Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 183/2004 účinný od 15.04.2004 do 14.06.2012

Platnosť od: 14.04.2004
Účinnosť od: 15.04.2004
Účinnosť do: 14.06.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Dôchodkové zabezpečenie, Štátne fondy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 183/2004 účinný od 15.04.2004 do 14.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 183/2004 s účinnosťou od 15.04.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej ...

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 9 zákona č. ...

§ 1
(1)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením výpisu z bežného ...

(2)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o pôvode ...

a)

pri fyzickej osobe predložením prehľadu o jej majetkovej a finančnej situácii a dokladov preukazujúcich ...

b)

pri právnickej osobe predložením účtovných závierok za posledných päť účtovných období, ...

c)

predložením obchodno-finančného plánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie ...

1.

predpokladaný rozsah zriaďovacích nákladov a spôsob ich finančného krytia,

2.

predpokladaný podiel na trhu a vývoj tohto podielu,

3.

predpokladaný spôsob financovania podnikateľskej činnosti s rozdelením na financovanie z vlastných ...

4.

obchodný zámer dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením marketingového zámeru a marketingovej ...

5.

predpokladaný plán činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahujúci podrobné odhady ...

6.

predpokladaný vývoj v dôchodkových fondoch vrátane predpokladanej súhrnnej výšky príspevkov ...

d)

predložením štúdie realizovateľnosti podnikateľského zámeru.

(3)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov podľa odseku 2 týkajúcich sa akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej ...

b)

zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

c)

zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti ...

d)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, sídla, právnej formy, identifikačného ...

1.

fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podiel ...

2.

právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podiel ...

e)

písomného vyhlásenia fyzickej osoby s kvalifikovanou účasťou alebo právnickej osoby s kvalifikovanou ...

f)

konsolidovanej účtovnej závierky za posledných päť účtovných období, ktoré predchádzajú ...

(4)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. d) a m) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných ...

a)

dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 48 ods. 10 zákona, ...

b)

stručného odborného životopisu,

c)

odpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj obdobného potvrdenia ...

d)

čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 48 ods. 11 písm. a) až e) zákona.

(5)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením dokladov

a)

preukazujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou ...

b)

preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár ...

c)

preukazujúcich, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok v štáte, na ktorého území má ...

(6)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. i), n) a o) zákona sa preukazuje predložením stanov ...

(7)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. j) zákona sa preukazuje predložením

a)

opisu technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o ...

b)

návrhu vnútorných pracovných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpečnosť systému prevodu ...

c)

dokladov preukazujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo k jej časti alebo oprávnenie užívať ...

d)

dokladov preukazujúcich, že budúca dôchodková správcovská spoločnosť bude mať zabezpečenú ...

(8)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. k) zákona sa preukazuje predložením

a)

návrhu organizačnej štruktúry a organizačného poriadku,

b)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o postupe pri vybavovaní sťažností sporiteľov,

c)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o systéme vnútornej kontroly,

d)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o rozsahu oprávnenia zamestnancov budúcej dôchodkovej správcovskej ...

e)

pravidiel činnosti vo vzťahu k sporiteľom vrátane vzoru tlačív používaných v styku so sporiteľmi, ...

f)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o konflikte záujmov a o postupoch zamedzujúcich využívanie ...

g)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o systéme riadenia rizík vyplývajúceho z činnosti dôchodkovej ...

h)

informácie o propagačnej a reklamnej stratégii,

i)

informácie o postupoch vypracovania analýz spôsobu investovania majetku v dôchodkovom fonde,

j)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o spôsobe vedenia účtovníctva,

k)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o pravidlách archivácie dokumentov,

l)

návrhu investičnej stratégie dôchodkových fondov na obdobie prvých dvanástich mesiacov od začatia ...

m)

návrhu spôsobu zabezpečenia plnenia informačných povinností voči úradu,

n)

informácie o spôsobe zabezpečenia výmeny informácií medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou ...

o)

návrhu plánu vzdelávania zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoločnosti a sprostredkovateľov ...

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.

Ľudovít Kaník v. r.

Poznámky

  • 1)  § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.
  • 2)  § 116 Občianskeho zákonníka.
  • 3)  § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore