí hlbinnej ...

(2)

Pracovníka uvedeného v § 1 ods. 3 organizácia prevedie na inú vhodnú prácu v uhoľných lomoch ...

(3)

Organizácie sú povinné zabezpečiť, aby sa pracovníkom uvedeným v § 1, ktorí sú prevádzaní ...

(4)

Ak nedôjde k prevedeniu pracovníka na inú vhodnú prácu, rozviaže s ním organizácia pracovný ...

(5)

Organizácia je povinná viesť evidenciu o prevedení pracovníka na inú prácu a v potvrdení o zamestnaní6) ...

§ 3

Organizácie sú povinné v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej zdravotníckej správy a ...

§ 4

Pokiaľ nároky pracovníka alebo iné plnenia v jeho prospech sú podľa osobitných predpisov7) alebo ...

Hmotné zabezpečenie
§ 5
Odstupné
(1)

Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 1 a ods. 2 písm. b) organizácia poskytne odstupné vo výške

a)

desaťnásobku priemerného zárobku pri rozviazaní pracovného pomeru s organizáciou. Za podmienok ...

b)

trojnásobku priemerného zárobku, ak boli prevedení z pracoviska pod zemou v hlbinných baniach na ...

c)

priemerného zárobku, ak boli prevedení na inú vhodnú prácu v podzemí hlbinnej bane. Za podmienok ...

(2)

Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 2 písm. a) organizácia poskytne odstupné vo výške

a)

desaťnásobku priemerného zárobku pri rozviazaní pracovného pomeru, ak odpracovali najmenej desať ...

b)

šesťnásobku priemerného zárobku pri rozviazaní pracovného pomeru, ak odpracovali menej ako desať ...

c)

trojnásobku priemerného zárobku, ak boli prevedení z pracoviska pod zemou v hlbinných baniach na ...

d)

priemerného zárobku, ak boli prevedení na inú vhodnú prácu v podzemí hlbinnej bane. Za podmienok ...

(3)

Pracovníkom uvedeným v § 1 ods. 3 organizácia poskytne odstupné vo výške

a)

dvojnásobku priemerného zárobku pri rozviazaní pracovného pomeru;

b)

jeden a polnásobku priemerného zárobku, ak boli prevedení na inú vhodnú prácu mimo uhoľného ...

c)

priemerného zárobku, ak boli prevedení na inú vhodnú prácu v uhoľných lomoch a na skrývkach. ...

Za podmienok ustanovených v kolektívnej zmluve možno odstupné zvýšiť až na jeho dvojnásobnú ...

(4)

Pracovníkom, ktorým bol priznaný invalidný dôchodok, organizácia poskytne odstupné vo výške

a)

šesťnásobku priemerného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 1 a 2;

b)

štvornásobku priemerného zárobku, ak ide o pracovníkov uvedených v § 1 ods. 3.

§ 6
(1)

Odstupné sa poskytuje vo výške príslušného násobku priemerného zárobku, zisteného pred každým ...

(2)

Celková výška odstupného podľa tejto vyhlášky a doterajších predpisov môže byť najviac štrnásťnásobok ...

(3)

Priemerným zárobkom na účely odstupného sa rozumie priemerný mesačný zárobok pracovníka, zistený ...

(4)

Odstupné sa uhrádza z finančných nákladov organizácie.

§ 7
Mzdové vyrovnanie
(1)

Pracovníkom uvedeným v § 1, ktorí boli prevedení na inú prácu alebo s ktorými bol rozviazaný ...

(2)

Mzdové vyrovnanie sa poskytuje aj za dni, za ktoré pracovník poberá po prechode na nové pracovisko ...

(3)

Mzdové vyrovnanie sa neposkytuje pracovníkovi, ktorému prislúcha mzda podľa § 115 ods. 7 Zákonníka ...

(4)

Mzdové vyrovnanie poskytuje pracovníkovi zo svojich mzdových prostriedkov v termínoch určených ...

(5)

Pracovníkovi prislúcha na novom pracovisku mzdové vyrovnanie len, ak nastúpi do pracovného pomeru ...

(6)

Pracovníkom, ktorí boli prevedení na inú prácu alebo ktorí po rozviazaní pracovného pomeru nastúpili ...

Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia
§ 8

Ak pracovník uvedený v § 1 spĺňa súčasne podmienky pre hmotné zabezpečenie podľa osobitných ...

§ 9

Na účely náhrady škody spôsobenej pracovným úrazom alebo chorobou z povolania sa osobitný príspevok ...

§ 10
(1)

Hmotné zabezpečenie podľa tejto vyhlášky patrí pracovníkom, u ktorých k prevedeniu na inú prácu ...

(2)

Nároky, ktoré vznikli pracovníkom pred dňom účinnosti tejto vyhlášky, sa posudzujú podľa doterajších ...

§ 11

Zrušuje sa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 102/1987 Zb. o pracovnom ...

§ 12
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1991.

Čl. IV - Pokiaľ sú nároky podľa

f)

vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 19/1991 Zb. o pracovnom uplatnení ...

podmienené zaradením zamestnania do I. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia, ...

Minister:

Miller v. r.

Poznámky

 • 1)  § 14 ods. 2 písm. a) zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení.Príloha č. 2 nariadenia ...
 • 2)  § 14 ods. 2 písm. b) zákona č. 100/1988 Zb.
 • 3)  § 190 Zákonníka práce.
 • 4)  § 4 ods. 1 zákona č. 98/1987 Zb. o osobitnom príspevku baníkom v znení zákona č. 160/1989 Zb. ...
 • 5)  Zákon č. 1/1991 Zb. o zamestnanosti.
 • 6)  § 60 ods. 2 Zákonníka práce.
 • 7)  Napr. vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 159/1970 Zb. o poskytovaní ...
 • 8)  § 16 vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 235/1988 Zb. o zisťovaní ...
 • 9)  Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 195/1989 Zb. o zabezpečení pracovníkov ...
 • 10)  Zákon č. 98/1987 Zb. v znení zákona č. 160/1989 Zb.
 • 11)  § 24 ods. 2 vyhlášky č. 235/1988 Zb.
 • 12)  § 26 ods. 3 smerníc č. 49/1967 Vestníka Ministerstva zdravotníctva v znení smerníc č. 17/1970 ...
 • 13)  Inštrukcie č. 25/1973 Vestníka Ministerstva zdravotníctva ČSR, Hlásenie a evidencia chorôb z ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore