Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 170/2014 účinný od 01.07.2014

Platnosť od: 24.06.2014
Účinnosť od: 01.07.2014
Autor: Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska súťaž

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Protimonopolného úradu Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie 170/2014 účinný od 01.07.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 170/2014 s účinnosťou od 01.07.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Protimonopolného úradu Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 10 ods. 9 zákona č. ...

§ 1
(1)

Oznámenie koncentrácie obsahuje

a)

súhrnný popis koncentrácie,

b)

základné informácie o účastníkoch koncentrácie,

c)

detailný popis koncentrácie,

d)

informácie o kontrole a personálnych prepojeniach účastníkov koncentrácie,

e)

všeobecné trhové informácie,

f)

vymedzenie ovplyvnených trhov a potenciálne ovplyvnených trhov,

g)

údaje o ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,

h)

všeobecné podmienky na ovplyvnených trhoch a potenciálne ovplyvnených trhoch,

i)

kooperatívne účinky spoločného podniku,

j)

dôvody a účinky koncentrácie a dopad na hospodársku súťaž (ďalej len „súťaž“),

k)

informáciu o oznámení koncentrácie iným orgánom hospodárskej súťaže,

l)

podkladovú dokumentáciu.

(2)

Oznámenie koncentrácie môže oznamovateľ koncentrácie predložiť s náležitosťami podľa odseku ...

a)

účastník koncentrácie má nadobudnúť výlučnú kontrolu nad podnikateľom podľa § 3 ods. 1 ...

b)

pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov alebo priestorových relevantných ...

c)

pre všetky alternatívne vymedzenia tovarových relevantných trhov a priestorových relevantných ...

(3)

Podrobnosti jednotlivých náležitostí podľa odseku 1 sú uvedené vo vzore oznámenia koncentrácie ...

(4)

Podrobnosti náležitostí podľa odseku 2 sú uvedené vo vzore oznámenia koncentrácie v prílohe ...

(5)

Podrobnosti o podkladovej dokumentácii podľa odsekov 1 a 2 sú uvedené v prílohách č. 3 a č. ...

§ 2
(1)

Podnikateľ prepojený s účastníkom koncentrácie na účely tejto vyhlášky je podnikateľ

a)

kontrolujúci priamo alebo nepriamo účastníka koncentrácie,

b)

kontrolovaný priamo alebo nepriamo účastníkom koncentrácie,

c)

kontrolovaný priamo alebo nepriamo podnikateľom podľa písmena a).

(2)

Ak koncentrácia vznikla podľa § 9 ods. 1 písm. b) zákona, náležitosti oznámenia koncentrácie ...

(3)

Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 10 ods. ...

(4)

Ak oznamovateľ koncentrácie žiada o zúženie rozsahu informácií a podkladov podľa § 10 ods. ...

(5)

Oznámenie koncentrácie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať za každého podnikateľa, ...

(6)

Oznámenie koncentrácie vrátane všetkých príloh sa predkladá v štátnom jazyku. Ak boli predložené ...

(7)

Ak súčasťou oznámenia nie sú originály listín a podkladov, musí byť k oznámeniu pripojené ...

(8)

Vo verzii oznámenia bez obchodného tajomstva a dôverných informácií oznamovateľ koncentrácie ...

(9)

Oznámenie koncentrácie sa predkladá na formulári, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1 alebo ...

§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2014.

Tibor Menyhart v. r.

Prílohy

  VZOR – OZNÁMENIE KONCENTRÁCIE PODĽA § 1 ODS. 1

  Prevziať prílohu - príloha 01 ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 170/2014 Z. z.

  VZOR – OZNÁMENIE KONCENTRÁCIE PODĽA § 1 ODS. 2

  Prevziať prílohu - príloha 02 ...

  Podkladová dokumentácia

  a) Dokumenty týkajúce sa vzniku koncentrácie, najmä

  1. zmluva medzi podnikateľmi alebo akýkoľvek iný dokument, na základe ktorého koncentrácia vznikla ...

  2. ak ide o ponuku na prevzatie, kópia ponuky; ak nie je k dispozícii v čase oznámenia, oznamovateľ ...

  b) stanovy účastníkov koncentrácie a spoločenské zmluvy účastníkov koncentrácie,

  c) originál alebo overená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo z iného obdobného ...

  d) výročné správy účastníkov koncentrácie za obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie; ...

  e) účtovné závierky účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku ...

  f) kópie nasledovných dokumentov, ktoré sa týkajú koncentrácie a ktoré boli pripravené pre valné ...

  1. zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia, zápisnice zo zasadnutí predstavenstva, dozornej ...

  2. analýzy, správy, štúdie, prehľady a iné obdobné podklady vyhotovené na účely hodnotenia ...

  3. analýzy, správy, štúdie a iné obdobné podklady za posledné dva roky, ktoré obsahujú informácie ...

  g) písomné splnomocnenie udelené účastníkom koncentrácie s uvedením rozsahu, v akom je zástupca ...

  h) čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 4,

  i) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,

  j) verzia oznámenia koncentrácie bez obchodného tajomstva a dôverných informácií,

  k) oznámenie koncentrácie v elektronickom vyhotovení.

  Podkladová dokumentácia

  a) Dokumenty týkajúce sa vzniku koncentrácie, najmä

  1. zmluva medzi podnikateľmi alebo akýkoľvek iný dokument, na základe ktorého koncentrácia vznikla ...

  2. ak ide o ponuku na prevzatie, kópia ponuky; ak nie je k dispozícii v čase oznámenia, oznamovateľ ...

  b) stanovy účastníkov koncentrácie a spoločenské zmluvy účastníkov koncentrácie,

  c) originál alebo overená kópia aktuálneho výpisu z obchodného registra alebo z iného obdobného ...

  d) výročné správy účastníkov koncentrácie za obdobie predchádzajúce vzniku koncentrácie; ...

  e) účtovné závierky účastníkov koncentrácie za účtovné obdobie, ktoré predchádza vzniku ...

  f) kópie nasledovných dokumentov, ktoré sa týkajú koncentrácie a ktoré boli pripravené pre valné ...

  1. zápisnice zo zasadnutí valného zhromaždenia, zápisnice zo zasadnutí predstavenstva, dozornej ...

  2. analýzy, správy, štúdie, prehľady a iné obdobné podklady vyhotovené na účely hodnotenia ...

  3. analýzy, správy, štúdie a iné obdobné podklady za posledné dva roky, ktoré obsahujú informácie ...

  g) písomné splnomocnenie udelené účastníkom koncentrácie s uvedením rozsahu, v akom je zástupca ...

  h) čestné vyhlásenie v znení podľa prílohy č. 4,

  i) doklad o zaplatení správneho poplatku podľa osobitného predpisu,

  j) verzia oznámenia koncentrácie bez obchodného tajomstva a dôverných informácií,

  k) oznámenie koncentrácie v elektronickom vyhotovení.

  VZORČestné vyhlásenie

  Oznamovateľ koncentrácie .......................................................

  zastúpený .......................................................týmto vyhlasuje, že

  a) informácie uvedené v tomto oznámení koncentrácie sú pravdivé, správne a úplné,

  b) všetky predkladané podkladové dokumenty sú úplné, správne a pravdivé, ak sú poskytnuté ...

  c) ak boli v rámci podkladovej dokumentácie predložené neosvedčené kópie podkladov, tieto zodpovedajú ...

  d) ak boli v rámci podkladovej dokumentácie predložené úradne neoverené preklady určitých podkladov ...

  e) je si vedomý následkov predloženia neúplných, nesprávnych alebo nepravdivých informácií ...

  ....................dátum

  ........................................................podpis (meno a priezvisko)

Načítavam znenie...
MENU
Hore