Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 189/2021 účinný od 01.06.2021

Platnosť od: 25.05.2021
Účinnosť od: 01.06.2021
Autor: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 189/2021 účinný od 01.06.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 189/2021 s účinnosťou od 01.06.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 64 písm. b) zákona č. 187/2021 Z. ...

§ 1
(1)

Oznámenie koncentrácie obsahuje

a)
súhrnný opis koncentrácie,
b)
základné informácie o účastníkoch koncentrácie,
c)
detailný opis koncentrácie,
d)
informácie o kontrole a personálnych prepojeniach účastníkov koncentrácie,
e)
všeobecné trhové informácie,
f)
vymedzenie ovplyvnených trhov a potenciálne ovplyvnených trhov,
g)
údaje o ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
h)
všeobecné podmienky na ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,
i)
kooperatívne účinky,
j)
dôvody a účinky koncentrácie a dopad na hospodársku súťaž,
k)
informáciu o oznámení koncentrácie iným orgánom hospodárskej súťaže,
l)
podkladovú dokumentáciu.
(2)

Ak z tejto vyhlášky nevyplýva inak, pojem účastník koncentrácie zahŕňa aj každého podnikateľa, ktorý

a)
kontroluje priamo alebo nepriamo účastníka koncentrácie,
b)
je kontrolovaný priamo alebo nepriamo účastníkom koncentrácie,
c)
je kontrolovaný priamo alebo nepriamo podnikateľom podľa písmena a).
(3)

Oznámenie koncentrácie môže oznamovateľ koncentrácie predložiť s náležitosťami podľa odseku 1 písm. ...

a)
účastník koncentrácie má nadobudnúť výlučnú kontrolu nad podnikateľom, nad ktorým už má spoločnú kontrolu, ...
b)
pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ...
c)
pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných trhov, ...
(4)

Podrobnosti náležitostí oznámenia koncentrácie podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 1.

(5)

Podrobnosti náležitostí oznámenia koncentrácie podľa odseku 3 sú uvedené v prílohe č. 2.

(6)

Podrobnosti o podkladovej dokumentácii podľa odsekov 1 a 3 sú uvedené v prílohách č. 3 a 4.

§ 2
(1)

Pri koncentrácii podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona sa od účastníka koncentrácie nevyžadujú náležitosti ...

(2)

Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona z ...

(3)

Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 9 ods. 3 zákona z ...

(4)

Oznámenie koncentrácie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za každého podnikateľa, ktorý má povinnosť ...

(5)

Oznámenie koncentrácie vrátane všetkých príloh sa predkladá v štátnom jazyku. Ak boli predložené úradne ...

(6)

Ak súčasťou oznámenia koncentrácie nie sú originály listín a podkladov, musí byť k oznámeniu koncentrácie ...

(7)

Ak oznámenie koncentrácie obsahuje obchodné tajomstvo, dôvernú informáciu, osobný údaj, utajovanú skutočnosť, ...

(8)

Oznámenie koncentrácie sa predkladá na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 alebo prílohe ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2021.

Tibor Menyhart v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 189/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 189/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 189/2021 Z. z.

  PODKLADOVÁ DOKUMENTÁCIA

  Podkladová dokumentácia obsahuje

  a)

  dokumenty, ktoré sa týkajú vzniku koncentrácie, najmä

  1.

  zmluvu medzi podnikateľmi alebo iný dokument, na základe ktorého koncentrácia vznikla alebo má vzniknúť, ...

  2.

  ak ide o ponuku na prevzatie, kópiu ponuky; ak nie je k dispozícii v čase oznámenia koncentrácie, oznamovateľ ...

  b)

  stanovy účastníkov koncentrácie a spoločenské zmluvy účastníkov koncentrácie alebo iný dokument, z ktorého ...

  c)

  originál alebo overenú kópiu aktuálneho výpisu alebo dokladu obdobného charakteru ako je napríklad výpis ...

  d)

  výročné správy účastníkov koncentrácie za obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie; ak sú uložené ...

  e)

  účtovné závierky účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku koncentrácie; ak ...

  f)

  kópie dokumentov, ktoré sa týkajú koncentrácie a ktoré boli pripravené na valné zhromaždenie, pre členov ...

  1.

  zápisnice zo zasadnutia valného zhromaždenia, zápisnice zo zasadnutia predstavenstva, dozornej rady, ...

  2.

  analýzy, správy, štúdie, prehľady a iné obdobné podklady vyhotovené na hodnotenie a analýzu predmetnej ...

  3.

  analýzy, správy, štúdie a iné obdobné podklady za posledné dva roky, ktoré obsahujú informácie na analýzu ...

  g)

  písomné splnomocnenie udelené účastníkom koncentrácie s uvedením rozsahu, v akom je zástupca poverený ...

  h)

  čestné vyhlásenie podľa prílohy č. 4,

  i)

  doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,3)

  j)

  verziu oznámenia koncentrácie bez obchodného tajomstva, dôverných informácií osobných údajov a iných ...

  k)

  oznámenie koncentrácie v elektronickej podobe vo formáte umožňujúcom ďalšie spracovanie.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 189/2021 Z. z.

  Prevziať prílohu - VZOR

Poznámky

 • 1)  Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 2)  Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných ...
 • 3)  Položka 212 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore