Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou 18/1985 účinný od 15.03.1985

Platnosť od: 15.03.1985
Účinnosť od: 15.03.1985
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Diplomatické a konzulárne právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou 18/1985 účinný od 15.03.1985
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 18/1985 s účinnosťou od 15.03.1985
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou

Dňa 22. októbra 1980 bol v Aténach podpísaný Konzulárny dohovor medzi Československou socialistickou ...

Minister:Ing. Chňoupek v. r.

Prílohy

  KONZULÁRNY DOHOVOR medzi Československou socialistickou republikou a Gréckou republikou

  Prezident Československej socialistickej republiky a Prezident Gréckej republikyvedení prianím ďalej ...

  ČASŤ I

  Článok 1

  1.

  Na účely tohto dohovoru majú nasledujúce výrazy tento význam:

  a)

  „konzulárny úrad“ je generálny konzulát, konzulát, vicekonzulát alebo konzulárne zastupiteľstvo; ...

  b)

  „konzulárny obvod“ je územie určené konzulárnemu úradu na výkon konzulárnych funkcií;

  c)

  „vedúci konzulárneho úradu“ je každá osoba poverená vysielajúcim štátom, aby vykonávala ...

  d)

  „konzulárny úradník“ je každá osoba včítane vedúceho konzulárneho úradu, ktorá bola poverená ...

  e)

  „konzulárny zamestnanec“ je každá osoba zamestnaná v administratívnych, technických alebo ...

  f)

  „členovia konzulárneho úradu“ sú konzulárni úradníci a konzulárni zamestnanci;

  g)

  „konzulárne miestnosti“ sú budovy alebo časti budov a pozemky patriace k nim užívané výhradne ...

  h)

  „konzulárne archívy“ zahŕňajú všetky listiny, dokumenty, korešpondenciu, knihy, filmy, záznamové ...

  i)

  „loď vysielajúceho štátu“ je každá loď plávajúca pod vlajkou vysielajúceho štátu s výnimkou ...

  j)

  „lietadlo vysielajúceho štátu“ je každé lietadlo registrované v tomto štáte s výnimkou ...

  k)

  „úradná korešpondencia“ je akákoľvek korešpondencia týkajúca sa konzulárneho úradu a jeho ...

  l)

  „rodinní príslušníci“ sú manžel, deti a rodičia člena konzulárneho úradu, ktorí s ním ...

  2.

  Ustanovenia tohto dohovoru sa vzťahujú takisto na právnické osoby zriadené v súlade so zákonmi ...

  ČASŤ II

  Článok 2

  1.

  Konzulárny úrad sa môže zriadiť na území prijímajúceho štátu iba s jeho súhlasom.

  2.

  Vysielajúci a prijímajúci štát určí po dohode sídlo konzulárneho úradu, jeho klasifikáciu ...

  Článok 3

  1.

  Vysielajúci štát požiada vopred diplomatickou cestou o súhlas prijímajúceho štátu s vymenovaním ...

  2.

  Po prijatí takého súhlasu odovzdá vysielajúci štát ministerstvu zahraničných vecí prijímajúceho ...

  3.

  Po odovzdaní konzulského patentu alebo iného dokumentu o vymenovaní vedúceho konzulárneho úradu ...

  4.

  Vedúci konzulárneho úradu sa môže ujať výkonu svojich funkcií po udelení exequatur alebo iného ...

  5.

  Vedúci konzulárneho úradu sa môže predbežne ujať výkonu svojich funkcií pred udelením exequatur ...

  6.

  Ihneď po udelení exequatur alebo iného oprávnenia alebo súhlasu na predbežný výkon konzulárnych ...

  Článok 4

  Konzulárnym úradníkom môže byť iba občan vysielajúceho štátu, ktorý nemá trvalé bydlisko ...

  Článok 5

  1.

  Vysielajúci štát vopred písomne oznámi prijímajúcemu štátu plné meno, občianstvo, hodnosť ...

  2.

  Vysielajúci štát takisto vopred písomne oznámi prijímajúcemu štátu plné meno, občianstvo ...

  Článok 6

  Prijímajúci štát vydá každému konzulárnemu úradníkovi dokument osvedčujúci jeho právo vykonávať ...

  Článok 7

  1.

  Prijímajúci štát poskytne konzulárnemu úradu všetky výhody na výkon konzulárnych funkcií ...

  2.

  Prijímajúci štát bude zaobchádzať s konzulárnymi úradníkmi s náležitou úctou a prijme všetky ...

  Článok 8

  1.

  Ak vedúci konzulárneho úradu nemôže z nejakého dôvodu vykonávať svoje funkcie alebo ak je miesto ...

  2.

  Osoba poverená dočasným vedením konzulárneho úradu má právo vykonávať všetky funkcie vedúceho ...

  3.

  Člen diplomatického personálu diplomatickej misie poverený dočasným vedením konzulárneho úradu ...

  Článok 9

  Vysielajúci štát môže v súlade s článkami 3, 4 a 5 poveriť jedného alebo viacerých členov ...

  Článok 10

  1.

  Prijímajúci štát môže kedykoľvek, bez toho, že by uviedol dôvody svojho rozhodnutia, oznámiť ...

  2.

  Pokiaľ vysielajúci štát opomenie v primeranej lehote splniť svoj záväzok podľa odseku 1, prijímajúci ...

  Článok 11

  1.

  Vysielajúci štát môže v rozsahu povolenom právnymi predpismi prijímajúceho štátu nadobúdať ...

  2.

  Prijímajúci štát poskytne vysielajúcemu štátu pri získavaní pozemkov a budov alebo častí ...

  3.

  Vysielajúci štát nie je zbavený povinnosti dodržiavať zákony a predpisy o výstavbe a územnom ...

  ČASŤ III

  Článok 12

  1.

  Na budove, v ktorej je umiestnený konzulárny úrad, a na sídle vedúceho konzulárneho úradu môže ...

  2.

  Vlajka vysielajúceho štátu môže byť vyvesená na budove, v ktorej je umiestnený konzulárny úrad, ...

  3.

  Pri výkone práva podľa odseku 2 tohto článku sa bude brať zreteľ na zákony, predpisy a zvyklosti ...

  Článok 13

  1.

  Konzulárne miestnosti a sídlo vedúceho konzulárneho úradu sú nedotknuteľné. Orgány prijímajúceho ...

  2.

  Prijímajúci štát má osobitnú povinnosť urobiť všetky vhodné kroky na ochranu konzulárnych ...

  Článok 14

  Konzulárne archívy sú vždy a všade nedotknuteľné.

  Článok 15

  1.

  Prijímajúci štát povolí a bude chrániť slobodu spojenia konzulárneho úradu na všetky úradné ...

  2.

  Úradná korešpondencia konzulárneho úradu je nedotknuteľná.

  3.

  Konzulárna batožina musí byť opatrená zreteľným vonkajším označením jeho povahy a môže ...

  4.

  Konzulárna batožina nesmie byť ani otvorená ani zadržaná. V prípade, že príslušné orgány ...

  5.

  Konzulárny kuriér musí byť vybavený úradnou listinou označujúcou jeho postavenie a počet zásielok ...

  6.

  Konzulárna batožina sa môže zveriť kapitánovi lode alebo civilného lietadla. Kapitán bude vybavený ...

  Článok 16

  1.

  Vedúci konzulárneho úradu požíva vyňatie z trestnej, civilnej a správnej jurisdikcie prijímajúceho ...

  2.

  Konzulárni úradníci okrem vedúceho konzulárneho úradu, ako aj konzulárni zamestnanci nepodliehajú ...

  3.

  V prípade trestného konania proti ktorémukoľvek členovi konzulárneho úradu, jeho zatknutia, vzatia ...

  4.

  Ak sa proti členovi konzulárneho úradu začne trestné konanie, musí sa viesť rýchle a spôsobom, ...

  5.

  Ustanovenie odseku 1 tohto článku sa však neuplatní na:

  a)

  vecnú žalobu týkajúcu sa súkromnej nehnuteľnosti na území prijímajúceho štátu, pokiaľ ju ...

  b)

  žalobu týkajúcu sa dedičstva, kde vedúci konzulárneho úradu vystupuje ako vykonávateľ, dedič ...

  c)

  žalobu týkajúcu sa akejkoľvek súkromnej alebo obchodnej činnosti, ktorú vedúci konzulárneho ...

  6.

  Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa neuplatnia v prípade občianskoprávnej žaloby

  a)

  vyplývajúcej zo zmluvy, ktorú uzavrel člen konzulárneho úradu a v ktorej nekonal výslovne alebo ...

  b)

  tretej strany za škodu z dopravnej nehody v prijímajúcom štáte spôsobenú automobilom, loďou ...

  Článok 17

  1.

  Členovia konzulárneho úradu sa môžu vyzvať, aby podali svedectvo v súdnom alebo správnom konaní. ...

  2.

  Orgány prijímajúceho štátu, ktoré požadujú svedectvo od členov konzulárneho úradu, budú ...

  3.

  Členovia konzulárneho úradu môžu odmietnuť podať svedectvo, pokiaľ ide o výkon ich funkcií, ...

  Článok 18

  1.

  Vysielajúci štát sa môže u členov konzulárneho úradu vzdať akejkoľvek výsady a imunity uvedenej ...

  2.

  Vzdanie sa výsad a imunít musí byť vo všetkých prípadoch s výnimkou prípadu uvedeného v odseku ...

  3.

  Ak konzulárny úradník alebo konzulárny zamestnanec začne konanie vo veci, v ktorej by požíval ...

  4.

  Vzdať sa vyňatia z jurisdikcie v civilných alebo správnych veciach neznamená vzdať sa tým aj ...

  Článok 19

  Prijímajúci štát oslobodí členov konzulárneho úradu od všetkých osobných služieb, všetkých ...

  Článok 20

  Členovia konzulárneho úradu sú vyňatí zo všetkých povinností ustanovených zákonmi a predpismi ...

  Článok 21

  1.

  Vysielajúci štát je v prijímajúcom štáte oslobodený od všetkých daní, dávok a poplatkov:

  a)

  z pozemkov, budov a častí budov užívaných na konzulárne účely alebo ako sídlo vedúceho konzulárneho ...

  b)

  zo zmlúv a listín, ktoré sa týkajú nadobudnutia nehnuteľností uvedených v odseku 1 písmeno ...

  c)

  z výkonu konzulárnych funkcií včítane vyberania poplatkov za konzulárne služby.

  2.

  Daňové oslobodenie uvedené pod písmenami a) a b) odseku 1 tohto článku sa nevzťahuje na dane, ...

  3.

  Vysielajúci štát je v prijímajúcom štáte takisto oslobodený od všetkých daní, dávok a poplatkov ...

  4.

  Oslobodenie ustanovené v tomto článku sa nevzťahuje na poplatky a dávky za skutočne preukázané ...

  Článok 22

  1.

  Členovia konzulárneho úradu sú v prijímajúcom štáte oslobodení od daní a dávok zo svojich ...

  2.

  Členovia konzulárneho úradu sú v prijímajúcom štáte oslobodení od všetkých celoštátnych, ...

  3.

  Oslobodenia uvedené v odseku 2 sa nevzťahujú na:

  a)

  nepriame dane, ktoré sú zahrnuté v cene tovaru alebo služieb;

  b)

  poplatky a dane zo súkromného nehnuteľného majetku nachádzajúceho sa na území prijímajúceho ...

  c)

  pozostalostné alebo dedičské poplatky alebo poplatky z prevodu majetku vyberané prijímajúcim štátom ...

  d)

  dane a poplatky zo súkromných príjmov, ktorých zdroje sú v prijímajúcom štáte;

  e)

  súdne, registračné, hypotéčne, správne a kolkové poplatky, pokiaľ nie je poskytnuté oslobodenie ...

  f)

  poplatky vyberané za skutočne preukázané služby.

  Článok 23

  1.

  Hnuteľný majetok zanechaný na území prijímajúceho štátu členom konzulárneho úradu, ktorý ...

  2.

  Prijímajúci štát povolí vývoz hnuteľného majetku uvedeného v odseku 1 tohto článku s výnimkou ...

  Článok 24

  1.

  Prijímajúci štát v súlade so zákonmi a predpismi, ktoré prijme, povolí dovoz a poskytne oslobodenie ...

  a)

  pri predmetoch určených na úradnú potrebu konzulárneho úradu;

  b)

  pri predmetoch určených na osobnú potrebu konzulárnych úradníkov včítane predmetov určených ...

  2.

  Konzulárni zamestnanci budú požívať výsady a oslobodenia uvedené v odseku 1 tohto článku, pokiaľ ...

  3.

  Osobné batožiny sprevádzajúce konzulárnych úradníkov sú oslobodené od prehliadky. Môžu byť ...

  Článok 25

  Všetky osoby, ktoré požívajú podľa tohto dohovoru výsady a imunity, sú povinné bez ujmy na ...

  Článok 26

  S výhradou právnych predpisov prijímajúceho štátu o oblastiach, do ktorých je zakázaný alebo ...

  Článok 27

  Konzulárni zamestnanci, ktorí sú občanmi prijímajúceho štátu alebo v ňom majú trvalé bydlisko, ...

  Článok 28

  Rodinní príslušníci konzulárnych úradníkov a konzulárnych zamestnancov žijúci s nimi v spoločnej ...

  ČASŤ IV

  Článok 29

  1.

  Konzulárny úradník je oprávnený vykonávať v rámci konzulárneho obvodu funkcie uvedené v tejto ...

  2.

  Konzulárny úradník je oprávnený pri výkone svojich funkcií obracať sa písomne aj ústne na ...

  3.

  Konzulárny úradník môže so súhlasom prijímajúceho štátu vykonávať konzulárne funkcie aj ...

  Článok 30

  Konzulárny úradník prispieva k rozvoju hospodárskych, obchodných, kultúrnych, vedeckých a turistických ...

  Článok 31

  Konzulárny úradník je oprávnený:

  a)

  registrovať občanov vysielajúceho štátu;

  b)

  prijímať žiadosti a vyhlásenia vo veciach štátneho občianstva občanov vysielajúceho štátu ...

  c)

  v súlade s právnymi predpismi vysielajúceho štátu prijímať vyhlásenia o uzavretí manželstva ...

  d)

  v súlade so zákonmi a predpismi vysielajúceho štátu prijímať vyhlásenia týkajúce sa rodinných ...

  e)

  registrovať narodenia a úmrtia občanov vysielajúceho štátu;

  f)

  zostavovať a legalizovať zmluvy dojednávané medzi občanmi vysielajúceho štátu, pokiaľ sa týmito ...

  g)

  zostavovať a legalizovať zmluvy bez ohľadu na občianstvo strán, pokiaľ sa tieto zmluvy týkajú ...

  h)

  zostavovať, osvedčovať, potvrdzovať, overovať a legalizovať listiny a dokumenty, ako aj vykonávať ...

  i)

  spisovať alebo legalizovať a uschovávať závety občanov vysielajúceho štátu;

  j)

  prekladať listiny a dokumenty a overovať správnosť prekladu, ako aj overovať dokumenty;

  k)

  vydávať osvedčenia o pôvode tovaru.

  2.

  Ak to zákony a predpisy prijímajúceho štátu vyžadujú, konzulárny úradník informuje príslušné ...

  Článok 32

  Listiny a dokumenty vyhotovené, preložené alebo overené konzulárnym úradníkom v súlade s článkom ...

  Článok 33

  1.

  Konzulárny úradník je oprávnený v súlade so zákonmi a predpismi vysielajúceho štátu vydávať, ...

  2.

  Je takisto oprávnený vydávať, predlžovať a zrušovať príslušné víza osobám, ktoré si prajú ...

  Článok 34

  Konzulárny úradník je oprávnený prijímať do úschovy listiny, peňažné sumy, cenné predmety ...

  Článok 35

  1.

  Len čo sa orgány prijímajúceho štátu dozvedia o prípadoch, keď je potrebné občanovi vysielajúceho ...

  2.

  V prípade potreby môže konzulárny úradník navrhnúť súdu alebo inému príslušnému orgánu ...

  Článok 36

  1.

  Príslušné orgány prijímajúceho štátu budú bez meškania informovať konzulárneho úradníka ...

  2.

  Príslušné orgány prijímajúceho štátu budú takisto informovať konzulárneho úradníka, ak ...

  3.

  Príslušné orgány prijímajúceho štátu urobia v súlade s jeho právnymi predpismi v prípadoch ...

  4.

  Konzulárny úradník je oprávnený v súlade s právnymi predpismi prijímajúceho štátu zastupovať ...

  5.

  Konzulárny úradník je oprávnený prijímať pre občana vysielajúceho štátu, ktorý nemá trvalé ...

  6.

  Hnuteľný majetok a peňažné sumy pochádzajúce z likvidácie dedičstva patriaceho občanovi vysielajúceho ...

  7.

  Konzulárny úradník je oprávnený spolupracovať s príslušnými orgánmi prijímajúceho štátu ...

  Článok 37

  1.

  Ak občan vysielajúceho štátu, ktorý nemá trvalé bydlisko v prijímajúcom štáte, zomrie počas ...

  2.

  Konzulárny úrad bude dbať na zákony a predpisy prijímajúceho štátu o vývoze vecí a prevode ...

  Článok 38

  Konzulárny úradník má právo v súlade so zákonmi a predpismi prijímajúceho štátu zastupovať ...

  Článok 39

  Konzulárny úradník má právo v konzulárnom obvode nadviazať a udržiavať styk s každým občanom ...

  Článok 40

  1.

  Príslušné orgány prijímajúceho štátu upovedomia bez meškania konzulárneho úradníka vo všetkých ...

  2.

  Konzulárny úradník má právo čo najskôr navštíviť občana vysielajúceho štátu, ktorý bol ...

  3.

  Konzulárny úradník bude súčasne na žiadosť upovedomený o dôvodoch zatknutia, vzatia do väzby ...

  4.

  Práva konzulárneho úradníka podľa odsekov 2 a 3 sa budú vykonávať v súlade so zákonmi a predpismi ...

  Článok 41

  Príslušné orgány prijímajúceho štátu upovedomia bez meškania konzulárneho úradníka o všetkých ...

  Článok 42

  1.

  Konzulárny úradník je oprávnený poskytovať všetku pomoc lodi vysielajúceho štátu, ktorá sa ...

  2.

  Konzulárny úradník sa môže pri výkone svojich funkcií v otázkach týkajúcich sa lode vysielajúceho ...

  3.

  Konzulárny úradník môže vstúpiť na palubu lode, len čo sa lodi povolí voľný styk s pobrežím. ...

  4.

  Konzulárny úradník má právo:

  a)

  bez ujmy na právach orgánov prijímajúceho štátu vyšetrovať všetky udalosti na palube lode, ...

  b)

  bez ujmy na právach orgánov prijímajúceho štátu riešiť spory medzi kapitánom a členmi posádky ...

  c)

  urobiť opatrenia na lekárske ošetrenie člena posádky lode alebo na jeho návrat do vysielajúceho ...

  d)

  prijímať, vystavovať alebo overovať vyhlásenia alebo doklady, ktoré požadujú právne predpisy ...

  Článok 43

  1.

  Ak príslušné orgány prijímajúceho štátu zamýšľajú urobiť na palube lode vysielajúceho ...

  2.

  Ustanovenie odseku 1 sa použije aj vtedy, ak miestne orgány majú v úmysle vypočuť členov posádky ...

  3.

  Ustanovenie tohto článku sa nepoužije pri obvyklej colnej, pasovej alebo hygienickej kontrole, ako ...

  Článok 44

  1.

  Ak loď vysielajúceho štátu stroskoce, narazí na plytčinu alebo na breh alebo utrpí inú haváriu ...

  2.

  Konzulárny úradník môže takej lodi, jej cestujúcim a členom posádky poskytnúť všetku pomoc. ...

  3.

  Ak sa havarovaná loď alebo predmet patriaci k takej lodi našli na pobreží alebo v blízkosti pobrežia ...

  4.

  Ak sa predmet, ktorý patrí k nákladu havarovanej lode tretieho štátu a je majetkom občana vysielajúceho ...

  Článok 45

  Články 42, 43 a 44 sa primerane vzťahujú aj na lietadlá.

  Článok 46

  Konzulárny úrad je oprávnený vyberať na území prijímajúceho štátu dávky a poplatky za konzulárne ...

  ČASŤ V

  Článok 47

  Na dôkaz toho splnomocnenci oboch zmluvných strán tento dohovor podpísali a opatrili pečaťami.Dané ...

  1.

  Tento dohovor podlieha ratifikácii a nadobudne platnosť 30 dní po výmene ratifikačných listín, ...

  2.

  Tento dohovor zostane v platnosti až do uplynutia šiestich mesiacov odo dňa, keď jedna zo zmluvných ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore