Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70776
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
30.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov 162/2013 účinný od 01.03.2020


Platnosť od: 26.06.2013
Účinnosť od: 01.03.2020
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Stavebníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 162/2013 s účinnosťou od 01.03.2020 na základe 17/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 2 zákona ...

§ 1
Predmet úpravy

Táto vyhláška ustanovuje

a)

zoznam skupín stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahuje posudzovanie a overovanie nemennosti výrobcom ...

b)

systémy posudzovania parametrov,

c)

vzor vyhlásenia o parametroch podstatných vlastností stavebného výrobku vo vzťahu k základným požiadavkám ...

§ 2
Zoznam skupín stavebných výrobkov
(1)

V prílohe č. 1 je uvedený zoznam skupín stavebných výrobkov a nasledujúce systémy posudzovania parametrov: ...

a)
systémy podľa § 3 ods. 1 platné pre stavebné výrobky, na ktoré sa vzťahujú slovenské technické normy ...
b)
systémy podľa § 3 ods. 4.
(2)

Ak sa na stavebné výrobky v skupinách, v ktorých sú predpísané systémy posudzovania parametrov podľa ...

(3)

Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho funkcie v stavbe použiť na rôzne účely, zaradí sa do skupiny ...

§ 3
Systémy posudzovania parametrov
(1)

Posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú určené normy alebo SK technické posúdenia, ...

a)
v systéme I+:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností ...
2a.
posúdenia parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu ...
2b.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2c.
dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
2d.
kontrolných skúšok vrátane odberu vzoriek,
b)
v systéme I:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu výrobkov vydá SK certifikát o nemennosti parametrov podstatných vlastností ...
2a.
posúdenia parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých autorizovanou osobou, výpočtu ...
2b.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2c.
dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
c)
v systéme II+:
1.
výrobca vykonáva
1a.
riadenie výroby,
1b.
posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu typu, tabuľkových ...
1c.
ďalšie skúšky vzoriek odobratých vo výrobni podľa predpísaných plánov skúšok,
2.
autorizovaná osoba na certifikáciu systému riadenia výroby vydá certifikát o zhode systému riadenia ...
2a.
počiatočnej inšpekcie výrobného závodu a systému riadenia výroby,
2b.
dohľadu nad systémom riadenia výroby a posudzovania a hodnotenia systému riadenia výroby,
d)
v systéme III:
1.
výrobca vykonáva riadenie výroby,
2.
autorizované skúšobné laboratórium vykoná posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu vykonanej ...
e)
v systéme IV výrobca vykonáva:
1.
riadenie výroby,
2.
posúdenie parametrov výrobku na základe skúšky typu vykonanej na vzorkách odobratých výrobcom, výpočtu ...
(2)

Autorizované osoby vykonávajúce úlohy podľa systémov I+, I a III, ako aj výrobcovia vykonávajúci úlohy ...

(3)

Ak je pre stavebný výrobok určených viac ako jeden systém posudzovania parametrov, potom jeden systém ...

(4)

Na posudzovanie parametrov stavebných výrobkov, na ktoré sa vzťahujú harmonizované normy alebo európske ...

§ 4
Klasifikácia stavebných výrobkov podľa reakcie na oheň
(1)

Stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných predpisoch.4) ...

(2)

Stavebné výrobky, na ktoré sa nevzťahuje odsek 1, sa klasifikujú skúšaním. Zistená reakcia na oheň sa ...

a)
náchylnú na zmeny vo výrobe z dôvodu, že deklarovaná trieda reakcie na oheň sa dosahuje dávkovaním alebo ...
b)
nenáchylnú na zmeny vo výrobe.
(3)

Strešné krytiny, ktoré sa podľa reakcie na vonkajší oheň klasifikujú bez skúšania, sú uvedené v osobitných ...

§ 5
Vzory vyhlásenia o parametroch
(1)

SK vyhlásenie o parametroch vydané podľa jedného systému alebo kombinácie niekoľkých systémov posudzovania ...

(2)

Vyhlásenie o parametroch vydané podľa jedného systému alebo kombinácie niekoľkých systémov posudzovania ...

(3)

Informácie, ktoré sa uvádzajú spolu s SK vyhlásením o parametroch sú uvedené v osobitnom predpise.6a) ...

§ 6
Klauzula vzájomného uznávania úrovne právom chránených záujmov

Požiadavky ustanovené v § 2 a § 3 ods. 1 a 2 sa neuplatnia na stavebné výrobky, ktoré boli vyrobené ...

§ 7
Prechodné ustanovenie

Posúdenie parametrov stavebných výrobkov skupín č. 3601, 3602, 3604 a 4612 z prílohy č. 1 sa vykoná ...

§ 7a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2016

Posúdenie parametrov stavebných výrobkov, ktoré sa začalo a neukončilo do 30. júna 2016 sa vykoná podľa ...

§ 7b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. marca 2020
(1)

Posúdenie parametrov stavebných výrobkov, ktoré sa začalo a neukončilo do 29. februára 2020, sa vykoná ...

(2)

Posúdenie parametrov stavebných výrobkov skupín č. 0409, 0410, 0511, 0517, 0522, 0523, 0524, 0525, 0702, ...

§ 8
Spoločné ustanovenie

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických noriem ...

§ 9
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2013.

Ján Počiatek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 1 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 162/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - Vzor

Poznámky

 • 1)  Čl. 2 ods. 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú ...
 • 2)  Čl. 2 ods. 13 nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 3)  Príloha V nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 4)  Napríklad rozhodnutie Komisie č. 96/603/ES zo 4. októbra 1996, ktorým sa ustanovujú výrobky patriace ...
 • 5)  Napríklad rozhodnutie Komisie č. 2000/553/ES zo 6. septembra 2000, ktorým sa implementuje smernica Rady ...
 • 6)  Príloha III nariadenia (EÚ) č. 305/2011.
 • 6a)  Čl. 31 a 33 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 zo dňa 18. decembra 2006 o registrácii, ...
 • 7)  Dohoda medzi Európskymi spoločenstvami a Švajčiarskou konfederáciou o vzájomnom uznávaní vo vzťahu k ...
 • 8)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní informácií ...
 • 9)  Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...
 • 10)  STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie (73 6114).
 • 11)  STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva (75 0150).
 • 12)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach ...
 • 13)  Vegetačné dielce na málo zaťažené dopravné plochy podľa STN 73 6131-3 Stavba vozoviek. Dlažby a dielce. ...
 • 14)  STN 73 6114 Vozovky pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie.
 • 15)  Podľa STN 75 0150 Vodné hospodárstvo. Názvoslovie vodárenstva.
 • 16)  Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach ...
 • 17)  STN 74 3305 Ochranné zábradlia. Základné ustanovenia.
 • 18)  STN EN 998-2 Špecifikácia mált na murivo. Časť 2: Malta na murovanie (72 2430).
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore