Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 177/2007 účinný od 01.04.2007 do 14.04.2012

Platnosť od: 31.03.2007
Účinnosť od: 01.04.2007
Účinnosť do: 14.04.2012
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie, o ročnom zúčtovaní poistného a povinnostiach pri ročnom zúčtovaní poistného a o vzoroch tlačív ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie 177/2007 účinný od 01.04.2007 do 14.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 177/2007 s účinnosťou od 01.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 21 a § 20 ods. 4 zákona č. 580/2004 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 239/2006 Z. z. o podrobnostiach o vykazovaní ...

1.

V § 2 ods. 1 písm. e) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona“ nahrádzajú ...

2.

V § 2 ods. 2 písm. d) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i) a k) zákona“ nahrádzajú ...

3.

V § 2 ods. 4 sa v úvodnej vete slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n) a s) zákona“ nahrádzajú ...

4.

V § 2 ods. 4 písm. c) sa slová „podľa § 11 ods. 8 písm. a) až n) a s) zákona“ nahrádzajú ...

5.

V § 2 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) v roku 2006 sa nepovažoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona ...

6.

V § 2 ods. 8 písmeno b) znie:

„b) v roku 2006 sa považoval za osobu podľa § 11 ods. 8 písm. a) až i), k), p) a q) zákona a ...

7.

V § 3 odsek 2 znie:

„(2) Obsah dokladu o výške príjmu a o preddavkoch na poistné podľa § 19 ods. 5 zákona je uvedený ...

8.

V § 3 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „časti A“.

9.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5)
Odpis z ročného zúčtovania poistného je uvedený v prílohe č. 18 časti B.“.

10.

V § 6 sa vypúšťa odsek 5.

11.

Za § 13 sa vkladá § 13a, ktorý znie:

„§ 13a Do vymeriavacieho základu platiteľa poistného podľa § 11 ods. 2 zákona sa na účely ...

12.

Prílohy č. 1 až 19 znejú:

Ivan Valentovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore