Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky 18/2008 účinný od 01.02.2008

Platnosť od: 24.01.2008
Účinnosť od: 01.02.2008
Autor: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky 18/2008 účinný od 01.02.2008
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 18/2008 s účinnosťou od 01.02.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 26 ods. 6 zákona č. 543/2002 Z. ...

§ 1
(1)

Vyhlasuje sa Chránené vtáčie územie Ostrovné lúky (ďalej len „chránené vtáčie územie“) ...

(2)

Chránené vtáčie územie sa nachádza v okrese Dunajská Streda v katastrálnom území Opatovský ...

(3)

Chránené vtáčie územie má výmeru 8 297,7 hektára; hranice chráneného vtáčieho územia sú ...

§ 2
(1)

Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho ...

a)

likvidácia, zmenšovanie rozlohy alebo aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na zamokrených ...

b)

výrub alebo vykonávanie akýchkoľvek zásahov do drevín rastúcich mimo lesa od 1. apríla do 31. ...

c)

vykonávanie úmyselnej ťažby2) od 1. apríla do 31. júla,

d)

vykonávanie hospodárskej činnosti okrem obhospodarovania poľnohospodárskej pôdy v blízkosti hniezda ...

e)

zmena druhu pozemku z existujúceho trvalého trávneho porastu3) na iný druh poľnohospodárskeho ...

f)

zmena druhu pozemku z ostatnej zatrávnenej plochy3) na iný druh poľnohospodárskeho pozemku okrem ...

g)

rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy,

h)

rozorávanie hniezdnych biotopov ľabtušky poľnej, najmä brehov materiálových jám (štrkovísk, ...

i)

mechanizovaná kosba okrajov účelových komunikácií bez súvislého porastu drevinami do 15. júna ...

j)

aplikovanie insekticídov alebo herbicídov na existujúcich trvalých trávnych porastoch, na ostatných ...

k)

aplikovanie priemyselných hnojív alebo pesticídov na miestnych alebo účelových komunikáciách ...

l)

aplikovanie rodenticídov od 20. apríla do 30. septembra,

m)

používanie zariadení spôsobujúcich svetelné a hlukové efekty, najmä ohňostroj, laserové zariadenie ...

(2)

Činnosti ustanovené v odseku 1 písm. c) a d) sú zakázané, ak sú súčasťou lesného hospodárskeho ...

§ 3

Mapy, v ktorých sú zakreslené hranice chráneného vtáčieho územia, sú uložené na Ministerstve ...

§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2008.

Jaroslav Izák v. r.

Poznámky

  • 1)  § 10 a 11 zákona č. 666/2004 Z. z. o ochrane pred povodňami.
  • 2)  § 22 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch.
  • 3)  Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 ...
  • 4)  § 9 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene ...
  • 5)  § 43b a 43c zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
  • 6)  § 41 a 43 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
  • 1)  § 139a ods. 8 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore