Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71332
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 178/1996 účinný od 01.07.1996 do 31.07.2009


Platnosť od: 25.06.1996
Účinnosť od: 01.07.1996
Účinnosť do: 31.07.2009
Autor: Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii 178/1996 účinný od 01.07.1996 do 31.07.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 178/1996 s účinnosťou od 01.07.1996

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o geodézii a kartografii

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky podľa § 13 a § 28 ods. 1 zákona Národnej ...

PRVÁ HLAVA

§ 1
Úvodné ustanovenie
a)

záväzné geodetické systémy,

b)

záväzné lokalizačné štandardy na základné štátne mapové diela,

c)

záväzné lokalizačné štandardy na spravovanie základnej bázy údajov pre geografický informačný ...

d)

vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností,1)

e)

vykonávanie kartografických činností,

f)

postup pri štandardizácii geografického názvoslovia,

g)

spravovanie automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra a poskytovanie ...

h)

postup pri vydávaní osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti,

i)

spôsob autorizačného a úradného overenia vybraných geodetických a kartografických činností. ...

DRUHÁ HLAVA
ZÁVÄZNÉ GEODETICKÉ SYSTÉMY

§ 2
Členenie záväzných geodetických systémov
(1)

Záväzné geodetické systémy2) sú

a)

Svetový geodetický systém 1984 (záväzná skratka „WGS 84“),

b)

Európsky terestrický referenčný systém (záväzná skratka „ETRS“),

c)

Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej (záväzná skratka „S-JTSK“), ...

d)

Súradnicový systém 1942 (záväzná skratka „S-42“),

e)

Baltský výškový systém po vyrovnaní (záväzná skratka „Bpv“),

f)

Gravimetrický systém 1971 (záväzná skratka „S-Gr 1971“).

(2)

Po spresnení záväzných geodetických systémov na základe nových meraní alebo výpočtov sa v ...

§ 3
Parametre záväzných geodetických systémov
(1)

Svetový geodetický systém 1984 je definovaný

a)

základnými konštantami a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 x 108m3.s-2, J2 = 108 263 x 10-8 a ω = 7 ...

b)

súborom súradníc bodov, ktoré určujú dráhy družíc Globálneho polohového systému NAVSTAR.

(2)

Európsky terestrický referenčný systém je definovaný

a)

elipsoidom Geodetického referenčného systému 1980 s konštantami a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 ...

b)

európskymi stanicami Medzinárodnej terestrickej siete referenčných bodov.

(3)

Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej je definovaný

a)

Besselovým elipsoidom s parametrami a = 6 377 397,155 08 m a f = 1:299,152 812 853, kde „a“ je ...

b)

Křovákovým konformným kužeľovým zobrazením vo všeobecnej polohe,

c)

súborom súradníc bodov Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej.

(4)

Súradnicový systém 1942 je definovaný

a)

Krasovského elipsoidom s parametrami a = 6 378 245 m a f = 1:298, 3, kde „a“ je dĺžka hlavnej ...

b)

Gaussovým priečnym konformným valcovým zobrazením v 6o poludníkových pásoch v Krügerovej úprave, ...

c)

súborom súradníc bodov astronomicko-geodetickej siete z medzinárodného vyrovnania.

(5)

Baltský výškový systém po vyrovnaní je definovaný

a)

referenčným bodom, ktorým je stredná hodnota morského vodočtu v Kronštadte,

b)

súborom normálnych výšok z medzinárodného vyrovnania nivelačných sietí východoeurópskych ...

(6)

Gravimetrický systém 1971 je definovaný

a)

hodnotami tiažového zrýchlenia bodov Medzinárodného etalónového gravimetrického polygónu (Krakov ...

b)

tiažové zrýchlenie je vyjadrené v Postupimskom gravimetrickom systéme, ktorý je opravený o konštantnú ...

TRETIA HLAVA
ZÁVÄZNÉ LOKALIZAČNÉ ŠTANDARDY NA ZÁKLADNÉ ŠTÁTNE MAPOVÉ DIELA

§ 4
Členenie záväzných lokalizačných štandardov a základných štátnych mapových diel
(1)

Záväznými lokalizačnými štandardmi na základné štátne mapové diela sú súradnicový a výškový ...

(2)

Základnými štátnymi mapovými dielami3) sú

a)

Základná mapa Slovenskej republiky veľkej mierky 1:5 000, Základná mapa Slovenskej republiky veľkej ...

b)

Štátna mapa 1:5 000 – odvodená,

c)

Základná mapa Slovenskej republiky 1:10 000, Základná mapa Slovenskej republiky 1:25 000, Základná ...

§ 5
Súradnicový a výškový geodetický systém základných štátnych mapových diel
(1)

Základné štátne mapové diela sa vyhotovujú v Súradnicovom systéme Jednotnej trigonometrickej ...

(2)

Výškové údaje základných štátnych mapových diel sa vzťahujú k Baltskému výškovému systému ...

§ 6
Klad a rozmery mapových listov základných štátnych mapových diel mierok 1:5 000 a väčších
(1)

Klad mapových listov základných štátnych mapových diel mierok 1:5 000 a väčších vychádza ...

(2)

Klad a rozmery mapových listov sú odvodené pre mapy mierok

a)

1:5 000 delením mapového listu základnej štátnej mapy 1:50 000 na 10 stĺpcov v smere osi Y a 10 ...

b)

1:2 000 delením mapového listu 1:5 000 na štvrtiny,

c)

1:1 000 delením mapového listu 1:2 000 na štvrtiny.

(3)

Rozmery mapového listu v mierke 1:5 000 v smere západ – východ, sever – juh sú 500 mm x 400 ...

§ 7
Označenie mapových listov základných štátnych mapových diel mierok 1:5 000 a väčších
a)

v mierke 1:5 000 názvom príslušného mapového listu v mierke 1:50 000, číslom stĺpca, spojovníkom ...

b)

v mierke 1:2 000 označením mapového listu v mierke 1:5 000, lomenou čiarou a číslom štvrtiny, ...

c)

v mierke 1:1 000 označením mapového listu v mierke 1:2 000 doplneným číslom štvrtiny, pričom ...

§ 8
Klad a rozmery mapových listov základných štátnych mapových diel mierok menších ako 1:5 000
(1)

Klad mapových listov základných štátnych mapových diel mierok menších ako 1:5 000 vychádza ...

(2)

Mapový list v mierke 1:100 000 vznikne rozdelením základného mapového listu v mierke 1:200 000 ...

(3)

Mapový list v mierke 1:50 000 vznikne rozdelením mapového listu v mierke 1:100 000 na štyri diely ...

(4)

Mapový list v mierke 1:25 000 vznikne rozdelením mapového listu v mierke 1:50 000 na štyri diely ...

(5)

Mapový list v mierke 1:10 000 vznikne rozdelením mapového listu v mierke 1:50 000 na 25 lichobežníkov ...

§ 9
Označenie mapových listov základných štátnych mapových diel mierok menších ako 1:5 000
(1)

Označenie mapových listov v mierke 1:200 000 sa začína severozápadným listom od čísla 25 a pokračuje ...

(2)

Označenie mapového listu v mierke 1:100 000 sa skladá z čísla mapového listu v mierke 1:200 000, ...

(3)

Označenie mapového listu v mierke 1:50 000 sa skladá z čísla mapového listu v mierke 1:100 000, ...

(4)

Označenie mapového listu v mierke 1:25 000 sa skladá z čísla mapového listu v mierke 1:50 000, ...

(5)

Číselné označenie mapového listu podľa odseku 4 sa doplní názvom najväčšieho sídla z územia ...

(6)

Označenie mapového listu v mierke 1:10 000 sa skladá z čísla mapového listu v mierke 1:50 000 ...

§ 10
Obsah základných štátnych mapových diel
(1)

Obsahom základných štátnych mapových diel mierok menších ako 1:5 000 sú sídla, jednotlivé ...

(2)

Obsah základných štátnych mapových diel mierok 1:5 000 a väčších ustanovuje osobitný predpis.4) ...

ŠTVRTÁ HLAVA
ZÁVÄZNÉ LOKALIZAČNÉ ŠTANDARDY NA SPRAVOVANIE ZÁKLADNEJ BÁZY ÚDAJOV GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

§ 11
Základná báza údajov geografického informačného systému

Základná báza údajov geografického informačného systému,5) ktorá je súčasťou automatizovaného ...

PIATA HLAVA
VYKONÁVANIE VYBRANÝCH GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

Prvý oddiel
Spoločné ustanovenie

§ 12
Geodetické systémy na vykonávanie vybraných geodetických a kartografických činností
(1)

Vybrané geodetické a kartografické činnosti podľa osobitného predpisu1) sa vykonávajú v Súradnicovom ...

(2)

Priestory, v ktorých sa vybrané činnosti podľa osobitného predpisu7) môžu vykonávať v miestnej ...

(3)

Vybrané geodetické a kartografické činnosti sa vykonávajú v Baltskom výškovom systéme po vyrovnaní. ...

(4)

Výsledný operát geodetických a kartografických činností musí byť zreteľne označený názvom ...

Druhý oddiel
Geodetické činnosti pre pozemkové úpravy

§ 13
Členenie geodetických činností pre pozemkové úpravy
a)

vyhotovenie registra pôvodného stavu,

b)

vykonanie projektu pozemkových úprav.

Register pôvodného stavu
§ 14
Použitie registra pôvodného stavu
a)

rozhodovanie pozemkového úradu podľa osobitného predpisu,9)

b)

vyhotovenie rozdeľovacieho plánu projektu pozemkových úprav.

§ 15
Podklady na vyhotovenie registra pôvodného stavu
a)

operát katastra nehnuteľností,

b)

operát pozemkovej knihy,

c)

operát pozemkového katastra,

d)

iné meračské podklady zobrazujúce nehnuteľnosti,

e)

listiny preukazujúce vlastnícke práva k nehnuteľnostiam,

f)

údaje o geodetických bodoch,

g)

výsledky prešetrovania v obci,

h)

lesné hospodárske plány a lesná hospodárska evidencia,

i)

mapy bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek,

j)

letecké snímky.

§ 16
Súčinnosť katastrálneho úradu s vyhotoviteľom
(1)

Katastrálny úrad poskytne vyhotoviteľovi registra pôvodného stavu a vyhotoviteľovi projektu pozemkových ...

(2)

Katastrálny úrad na vyžiadanie pridelí vyhotoviteľovi registra pôvodného stavu číslo záznamu ...

§ 17
Prešetrovanie, meranie a zobrazenie
(1)

Predmetom prešetrovania, merania a zobrazenia zmien na vyhotovenie registra pôvodného stavu podľa ...

(2)

Predmetom prešetrovania, merania a zobrazenia zmien na vyhotovenie registra pôvodného stavu podľa ...

(3)

Kvalitatívne a technické kritériá výsledkov prešetrovania, merania a zobrazenia zmien ustanovuje ...

(4)

Lomové body hraníc obvodu pozemkových úprav a líniových stavieb označí trvalo10) pred meraním ...

§ 18
Výsledný operát registra pôvodného stavu
(1)

Výsledný operát registra pôvodného stavu obsahuje

a)

písomnú časť registra pôvodného stavu,

b)

grafickú časť registra pôvodného stavu.

(2)

Písomná časť registra pôvodného stavu obsahuje najmä

a)

tabuľku registra pôvodného stavu, ktorú tvoria najmä údaje o číslach parciel, o výmerách, ...

b)

výpis z registra pôvodného stavu, zostavený z údajov podľa písm. a) a vzťahujúci sa na jedného ...

c)

osobitnú časť registra pôvodného stavu.11)

(3)

Grafická časť registra pôvodného stavu je zobrazenie pôvodného stavu so zmenami doteraz neevidovanými ...

§ 19
Overovanie a dokumentácia registra pôvodného stavu
(1)

Výsledný operát registra pôvodného stavu podľa § 14 písm. a) sa autorizačne a úradne overuje. ...

(2)

Výsledný operát registra pôvodného stavu podľa § 14 písm. b) sa autorizačne a úradne overuje ...

(3)

Na úradné overenie vyhotoviteľ predloží register pôvodného stavu9) podľa § 18. Spolu s výsledným ...

a)

záznam podrobného merania zmien, ak bol vyhotovený,

b)

výsledný operát zo zakladania bodov podrobného bodového polohového poľa,

c)

oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch,

d)

písomnú časť registra pôvodného stavu aj v elektronickej forme,

e)

grafickú časť zobrazenia pôvodného stavu so zmenami doteraz neevidovanými v katastri nehnuteľností ...

f)

výpočtový protokol výmer parciel,

g)

zoznam zistených nesúladov v operáte katastra nehnuteľností.

Vykonanie projektu pozemkových úprav
§ 20
Spoločné ustanovenie

Po nariadení vykonania projektu pozemkových úprav podľa osobitného predpisu12) sa vykoná projekt ...

§ 21
Podklady na vykonanie projektu pozemkových úprav
a)

písomná a grafická časť rozdeľovacieho plánu schváleného projektu pozemkových úprav,

b)

údaje o geodetických bodoch.

§ 22
Výsledný operát vykonania projektu pozemkových úprav
a)

písomnú časť vo forme registra pôvodného stavu a registra nového stavu,

b)

grafickú časť so zobrazením pôvodného a nového stavu.

§ 23
Overenie a dokumentácia projektu pozemkových úprav
(1)

Na rozhodovanie pozemkového úradu podľa osobitného predpisu13) sa použije výsledný operát vykonania ...

(2)

Na úradné overenie vyhotoviteľ predloží výsledný operát vykonania projektu pozemkových úprav ...

a)

záznam podrobného merania zmien alebo meračské náčrty, prehľad kladu meračských náčrtov, ...

b)

výsledný operát zo zakladania bodov podrobného bodového polohového poľa,

c)

oznámenie o nedostatkoch zistených na geodetických bodoch,

d)

grafickú a písomnú časť výsledného operátu aj v elektronickej forme v ustanovenej štruktúre, ...

e)

výpočtový protokol výmer parciel.

Tretí oddiel
Zriaďovanie a aktualizácia geodetických bodov

§ 24
Rozdelenie bodových polí
(1)

Súbory geodetických bodov vytvárajú bodové polia, ktoré sa podľa druhu rozdeľujú na polohové, ...

(2)

Polohové, výškové a tiažové bodové pole sa rozdeľuje na základné bodové pole14) a podrobné ...

(3)

Základné polohové bodové pole obsahuje body Štátnej astronomicko-geodetickej siete a body Štátnej ...

(4)

Podrobnejšie členenie bodových polí, ich označenie, spôsob stabilizácie, hustotu a kritériá ...

§ 25
Prideľovanie čísel geodetickým bodom podrobného polohového bodového poľa
(1)

Fyzickým osobám a právnickým osobám zakladajúcim geodetické body podrobného polohového bodového ...

(2)

Fyzickým osobám a právnickým osobám zakladajúcim geodetické body podrobného polohového bodového ...

§ 26
Výsledný operát geodetických bodov podrobného polohového bodového poľa
a)

technickú správu,

b)

zoznam súradníc, prípadne výšok geodetických bodov,

c)

geodetické údaje,

d)

prehľad bodov polohového bodového poľa.

§ 27
Oznamovanie nedostatkov zistených na geodetických bodoch
(1)

Písomné oznámenie nedostatkov zistených na geodetických bodoch obsahuje najmä

a)

názov okresu a katastrálneho územia, číslo bodu, prípadne číslo parcely, na ktorom je bod umiestnený, ...

b)

opísanie zisteného nedostatku,

c)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a podpis oznamovateľa alebo názov a sídlo oznamovateľa a podpis ...

(2)

Oznámenie o nedostatkoch sa zasiela štátnej dokumentácii,18) ktorá údaje o bode poskytla a ktorá ...

§ 28
Žiadosť o premiestnenie, odstránenie alebo vykonanie opatrenia na ochranu zariadenia geodetického <span class="shorten">...</span>
(1)

Žiadosť o premiestnenie alebo odstránenie geodetického bodu sa zasiela katastrálnemu úradu, v ...

(2)

Žiadosť o vykonanie opatrenia na ochranu zariadenia geodetického bodu alebo oznámenie o ohrození ...

(3)

Žiadosť alebo oznámenie podľa odseku 1 a 2 obsahuje najmä

a)

názov okresu a názov katastrálneho územia, číslo geodetického bodu, prípadne číslo parcely, ...

b)

odôvodnenie žiadosti,

c)

termín, do ktorého by sa mali opatrenia vykonať,

d)

polohopisný náčrt priestoru dotknutého výstavbou pri žiadosti o premiestnenie z dôvodu výstavby, ...

e)

meno, priezvisko, trvalý pobyt a podpis oznamovateľa alebo názov a sídlo oznamovateľa a podpis ...

§ 29
Poskytovanie údajov o geodetických bodoch
(1)

Údaje o geodetických bodoch sa poskytujú zo štátnej dokumentácie na základe písomnej objednávky. ...

(2)

Údaje o bodoch Štátnej astronomicko-geodetickej, Štátnej trigonometrickej siete, Štátnej nivelačnej ...

(3)

Zo štátnej dokumentácie sa poskytujú údaje o geodetických bodoch v analógovej alebo digitálnej ...

a)

geodetických údajov,

b)

zoznamu súradníc.

(4)

Údaje o geodetických bodoch poskytovaných zo štátnej dokumentácie sa potvrdzujú. Potvrdenie obsahuje ...

(5)

Ak poskytnutý údaj o geodetickom bode nemožno z dôvodu zničenia alebo poškodenia bodu použiť, ...

Štvrtý oddiel
Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky

§ 30
Meranie a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej <span class="shorten">...</span>
(1)

Meranie a zobrazenie predmetov merania, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel ...

(2)

Výsledný operát merania a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových ...

a)

technickú správu,

b)

kópie meračských náčrtov, kópiu prehľadu kladu meračských náčrtov, zápisníkov a zoznamov ...

c)

mapu obsahujúcu polohopis s popisom a výškopis, ak sa vyhotovil.

(3)

Výsledný operát merania a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových ...

(4)

Fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce meranie a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú ...

(5)

Meranie a zobrazenie predmetov pred začatím výstavby, ktoré sa touto výstavbou zmenia, sa nepreberá ...

§ 31
Digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel <span class="shorten">...</span>
(1)

Digitalizácia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych mapových diel veľkej mierky, ...

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce digitalizáciu a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú ...

a)

meno alebo názov, bydlisko alebo sídlo žiadateľa,

b)

účel použitia,

c)

technické údaje skenera a programu.

(3)

Geodetický a kartografický ústav Bratislava vykoná testovanie za odplatu. Výsledok testovania skenera ...

(4)

Presnosť skenera pri testovaní testovacích predlôh nesmie prekročiť strednú súradnicovú chybu ...

a)

mxy = 0,05 m pri testovaní rozmerovo stálej predlohy v mierke 1:1 000,

b)

mxy = 0,10 m pri testovaní rozmerovo stálej predlohy v mierke menšej ako 1:1 000.

(5)

Výsledný operát digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných štátnych ...

a)

technickú správu,

b)

súbor údajov obrazu mapy v rastrovej forme a vo vektorovej forme, ako aj vo výmennom formáte, z ...

c)

údaje o transformácii,

d)

súbor údajov výškopisu, ak sa vyhotovil.

(6)

Fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce digitalizáciu a zobrazenie predmetov, ktoré sa preberajú ...

(7)

Digitalizácia a zobrazenie predmetov pre projektovú dokumentáciu stavieb, ktoré sa touto výstavbou ...

Piaty oddiel
Meranie alebo digitalizácia a zobrazenie predmetov, ktoré sú obsahom tematických mapových diel veľkej mierky

§ 32
Spoločné ustanovenie
(1)

Tematické mapové dielo veľkej mierky je najmä technická mapa mesta, základná mapa letiska, základná ...

(2)

Fyzické osoby a právnické osoby vykonávajúce pôvodné meranie alebo digitalizáciu a zobrazenie ...

(3)

Výsledný operát merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov tematického obsahu tematických ...

§ 33
Poskytovanie podkladov na zobrazenie predmetov tematického obsahu mapových diel veľkej mierky
(1)

Podklady zo štátnej dokumentácie19) na zobrazenie predmetov tematického obsahu tematických štátnych ...

(2)

Podklady zo štátnej dokumentácie na účely zobrazenia predmetov tematického obsahu tematických ...

(3)

Podklady zo štátnej dokumentácie poskytované na účely zobrazenia predmetov tematického obsahu ...

Šiesty oddiel
Budovanie vytyčovacích sietí

§ 34
Zabezpečenie vytyčovacej siete a výsledný operát
(1)

Geodetické body vytyčovacej siete21) sa zabezpečia tak, aby sa dali použiť aj na meranie skutočného ...

(2)

Výsledný operát z vybudovania vytyčovacej siete obsahuje

a)

technickú správu,

b)

zoznam súradníc a výšok geodetických bodov,

c)

geodetické údaje,

d)

prehľad geodetických bodov vytyčovacej siete.

(3)

Výsledný operát z vybudovania vytyčovacej siete sa neodovzdáva do štátnej dokumentácie.

Siedmy oddiel
Vytyčovanie a kontrolné meranie geometrických parametrov priestorovej polohy stavebných objektov

§ 35
Výsledný operát a kvalitatívne podmienky
(1)

Výsledný operát z vytyčovania a kontrolného merania21) geometrických parametrov priestorovej polohy ...

a)

technickú správu,

b)

vytyčovací protokol,

c)

protokol o kontrolnom meraní.

(2)

Výsledný operát z vytyčovania a kontrolného merania geometrických parametrov priestorovej polohy ...

Ôsmy oddiel
Meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby a kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení

§ 36
Meranie a zobrazenie predmetov skutočného vyhotovenia stavby
(1)

Na povinnosti vykonávateľa a obsah výsledného operátu merania a zobrazenia skutočného vyhotovenia ...

(2)

Polohové a výškové zmeranie všetkých podzemných vedení a zariadení sa vykoná pred ich zakrytím. ...

§ 37
Kontrola geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení
(1)

Výsledný operát z kontroly geometrických parametrov priemyselných objektov a zariadení, ktorým ...

a)

technickú (záverečnú) správu,

b)

mapu alebo plán so zákresom polohy vzťažných a pozorovaných bodov,

c)

plán merania,

d)

údaje o polohe vzťažných bodov,

e)

hodnoty posunov pri jednotlivých etapách, ich presnosť, časové údaje a iné dôležité údaje ...

f)

grafické znázornenie posunov.

(2)

Výsledný operát z merania posunov stavebných objektov sa do štátnej dokumentácie neodovzdáva. ...

Deviaty oddiel
Geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území

§ 38
(1)

Informačné, matematické, programové, technické a organizačné prostriedky na zabezpečenie zberu, ...

(2)

Geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území sú získanie ...

(3)

Výsledný operát geodetických činností budovania a aktualizácie informačného systému o území ...

a)

technickú správu,

b)

sprievodný záznam tvorby alebo aktualizácie,

c)

súbory údajov,

d)

údaje o transformácii.

(4)

Na geodetické činnosti pri budovaní a aktualizácii informačných systémov o území budovaných ...

Desiaty oddiel
Geometrické plány a vytyčovanie hraníc pozemkov

§ 39
Povinnosti vyhotoviteľa geometrického plánu a vytyčovateľa hraníc pozemkov

Povinnosti vyhotoviteľa geometrického plánu a vytyčovateľa hraníc pozemkov a obsah výsledného ...

ŠIESTA HLAVA
VYKONÁVANIE KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

§ 40
Vydávanie kartografického diela
(1)

Vydavateľ kartografického diela23) zodpovedá za vydané kartografické dielo.

(2)

Každá rozmnoženina vydaného kartografického diela obsahuje názov diela, mierku, názov a sídlo ...

(3)

Každá rozmnoženina kartografického diela vydaného na podklade iného kartografického diela obsahuje ...

(4)

Kartografické dielo vytvorené len pre vlastnú potrebu fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorého ...

(5)

Digitalizáciu vydaného kartografického diela bez súhlasu vydavateľa možno vykonať len pre vlastnú ...

(6)

Vydavateľom štátneho mapového diela je príslušný orgán štátnej správy.24)

(7)

Súhlas na použitie operátu kartografického diela, prípadne jeho časti udeľuje vydavateľ. Ak ...

(8)

Žiadosť o súhlas na použitie operátu kartografického diela obsahuje

a)

meno alebo názov, bydlisko alebo sídlo žiadateľa,

b)

účel použitia,

c)

názov diela, mierku, názov vydavateľa, rok vydania a časť operátu, ktorá sa má použiť.

§ 41
Správca základného štátneho mapového diela a poskytovanie základných štátnych mapových diel <span class="shorten">...</span>

Správcom základného štátneho mapového diela, ktorého vydavateľom je Úrad geodézie, kartografie ...

§ 42
Tematické štátne mapové diela

Vydavateľ tematického štátneho mapového diela vydaného na podklade základného štátneho mapového ...

SIEDMA HLAVA
POSTUP PRI ŠTANDARDIZÁCII GEOGRAFICKÉHO NÁZVOSLOVIA

§ 43
Názvy geografických objektov
(1)

Názvy nesídelných geografických objektov, ktoré štandardizuje úrad25) a ktoré sú obsahom základných ...

a)

názvy vôd, ktorými sú názvy vodných tokov, jazier, prameňov, rybníkov, vodných nádrží, kanálov, ...

b)

názvy jednotlivých tvarov vertikálneho členenia zemského povrchu, ktorými sú názvy pohorí, ...

c)

chotárne názvy, ktorými sú názvy poľnohospodárskych honov, polí, trvalých trávnych porastov, ...

d)

názvy iných jednotlivých objektov a javov prírodných alebo ľuďmi vytvorených, ktorými sú názvy ...

(2)

Názvy nesídelných geografických objektov, ktoré štandardizuje katastrálny úrad26) a ktoré sú ...

§ 44
Rozhodnutie o štandardizácii
(1)

O štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov rozhoduje úrad alebo katastrálny ...

a)

podobu názvu geografického objektu, ktorá je navrhovaná na štandardizáciu a doterajšiu podobu ...

b)

stručný popis geografického objektu a jeho lokalizáciu na mape vhodnej mierky,

c)

meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a podpis alebo názov, sídlo a podpis štatutárneho zástupcu ...

(3)

Úrad zašle zoznam názvov so žiadosťou o súhlas príslušnému ministerstvu;25) ministerstvo odošle ...

(4)

Zmeniť štandardizovaný názov geografického objektu možno na základe odôvodnenia a postupom ...

(5)

Názvy nesídelných geografických objektov, ktoré úrad štandardizoval podľa osobitného predpisu,28) ...

§ 45
Posudzovanie návrhov

Pri posudzovaní návrhov názvoslovná komisia úradu a názvoslovné zbory katastrálnych úradov ...

§ 46
Zverejnenie štandardizovaných geografických názvov
(1)

V rozhodnutí o štandardizácii názvov nesídelných geografických objektov sa uvedie spôsob zverejnenia ...

(2)

Vybrané súbory štandardizovaných názvov nesídelných geografických objektov štandardizované ...

a)

neperiodických publikáciách „Geografické názvoslovné zoznamy OSN – SR“,

b)

periodických publikáciách „Názvoslovné informácie“.

(3)

Názvy nesídelných geografických objektov štandardizované katastrálnym úradom sa zverejňujú ...

§ 47
Predmet dokumentácie štandardizácie geografických názvov
(1)

Predmetom dokumentácie štandardizácie geografických názvov25)26) sú najmä údaje o štandardizovanom ...

(2)

Údaje podľa odseku 125) spolu so zemepisnými súradnicami geografického objektu tvoria súbor údajov ...

ÔSMA HLAVA
SPRAVOVANIE AUTOMATIZOVANÉHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA A POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

§ 48
Členenie informačných systémov
(1)

Informačný systém geodetických bodových polí6) tvorí súbor

a)

údajov Štátnej astronomicko-geodetickej siete a Štátnej trigonometrickej siete,

b)

údajov Štátnej nivelačnej siete,

c)

údajov Štátnej gravimetrickej siete,

d)

údajov o geodetických bodoch podrobného polohového bodového poľa.

(2)

Informačný systém katastra nehnuteľností6) tvorí súbor

a)

geodetických informácií,

b)

popisných informácií.

(3)

Základnú bázu údajov pre geografický informačný systém6) tvorí súbor

a)

polohopisu,

b)

výškopisu,

c)

vodstva,

d)

porastu,

e)

popisu,

f)

údajov o štandardizovaných názvoch nesídelných geografických objektov.

§ 49
Aktualizácia súboru údajov
(1)

Súbor údajov Štátnej astronomicko-geodetickej siete, Štátnej trigonometrickej siete, Štátnej ...

a)

priebežne na centrálnej úrovni,

b)

prenosom na katastrálny úrad.

(2)

Súbor údajov o geodetických bodoch podrobného polohového bodového poľa 2. až 5. triedy presnosti ...

(3)

Súbor údajov informačného systému katastra nehnuteľností sa aktualizuje

a)

priebežne na katastrálnom úrade,

b)

prenosom vybraných súborov na centrálnu úroveň a ich kontrolným spracovaním na centrálnej úrovni. ...

(4)

Základná báza pre geografický informačný systém sa aktualizuje priebežne na centrálnej úrovni. ...

§ 50
Poskytovanie hromadných súborov informácií z automatizovaného informačného systému geodézie, <span class="shorten">...</span>
(1)

Prevádzkovatelia automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra29) poskytujú ...

a)

výstupov na pamäťových médiách počítača,

b)

lokálnej počítačovej siete,

c)

externej počítačovej siete,

d)

tlačových výstupov.

(2)

Na zabezpečenie kontroly a evidovania prístupu k automatizovanému informačnému systému geodézie, ...

(3)

Na zabezpečenie jednotnej formy a možnosti spätnej kontroly nemennosti obsahu poskytovaných informácií ...

(4)

Každá kópia údajových súborov z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie ...

(5)

Informácie poskytované z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie a katastra ...

(6)

Vybrané súbory údajov alebo ich časti z automatizovaného informačného systému geodézie, kartografie ...

DEVIATA HLAVA
POSTUP PRI VYDÁVANÍ OSVEDČENIA O OSOBITNEJ ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI

§ 51
Členenie osvedčení
a)

na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného ...

b)

na úradné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného predpisu30) ...

c)

na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného ...

d)

na autorizačné overovanie vybraných geodetických a kartografických činností podľa osobitného ...

§ 52
Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti
(1)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 51 písm. a) podáva fyzická ...

(2)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 51 písm. b) pre svojho ...

(3)

Žiadosť o vydanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti podľa § 51 písm. c) a d) podáva ...

(4)

Potvrdenie o praxi žiadateľa vydá fyzická osoba alebo právnická osoba vykonávajúca geodetické ...

(5)

Potvrdenie o praxi obsahuje

a)

meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá potvrdenie vydáva,

b)

meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu žiadateľa,

c)

údaje o vykonanej praxi,

d)

prehľad výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností vykonaných žiadateľom ...

e)

vyjadrenie o odborných znalostiach a skúsenostiach na overovanie výsledkov činností, pre ktoré ...

(6)

Potvrdenie o praxi môže byť nahradené čestným vyhlásením žiadateľa v prípade, že právnická ...

§ 53
Komisia
(1)

Kvalifikačnú skúšku na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie vybraných ...

(2)

Kvalifikačnú skúšku na získanie osvedčenia o osobitnej odbornej spôsobilosti na overovanie vybraných ...

(3)

Pôsobnosť, zloženie a organizáciu činnosti komisií ustanoví štatút a rokovací a skúšobný ...

§ 54
Preverenie kvalifikácie skúškou
(1)

Skúšku možno opakovať dvakrát, najskôr po troch mesiacoch.

(2)

Po úspešnom vykonaní skúšky alebo na základe doterajšieho osvedčenia36) sa vydá osvedčenie ...

(3)

Fyzická osoba, ktorá je oprávnená autorizačne overovať vybrané geodetické a kartografické činnosti ...

DESIATA HLAVA
SPÔSOB AUTORIZAČNÉHO A ÚRADNÉHO OVERENIA VYBRANÝCH GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH ČINNOSTÍ

§ 55
Autorizačné overenie
(1)

Autorizovaný geodet a kartograf pred autorizačným overením vybraných geodetických a kartografických ...

(2)

Autorizovaný geodet a kartograf31) vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného ...

(3)

Pečiatka autorizovaného geodeta a kartografa31) má priemer 36 mm. Na vonkajšom kruhopise sa uvedie ...

(4)

Autorizovaný geodet a kartograf33) vykoná autorizačné overenie na všetkých prvopisoch výsledného ...

(5)

Znalec v odbore geodézie a kartografie36) pri vykonávaní znaleckej činnosti vykoná autorizačné ...

§ 56
Autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností vo výstavbe
(1)

Vybrané geodetické a kartografické činnosti vo výstavbe37) sú

a)

geodetické a kartografické činnosti pre projektovú dokumentáciu stavieb,

b)

geodetické a kartografické činnosti pri uskutočňovaní stavieb,

c)

geodetické a kartografické činnosti na vyhotovenie geodetickej časti dokumentácie skutočného ...

d)

geodetické merania posunov pri prevádzke stavieb,

e)

geodetické merania geometrických parametrov stavieb.

(2)

Pri projektovaní stavieb38) podliehajú autorizačnému overeniu tieto výsledky geodetických a kartografických ...

a)

geodetické podklady pre projektovanie stavieb vyhotovené pôvodným meraním alebo doplnením existujúcich ...

b)

projekt vytyčovacej siete (§ 34),

c)

podklady pre územné konanie,39)

d)

výsledný operát zo zriadenia geodetických bodov (§ 26), ktoré boli zriadené na vyhotovenie geodetických ...

e)

vytyčovacie výkresy stavieb (§ 35),

f)

koordinačný výkres spolupráce na koordinácii priestorového umiestnenia pozemných, podzemných ...

g)

projekt merania posunov (§ 37).

(3)

Pri uskutočňovaní stavieb podliehajú autorizačnému overeniu tieto výsledky geodetických a kartografických ...

a)

výsledný operát z vytýčenia obvodu staveniska s osobitným právom využitia pozemku podľa osobitných ...

b)

výsledný operát zo zriadenia geodetických bodov vytyčovacej siete (§ 26) a kontroly vytyčovacej ...

c)

výsledný operát z vytýčenia stavby v súlade s územným rozhodnutím a stavebným povolením (§ ...

d)

výsledný operát z vytýčenia existujúcich podzemných vedení na povrchu, ktoré majú byť dotknuté ...

e)

výsledný operát z vytýčenia tvaru a rozmerov objektu s výnimkou drobných stavieb, ak netvoria ...

f)

výsledný operát z kontrolných meraní a meraní posunov objektov a zariadení (§ 37).

(4)

Pri vyhotovení geodetickej časti dokumentácie skutočného realizovania stavby podlieha autorizačnému ...

a)

výsledný operát zo zriadenia a aktualizácie geodetických bodov (§ 25 až 27 a 29), ktoré boli ...

b)

výsledný operát merania a zobrazenia skutočného realizovania stavieb (§ 30 a 31), výsledný operát ...

(5)

Pri vyhotovení geodetických meraní posunov pri prevádzke stavieb výsledný operát (§ 37) podlieha ...

(6)

Pri vyhotovovaní geodetických meraní geometrických parametrov stavieb výsledný operát (§ 35 ...

§ 57
Predloženie výsledkov geodetických činností na úradné overenie
(1)

Geometrický plán sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu úradu, v ktorého obvode sa nachádzajú ...

(2)

Výsledný operát registra pôvodného stavu9) sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu úradu, ...

(3)

Výsledný operát vykonania projektu pozemkových úprav sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu ...

(4)

Výsledný operát vytyčovania hraníc pozemkov sa predkladá na úradné overenie katastrálnemu úradu, ...

(5)

Výsledný operát zriaďovania a aktualizácie geodetických bodov podrobného polohového bodového ...

(6)

Výsledný operát merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ktoré sa preberajú do základných ...

§ 58
Preskúmanie súladu údajov pred úradným overením
(1)

Katastrálny úrad pred úradným overením geometrického plánu preskúma súlad východiskových ...

(2)

Katastrálny úrad pred úradným overením výsledného operátu registra pôvodného stavu preskúma ...

(3)

Katastrálny úrad pred úradným overením výsledného operátu vykonania projektu pozemkových úprav ...

(4)

Katastrálny úrad pred úradným overením výsledného operátu vytyčovania hraníc pozemkov preskúma ...

(5)

Katastrálny úrad pred úradným overením výsledného operátu zriaďovania a aktualizácie geodetických ...

(6)

Katastrálny úrad pred úradným overením výsledkov merania alebo digitalizácie a zobrazenia predmetov, ...

§ 59
Úradné overenie
(1)

Úradné overenie vykoná pracovník katastrálneho úradu doložkou: „Úradne overené podľa § ...

(2)

Geometrický plán úradne overí katastrálny úrad do siedmich pracovných dní odo dňa predloženia; ...

(3)

Ak výsledný operát vybraných geodetických a kartografických činností uvedených v § 58 nie ...

§ 60
Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti
(1)

Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti pre fyzické osoby a pracovníkov právnických ...

(2)

Preukaz oprávňuje na vstup na cudzie nehnuteľnosti40) na území Slovenskej republiky. Preukaz platí ...

JEDENÁSTA HLAVA
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 61
Zrušovacie ustanovenie

Zrušujú sa

1.

Smernica Slovenskej správy geodézie a kartografie č. 3-0138/1969 pre spracovanie kartografických ...

2.

Úprava Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 4-3954/73, ktorou sa vydáva Návod na koordináciu ...

§ 62
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Imrich Horňanský v. r.

Prílohy

  Príloha vyhlášky Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 178/1996 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha ...

Poznámky

 • 1)  § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
 • 2)  § 2 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 3)  § 2 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 4)  § 3 ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností ...
 • 5)  § 2 ods. 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 6)  § 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 7)  § 6 písm. a) a c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 8)  § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového ...
 • 9)  § 9 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...
 • 10)  Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa ...
 • 11)  § 16 a 17 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 12)  § 14 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 13)  § 14 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb.
 • 14)  § 2 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 15)  § 2 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 16)  § 2 ods. 5 a 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 17)  STN 73 0415 Geodetické body.STN 73 0416 Meračské značky stabilizovaných bodov v geodézii.STN 72 ...
 • 18)  § 11 a § 12 ods. 1 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 19)  § 2 ods. 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 20)  STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy.STN 01 3411 Mapy veľkých mierok. Kreslenie ...
 • 21)  STN 01 3419 Vytyčovacie výkresy stavieb.STN 73 0202 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. ...
 • 22)  STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov.
 • 23)  § 4 ods. 3 zákona č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) ...
 • 24)  § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 25)  § 18 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 26)  § 18 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 27)  § 3 ods. 2 a § 8 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 517/1990 Zb. o územnom a správnom ...
 • 28)  Vyhláška Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 81/1973 Zb. o vykonávaní geodetických ...
 • 29)  § 19 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 30)  § 6 písm. a), b), c), d) a e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 31)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov.
 • 32)  § 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 33)  § 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
 • 34)  § 6 písm. d), e), f), g), h, i) a j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. ...
 • 35)  § 3 ods. 2 vyhlášky Slovenského úradu geodézie a kartografie č. 11/1974 Zb. o geodetických prácach ...
 • 36)  Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch.
 • 37)  § 46a ods. 2 písm. f) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný ...
 • 38)  § 22 ods. 1 písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. ...
 • 39)  § 32 písm. b) zákona č. 50/1976 Zb.§ 7 a 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ...
 • 40)  § 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore