Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 183/2004 účinný od 15.04.2004 do 14.06.2012

Platnosť od: 14.04.2004
Účinnosť od: 15.04.2004
Účinnosť do: 14.06.2012
Autor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Oblasť: Bankové a finančné inštitúcie, Štátne fondy, Dôchodkové zabezpečenie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti 183/2004 účinný od 15.04.2004 do 14.06.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 183/2004 s účinnosťou od 15.04.2004
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

o spôsobe preukazovania splnenia podmienok na udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

§ 1
(1)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. a) zákona sa preukazuje predložením výpisu z bežného účtu alebo výpisu z vkladového účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky na území Slovenskej republiky, ktorá spĺňa podmienky na činnosť depozitára podľa § 99 ods. 2 zákona a s ktorou má zakladateľ dôchodkovej správcovskej spoločnosti alebo zakladatelia dôchodkovej správcovskej spoločnosti uzatvorenú zmluvu o budúcej zmluve o výkone depozitárskych služieb pre dôchodkovú správcovskú spoločnosť ku dňu udelenia povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti Úradom pre finančný trh (ďalej len „úrad“).

(2)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. b) zákona sa preukazuje predložením dokladov o pôvode peňažných vkladov vložených do základného imania budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti jej zakladateľom alebo zakladateľmi a dokladov o pôvode ďalších finančných zdrojov budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to

a)

pri fyzickej osobe predložením prehľadu o jej majetkovej a finančnej situácii a dokladov preukazujúcich jej majetkovú a finančnú situáciu, a to výpisom z bežného účtu alebo výpisom z vkladového účtu vedeného v banke alebo pobočke zahraničnej banky, výpisom z účtu vedeného členom centrálneho depozitára, výpisom z katastra nehnuteľností, dokladom o príjme zamestnanca, ktorý je daňovníkom dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu1) alebo základom dane z príjmov dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti za posledných desať kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bola úradu podaná žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti a podobne,

b)

pri právnickej osobe predložením účtovných závierok za posledných päť účtovných období, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bola úradu podaná žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti spolu so správou audítora obsahujúcou vyjadrenie názoru audítora na účtovnú závierku vo forme a podľa požiadaviek stanovených audítorskými štandardmi, a správy o podnikateľskej činnosti tejto právnickej osoby a o stave jej majetku za týchto posledných päť účtovných období, ktoré boli schválené valným zhromaždením,

c)

predložením obchodno-finančného plánu dôchodkovej správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie desiatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o povolenie na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý obsahuje

1.

predpokladaný rozsah zriaďovacích nákladov a spôsob ich finančného krytia,

2.

predpokladaný podiel na trhu a vývoj tohto podielu,

3.

predpokladaný spôsob financovania podnikateľskej činnosti s rozdelením na financovanie z vlastných a cudzích zdrojov,

4.

obchodný zámer dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením marketingového zámeru a marketingovej stratégie spolu s odhadom nákladov,

5.

predpokladaný plán činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti obsahujúci podrobné odhady príjmov a výdavkov, predpokladanú súvahu, odhad primeranosti vlastných zdrojov, a to v reálnom, optimistickom a pesimistickom variante, ako aj spôsob zabezpečenia vlastných zdrojov určených na zvýšenie základného imania v prípade potreby,

6.

predpokladaný vývoj v dôchodkových fondoch vrátane predpokladanej súhrnnej výšky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, predpokladaného počtu sporiteľov, predpokladaného umiestnenia majetku v dôchodkových fondoch, predpokladaného vývoja hodnoty majetku v jednotlivých dôchodkových fondoch, predpokladanej výšky výnosov v dôchodkových fondoch a podobne,

d)

predložením štúdie realizovateľnosti podnikateľského zámeru.

(3)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. c) zákona sa preukazuje predložením

a)

dokladov podľa odseku 2 týkajúcich sa akcionárov s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

b)

zoznamu fyzických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, zoznamu ich blízkych osôb,2) ktoré sú v čase podania žiadosti o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti v pracovnoprávnom vzťahu alebo obdobnom pracovnom vzťahu k dôchodkovej správcovskej spoločnosti, k finančnej inštitúcii podľa § 48 ods. 22 zákona s uvedením obchodného mena, právnej formy, identifikačného čísla a sídla takejto inštitúcie a mena a priezviska blízkych osôb,2)

c)

zoznamu právnických osôb s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením obchodného mena, sídla, právnej formy, identifikačného čísla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

d)

zoznamu právnických osôb s uvedením obchodného mena, sídla, právnej formy, identifikačného čísla, výšky základného imania a percentuálnej výšky podielu na základnom imaní právnických osôb, v ktorých má

1.

fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, na ktorej má fyzická osoba kvalifikovanú účasť alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky, alebo

2.

právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti podiel na základnom imaní alebo hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 % alebo je členom štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu právnickej osoby, na ktorej má právnická osoba kvalifikovanú účasť alebo celým svojím majetkom ručí za ich záväzky,

e)

písomného vyhlásenia fyzickej osoby s kvalifikovanou účasťou alebo právnickej osoby s kvalifikovanou účasťou, že nie je fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá vstúpila do likvidácie, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý pre nedostatok majetku alebo počas piatich rokov po skončení konkurzu alebo po opätovnom potvrdení núteného vyrovnania, nie však skôr ako po jednom roku od vyrovnania jej záväzkov, ktoré sa viažu na konkurz podľa právoplatného rozvrhového uznesenia súdu,

f)

konsolidovanej účtovnej závierky za posledných päť účtovných období, ktoré predchádzajú kalendárnemu roku, v ktorom bola úradu podaná žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak je fyzická osoba s kvalifikovanou účasťou alebo právnická osoba s kvalifikovanou účasťou súčasťou konsolidovaného celku.

(4)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. d) a m) zákona sa pri fyzických osobách navrhovaných za členov predstavenstva, členov dozornej rady, prokuristov, vedúcich zamestnancov v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedných za odborné činnosti podľa zákona, zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, členov predstavenstva, prokuristov a vedúcich zamestnancov depozitára, ktorí zabezpečujú výkon činnosti depozitára, preukazuje predložením

a)

dokladu o dosiahnutom vzdelaní a praxi, ktorý potvrdzuje splnenie podmienok podľa § 48 ods. 10 zákona,

b)

stručného odborného životopisu,

c)

odpisu z registra trestov nie staršieho ako tri mesiace, a ak ide o cudzinca, aj obdobného potvrdenia o bezúhonnosti vydaného príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu,

d)

čestného vyhlásenia o splnení podmienok podľa § 48 ods. 11 písm. a) až e) zákona.

(5)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. e) až g) zákona sa preukazuje predložením dokladov

a)

preukazujúcich prehľadnosť skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením výšky priamych a nepriamych podielov na základnom imaní alebo hlasovacích právach v právnickej osobe v rámci takejto skupiny, a to výpisom z obchodného registra, výpisom z registra emitenta alebo výpisom z účtu majiteľa zaknihovaného cenného papiera a podobne,

b)

preukazujúcich, že úzke väzby v rámci skupiny s úzkymi väzbami,3) ku ktorej patrí akcionár s kvalifikovanou účasťou na budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, neprekážajú výkonu dohľadu, a to grafickým znázornením štruktúry takejto skupiny a podobne,

c)

preukazujúcich, že výkonu dohľadu neprekáža právny poriadok v štáte, na ktorého území má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby,3) a to potvrdením orgánu dohľadu v štáte, v ktorom má skupina s úzkymi väzbami úzke väzby a podobne.

(6)

Splnenie podmienok podľa § 48 ods. 2 písm. i), n) a o) zákona sa preukazuje predložením stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti, návrhov štatútov dôchodkových fondov a návrhov informačných prospektov dôchodkových fondov.

(7)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. j) zákona sa preukazuje predložením

a)

opisu technického vybavenia budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením údajov o výpočtovej technike (hardvér, softvér), informačnom systéme a systéme pre technické spracovanie údajov vrátane informácií o bezpečnosti prevodu dát, ktorým budúca dôchodková správcovská spoločnosť zabezpečí elektronický prevod dát bezpečnou komunikáciou na register poistencov a sporiteľov,

b)

návrhu vnútorných pracovných predpisov, smerníc a pokynov upravujúcich bezpečnosť systému prevodu údajov, spôsob zálohovania údajov v tomto systéme a spôsob jeho používania,

c)

dokladov preukazujúcich vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo k jej časti alebo oprávnenie užívať nehnuteľnosť alebo jej časť, v ktorej bude dôchodková správcovská spoločnosť vykonávať činnosť,

d)

dokladov preukazujúcich, že budúca dôchodková správcovská spoločnosť bude mať zabezpečenú archiváciu dokumentov v rozsahu a spôsobom stanoveným zákonom.

(8)

Splnenie podmienky podľa § 48 ods. 2 písm. k) zákona sa preukazuje predložením

a)

návrhu organizačnej štruktúry a organizačného poriadku,

b)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o postupe pri vybavovaní sťažností sporiteľov,

c)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o systéme vnútornej kontroly,

d)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o rozsahu oprávnenia zamestnancov budúcej dôchodkovej správcovskej spoločnosti pri správe majetku v dôchodkových fondoch s uvedením výšky limitov pre jednotlivé transakcie a postupov pri transakciách prekračujúcich limity ustanovené zákonom,

e)

pravidiel činnosti vo vzťahu k sporiteľom vrátane vzoru tlačív používaných v styku so sporiteľmi,

f)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o konflikte záujmov a o postupoch zamedzujúcich využívanie dôverných informácií a manipuláciu kurzov cenných papierov,

g)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o systéme riadenia rizík vyplývajúceho z činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,

h)

informácie o propagačnej a reklamnej stratégii,

i)

informácie o postupoch vypracovania analýz spôsobu investovania majetku v dôchodkovom fonde,

j)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o spôsobe vedenia účtovníctva,

k)

návrhu vnútorného pracovného predpisu o pravidlách archivácie dokumentov,

l)

návrhu investičnej stratégie dôchodkových fondov na obdobie prvých dvanástich mesiacov od začatia vytvárania dôchodkových fondov,

m)

návrhu spôsobu zabezpečenia plnenia informačných povinností voči úradu,

n)

informácie o spôsobe zabezpečenia výmeny informácií medzi dôchodkovou správcovskou spoločnosťou a sprostredkovateľmi starobného dôchodkového sporenia,

o)

návrhu plánu vzdelávania zamestnancov dôchodkovej správcovskej spoločnosti a sprostredkovateľov starobného dôchodkového sporenia.

§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.

Ľudovít Kaník v. r.

Poznámky

  • 1)

    § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

  • 2)

    § 116 Občianskeho zákonníka.

  • 3)

    § 8 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch).

Načítavam znenie...
MENU
Hore