Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb 163/2002 účinný od 01.01.2003 do 31.12.2004

Platnosť od: 29.03.2002
Účinnosť od: 01.01.2003
Účinnosť do: 31.12.2004
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné konanie, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 163/2002 s účinnosťou od 01.01.2003
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 52 zákona Slovenskej národnej rady č. ...

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1
(1)

Advokát poskytuje právne služby za odmenu, ktorej výška a spôsob určenia sa spravujú ustanoveniami ...

(2)

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú na právne služby poskytované na základe zmluvy s klientom ...

(3)

Výpočtovým základom na účely tejto vyhlášky je priemerná mesačná mzda zamestnanca hospodárstva ...

§ 2
(1)

Pri uzatváraní zmluvy o poskytnutí právnych služieb môže advokát dohodnúť s klientom spôsob ...

(2)

Ak nedôjde k dohode podľa odseku 1, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky ...

§ 3

Advokát môže poskytnúť právne služby bezplatne, len ak ide o informatívnu poradu, alebo za podmienok ...

§ 4
(1)

Odmena patrí za jednotlivé úkony právnych služieb alebo úplné vybavenie veci alebo poskytovanie ...

(2)

V odmene sú zahrnuté aj odmeny za administratívne práce a iné práce vykonané v súvislosti s ...

DRUHÁ ČASŤ

ODMENA ADVOKÁTA

§ 5
Zmluvná odmena
(1)

Zmluvná odmena sa určuje

a)

podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),

b)

paušálnou sumou (paušálna odmena),

c)

podielom na hodnote veci (podielová odmena),

d)

tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.

(2)

Spôsoby určenia odmeny podľa odseku 1 môžu byť kombinované.

(3)

Advokát môže oboznámiť verejnosť s výškou svojich zmluvných odmien, nie však prostredníctvom ...

Hodinová odmena

§ 6

Pri poskytovaní právnej služby možno dohodnúť hodinovú odmenu. Pri poskytovaní jednoduchej právnej ...

§ 7
(1)

Ak sa dohodne advokát s klientom na hodinovej odmene, informuje ho o predpokladanom rozsahu prác a ...

(2)

Advokát pri vyúčtovaní predloží klientovi na jeho žiadosť časovú špecifikáciu práce.

Paušálna odmena

§ 8
Paušálna odmena môže byť dohodnutá
a)

za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas,

b)

za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí.

§ 9

Ak neposkytuje advokát právne služby až do úplného vybavenia veci alebo súboru vecí alebo ak ...

Podielová odmena

§ 10

Podielová odmena môže byť dohodnutá vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania ...

§ 11
(1)

Advokát má právo na dohodnutú podielovú odmenu len za predpokladu, že klient, s ktorým sa dohodol ...

(2)

Ak sa skončí konanie uvedené v § 10 len čiastočným úspechom klienta, advokát má právo na ...

(3)

Ak nemal klient ani čiastočný úspech vo veci, advokát má právo požadovať od klienta iba náhradu ...

Tarifná odmena

§ 12

Výška tarifnej odmeny sa určí dohodou podľa hodnoty alebo druhu veci alebo práva a podľa počtu ...

§ 13
(1)

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby určená podľa hodnoty veci alebo ...

do 5 000,- Sk ................................................ 500,- Sk, od 5 000,- Sk do 20 000,- ...

(2)

Hodnota opakujúcich sa plnení sa určí súčtom hodnôt týchto plnení. Ak ide o plnenie na čas ...

(3)

Pri výkone rozhodnutia alebo pri exekúcii podľa osobitného zákona2) pre opakujúce sa plnenia sú ...

(4)

Vo veciach zrušenia a vyporiadania podielového spoluvlastníctva a vo veciach vyporiadania bezpodielového ...

(5)

Za správu majetku patrí základná sadzba tarifnej odmeny vo výške 10 % hrubého ročného príjmu ...

(6)

Ak nemožno hodnotu veci alebo práva vyjadriť v peniazoch alebo ak ju možno zistiť len s nepomernými ...

(7)

Vo veciach určenia platnosti alebo neplatnosti právnych úkonov, vo veciach určenia, či tu právny ...

(8)

Vo veciach zastupovania pred Ústavným súdom Slovenskej republiky, ak predmet sporu nie je oceniteľný ...

§ 14

Základná sadzba tarifnej odmeny je jedna dvadsaťštvrtina výpočtového základu za jeden úkon ...

§ 15
(1)

Základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby pri obhajobe v trestnom konaní a ...

a)

jedna pätnástina výpočtového základu, ak ide o priestupok alebo trestný čin, na ktorý zákon ...

b)

jedna sedmina výpočtového základu, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia ...

c)

jedna pätina výpočtového základu, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia ...

d)

jedna tretina výpočtového základu, ak ide o trestný čin, na ktorý zákon ustanovuje trest odňatia ...

(2)

Na zákonné zníženie trestnej sadzby u mladistvých sa neprihliada.

(3)

Na zákonné zvýšenie trestnej sadzby u obzvlášť nebezpečných recidivistov sa prihliada.

(4)

Na zmenu kvalifikácie trestného činu v trestnom konaní sa neprihliada.

(5)

Za prevzatie obhajoby a za každý ďalší úkon právnej služby vo veciach, v ktorých súd prvého ...

§ 16
Úkony právnej služby
(1)

Odmena patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:

a)

prevzatie a príprava zastúpenia alebo obhajoby vrátane prvej porady s klientom,

b)

ďalšia porada alebo rokovanie s klientom za každú aj začatú hodinu,

c)

písomné podanie na súd alebo iný orgán, alebo protistrane týkajúce sa veci samej,

d)

účasť pri vyšetrovacom úkone, pri oboznámení s výsledkami vyšetrovania, vyhľadávania a za ...

e)

vypracovanie právneho rozboru veci,

f)

rokovanie s protistranou, a to za každú aj začatú hodinu,

g)

návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu pred začatím konania, odvolanie proti rozhodnutiu ...

h)

vypracovanie listiny o právnom úkone alebo jej podstatné prepracovanie.

(2)

Odmena vo výške jednej polovice patrí za každý z týchto úkonov právnej služby:

a)

návrh na predbežné opatrenie, ak dôjde k nemu po začatí konania, návrh na zabezpečenie dôkazu ...

b)

návrh na opravu odôvodnenia rozhodnutia, na odstránenie následkov zmeškania a na zmenu rozhodnutia ...

c)

odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej, a vyjadrenie k takému odvolaniu,

d)

návrhy a sťažnosti vo veciach, v ktorých sa rozhoduje na verejnom zasadaní, s výnimkou návrhu ...

e)

účasť na verejnom zasadaní, ak nejde o odvolanie alebo obnovu konania,

f)

ak ide o výkon rozhodnutia alebo exekúciu, prevzatie a prípravu zastúpenia, návrh na začatie konania, ...

(3)

Za zastúpenie alebo obhajobu na pojednávaní, pri ktorom došlo iba k vyhláseniu rozhodnutia, patrí ...

(4)

Za úkony právnej služby, ktoré nie sú uvedené v odsekoch 1 a 2, patrí odmena ako za úkony, ktoré ...

§ 17
Zníženie alebo zvýšenie základnej sadzby tarifnej odmeny
(1)

Advokát môže znížiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až na polovicu.

(2)

Základná sadzba tarifnej odmeny sa zníži o 20 %, ak ide o spoločné úkony pri zastupovaní alebo ...

(3)

Advokát môže zvýšiť základnú sadzbu tarifnej odmeny až na trojnásobok, ak ide o náročnú ...

(4)

Pri spojení dvoch alebo viacerých vecí základná sadzba tarifnej odmeny, ktorá patrí vo veci s ...

(5)

Ustanovenie odseku 4 sa nepoužije, ak je spojenie veci na spoločné prejednanie ustanovené zákonom. ...

TRETIA ČASŤ

HOTOVÉ VÝDAVKY A NÁHRADA ZA STRATU ČASU

§ 18
Advokát má popri nároku na odmenu aj nárok
a)

na náhradu hotových výdavkov účelne a preukázateľne vynaložených v súvislosti s poskytovaním ...

b)

na náhradu za stratu času (§ 20).

§ 19
(1)

Advokát sa môže dohodnúť s klientom na druhu a výške niektorých hotových výdavkov, ktorých ...

(2)

Ak sa advokát dohodne s klientom na zmluvnej odmene, môže sa s ním dohodnúť aj na paušálnej ...

(3)

Od klienta možno požadovať na náhradu výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne ...

(4)

Na výšku náhrady cestovných výdavkov sa vzťahujú osobitné predpisy,3) ak táto vyhláška neustanovuje ...

§ 20
(1)

Pri úkonoch právnej služby vykonávaných v mieste, ktoré nie je sídlom advokáta, za čas strávený ...

(2)

Ak sa cesta podľa odseku 1 týka vykonania úkonov pre viacerých klientov, výška náhrady určená ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 21

Pri posudzovaní oprávnenosti poskytnutia bezplatnej právnej služby (§ 3) a zníženia odmeny (§ ...

§ 22
(1)

Pri určení trov konania, ktorých náhrada sa priznáva proti inej fyzickej osobe alebo právnickej ...

(2)

Ustanovenie odseku 1 prvej vety sa vzťahuje aj na výšku odmeny advokáta ustanoveného príslušným ...

(3)

Ak je advokát platiteľom dane z pridanej hodnoty, priznáva sa mu pri určení náhrady trov konania ...

§ 23
(1)

Advokát sa môže dohodnúť s klientom, ktorý je devízovým cudzozemcom, na zmluvnej odmene v takej ...

(2)

Ak je predmetom konania nárok na zaplatenie v cudzej mene a ak nebránia tomu osobitné predpisy,4) ...

(3)

Na dohodu podľa odsekov 1 a 2 sa neprihliada pri určovaní trov konania, ktorých náhrada sa priznáva ...

§ 24
(1)

Za úkony právnych služieb vykonané pred dňom nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky patrí advokátovi ...

(2)

Za úkony právnych služieb pri obhajobe v trestnom konaní a zastupovaní v konaní o priestupkoch ...

(3)

Na náhradu hotových výdavkov a náhradu za stratu času sa vzťahujú do 1. januára 2003 doterajšie ...

§ 25

Odmena vypočítaná podľa tejto vyhlášky sa zaokrúhľuje na celé slovenské desaťkoruny smerom ...

§ 26

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách ...

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2002 s výnimkou § 15 a § 18 až 20, ktoré nadobúdajú ...

Ján Čarnogurský v. r.

Poznámky

  • 1)  § 8 písm. o) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
  • 2)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej ...
  • 3)  Zákon č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
  • 4)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore