Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 187/2005 účinný od 15.05.2005


Platnosť od: 06.05.2005
Účinnosť od: 15.05.2005
Autor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 187/2005 účinný od 15.05.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 187/2005 s účinnosťou od 15.05.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5, § 9 ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 ...

1.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Ak prvotné overenie Európskych spoločenstiev meradla uvedeného v prílohe č. 1 v položkách ...

2.

V § 9 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „ak technické požiadavky na daný druh meradla ...

3.

V § 9 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Overovacia značka autorizovanej osoby pozostáva z písmena M a evidenčného čísla autorizovanej ...

4.

V § 9 ods. 7 sa na konci pripájajú tieto slová: „Identifikačné číslo ústavu, Slovenskej legálnej ...

5.

V § 9 odseky 9 až 13 znejú:

„(9) Grafické znázornenie overovacích značiek podľa odsekov 2 až 5 a 7 je uvedené v prílohe ...

6.

Nadpis § 10 znie:

㤠10
Autorizácia“.

7.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa za slovo „dátum“ vkladajú slová „a miesto“ a vypúšťa sa čiarka ...

8.

V § 10 ods. 4 sa za písmeno c) vkladajú nové písmená d) a e), ktoré znejú:

„d) kópiu poistnej zmluvy zodpovednosti za škodu spôsobenú činnosťou autorizovanej osoby, e) čestné ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno f).

9.

§ 10 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:

„(7) Autorizovaná osoba musí mať na výkon činnosti, ktorý je predmetom autorizácie, vyčlenenú ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií.“. ...

10.

Nadpis § 11 znie:

㤠11
Registrácia“.

11.

V § 11 ods. 1 písm. d) sa vypúšťa slovo „vyrábaných,“.

12.

§ 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Fyzická osoba, ktorá zodpovedá za činnosť, ktorá je predmetom registrácie v zmysle § ...

13.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Výsledkom metrologického dozoru je protokol o výkone štátneho metrologického dozoru (ďalej ...

14.

V § 12 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa pri výkone metrologického dozoru podľa § 33 ods. 3 písm. c) až h) zákona zistí ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

15.

Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý znie:

„§12a Táto vyhláška bola prijatá v súlade s príslušným právnym aktom Európskych spoločenstiev6) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti ...

16.

V prílohe č. 1 sa v názve položky 2.2.1 vypúšťa slovo „radarové“.

17.

V prílohe č. 1 v položke 2.4.6 sa vypúšta odkaz na poznámku 3.

18.

V prílohe č. 3 obrázok č. 3 sa nahrádza novým obrázkom č. 3:

Obrázok č. 3

19.

V prílohe č. 3 sa za obrázok č. 7 vkladajú nové obrázky č. 8 až 11:

„Príklady overovacích značiek – samolepiek Obrázok č. 8 Obrázok č. 9 Obrázok č. 10 Obrázok ...

Doterajšie obrázky č. 8 až 11 sa označujú ako obrázky č. 12 až 15.

20.

Príloha č. 5 znie:

22.

V prílohe č. 24 v druhej časti bod 3.21 znie:

„3.21 Meradlo sa vybavuje maximálnym teplomerom.“.

23.

V prílohe č. 24 v druhej časti sa vypúšťa bod 4.3.

24.

V prílohe č. 38 v druhej časti v bode 2.1 sa slová „v prílohe č. 22 v tretej časti" nahrádzajú ...

25.

V prílohe č. 38 v druhej časti v bode 2.3 sa slová „podľa prílohy č. 22 tretej časti bodu ...

26.

Príloha č. 38 sa dopĺňa treťou časťou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Tretia časť Požiadavky, ktoré musí spĺňať sklo na výrobu teplomerových nádobiek 1. Hydrolytická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
STN ISO 719.“.

27.

V prílohe č. 61 v druhej časti v oddiele I sa za bod 3.1 vkladá nový bod 3.2, ktorý znie:

„3.2 Skúšobné lisy na skúšky zatvrdnutého betónu sa zaraďujú do troch tried presnosti: 1, ...

Doterajšie body 3.2 až 3.5 sa označujú ako body 3.3 až 3.6.

28.

V prílohe č. 61 v druhej časti v oddiele I sa za bod 4.16 vkladá bod 4.17, ktorý znie:

„4.17 Pri overení skúšobného lisu na skúšky zatvrdnutého betónu sa okrem kontroly a skúšania ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2005.

Dušan Podhorský v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore