Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 170/2010 účinný od 01.05.2010

Platnosť od: 29.04.2010
Účinnosť od: 01.05.2010
Autor: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Oblasť: Pracovno-právne vzťahy, Školstvo a vzdelávanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov 170/2010 účinný od 01.05.2010
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 170/2010 s účinnosťou od 01.05.2010
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ...

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné ...

1.

V prílohe č. 1 v časti I písm. D ôsmy bod znie:

„8. v študijnom odbore vychovávateľstvo a doplnková maturitná skúška v študijnom odbore učiteľstvo ...

2.

V prílohe č. 1 v časti I písm. D v štrnástom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ...

3.

V prílohe č. 1 nadpis časti III znie: „Učiteľ prvého stupňa základnej školy vrátane učiteľa ...

4.

V prílohe č. 1 v časti III písm. A v dvanástom bode sa bodkočiarka nahrádza čiarkou, za ktorú ...

5.

V prílohe č. 1 nadpis časti IV znie: „Učiteľ prvého stupňa základnej školy v triedach a školách ...

6.

V prílohe č. 1 v časti IV písm. A v šiestom bode sa slová „(pozri časti II, IV)“ nahrádzajú ...

7.

V prílohe č. 1 v časti IV písm. A v ôsmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo študijný ...

8.

V prílohe č. 1 v časti V písm. A v prvom bode sa za slovo „akademických“ vkladajú slová „alebo ...

9.

V prílohe č. 1 v časti V písm. A v tridsiatom prvom bode sa bodkočiarka nahrádza čiarkou, za ...

10.

V prílohe č. 1 v časti V sa písmeno A dopĺňa tridsiatym štvrtým bodom, ktorý znie:

„34. len na vyučovanie predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru ...

11.

V prílohe č. 1 v časti VI. písm. A v deviatom bode sa slová „uvedené v častiach II a IV“ ...

12.

V prílohe č. 1 v časti VII písm. A v siedmom bode sa vypúšťajú slová „vykonaná do 31. augusta ...

13.

V prílohe č. 1 v časti VII písm. A v sedemnástom bode písm. a) sa za slová „jazykov univerzít“ ...

14.

V prílohe č. 1 v časti VII písm. A v sedemnástom bode písm. b) sa za slová „na to oprávnenie“ ...

15.

V prílohe č. 1 v časti VII písm. A v dvadsiatom šiestom bode sa bodkočiarka nahrádza čiarkou, ...

16.

V prílohe č. 1 v časti VII sa písmeno A dopĺňa tridsiatym tretím bodom, ktorý znie:

„33. len na vyučovanie všeobecnovzdelávacieho predmetu chémia vysokoškolské vzdelanie druhého ...

17.

V prílohe č. 1 v časti VIII písm. A v piatom bode sa vypúšťajú slová „vykonaná do 31. augusta ...

18.

V prílohe č. 1 v časti VIII písm. A sa za bod 54 vkladá päťdesiaty piaty bod a päťdesiaty šiesty ...

„55. len na vyučovanie predmetu potraviny a výživa - vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa ...

Doterajší bod 55 sa označuje ako bod 57.

19.

V prílohe č. 1 v časti IX sa písmeno A dopĺňa šiestym a siedmym bodom, ktoré znejú:

„6. len na vyučovanie v praktickej škole aj vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadované ...

20.

V prílohe č. 1 v časti XI písm. D druhý bod znie:

„2. úplné stredné odborné vzdelanie príslušného alebo príbuzného smeru, vyučenie v príslušnom ...

21.

V prílohe č. 1 v časti XI písm. D štvrtý bod znie:

„4. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné ...

22.

V prílohe č. 1 v časti XII písm. D druhý bod znie:

„2. úplné stredné vzdelanie a vyučenie v príslušnom alebo príbuznom odbore a špecializačné ...

23.

V prílohe č. 1 v časti XIII sa písmeno A dopĺňa dvadsiatym bodom, ktorý znie:

„20. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie druhého ...

24.

V prílohe č. 1 v časti XIII písm. B v druhom bode sa za slová „profesijných predmetov“ vkladajú ...

25.

V prílohe č. 1 v časti XIII sa písmeno B dopĺňa ôsmym bodom, ktorý znie:

„8. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – vysokoškolské vzdelanie prvého ...

26.

V prílohe č. 1 v časti XIII sa písmeno D dopĺňa pätnástym a šestnástym bodom, ktoré znejú: ...

„15. len pre oblasť kultúry a umenia v centre voľného času – úplné stredné odborné vzdelanie ...

27.

V prílohe č. 1 v časti XIV písm. A v treťom bode sa za slová „pedagogickej spôsobilosti“ ...

28.

V prílohe č. 1 v časti XIV písm. B v druhom bode sa za slová „pedagogickej spôsobilosti“ vkladajú ...

29.

V prílohe č. 2 v prvom diele v časti I. písm. A druhý bod znie:

„2. učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov psychológia v kombinácii s druhým aprobačným ...

30.

V prílohe č. 2 v prvom diele v časti IV sa písmeno A dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať ...

31.

V prílohe č. 2 v druhom diele v časti I písm. A tretí bod znie:

„3. len pre odborných zamestnancov, ktorí vykonávajú odborné činnosti školského psychológa ...

32.

V prílohe č. 2 v druhom diele v časti V sa písmeno A dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. v študijnom odbore pedagogika a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – najmenej desať ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2010.

Ján Mikolaj v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore