Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72016
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
14.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2013 účinný od 01.07.2013


Platnosť od: 29.06.2013
Účinnosť od: 01.07.2013
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov 183/2013 účinný od 01.07.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 183/2013 s účinnosťou od 01.07.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného ...

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 31 ...

§ 1
(1)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti (ďalej len „žiadosť“) obsahuje

a)

meno, priezvisko a bydlisko žiadateľa,

b)

vymedzenie kategórií priemyselných činností podľa prílohy č. 1 zákona, v ktorých chce žiadateľ ...

(2)

Ak žiadosť podáva fyzická osoba – podnikateľ,1) uvedie v žiadosti aj

a)

obchodné meno a miesto podnikania,

b)

identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

(3)

Ak žiadosť podáva zamestnanec právnickej osoby, pre ktorú bude vykonávať činnosť odborne spôsobilej ...

a)

obchodné meno a sídlo zamestnávateľa,

b)

identifikačné číslo, ak bolo pridelené.

(4)

K žiadosti sa priloží

a)

overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní žiadateľa,

b)

doklad alebo čestné vyhlásenie žiadateľa o dĺžke jeho odbornej praxe v oblasti technológií ...

c)

prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti žiadateľa vo vzťahu ku kategóriám ...

d)

doklad o zaplatení správneho poplatku.2)

(5)

Žiadosť sa podáva na ministerstvo.

§ 2
(1)

Odbornú spôsobilosť žiadateľa overuje skúšobná komisia ministerstva (ďalej len „komisia“) ...

a)

úplnosti a správnosti údajov uvedených v žiadosti a jej prílohách,

b)

splnenia kvalifikačných predpokladov a odborno-technických predpokladov ustanovených zákonom podľa ...

c)

úrovne vedomostí o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví a v druhu prevádzky.

(2)

Posúdenie úrovne vedomostí žiadateľa o technológiách v príslušnom priemyselnom odvetví overuje ...

(3)

Komisia má najmenej troch členov a je zložená z predsedu a ostatných členov.

(4)

Komisia oznámi žiadateľovi dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých ...

(5)

Skúška sa skladá z písomného testu a ústnej skúšky.

(6)

Písomný test má 30 otázok. Za každú správne zodpovedanú otázku je jeden bod. Dĺžka trvania ...

(7)

Žiadateľ, ktorý úspešne absolvoval písomný test, môže následne vykonať ústnu skúšku. Počas ...

(8)

Celkový výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. ...

(9)

Žiadateľovi, ktorý spĺňa podmienky odbornej spôsobilosti na poskytovanie odborného poradenstva ...

a)

meno, priezvisko a bydlisko oprávnenej osoby,

b)

vymedzenie kategórií priemyselných činností, v ktorých môže oprávnená osoba poskytovať odborné ...

c)

identifikačné číslo osvedčenia,

d)

čas platnosti osvedčenia, ktorý je päť rokov odo dňa vydania osvedčenia, s uvedením možnosti ...

e)

dátum vydania osvedčenia.

(10)

Platnosť osvedčenia možno predĺžiť na ďalších päť rokov, ak v priebehu platnosti osvedčenia ...

§ 3
(1)

Register prevádzok vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu znečisťovania a vydaných integrovaných ...

a)

texty žiadostí (§ 7 ods. 1 zákona) okrem príloh, ktoré nie sú dostupné v elektronickej podobe, ...

b)

výzvy zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzvy zainteresovanej ...

c)

integrované povolenia, ktorými sa vydávajú povolenia, vrátane ich zmien a oznámení o zmenách ...

d)

informácie o opatreniach, ktoré prevádzkovateľ prijal po definitívnom ukončení činnosti v prevádzke ...

e)

prepojenie na webové sídlo národného registra znečisťovania,

f)

prepojenie na výsledky monitorovania emisií na základe podmienok povolenia podľa osobitného predpisu3) ...

g)

stanoviská k uskutočneným predbežným prerokovaniam a konzultáciám pred začatím konania podľa ...

h)

názov referenčných dokumentov o najlepšej dostupnej technike, ktoré sa vzťahujú na prevádzku, ...

i)

spôsob určenia záväzných podmienok integrovaného povolenia vrátane spôsobu určenia emisných ...

j)

dôvody udelenia výnimky z emisných limitov a uložené podmienky prevádzky v prípade udelenia výnimky ...

(2)

Register výsledkov kontrol vykonaných v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú prevenciu a kontrolu ...

a)

správy o kontrolách podľa § 34 ods. 10 zákona vykonaných v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú ...

b)

informácie o uložených sankciách na základe výsledkov kontrol v prevádzkach vyžadujúcich integrovanú ...

(3)

Register informácií o najlepších dostupných technikách obsahuje

a)

informácie o najlepších dostupných technikách,

b)

referenčné dokumenty o najlepších dostupných technikách,

c)

závery o najlepších dostupných technikách a

d)

informácie o činnosti orgánov štátnej správy týkajúce sa najlepších dostupných techník, ...

(4)

Register oprávnených osôb obsahuje údaje uvedené v § 2 ods. 1 až 3 a kontaktné údaje oprávnenej ...

§ 4

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.

§ 5

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Peter Žiga v. r.

Prílohy

    Príloha k vyhláške č. 183/2013 Z. z.

    ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE

    Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 o priemyselných emisiách (integrovaná ...

Poznámky

  • 1)  § 5 ods. 1, § 7 a 11 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) ...
  • 2)  Položka 171b prílohy k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych ...
  • 3)  Zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácií o životnom prostredí ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore