Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 171/2008 účinný od 01.01.2009


Platnosť od: 15.05.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Autor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 171/2008 účinný od 01.01.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 171/2008 s účinnosťou od 01.01.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5, § 9 ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 ...

1.

V § 5 ods. 5 písmeno a) znie:

„a) v hornej časti veľké písmeno identifikujúce štát, ktorý typ meradla schválil – B pre ...

2.

V § 6 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ústav alebo určená organizácia môže namiesto skúšok podľa odseku 3 využiť na účely ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

3.

V § 9 odsek 3 znie:

„(3) Overovacia značka autorizovanej osoby pozostáva z písmena M a evidenčného čísla autorizovanej ...

4.

V § 9 ods. 7 písm. a) prvý bod znie:

„1. v hornej časti veľké písmeno identifikujúce štát, v ktorom bolo meradlo overené – B ...

5.

V § 9 ods. 9 tretej vete sa slovo „razidlá“ nahrádza slovami „odtlačky razidiel“.

6.

V § 9 ods. 9 sa za šiestu vetu vkladajú nové vety, ktoré znejú: „Pri samolepke je kružnica ...

7.

V § 9 ods. 12 sa písmeno „F“ nahrádza písmenami „B + F“.

8.

V § 10 ods. 4 písm. c) sa pred slovo „zákona“ vkladajú slová „písm. f) až h)“.

9.

V § 12 ods. 3 sa pred slovo „informuje“ vkladá slovo „bezodkladne“.

10.

V § 12 ods. 4 sa slová „c) až h)“ nahrádzajú slovami „d), e) a g)“ a pred slovo „informuje“ ...

11.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií ...

12.

Za § 12b sa vkladá § 12c ktorý znie:

„§ 12c Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie ...

13.

V prílohe č. 1 sa dopĺňa nová položka 1.1.8, ktorá znie:

„1.1.8 Prístroje na meranie viacerých rozmerov2),3) 13) po vykonanej oprave14) 2 roky 20)“

14.

V prílohe č. 1 sa dopĺňa nová položka 1.3.24, ktorá znie:

„1.3.24 Meracie zostavy na lieh2),3) Podľa prílohy č. 72 Podľa prílohy č. 72 1 rok 72“

15.

V prílohe č. 1 položka 7.5.2 znie:

„7.5.2 Analyzátory dychu3) áno áno 1 rok s výnimkou analyzátorov dychupracujúcich na elektrochemickom ...

16.

V prílohe č. 1 sa dopĺňa nová položka 7.5.3, ktorá znie:

„7.5.3 Plynové chromatografy na stanovenie energetickej hodnoty zemného plynu2) áno áno 1 rok ...

17.

V prílohe č. 1 nadpis položky 8 a položky 8.1 až 8.10 znejú:

„8. VELIČINY ATÓMOVEJ A JADROVEJ FYZIKYMeradlá uvedené v položkách 8.2, 8.3, 8.4 a 8.9 podliehajú ...

18.

V prílohe č. 1 poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:

„19)
Overenie podľa technických noriem.“.

19.

V prílohe č. 1 poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Overenie podľa harmonizovaných noriem alebo normatívnych dokumentov podľa § 13 nariadenia ...

20.

V prílohe č. 3 sa obrázky č. 4 až 7 nahrádzajú novými obrázkami č. 4 až 7:

„Obr. č. 4 Dvojčíslo roka, v ktorom bolo meradlo overené, dopĺňajúce overovaciu značku Slovenského ...

21.

V prílohe č. 3 sa za obrázok č. 7 vkladajú nové obrázky č. 7a a 7b:

„Obr. č. 7a Vyhotovenie číslic k obr. č. 4 a 5 (písmo: Arial, rez písma: normálne). Obr. č. ...

22.

V prílohe č. 3 nadpis k obrázkom č. 8 až 11 znie:

„Príklady overovacích značiek – samolepiek doplnených dátumom overenia“.

23.

V prílohe č. 3 sa obrázky č. 10 a 11 nahrádzajú novými obrázkami č. 10 a 11:

„Obr. č. 10

Obr. č. 11“.

24.

V prílohe č. 3 obrázku č. 12 sa text „A, S, FI“ nahrádza nákresmi:

25.

V prílohe č. 8 prvej časti bod 1 znie:

„1. Táto príloha sa vzťahuje na merače pretečeného množstva studenej vody, ktoré sa používajú ...

26.

V prílohe č. 8 poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách.“.

27.

V prílohe č. 8 prvej časti v bode 5 sa slová „požiadaviek platných v Slovenskej republike“ ...

28.

V prílohe č. 8 prvej časti sa bod 8 dopĺňa vetou: „Následné overenie a prvotné overenie po ...

29.

V prílohe č. 8 tretej časti oddiele I v bode 3.1 sa vypúšťa prvá veta.

30.

V prílohe č. 8 tretej časti oddiele II v bode 6.1 sa vypúšťa prvá veta.

31.

V prílohe č. 8 tretej časti oddiele III v bode 6.1 sa vypúšťa prvá veta.

32.

V prílohe č. 8 tretej časti oddiele IV v bode 6.1 sa vypúšťa prvá veta.

33.

V prílohe č. 9 prvej časti v bode 5 sa slová „požiadaviek platných v Slovenskej republike“ ...

34.

V prílohe č. 9 prvej časti sa bod 8 dopĺňa vetou: „Následné overenie a prvotné overenie po ...

35.

V prílohe č. 9 tretej časti oddiele I v bode 3.1 sa vypúšťa prvá veta.

36.

V prílohe č. 9 tretej časti oddiele II v bode 6.1 sa vypúšťa prvá veta.

37.

V prílohe č. 9 tretej časti oddiele III v bode 6.1 sa vypúšťa prvá veta.

38.

V prílohe č. 13 druhej časti oddiele I časti B v bode 6.1 prvá veta znie: „Chyby sa vzťahujú ...

39.

V prílohe č. 13 tretej časti oddiele I v bode 3.2.2 sa vzorec „ki = C1/Ci“ nahrádza vzorcom ...

40.

V prílohe č. 24 druhej časti bod 11 znie:

„11. Osobitné náležitosti Meradlá v prevádzke sa pri overení zabezpečujú úradnou uzáverou ...

41.

V prílohe č. 25 druhej časti v bode 3.1 posledná veta znie: „Pri analyzátoroch dychu pracujúcich ...

42.

V prílohe č. 25 druhej časti v bode 3.2 druhá veta znie: „Pri metrologickej kontrole alebo pri ...

43.

V prílohe č. 31 druhej časti bod 1.3.2 znie:

„1.3.2 Priestorový uhol vyžarovania laserového zväzku je rozbiehavosť vyžarovaného svetelného ...

44.

V prílohe č. 31 druhej časti bod 2.4 znie:

„2.4 Ak sa súčasne s meraním vyhotovuje aj záznam situácie vo forme fotografického obrázka, ...

45.

V prílohe č. 31 druhej časti bod 3.4.1 znie:

„3.4.1 Priestorový uhol vyžarovania laserového zväzku je uvedený v technickej dokumentácii výrobcu ...

46.

V prílohe č. 31 druhej časti bod 4.2.1.1 znie:

„4.2.1.1 Mikrovlnný elektronický čítač merajúci v rozsahu vstupných frekvencií vysielača ...

47.

V prílohe č. 31 druhej časti bod 4.2.1.5 znie:

„4.2.1.5 Etalónové zariadenie na meranie rýchlosti motorového vozidla v teréne s meracím rozsahom ...

48.

V prílohe č. 31 druhej časti v bode 4.2.2.4 druhá veta znie: „Zariadenie umožňuje meranie rýchlosti ...

49.

V prílohe č. 31 druhej časti sa za bod 4.2.2.4 vkladá nový bod 4.2.2.5, ktorý znie:

„4.2.2.5 Etalónové zariadenie na simulovanie rýchlosti vozidla – simulátor rýchlosti v rozsahoch ...

Doterajší bod 4.2.2.5 sa označuje ako bod 4.2.2.6.

50.

V prílohe č. 31 druhej časti sa za bod 4.3.4.4 vkladá nový bod 4.3.4.5, ktorý znie:

„4.3.4.5 Skúška správnosti rýchlomera simuláciou rýchlosti v laboratóriu Skúškou správnosti ...

Doterajší bod 4.3.4.5 sa označuje ako bod 4.3.4.6.

51.

V prílohe č. 31 druhej časti bod 4.4.3 znie:

„4.4.3 Pri prvotnom overení cestných laserových rýchlomerov sa kontroluje zhoda predloženého ...

52.

V prílohe č. 31 druhej časti bod 4.5.2 znie:

„4.5.2. Pri cestných laserových rýchlomeroch sa hodnoty rýchlosti namerané skúšaným rýchlomerom ...

53.

V prílohe č. 41 sa body 4 až 7 nahrádzajú bodmi 4 až 9, ktoré znejú:

„4. Meradlá dozimetrických veličín uvedené v bode 1 písm. a) a e) podliehajú pred uvedením ...

54.

V prílohe č. 42 prvá časť vrátane nadpisu znie:

„Prvá časť Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1. Táto príloha sa vzťahuje ...

Poznámky pod čiarou k odkazu 1 a 2 znejú:

„1) IEC 60651 alebo EN 60651 a IEC 60804 alebo EN 60804. 2) IEC 61672-2 alebo EN 61672-2.“. ...

55.

V prílohe č. 42 druhej časti sa oddiel I nahrádza oddielmi I A a I B, ktoré vrátane nadpisov znejú: ...

„ODDIEL I A ZVUKOMERY A INTEGRUJÚCE ZVUKOMERY 1. Termíny a definície 1.1 Zvukomer je merací prístroj, ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 6 znejú:

„1) IEC 60651 alebo EN 60651. 2) IEC 60651 alebo EN 60651 a IEC 60804 alebo EN 60804. 3) IEC 60651 ...

56.

V prílohe č. 43 sa body 4 až 7 nahrádzajú bodmi 4 až 9, ktoré znejú:

„4. Meradlá aktivity rádionuklidov uvedené v bode 1 písm. b) a c) podliehajú pred uvedením na ...

57.

V prílohe č. 43 poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o ...

58.

Príloha č. 56 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 56 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, ...

59.

V prílohe č. 59 druhej časti sa vypúšťa bod 2.7. Doterajší bod 2.8 sa označuje ako bod 2.7.

60.

V prílohe č. 59 druhej časti bod 5.11 znie:

„5.11 Relatívna chyba spätného chodu sa skúša najmenej pri troch hodnotách, a to približne ...

61.

V prílohe č. 59 druhej časti bod 5.14 znie:

„5.14 Relatívne rozpätie chyby sa skúša najmenej pri troch hodnotách, a to približne v 20 %, ...

62.

V prílohe č. 59 druhej časti sa za bod 5.15 dopĺňa nový bod 5.16, ktorý znie:

„5.16 Pri schválení typu meradla sa určia hodnoty meracieho rozsahu, v ktorých sa momentové kľúče ...

63.

V prílohe č. 59 druhej časti bod 6.5 znie:

„6.5 Rozšírená neistota merania pri prvotnom a následnom overení je menšia alebo sa rovná 1/2 ...

64.

V prílohe č. 59 druhej časti bod 6.8 znie:

„6.8 Momentové kľúče sa skúšajú v hodnotách meracieho rozsahu určených pri schválení typu ...

65.

V prílohe č. 59 druhej časti bod 6.15 znie:

„6.15 Ďalšie podrobnosti postupu pri prvotnom a následnom overení ustanovuje príslušná slovenská ...

66.

Za prílohu č. 71 sa pripájajú prílohy č. 72 a 73, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Príloha č. 72 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. MERACIE ZOSTAVY NA LIEH Prvá časť Všeobecné ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 5 znejú:

„1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 294/2005 Z. z. o meradlách. 2) Napríklad zákon ...

„Príloha č. 73 k vyhláške č. 210/2000 Z. z.

PLYNOVÉ CHROMATOGRAFY NA STANOVENIE ENERGETICKEJ HODNOTY ZEMNÉHO PLYNU

Prvá časť

Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly

1.

Táto príloha sa vzťahuje na procesné plynové chromatografy a laboratórne plynové chromatografy, ...

2.

Plynový chromatograf pred uvedením na trh podlieha schváleniu typu a prvotnému overeniu. Metódy ...

3.

Plynový chromatograf schváleného typu výrobca alebo dovozca označí značkou schváleného typu. ...

4.

Plynový chromatograf, ktorý pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, sa označí overovacou ...

5.

Plynový chromatograf počas jeho používania ako určeného meradla podlieha následnému overeniu. ...

Druhá časť

Technické požiadavky, metrologické požiadavky, metódy technických skúšok pri schvaľovaní typu ...

1.

Termíny a definície

1.1

Plynový chromatograf je meradlo určené na stanovenie energetickej hodnoty, t. j. spaľovacieho tepla ...

1.2

Procesný plynový chromatograf je plynový chromatograf, ktorý, na rozdiel od laboratórneho plynového ...

1.3

Spaľovacie teplo je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní úplným spálením stanoveného množstva ...

1.4

Výhrevnosť je množstvo tepla, ktoré sa uvoľní úplným spálením stanoveného množstva plynu ...

1.5

Mólový zlomok je podiel počtu mólov zložky k počtu mólov plynnej zmesi.

1.6

Objemový zlomok je podiel objemu zložky k objemu zmesi za daných podmienok, t. j. tlaku a teploty. ...

1.7

Hmotnostný zlomok je podiel hmotnosti zložky k hmotnosti plynnej zmesi.

1.8

Hustota je pomer hmotnosti vzorky plynu k jej objemu za definovaných podmienok.

1.9

Relatívna hustota je hustota plynu delená hustotou suchého vzduchu štandardného zloženia1) za ...

1.10

Kalibračný plyn je zmes plynov definovaného zloženia, zabezpečujúceho metrologickú nadväznosť ...

1.11

Interný kalibračný plyn je kalibračný plyn, ktorý je súčasťou meradla a slúži na jeho periodickú ...

1.12

Externý kalibračný plyn je kalibračný plyn, ktorý netvorí súčasť meradla a používa sa na ...

1.13

Kompresibilitný faktor je pomer skutočného objemu určitej hmotnosti plynu za stanovených podmienok ...

2.

Metrologické požiadavky

2.1

Referenčné podmienky: tlak 101,325 kPa, teplota spaľovania 25 oC, teplota merania objemu 15 oC.

2.2

Pracovné podmienky: teplota –18 oC až 55 oC.

2.3

Meracie rozsahy

Meracie rozsahy a meracie jednotky stanovovaných veličín na plynovom chromatografe sú tieto:

a)

mólové zlomky jednotlivých zložiek zemného plynu vyjadrené v %,

b)

spaľovacie teplo: (25 až 50) MJ . m-3, resp. (7 až 14) kWh . m-3,

c)

relatívna hustota: 0,555 až 0,700.

Merateľné rozsahy mólových zlomkov zložiek sú uvedené v tabuľke č. 1:

Tabuľka č. 1

Zložka Merateľné rozsahy% dusík 0 až 15 metán 75 až 100 oxid uhličitý 0 až 10 etán 0 až ...

2.4

Kalibrácia interným kalibračným plynom sa musí v prípade procesného plynového chromatografu ...

V prípade laboratórneho plynového chromatografu sa kalibrácia vykonáva bezprostredne pred analýzou ...

2.5

Interný kalibračný plyn musí byť zabezpečený tak, aby sa zabránilo neoprávnenej manipulácii ...

2.6

Externé kalibračné plyny používané pri metrologickej kontrole sú certifikované referenčné ...

2.7

Opakovateľnosť merania vyjadrená v percentách ako relatívna smerodajná odchýlka z určitého ...

Tabuľka č. 2

Kontrola sa vykonáva pri technických skúškach na účely schvaľovania typu meradla a pri prvotnom ...

2.8

Hodnoty najväčších dovolených chýb pri technických skúškach na účely schvaľovania typu, ...

Tabuľka č. 3

3.

Technické požiadavky

3.1

Plynový chromatograf je spravidla tvorený:

a)

analytickou časťou – dávkovací systém, teplotne stabilizované chromatografické kolóny, detektor, ...

b)

pneumatickou časťou zabezpečujúcou prívod plynov vrátane regulácie vstupných tlakov,

c)

elektronickou riadiacou a ovládacou jednotkou vrátane integračnej jednotky.

3.1.1

Príslušenstvo:

a)

sonda na odber vzorky zemného plynu alebo vzorkovnica zemného plynu,

b)

výstupné potrubie pre plyny vchádzajúce do prístroja,

c)

tlaková nádoba s nosným plynom,

d)

tlaková nádoba s interným kalibračným plynom.

3.2

Konštrukcia vlastného prístroja musí zabezpečiť merací systém proti neprípustnej manipulácii. ...

3.3

Analytická časť musí umožňovať stanovenie všetkých zložiek v jednej analýze. Jednotlivé ...

3.4

Elektronická riadiaca jednotka môže byť zabudovaná do analytickej časti alebo môže byť umiestnená ...

3.5

Pneumatická časť zabezpečuje stabilizáciu a reguláciu tlaku nosného plynu, najčastejšie hélia, ...

3.6

Interný kalibračný plyn tvorí súčasť meradla a slúži na jeho pravidelnú kalibráciu. Musí ...

3.7

Časť na prepínanie vstupov vzoriek a interného kalibračného plynu pri procesnom plynovom chromatografe ...

3.8

Tlaková nádoba s kalibračným plynom musí byť vybavená temperovacím zariadením, aby v prípade ...

4.

Nápisy a značky

4.1

Štítok

Prístroj musí mať trvalý a ľahko čitateľný štítok, ktorý obsahuje tieto údaje:

a)

ochrannú značku alebo obchodné meno výrobcu,

b)

rok výroby,

c)

výrobné číslo,

d)

typové označenie alebo číslo modelu,

e)

merací rozsah spaľovacieho tepla pri referenčných podmienkach.

4.2

Umiestnenie overovacej značky

Prístroj, ktorý pri overení vyhovie ustanoveným požiadavkám, sa označí overovacou značkou a ...

5.

Metódy technických skúšok

5.1

Prístroj predložený na skúšku na účely schvaľovania typu musí byť kompletný s príslušenstvom ...

Pred technickými skúškami na účely schvaľovania typu sa najskôr vykoná jeho nastavenie interným ...

5.2

Ak sa prístroj používa v prevádzkových podmienkach stanovených výrobcom, potom údaje prístroja ...

5.3

Vypočítajú sa relatívne odchýlky v percentách, ktoré sa porovnajú s najväčšou dovolenou chybou ...

5.4

Opakovateľnosť merania sa vyhodnotí zo smerodajnej odchýlky 20 nameraných hodnôt. Musí byť menšia ...

6.

Metódy skúšania pri overení

6.1

Overenie plynového chromatografu sa vykonáva na mieste jeho používania použitím predpísaných ...

6.2

Prvotné overenie

Prvotné overenie prístroja sa vykonáva po schválení jeho typu, a to použitím potrebných pomôcok ...

a)

vonkajšej obhliadky – kontroly certifikátu interného kalibračného plynu, ktorý musí spĺňať ...

b)

kontroly stavu kalibrácie plynového chromatografu, t.j. kalibračnej tabuľky v overovanom prístroji ...

c)

skúšky správnosti merania hodnôt mólových zlomkov, spaľovacích tepiel a relatívnych hustôt ...

d)

skúšky opakovateľnosti merania.

Opakovateľnosť merania sa vyhodnotí zo smerodajnej odchýlky 10 nameraných hodnôt. Musí byť menšia ...

6.3

Následné overenie

Následné overenie pozostáva z rovnakých skúšok ako prvotné overenie s výnimkou skúšky opakovateľnosti ...

6.4

Na meranie sa použijú certifikované referenčné materiály zmesí plynov, ktoré sú nadviazané ...

6.5

Vyhodnotenie nameraných výsledkov a spracovanie výsledkov skúšok

Pre každé meranie sa stanoví hodnota rozšírenej neistoty výsledku merania. Pre meradlo, ktoré ...

„1) STN EN ISO 6976 Zemný plyn. Výpočet výhrevnosti, hustoty, relatívnej hustoty a Wobbeho indexu ...

67.

Za prílohu č. 73 sa pripája príloha č. 74, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 74 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. Zoznam preberaných právnych aktov Európskych ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2008 okrem bodov 3, 6, 20 a 21, ktoré nadobúdajú ...

Peter Lukáč v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore