Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 162/2011 účinný od 01.07.2011

Platnosť od: 04.06.2011
Účinnosť od: 01.07.2011
Autor: Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Oblasť: Technické normy, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov 162/2011 účinný od 01.07.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 162/2011 s účinnosťou od 01.07.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej ...

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 5, § 9 ...

Čl. I

Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 210/2000 ...

1.

Doterajší text § 12b sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:

„(2) Overenie vykonané do 30. júna 2011 podľa prílohy č. 21 účinnej do 30. júna 2011 zostáva ...

2.

V § 12c sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

3.

V prílohe č. 1 položka 1.3.8 znie:

4.

Príloha č. 21 sa vypúšťa.

5.

V prílohe č. 74 sa slová „právnych aktov Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami ...

6.

Príloha č. 74 sa dopĺňa bodmi 19 až 21, ktoré znejú:

„19. Smernica Rady 71/347/EHS z 12. októbra 1971 o aproximácii právnych predpisov členských štátov ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Lucia Gocníková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore