Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov 185/2006 účinný od 15.04.2006

Platnosť od: 13.04.2006
Účinnosť od: 15.04.2006
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Vodné toky, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 185/2006 s účinnosťou od 15.04.2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 43 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve ...

§ 1
Predmet úpravy
a)

členení vôd,

b)

obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,

c)

označovaní rybárskych revírov,

d)

zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,

e)

skúške rybárskeho hospodára,

f)

vydávaní povolení na rybolov (ďalej len „povolenie“) a vydávaní osobitných povolení na rybolov ...

g)

čase individuálnej ochrany, dennom love, najmenších lovných mierach a o počte rýb, ktoré si ...

h)

opatreniach na záchranu rýb,

i)

rozsahu skúšky člena rybárskej stráže, služobnom odznaku, preukaze člena rybárskej stráže ...

j)

spôsoboch lovu rýb.

§ 2
Členenie vôd
(1)

Kaprovými vodami sú prevažne vodné toky nížinnej zóny, nížinné úseky riek, jazerá a ostatné ...

(2)

Pstruhovými vodami sú prevažne bystriny, horské potoky a podhorské potoky, horné úseky riek, ...

(3)

Lipňovými vodami sú prevažne podhorské úseky potokov, riek a sekundárne pstruhové pásma pod ...

§ 3
Evidencia rybárskeho revíru
(1)

Evidencia rybárskeho revíru, ktorú vedie užívateľ rybárskeho revíru (ďalej len „užívateľ“) ...

a)

revírny list, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1,

b)

výkaz o zarybnení, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 2,

c)

výkaz o úlovkoch, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 3,

d)

evidenciu veterinárnych osvedčení.

(2)

Užívateľ okrem vedenia evidencie rybárskeho revíru vypracúva aj štatistický výkaz.1)

§ 4
Označovanie rybárskych revírov
(1)

Rybársky revír sa označuje tabuľou s označením rybárskeho revíru (ďalej len „tabuľa“), ...

(2)

Užívateľ na tabuli uvedie

a)

číslo a názov rybárskeho revíru,

b)

charakter a účel rybárskeho revíru,

c)

rozlohu rybárskeho revíru okrem vodného útvaru trvalo tečúcich povrchových vôd,

d)

názov užívateľa.

(3)

Užívateľ na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej konštrukcii s tabuľou s označením rybárskeho ...

a)

presné hranice časti rybárskeho revíru, kde sa ryby nahromadili pri mimoriadnych situáciách, v ...

b)

dôvod časového obmedzenia lovu rýb,

c)

časové obmedzenie lovu rýb.

(4)

Vzor tabule a vzor dodatkovej tabule sú uvedené v prílohe č. 4.

§ 5
Zarybňovací plán rybárskeho revíru
(1)

Zarybňovací plán rybárskeho revíru vychádza z druhu a množstva rýb, zo základnej charakteristiky ...

(2)

Zarybňovací plán rybárskeho revíru obsahuje minimálne zarybnenie, ktoré je uvedené v prílohe ...

§ 6
Skúška rybárskeho hospodára
(1)

Skúška rybárskeho hospodára sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s odborom rybárstvo ...

(2)

Školenie a skúšky rybárskeho hospodára zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.

(3)

Obsahom školenia a skúšky rybárskeho hospodára sú

a)

právne predpisy na úseku rybárstva súvisiace s ochranou životného prostredia,

b)

základy biológie u nás žijúcich druhov rýb,

c)

hospodárenie v rybárskom revíri,

d)

základy chovu rýb, meliorácií rybníkov a intenzifikačných opatrení,

e)

základy chorôb rýb a ich prevencie,

f)

opatrenia užívateľa pri mimoriadnych situáciách.

(4)

Po úspešnom vykonaní skúšky rybársky hospodár ustanovený obvodným úradom životného prostredia ...

(5)

Služobný preukaz obsahuje fotografiu držiteľa služobného preukazu, evidenčné číslo služobného ...

(6)

Evidencia rybárskych hospodárov obsahuje

a)

meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu trvalého pobytu rybárskeho hospodára,

b)

číslo služobného preukazu,

c)

meno a adresu užívateľa, pre ktorého rybársky hospodár vykonáva činnosť,

d)

rozsah pôsobnosti rybárskeho hospodára.

§ 7
Povolenie a osobitné povolenie
(1)

Spolu s povolením a osobitným povolením sa vydáva rybársky poriadok obsahujúci zoznam a rozlohu ...

(2)

Osoba, ktorá je držiteľom rybárskeho lístka a povolenia alebo osobitného povolenia, ktoré nahrádza ...

§ 8
Povolenie
(1)

Povolenie sa vydáva na základe žiadosti.

(2)

Povolenie obsahuje

a)

evidenčné číslo a označenie povolenia,

b)

meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa povolenia,

c)

údaje o platnosti a rozsahu povolenia, ktoré určuje užívateľ,

d)

rybársky revír, na ktorý sa povolenie vzťahuje,

e)

záznam,

f)

názov druhu ryby, ak ide o povolenie určené výlučne na lov hlavátky.

§ 9
Osobitné povolenie
(1)

Osobitné povolenie možno na základe písomnej žiadosti vydať pre potreby diplomatických zastupiteľstiev, ...

(2)

Osobitné povolenie pre potreby diplomatických zastupiteľstiev a vo verejnom záujme obsahuje

a)

evidenčné číslo osobitného povolenia,

b)

meno, priezvisko a trvalý pobyt držiteľa osobitného povolenia,

c)

údaj o platnosti osobitného povolenia,

d)

označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje.

(3)

Osobitné povolenie na vedeckovýskumné účely obsahuje

a)

evidenčné číslo osobitného povolenia,

b)

meno a priezvisko držiteľa osobitného povolenia,

c)

názov a sídlo inštitúcie,

d)

údaj o platnosti osobitného povolenia,

e)

označenie rybárskeho revíru, na ktorý sa osobitné povolenie vzťahuje,

f)

názov výskumnej úlohy, na plnenie ktorej bolo osobitné povolenie vydané,

g)

informáciu o tom, že držiteľ osobitného povolenia oznámi termín lovu hromadnými lovnými prostriedkami ...

(4)

Po ukončení výskumnej úlohy držiteľ osobitného povolenia predloží ministerstvu správu o splnení ...

(5)

Držiteľ osobitného povolenia podľa odsekov 2 a 3 odovzdá záznam alebo záznam a správu o splnení ...

§ 10
Čas individuálnej ochrany rýb
(1)

Čas individuálnej ochrany rýb, keď sú ryby chránené, sa ustanovuje pre tieto druhy rýb:

a)

od 1. januára do 15. marca – mieň sladkovodný (Lota lota),

b)

od 1. januára do 15. apríla

1.

pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss),

2.

sivoň potočný (Salvelinus fontinalis),

c)

od 1. januára do 31. mája – lipeň tymiánový (Thymallus thymallus),

d)

od 1. januára do 15. júna – šťuka severná (Esox lucius),

e)

od 1. januára do 31. októbra – hlavátka podunajská (Hucho hucho); na hraničných vodách od 1. ...

f)

od 15. marca do 31. mája – kapor rybničný (Cyprinus carpio – zdomácnená forma) v kaprových ...

g)

od 15. marca do 31. mája

1.

boleň dravý (Aspius aspius),

2.

hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),

3.

hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),

4.

jalec maloústy (Leuciscus leuciscus),

5.

jalec tmavý (Leuciscus idus),

6.

jeseter malý (Acipenser ruthenus),

7.

lieň sliznatý (Tinca tinca),

8.

mrena škvrnitá (Barbus petenyi),

9.

nosáľ sťahovavý (Vimba vimba),

10.

pleskáč siný (Abramis ballerus),

11.

pleskáč tuponosý (Abramis sapa),

12.

pleskáč vysoký (Abramis brama),

13.

podustva severná (Chondrostoma nasus),

h)

od 15. marca do 15. júna

1.

mrena severná (Barbus barbus),

2.

sumec veľký (Silurus glanis),

3.

zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca),

4.

zubáč volžský (Stizostedion volgensis),

i)

od 1. septembra do 15. apríla

1.

pstruh potočný (Salmo trutta m. fario),

2.

pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris),

j)

od 1. septembra do 30. novembra

1.

úhor európsky (Anguilla anguilla),

k)

od 1. septembra do 31. decembra

1.

sih maréna (Coregonus maraena),

2.

sih peleď (Coregonus peled),

l)

od 1. januára do 31. decembra (celoročne)

1.

blatniak tmavý (Umbra krameri),

2.

býčko rúrkonosý (Proterorhinus marmoratus),

3.

čík európsky (Misgurnus fossilis),

4.

hrebenačka pásavá (Gymnocephalus schraetser),

5.

hrebenačka vysoká (Gymnocephalus baloni),

6.

hrúz fúzatý (Gobio uranoscopus),

7.

hrúz Kesslerov (Gobio kessleri),

8.

jeseter ruský (Acipenser gueldenstaedtii – neťažná forma),

9.

kapor sazan (Cyprinus carpio – divá forma),

10.

karas zlatistý (Carassius carassius),

11.

kolok veľký (Zingel zingel),

12.

kolok vretenovitý (Zingel streber),

13.

lopatka dúhová (Rhodeus amarus),

14.

ploska pásavá (Alburnoides bipunctatus),

15.

plotica lesklá (Rutilus pigus),

16.

plotica perleťová (Rutilus meidingeri),

17.

pĺž severný (Cobitis taenia),

18.

pĺž vrchovský (Sabanejewia balcanica),

19.

šabľa krivočiara (Pelecus cultratus).

(2)

Druhy rýb, pre ktoré sa neustanovuje čas individuálnej ochrany rýb:

a)

amur biely (Ctenopharyngodon idella),

b)

belička európska (Alburnus alburnus),

c)

býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),

d)

býčko hlavatý (Neogobius kessleri),

e)

býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),

f)

býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),

g)

býčkovec amurský (Perccottus glenii),

h)

čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),

i)

červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),

j)

hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),

k)

hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),

l)

hrúz škvrnitý (Gobio gobio),

m)

hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),

n)

jalec hlavatý (Leuciscus cephalus),

o)

karas striebristý (Carassius auratus),

p)

klárius panafrický (Clarias gariepinus),

q)

mečovka zelená (Xiphophorus helleri),

r)

ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),

s)

ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),

t)

ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),

u)

pichľavka siná (Gasterosteus aculeatus),

v)

pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),

w)

plotica červenooká (Rutilus rutilus),

x)

slíž severný (Noemacheilus barbatulus),

y)

slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),

z)

sumček čierny (Ameiurus melas),

aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),

ab) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),

ac) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix),

ad) tolstolobik pestrý (Hypophthalmichthys nobilis),

ae) veslonos americký (Polyodon spathula),

af) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),

ag) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

§ 11
Čas individuálnej ochrany ostatných vodných organizmov
a)

ulitníky (Gastropoda)

1.

kotúľka štíhla (Anisus vorticulus),

2.

kotúľka pobrežná (Gyraulus riparius),

3.

teodox dunajský (Theodoxus danubialis),

b)

lastúrniky (Bivalvia)

1.

korýtko riečne (Unio crassus),

2.

škľabka ploská (Anodonta complanata),

c)

obrúčkavce (Annelida)

1.

dážďovka bahenná (Allobophora dubiosa),

2.

klepsina barinná (Batracobdella paludosa),

3.

pijavica lekárska (Hirudo medicinalis),

d)

kôrovce (Crustacea)

1.

nifargus tatranský (Niphargus tatrensis),

2.

rak bahenný (Astacus leptodactylus),

3.

rak riavový (Astacus torrentium),

4.

rak riečny (Astacus astacus),

5.

synurela prostredná (Synurella intermedia),

6.

štítovec jarný (Lepidurus apus),

7.

štítovec letný (Triops cancriformis),

8.

žiabronôžka severská (Branchinecta paludosa),

9.

žiabronôžka slovenská (Chirocephalus slovacicus),

e)

podenky (Ephemeroptera)

1.

podenka (Ametropus fragilis),

2.

podenka pálková (Arthroplea congener),

3.

podenka krehká (Baetis gracilis),

4.

podenka (Behingia ulmeri),

5.

podenka (Brachycercus herisella),

6.

podenka (Ecdyonurus insignis),

7.

podenka (Ephemera glaucops),

8.

podenka (Ephemera lineata),

9.

podenka (Ephoron virgo),

10.

podenka (Heptagenia coerulans),

11.

podenka (Choroterpes picteti),

12.

podenka (Isonychia ignota),

13.

podenka (Metreletus balcanicus),

14.

podenka (Oligonerurisca borysthenica),

15.

podenka (Oligoneuriella polonica),

16.

podenka (Palingenia fuliginosa),

17.

podenka veľká (Palingenia longicauda),

18.

podenka (Raptobaetops tennulus),

f)

vážky (Odonata)

1.

šidlo belasé (Aeschna coerulea),

2.

šidlo (Aeschna isosceles),

3.

šidlo (Aeschna subarctica elisabethae),

4.

šidlo obrovské (Anax imperator),

5.

šidlo tmavé (Anax parthenope),

6.

šidlo lúčne (Brachytron pratense),

7.

šidielko (Coenagrion hastulatum),

8.

šidielko (Coenagrion scitulum),

9.

šidielko (Coenagrin mercuriade),

10.

pásikavce rodu (Cordulegaster),

11.

vážka (Epitheca bimaculata),

12.

klinovka (Gomphus simillimus),

13.

vážka (Ladona Libellula fulva),

14.

vážky rodu Leucorrhinia,

15.

klinovka čiernonohá (Onychogomphosus forcipatus),

16.

klinovka hadia (Ophiocompus cecilia),

17.

vážka modrá (Orthetrum coerulescens),

18.

ligotavky rodu Somatochlora,

19.

klinovka žltonohá (Styluruis flavipes),

20.

šidlovka hnedá (Sympecma fusca),

21.

vážka pásavá (Sympetrum pedemontanum),

g)

pošvatky (Plecoptera)

1.

pošvatka Amphinemura borealis,

2.

pošvatka Brachyptera braueri,

3.

pošvatka Brachyptera moniliformis,

4.

pošvatka Capnopsis schilleri,

5.

pošvatka Isogenus rubecula,

6.

pošvatka tmavá (Isoperla obscura),

7.

pošvatka Isoperla serricornis,

8.

pošvatka Marathamea vitripennis,

9.

pošvatka Perla bipunctata,

10.

pošvatka Rhabdiopteryx navicula,

11.

pošvatka dvojbodková (Taeniopteryx schoenemundi),

12.

pošvatka Xanthoperla apicalis,

h)

potočníky (Trichoptera)

1.

potočník alpínsky (Acrophylax vernalis),

2.

potočník Agrypnia obsoleta,

3.

potočník Agrypnia varia,

4.

potočník Allogamus starmachi,

5.

potočník Apatania carpathica,

6.

potočník Beraeamyia hrabei,

7.

potočník Cerraclea riparia,

8.

potočník Grammotaulius nitidus,

9.

potočník Chaetopteryx subradiata,

10.

potočník Chimarra marginata,

11.

potočník Limnephilus algosus,

12.

potočník Oecetis notata,

13.

potočník Oecetis tgripunctata,

14.

potočník Polycentropus excisus,

15.

potočník Polycentropus schmidti,

16.

potočník Setodes viridis,

i)

chrobáky (Coleoptera)

1.

potápnik široký (Dytiscus latissimus),

2.

vodomil Hydrophilus aterrimus,

3.

vodomil čierny (Hydrophilus piceus),

j)

kruhoústnice (Cyclostomata)

1.

mihuľa potiská (Eudontomyzon danfordi),

2.

mihuľa potočná (Lampetra planeri),

3.

mihuľa ukrajinská (Eudontomyzon mariae),

4.

mihuľa Vladykovova (Eudontomyzon vladykovi),

k)

obojživelníky (Amphibia)

1.

kunka červenobruchá (Bombina bombina),

2.

kunka žltobruchá (Bombina variegata),

3.

ropucha bradavičnatá (Bufo bufo),

4.

ropucha zelená (Bufo viridis),

5.

rosnička zelená (Hyla arborea),

6.

hrabavka škvrnitá (Pelobates fuscus),

7.

skokan ostropyský (Rana arvalis),

8.

skokan štíhly (Rana dalmatina),

9.

skokan zelený (Rana kl. esculeta),

10.

skokan krátkonohý (Rana lessonae),

11.

skokan rapotavý (Rana ridibunda),

12.

skokan hnedý (Rana temporaria),

13.

salamandra škvrnitá (Salamandra salamandra),

14.

mlok horský (Triturus alpestris),

15.

mlok hrebenatý (Triturus cristatus),

16.

mlok dunajský (Triturus dobrogicus),

17.

mlok karpatský (Triturus montandoni),

18.

mlok bodkovaný (Triturus vulgaris).

§ 12
Denný čas lovu rýb
(1)

Denný čas lovu rýb v rybárskych revíroch sa ustanovuje na

a)

pstruhových vodách v mesiacoch

1.

apríl a september od 6.00 do 19.00 hod.,

2.

máj a august od 5.00 do 21.00 hod.,

3.

jún a júl od 4.00 do 22.00 hod.,

b)

lipňových vodách v mesiacoch

1.

jún, júl a august od 4.00 do 22.00 hod.,

2.

september a október od 5.00 do 21.00 hod.,

3.

november a december od 7.00 do 19.00 hod.,

c)

kaprových vodách v mesiacoch

1.

január a február od 7.00 do 17.00 hod.,

2.

marec a apríl od 5.00 do 21.00 hod.,

3.

máj, jún a október od 4.00 do 24.00 hod.,

4.

júl, august a september od 00.00 do 24.00 hod.,

5.

november a december od 7.00 do 20.00 hod.

(2)

Denný čas lovu na hraničných vodách, ktorý je zverejnený v rybárskych poriadkoch, platí podľa ...

§ 13
Lovná miera rýb
(1)

Najmenšia lovná miera rýb sa ustanovuje pre tieto druhy rýb takto:

a)

amur biely (Ctenopharyngodon idella) 60 cm

b)

boleň dravý (Aspius aspius) 40 cm

c)

hlavátka podunajská (Hucho hucho) 70 cm

d)

jalec hlavatý (Leuciscus cephalus) 20 cm

e)

jalec maloústy (Leuciscus leuciscus) 20 cm

f)

jalec tmavý (Leuciscus idus) 20 cm

g)

jeseter malý (Acipenser ruthenus) 45 cm

h)

kapor rybničný (Cyprinus carpio) – zdomácnená forma 40 cm

i)

lieň sliznatý (Tinca tinca) 25 cm

j)

lipeň tymiánový (Thymallus thymallus) 27 cm

k)

mieň sladkovodný (Lota lota) 35 cm

l)

mrena severná (Barbus barbus) 40 cm

m)

mrena škvrnitá (Barbus peloponnesius) 25 cm

n)

nosáľ sťahovavý (Vimba vimba) 25 cm

o)

pleskáč siný (Abramis ballerus) 20 cm

p)

pleskáč tuponosý (Abramis sapa) 20 cm

q)

pleskáč vysoký (Abramis brama) 30 cm

r)

podustva severná (Chondrostoma nasus) 30 cm

s)

pstruh dúhový (Oncorhynchus mykiss) 25 cm

t)

pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) 45 cm

u)

pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) 25 cm

v)

sih maréna (Coregonus maranea) 25 cm

w)

sih peleď (Coregonus peled) 25 cm

x)

sivoň potočný (Salvalinus fontinalis) 25 cm

y)

sumec veľký (Silurus glanis) 70 cm

z)

šťuka severná (Esox lucius) 60 cm

aa) tolstolobik biely (Hypophthalmichthys molitrix) 45 cm

ab) tolstolobik pestrý (Hypophyhalmichthys nobilis) 45 cm

ac) úhor európsky (Anguilla anguilla) 45 cm

ad) zubáč veľkoústy (Stizostedion lucioperca) 50 cm

ae) zubáč volžský (Stizostedion volgensis) 35 cm

(2)

Lovná miera rýb sa neustanovuje pre tieto druhy rýb:

a)

belička európska (Alburnus alburnus),

b)

býčko čiernoústy (Neogobius melanostomus),

c)

býčko hlavatý (Neogobius kessleri),

d)

býčko nahotemenný (Neogobius gymnotrachelus),

e)

býčko piesočný (Neogobius fluviatilis),

f)

býčkovec amurský (Percottus glenii),

g)

čerebľa pestrá (Phoxinus phoxinus),

h)

červenica ostrobruchá (Scardinius erythrophthalmus),

i)

hlaváč pásoplutvý (Cottus poecilopus),

j)

hlaváč bieloplutvý (Cottus gobio),

k)

hrebenačka fŕkaná (Gymnocephalus cernuus),

l)

hrúz bieloplutvý (Gobio albipinnatus),

m)

hrúz škvrnitý (Gobio gobio),

n)

hrúzovec sieťovaný (Pseudorasbora parva),

o)

karas striebristý (Carassius auratus),

p)

klárius panafrický (Clarias gariepinus),

q)

mečovka zelená (Xiphophorus helleri),

r)

ostračka veľkoústa (Micropterus salmoides),

s)

ostriež zelenkavý (Perca fluviatilis),

t)

ovsienka striebristá (Leucaspius delineatus),

u)

pichľavka silná (Gasterosteus aculeatus),

v)

pleskáč zelenkavý (Abramis bjoerkna),

w)

plotica červenooká (Rutilus rutilus),

x)

slíž severný (Noemacheilus barbatulus),

y)

slnečnica pestrá (Lepomis gibbosus),

z)

sumček čierny (Ameiurus melas),

aa) sumček hnedý (Ameiurus nebulosus),

ab) tilapia nílska (Oreochromis niloticus),

ac) veslonos americký (Polyodon spathula),

ad) živorodka ostropyská (Poecilia sphenops),

ae) živorodka pestrá (Poecilia reticulata).

(3)

Lovná miera rýb sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy. ...

(4)

Užívateľ môže zvýšiť najmenšiu lovnú mieru rýb podľa miestnych podmienok vždy na obdobie ...

§ 14
Množstvo úlovkov a ich evidencia
(1)

Loviaci pred začatím lovu rýb zapisuje do záznamu čitateľne bez možnosti vymazania každý deň ...

(2)

Loviaci si môže privlastniť v jednom dni, aj keď loví vo viacerých rybárskych revíroch, najviac ...

a)

dva kusy kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, šťuky severnej, sumca veľkého alebo lieňa ...

b)

štyri kusy lososovitých druhov rýb, lipňa tymiánového, podustvy severnej alebo mreny severnej, ...

c)

taký počet všetkých druhov rýb, ktorých celková hmotnosť nepresiahne 7 kg.

(3)

Ak privlastnením si poslednej ulovenej ryby hmotnosť úlovku podľa odseku 2 písm. c) presiahne 7 ...

(4)

Ak si loviaci ako prvú privlastní rybu ktoréhokoľvek druhu, ktorej hmotnosť je väčšia ako 7 ...

(5)

Loviaci zapisuje ulovené a privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a ...

(6)

Loviaci od 3 do 6 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom ...

(7)

Loviaci od 6 do 15 rokov môže loviť ryby výlučne v sprievode plnoletej osoby, ktorá je držiteľom ...

(8)

Loviaci od 15 do 18 rokov môže loviť ryby ako plnoletá osoba, ktorá je držiteľom povolenia alebo ...

(9)

Privlastnením si povoleného počtu a hmotnosti rýb sa denný lov rýb skončí.

(10)

Loviaci pri love rýb medzi sebou udržiavajú vzdialenosť najmenej tri metre, ak sa nedohodnú na ...

(11)

Privlastnené ryby v živom stave sa prechovávajú v dostatočne priestranných sieťkach alebo v iných ...

(12)

Ak sa loviaci rozhodne privlastnenú rybu neprechovávať v živom stave, dbá o to, aby ju bez týrania ...

(13)

Ak loviaci rybu v mieste lovu vyčistí a zbaví vnútorností, jej zvyšky nesmie vhodiť do vody ani ...

(14)

Ryby ulovené v čase ich individuálnej ochrany alebo ryby, ktoré nedosahujú najmenšiu lovnú mieru, ...

(15)

Loviaci pri love musí mať meradlo potrebné na zistenie dĺžky ulovenej ryby, uvoľňovač háčikov ...

(16)

Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho ...

§ 15
Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych situáciách
a)

opatrenia na navrátenie rýb späť do pôvodného vodného toku,

b)

odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality, alebo iné vhodné opatrenia na záchranu ...

c)

opatrenia uložené v rozhodnutí orgánu štátnej správy.

§ 16
Skúška člena rybárskej stráže
(1)

Skúška člena rybárskej stráže sa vykonáva na strednej poľnohospodárskej škole s odborom rybárstvo ...

(2)

Školenie a skúšky členov rybárskej stráže zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.

(3)

Obsahom školenia a skúšky člena rybárskej stráže sú

a)

právne predpisy upravujúce rybárstvo,

b)

ustanovenia právnych predpisov trestného práva a správneho práva týkajúce sa rybárstva.

(4)

O úspešnom vykonaní skúšky člena rybárskej stráže vydá škola alebo vzdelávacia ustanovizeň ...

(5)

Člen rybárskej stráže nosí pri výkone svojej činnosti služobný odznak viditeľne na hrudi.

(6)

Služobný odznak je vyrobený z bieleho kovu v tvare elipsy. Uprostred elipsy je štátny znak Slovenskej ...

(7)

Preukaz člena rybárskej stráže obsahuje fotografiu držiteľa, evidenčné číslo preukazu, číslo ...

(8)

Evidencia rybárskej stráže obsahuje

a)

meno a priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu člena rybárskej stráže,

b)

číslo preukazu člena rybárskej stráže a číslo služobného odznaku,

c)

názov a adresu užívateľa, ktorý rybársku stráž navrhol na ustanovenie,

d)

rozsah pôsobnosti člena rybárskej stráže.

§ 17
Spôsoby lovu rýb
(1)

Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho ...

(2)

Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z ...

(3)

Loviaci po skončení lovu rýb podľa odsekov 1 a 2 odstráni akékoľvek označenie miesta vnadenia ...

(4)

Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu môže s rybárskym ...

(5)

Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, ...

(6)

Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho prúta, ...

(7)

Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac ...

(8)

Spôsoby lovu rýb podľa odsekov 1, 2, 5 až 7 vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah ...

(9)

Ak sa lov rýb vykonáva spôsobmi podľa odsekov 1, 2, 5 až 7, miesto lovu rýb musí byť osvetlené ...

(10)

Použiť sonar možno len pred začatím lovu rýb.

(11)

Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou väčšou, ako je najmenšia lovná miera rýb, nemožno ...

a)

druh vysadených rýb,

b)

čas, v ktorom nemožno loviť ryby, a

c)

text „Zákaz lovu vysadených druhov rýb“.

(12)

Vzor dodatkovej tabule o zákaze lovu vysadených druhov rýb je uvedený v prílohe č. 11.

§ 18
Prechodné ustanovenia
(1)

Označenie rybárskych revírov podľa doterajších predpisov platí do 31. mája 2006. Označenie ...

(2)

Preukazy členov rybárskej stráže vydané podľa doterajších predpisov sú platné do 31. decembra ...

§ 19
Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 238/2002 Z. z., ktorou ...

§ 20
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2006.

László Miklós v. r.

Poznámky

  • 1)  § 18 ods. 3 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
  • 2)  § 4 ods. 1 zákona č. 386/1997 Z. z. o ďalšom vzdelávaní a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej ...
  • 3)  § 2 písm. f) zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore