Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70734
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z. z. 184/2012 účinný od 01.07.2012


Platnosť od: 28.06.2012
Účinnosť od: 01.07.2012
Autor: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Oblasť: Energetika a priemysel

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 438/2011 Z. z. 184/2012 účinný od 01.07.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 184/2012 s účinnosťou od 01.07.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre reguláciu sieťových odvetví

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ...

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 12 ods. 9 a 10 a § 14 ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 225/2011 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová ...

1.

§ 1 sa dopĺňa písmenom m), ktoré znie:

„m) areálom výrobcu elektriny územie, na ktorom sú vzájomne galvanicky prepojené elektroenergetické ...

2.

V § 2 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) náklady na plnenie povinností podľa osobitných predpisov,5) v prípade poplatkov za znečisťovanie ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:

„5a)
Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší.“.

3.

V § 6 ods. 2 sa za slová „množstva tepla z biomasy“ vkladá čiarka a slová „skládkového ...

4.

V § 6 ods. 5 sa vypúšťa písmeno f).

Doterajšie písmeno g) sa označuje ako písmeno f).

5.

V § 6 sa odsek 7 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) znalecký posudok preukazujúci splnenie podmienok rekonštrukcie alebo modernizácie.32a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 32a znie:

„32a)
§ 3 ods. 6 zákona č. 309/2009 Z. z.“.

6.

V § 6 ods. 8 sa slová „§ 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 1 a 2 alebo § 11 ods. 1 a 2“ ...

7.

V § 6 ods. 9 sa slová „§ 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 1 a 2, § 10 ods. 1 a 2 alebo § 11 ods. 1 a 2“ ...

8.

V § 6 ods. 14 sa slová „za predchádzajúci kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „za rok t-2“. ...

9.

§ 6 sa dopĺňa odsekmi 15 a 16, ktoré znejú:

„(15) Ak sa v zariadení výrobcu elektriny spoločne spaľuje biomasa alebo biokvapalina s fosílnymi ...

10.

V § 7 odsek 1 znie:

„(1) Cena elektriny pre stanovenie doplatku na rok t v eurách na jednotku množstva elektriny za ...

11.

Nadpis § 11 znie:

„Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. januára 2012 do 30. ...

12.

V § 11 ods. 1 sa za slová „od 1. januára 2012“ vkladajú slová „do 30. júna 2012“.

13.

V § 11 ods. 2 sa za slová „od 1. januára 2012“ vkladajú slová „do 30. júna 2012“.

14.

Za § 11 sa vkladajú § 11a a 11b, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 11a Cena elektriny pre zariadenie výrobcu elektriny uvedené do prevádzky od 1. júla 2012 do ...

15.

V § 14 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) NSTRt – sú náklady súvisiace s odberom elektriny na účel pokrytia strát elektriny v regionálnych ...

16.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „ktorý sa vypočíta podľa vzorca“ nahrádzajú slovami „ktorý ...

17.

V § 14 ods. 1 písm. b) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: ...

Prevziať prílohu - vzorec 3

kde

6.

n – je počet regionálnych distribučných sústav v roku t-2,

7.

PCQSTRit-2 – je plánované množstvo strát elektriny v sústave i-tého prevádzkovateľa regionálnej ...

8.

SCQSTRit-2 – je skutočné množstvo strát elektriny v sústave i-tého prevádzkovateľa regionálnej ...

9.

ACESTRZPt-2 – je určená cena elektriny na straty základného pásma na obdobie od 1. januára do ...

10.

CESTRit-2 – je cena elektriny na účely pokrytia strát i-tého prevádzkovateľa regionálnej distribučnej ...

18.

V § 14 ods. 1 písm. c) štvrtom bode sa za slová „plánované množstvo elektriny“ vkladajú ...

19.

V § 14 ods. 1 písm. c) šiestom bode sa slovo „ACESTRt“ nahrádza slovom „ACESTRZPt“.

20.

V § 14 ods. 1 písm. c) siedmom bode sa za slová „plánované množstvo elektriny“ vkladajú slová ...

21.

V § 14 ods. 1 písm. c) deviatom bode sa slovo „ACESTRt“ nahrádza slovom „ACESTRZPt“.

22.

V § 14 ods. 1 písm. d) štvrtom bode sa za slová „plánované množstvo elektriny“ vkladajú ...

23.

V § 14 ods. 1 písm. d) šiestom bode sa za slová „skutočné množstvo elektriny“ vkladajú slová ...

24.

V § 14 ods. 1 písm. d) ôsmom bode sa slovo „ACESTRt-2“ nahrádza slovom „ACESTRZPt-2“.

25.

V § 14 ods. 1 písm. d) deviatom bode sa za slová „plánované množstvo elektriny“ vkladajú ...

26.

V § 14 ods. 1 písm. d) jedenástom bode sa za slová „skutočné množstvo elektriny“ vkladajú ...

27.

V § 14 ods. 1 písm. d) trinástom bode sa slovo „ACESTRt-2“ nahrádza slovom „ACESTRZPt-2“. ...

28.

V § 14 ods. 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „pri výpočte KDOPt sa na roky 2013 ...

29.

V § 14 ods. 1 písm. e) vzorec znie:

Prevziať prílohu - vzorec 4

30.

V § 14 ods. 1 sa písmeno e) dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. ACESTRZPt – je určená cena elektriny na straty, ktorou je aritmetický priemer cien elektriny ...

31.

V § 14 ods. 1 písm. f) vzorec znie:

Prevziať prílohu - vzorec 5

32.

V § 14 ods. 1 sa písmeno f) dopĺňa jedenástym bodom, ktorý znie:

„11. ACESTRZPt-2 – je určená cena elektriny na straty, ktorou je aritmetický priemer cien elektriny ...

33.

V § 14 ods. 1 písmená g) a h) znejú:

„g) NODt – sú plánované náklady v eurách na rok t súvisiace s odchýlkou spôsobenou odberom ...

34.

V § 15 ods. 2 písmeno h) znie:

„h) skutočné výnosy v eurách v roku t-1 z uplatnenia úhrad nákladov prevádzkovateľmi distribučných ...

35.

V § 16 ods. 1 vzorec pre výpočet CPt znie:

Prevziať prílohu - vzorec 13

36.

V § 16 ods. 1 písmeno e) znie:

„e) POt – sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s regulovanou ...

37.

V § 16 ods. 1 písmeno j) znie:

„j) FINVPt – je faktor investícií v eurách na rok t; FINVPt sa na roky 2012 a 2013 rovná nule ...

38.

V § 16 ods. 1 sa vypúšťa písmeno n).

39.

V § 16 ods. 3 sa číslo „0,6“ nahrádza číslom „0,8“ a číslo „0,4“ sa nahrádza číslom ...

40.

V § 17 ods. 2 písm. b) vzorec znie:

Prevziať prílohu - vzorec 14

41.

V § 17 ods. 2 písm. b) prvý bod znie:

„1. CEPXE,t – je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného ...

42.

V § 17 ods. 2 písm. b) druhom bode sa číslo „15“ nahrádza číslom „12“.

43.

V § 18 ods. 2 písm. e) sa slová „určený cenovým rozhodnutím v rozsahu 0 až 0,9“ nahrádzajú ...

44.

V § 20 ods. 1 písmeno f) znie:

„f) PODispt – sú plánované schválené alebo určené odpisy v eurách na rok t súvisiace s ...

45.

V § 20 ods. 1 písmeno i) znie:

„i) FINVDispt – je faktor investícií v eurách na rok t; FINVDispt sa na roky 2012 a 2013 rovná ...

46.

V § 20 ods. 2 vzorec znie:

„KSt=SVSTt-2– SSTt-2 – (1– s) × (SPSt-2 – PPSt–2) –– Naukct–2– CVt–2+ 0,5 × ...

47.

V § 20 ods. 2 písmeno a) znie:

„a) SVSTt-2 – je celkový skutočný výnos v eurách v roku t-2 z platieb za systémové služby ...

48.

V § 20 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) GCCt-2 – je skutočný dopad z regulačnej elektriny obstaranej v rámci systému GCC v eurách ...

49.

V § 20 ods. 3 písm. e) sa slová „určený cenovým rozhodnutím v rozsahu 0 až 0,9“ nahrádzajú ...

50.

V § 23 ods. 1 vzorec na výpočet CDHN,t znie:

„CDHN,t = CDEHN,t + CPDHN,t“.

51.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).

52.

V § 24 ods. 3 vzorec znie:

Prevziať prílohu - vzorec 15

53.

V § 24 ods. 3 písm. b) prvý bod a druhý bod znejú:

„1. CEPXE,t – je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného ...

54.

V § 24 ods. 5 tabuľka znie:

„  Regionálna distribučná sústava PPSCHN XSHN,n VVN 0,878 % 0,1 % VN 3,692 % 1,5 % NN 12,504 ...

55.

V § 25 ods. 1 vzorec znie:

Prevziať prílohu - vzorec 16

56.

V § 25 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a f).

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená c) a d).

57.

V § 28 ods. 1 vzorec znie:

Prevziať prílohu - vzorec 17

58.

V § 28 ods. 1 písmeno a) znie:

„a) CEPXE,t – je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného ...

59.

V § 28 ods. 2 písm. a) sa číslo „0,70“ nahrádza číslom „0,65“.

60.

V § 28 ods. 3 písm. a) sa číslo „0,70“ nahrádza číslom „0,65“.

61.

V § 31 ods. 1 písm. g) sa slová „t-1“ nahrádzajú slovami „t-2“ a slová „rok 2012 rovná ...

62.

V § 31 ods. 1 písm. h) prvom bode sa slová „tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie ...

63.

V § 31 ods. 1 písm. h) druhom bode sa slová „tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie ...

64.

V § 31 ods. 4 písm. a) vzorec znie:

Prevziať prílohu - vzorec 18

65.

V § 31 ods. 4 písm. a) prvý bod znie:

„1. CEPXE,t – je aritmetický priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka, zverejneného ...

66.

§ 31 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Hodnota percenta strát pri distribúcii elektriny na príslušnej napäťovej úrovni PPSCHN ...

67.

V § 39 ods. 1 písmeno d) znie:

„d) ko – je koeficient výšky spoluúčasti žiadateľa o pripojenie, ktorého hodnota sa rovná 1. 0,5, ...

68.

§ 40 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Koeficient k sa rovná 0,50, ak je žiadateľom o pripojenie osoba, ktorej zariadenie na výrobu ...

69.

V § 42 ods. 1 vzorec na výpočet maximálneho výnosu PPZOt znie:

„PPZOt = PNZOt + PVAt + INVZOt – KZOt“.

70.

V § 46 ods. 1 druhej vete sa slová „EEX (European Energy Exchange)“ nahrádzajú slovami „PXE ...

71.

V § 46 ods. 2 písm. a) sa číslo „0,70“ nahrádza číslom „0,65“.

72.

Za § 47 sa vkladá § 47a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 47a Uplatnenie tarify za systémové služby a tarify za prevádzkovanie systému výrobcom elektriny (1) Tarifa ...

73.

Za § 48 sa vkladá § 48a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 48a Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2012 Podľa ustanovení účinných ...

74.

V prílohe č. 2 štvrtý bod vysvetliviek k tabuľke znie:

„4. Výkaz vybraných nákladov a výnosov prevádzkovateľa prenosovej sústavy Vybrané náklady/výnosy ...

75.

V prílohe č. 2 piaty bod vysvetliviek k tabuľke znie:

„5. Výkaz podporných služieb VPpS Primárna regulácia Sekundárna regulácia 30-minútová terciárna ...

76.

V prílohe č. 6 treťom bode vysvetliviek k tabuľke sa vypúšťa šiesty riadok tabuľky.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2012.

Jozef Holjenčík v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore