Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71332
Dôvodové správy: 2441
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.10.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva obrany Slovenskej republiky o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu 177/1996 účinný od 01.07.1996 do 30.04.2007


Platnosť od: 25.06.1996
Účinnosť od: 01.07.1996
Účinnosť do: 30.04.2007
Autor: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia, Bezpečnosť a obrana štátu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 177/1996 s účinnosťou od 01.07.1996

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva obrany Slovenskej republiky

o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

§ 1
Úvodné ustanovenie

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o vykonávaní geodetických a kartografických činností pre ...

§ 2
Vykonávanie geodetických a kartografických činností pre potreby obrany štátu
a)

budovanie a údržba podrobného bodového poľa,

b)

gravimetrické merania,

c)

mapovanie,

d)

zabezpečovanie leteckého meračského snímkovania,

e)

fotogrametrické spracovanie leteckých meračských snímok,

f)

zber informácií o území,

g)

tvorba a spracovanie tlačových podkladov pre tlač topografických máp,

h)

spracovanie informácií o území a ich distribúcia.

Geodetické systémy
§ 3
(1)

Geodetické činnosti pre potreby obrany štátu sa vykonávajú v týchto geodetických systémoch:

a)

Svetový geodetický systém 1984 (záväzná skratka „WGS 84“),

b)

Súradnicový systém 1942 (záväzná skratka „S-42“),

c)

Baltský výškový systém po vyrovnaní (záväzná skratka „Bpv“),

d)

Gravimetrický systém 1971 (záväzná skratka „S-Gr 1971“).

(2)

Po spresnení geodetických systémov pre potreby obrany štátu na základe nových meraní alebo výpočtov ...

§ 4
(1)

Svetový geodetický systém 1984 je definovaný

a)

základnými konštantami a = 6 378 137 m, GM = 3 986 005 x 108 m3.s-2, J2 = 108 263 x 10-8, ω = 7 ...

b)

súborom súradníc bodov, ktoré určujú dráhy družíc Globálneho polohového systému NAVSTAR.

(2)

Súradnicový systém 1942 je definovaný

a)

Krasovského elipsoidom s parametrami a = 6 378 245 m, f = 1:298,3, kde „a“ je dĺžka polosi, „f“ ...

b)

Gaussovým priečnym konformným valcovým zobrazením v 6o poludníkových pásoch v Krügerovej úprave, ...

c)

súborom súradníc bodov astronomicko-geodetickej siete z medzinárodného vyrovnania.

(3)

Baltský výškový systém po vyrovnaní je definovaný

a)

referenčným bodom, ktorým je nula morského vodočtu v Kronštadte,

b)

súborom normálnych výšok bodov z medzinárodného vyrovnania nivelačných sietí východoeurópskych ...

(4)

Gravimetrický systém 1971 je definovaný hodnotami tiažového zrýchlenia bodov Medzinárodného ...

Vojenské štátne mapové dielo
§ 5
(1)

Vojenským štátnym mapovým dielom sú

a)

topografické mapy záujmového priestoru Armády Slovenskej republiky v základnom mierkovom rade 1:25 ...

b)

špeciálne mapy pre potreby obrany štátu.

(2)

Záväznými lokalizačnými štandardami vojenského štátneho mapového diela sú súradnicový a ...

§ 6
(1)

Vojenské štátne mapové dielo je vytvorené v Súradnicovom systéme 1942.

(2)

V osobitných prípadoch možno do súčasného vojenského štátneho mapového diela vykonať dotlač ...

§ 7

Výškové údaje vojenského štátneho mapového diela sa uvádzajú v Baltskom výškovom systéme ...

§ 8
(1)

Klad mapových listov vojenského štátneho mapového diela vychádza z delenia topografickej mapy ...

(2)

Klad a rozmery mapových listov malých a stredných mierok sú odvodené

a)

pre mapu v mierke 1:500 000 delením mapového listu v mierke 1:1 000 000 na štvrtiny,

b)

pre mapu v mierke 1:200 000 delením mapového listu v mierke 1:1 000 000 na 36 dielov v 6 stĺpcoch ...

c)

pre mapu v mierke 1:100 000 delením mapového listu v mierke 1:1 000 000 na 144 dielov v 12 stĺpcoch ...

(3)

Klad a rozmery mapových listov stredných mierok sú odvodené z kladu mapového listu v mierke 1:100 ...

a)

pre mapu v mierke 1:50 000 delením mapového listu v mierke 1:100 000 na štvrtiny,

b)

pre mapu v mierke 1:25 000 delením mapového listu v mierke 1:50 000 na štvrtiny.

(4)

Pre špeciálne mapy pre potreby obrany štátu sa používajú osobitné klady mapových listov.

§ 9
Označenie mapových listov vojenského štátneho mapového diela
(1)

Vrstvy medzinárodnej mapy sveta v mierke 1:1 000 000 sú označené veľkými písmenami abecedy A ...

(2)

Označenie mapových listov v mierke 1:500 000 pochádza z označenia mapy v mierke 1:1 000 000 a veľkého ...

(3)

Označenie mapových listov v mierke 1:200 000 sa skladá z označenia mapy v mierke 1:1 000 000 a rímskej ...

(4)

Označenie mapových listov v mierke 1:100 000 sa skladá z označenia mapy v mierke 1:1 000 000 a arabskej ...

(5)

Označenie mapových listov v mierke 1:50 000 je tvorené označením mapy v mierke 1:100 000 a veľkým ...

(6)

Označenie mapových listov v mierke 1:25 000 sa skladá z označenia mapy v mierke 1:50 000 a malého ...

(7)

Označenie mapových listov všetkých mierok sa doplní názvom najväčšieho sídla z územia zobrazeného ...

§ 10
Geografický informačný systém pre potreby obrany štátu
a)

Vojenského topografického informačného systému o území, ktorý obsahuje rastrové a vektorové ...

b)

Geodetického a geofyzikálneho informačného systému, ktorý obsahuje geodetické a geofyzikálne ...

c)

Informačného systému leteckého meračského snímkovania, ktorý umožňuje evidenciu originálov ...

d)

Metainformačného systému, ktorý poskytuje informácie o dostupnosti, aktuálnosti a štruktúre ...

§ 11
Letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme
(1)

Letecké meračské snímkovanie a letecký diaľkový prieskum Zeme môžu vykonávať fyzické osoby ...

(2)

Žiadosť o vydanie súhlasu na vykonávanie leteckého meračského snímkovania a leteckého diaľkového ...

a)

označenie žiadateľa,

b)

určenie vykonávateľa leteckého snímkovania,

c)

presné určenie a vymedzenie priestoru leteckého snímkovania,

d)

určenie dátumu a času vykonania leteckého snímkovania (letový plán),

e)

účel snímkovania, na aký sa má súhlas vydať,

f)

druh lietajúceho zariadenia, z ktorého sa vykoná letecké snímkovanie,

g)

vyznačenie náletových osí,

h)

mierku snímkovania,

i)

plánovaný počet snímok,

j)

výšku letu,

k)

typ záznamového zariadenia s uvedením konštanty komory,

l)

použité záznamové médium,

m)

prekryt.

(3)

Oznámenie fyzických osôb a právnických osôb o nadobudnutí prvotných materiálov leteckého meračského ...

a)

druh použitej záznamovej techniky,

b)

druh nosného média,

c)

druh záznamu,

d)

spektrálne pásmo, ak ide o materiály leteckého diaľkového prieskumu Zeme,

e)

priečny a pozdĺžny prekryt snímok,

f)

zákres lokality do Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:50 000,

g)

počet snímok.

(4)

Do archívu sa po využití ukladajú prvotné materiály leteckého meračského snímkovania a leteckého ...

a)

základné charakteristiky snímkového letu (výška, počasie),

b)

údaje o nosičoch a záznamových zariadeniach,

c)

hodnotenie fotografickej a fotogrametrickej kvality záznamov,

d)

možnosti a spôsoby lokalizácie prvotných záznamov,

e)

kópie záznamov o kalibrácii a kalibračných prvkoch použitého záznamového zariadenia.

§ 12
Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti
(1)

Preukaz oprávňujúci na vstup na cudzie nehnuteľnosti na účely vykonávania geodetických a kartografických ...

a)

názov orgánu, ktorý preukaz vydáva, dobu platnosti preukazu, dátum vydania, podpis a odtlačok ...

b)

meno, priezvisko, rodné číslo a číslo občianskeho preukazu držiteľa preukazu oprávňujúceho ...

c)

činnosti, ktoré je držiteľ preukazu oprávnený vykonávať, a územnú pôsobnosť.

(2)

Vzor preukazu oprávňujúceho na vstup na cudzie nehnuteľnosti je uvedený v prílohe vyhlášky.

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 1996.

Ján Sitek v. r.

Prílohy

    Príloha vyhlášky Ministerstva obrany Slovenskej republiky č. 177/1996 Z. z.

    Prevziať prílohu - Vzor - Preukaz o oprávnení na vstup na cudzie nehnuteľnosti ...

Poznámky

  • 1)  § 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.
  • 2)  § 4 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
  • 3)  § 12 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore