Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 445/2007 Z. z. 160/2012 účinný od 01.08.2012

Platnosť od: 06.06.2012
Účinnosť od: 01.08.2012
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana životného prostredia, Bezpečnosť a obrana štátu

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 445/2007 Z. z. 160/2012 účinný od 01.08.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 160/2012 s účinnosťou od 01.08.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva ...

1.

V § 2 ods. 2 písmeno c) znie:

„c) oblasťou ohrozenia ohrozené územie, v ktorom pri mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 sa vypúšťajú.

2.

V § 2 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 sa vypúšťajú.

3.

§ 6 sa vypúšťa.

4.

V § 7 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „potrebu analýzy územia a plánu ochrany obyvateľstva,“ ...

5.

V § 7 ods. 2 písm. b) sa slová „preprave nebezpečných látok“ nahrádzajú slovami „mimoriadnych ...

6.

V § 7 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Ak hranica oblasti ohrozenia prechádza časťou územia obce, považuje sa za ohrozené územie ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a) § 139a ods. 8 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ...

7.

Nadpis nad § 8 sa vypúšťa a § 8 znie:

„§ 8 (1) Protiradiačné, protichemické a protibiologické opatrenia sa vypracúvajú v závislosti ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) § 5, 13 až 16 vyhlášky Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 55/2006 Z. z. o ...

8.

§ 9 sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 sa vypúšťa.

9.

V prílohe č. 1 druhom bode sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:

„a) množstvo uniknutej chemickej nebezpečnej látky v kilogramoch alebo litroch, prípadne ich násobkoch,“. ...

Doterajšie písmená a) až h) sa označujú ako písmená b) až i).

10.

V prílohe č. 1 treťom bode písm. a) sa slová „koncentračné limity“ nahrádzajú slovami „hranica ...

11.

Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške č. 533/2006 Z. z. ČLENENIE OBLASTI OHROZENIA A ZAKRESĽOVANIE A. Chemické ...

12.

V prílohe č. 3 časti A prvom bode uvádzacia veta znie: „Textová časť protiradiačných, protichemických ...

13.

V prílohe č. 3 časti A prvom bode písmeno a) znie:

„a) účel protiradiačných, protichemických a protibiologických opatrení a rozsah ich platnosti,“. ...

14.

V prílohe č. 3 časti A druhom bode uvádzacia veta znie: „Pre prípad mimoriadnej udalosti spojenej ...

15.

Slová „plán ochrany obyvateľstva“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte prílohy č. 3 vrátane ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2012.

Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore