Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody 158/2004 účinný od 15.03.2006 do 31.01.2010

Platnosť od: 27.03.2004
Účinnosť od: 15.03.2006
Účinnosť do: 31.01.2010
Autor: Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Technické normy, Stavby, Metrológia a skúšobníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HISTJUDDSEUPPČL

Vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti o používaní značiek zhody 158/2004 účinný od 15.03.2006 do 31.01.2010
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 158/2004 s účinnosťou od 15.03.2006 na základe 119/2006
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú skupiny stavebných výrobkov s určenými systémami preukazovania zhody a podrobnosti ...

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

§ 1
Táto vyhláška upravuje
a)

skupiny stavebných výrobkov a systémy preukazovania zhody, ktoré sa vzťahujú na ich preukazovanie, ...

b)

podrobnosti o používaní značiek zhody vrátane obsahu a umiestnenia sprievodných údajov.

§ 2
(1)

Skupinu stavebných výrobkov tvoria stavebné výrobky podľa rovnakého účelu použitia z hľadiska ...

(2)

Ak sa technická špecifikácia podľa § 3 ods. 1 písm. a) alebo c) zákona vzťahuje na stavebný ...

(3)

Ak stavebný výrobok možno z hľadiska jeho použitia v stavbe zaradiť do dvoch alebo viacerých ...

§ 3
(1)

Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a častí stavieb je nasledujúca:

a)

stavebné výrobky, ktoré môžu v stavbe prispievať k tvorbe alebo rozširovaniu ohňa a dymu v priestore ...

b)

strechy a strešné krytiny sa klasifikujú podľa reakcie na vonkajší oheň do tried BROOF(t1), FROOF(t1), ...

c)

stavebné výrobky a časti stavieb sa klasifikujú podľa požiarnej odolnosti do tried vyjadrujúcich ...

(2)

Materiály a stavebné výrobky, ktoré sa podľa reakcie na oheň klasifikujú bez skúšania do niektorej ...

(3)

Ďalšie materiály a stavebné výrobky, ktoré sa klasifikujú bez skúšania do tried podľa odseku ...

(4)

Ak stavebný výrobok podľa reakcie na oheň nie je klasifikovaný podľa odseku 2 alebo odseku 3, ...

a)

je náchylná na zmeny v procese výroby, pretože deklarovaná trieda reakcie na oheň sa dosahuje ...

b)

nie je náchylná na zmeny v procese výroby.

§ 4
(1)

Označenie stavebného výrobku značkou zhody a sprievodnými údajmi sa umiestňuje podľa charakteru ...

a)

na samotný výrobok alebo

b)

na štítok pripojený k výrobku, alebo

c)

na balenie výrobku, alebo

d)

označenie je súčasťou sprievodnej dokumentácie.

(2)

Ak charakter výrobku umožňuje umiestniť na miesta podľa odseku 1 písm. a) až c) značku zhody ...

(3)

Ak technická špecifikácia nestanovuje inak, umiestnenie značky zhody len podľa odseku 1 písm. ...

(4)

Okrem značky zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo značky zhody podľa § 8 ods. 3 zákona a prílohy ...

a)

registračné číslo notifikovanej osoby pod značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona alebo kód autorizovanej ...

b)

názov a adresa výrobcu alebo registrovaná identifikačná značka výrobcu,

c)

posledné dvojčíslo roka, v ktorom sa výrobok označil značkou zhody,

d)

označenie zodpovedajúceho certifikátu vydaného notifikovanou osobou v prípade označenia značkou ...

e)

označenie technickej špecifikácie alebo technických špecifikácií, ak výrobok vyhovuje viacerým ...

f)

názov a typ výrobku,

g)

účel použitia výrobku podľa technickej špecifikácie alebo technických špecifikácií, ak výrobok ...

h)

hodnoty a tolerancie určených vlastností výrobku a ďalšie údaje, ak sú vyžadované technickou ...

(5)

K označeniu značkou zhody podľa § 8 ods. 2 zákona sa hodnoty a tolerancie určených vlastností ...

(6)

K označeniu značkou zhody podľa § 8 ods. 3 zákona sa hodnoty a tolerancie určených vlastností ...

a)

v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. d) zákona alebo

b)

v zmysle požiadaviek technickej špecifikácie podľa § 3 ods. 1 písm. b) zákona kladených na uvádzanie ...

(7)

Vzory označovania stavebných výrobkov značkami zhody spolu so sprievodnými údajmi sú uvedené ...

§ 5

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 520/2001 ...

§ 5a

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s osobitným predpisom6) pod číslom notifikácie 2005/0632/SK. ...

§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

László Gyurovszky v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

  SKUPINY STAVEBNÝCH VÝROBKOV S URČENÝMI SYSTÉMAMI PREUKAZOVANIA ZHODY

  Oblasť použitia výrobkov Číslo Názov skupiny výrobkov Členenie skupiny SPZ Výrobky na úpravu ...

  Použité skratky:SPZ – určený systém preukazovania zhody podľa § 7 zákona,PNL – predpisy ...

  Membrány proti vlhkosti, vode a radónu 040104020403040404050406 Hydroizolačné a/alebo protiradónové ...

  0511 Cestné záchytné systémy - zvodidlá, nárazové vankúše, premiestniteľné bariéry, laná ...

  0902 Rúry a tvarovky ostatné a tesnenia na kanalizačné potrubia 4 090309040905 Rúry a tvarovky ...

  Betóny, malty, injektážne zmesi, prísady a prímesi 1301 Betóny všetkých pevnostných tried vyrábané ...

  Murovacie prvky a doplnkové výrobky 1601 Murovacie prvky, prípadne s integrovanými tepelnoizolačnými ...

  Dosky a panely na báze dreva a kompozitné ľahké panely 2001 Dosky na báze dreva vo forme plošne ...

  21022103210421052106 Tepelnoizolačné systémy na vonkajšiu tepelnú ochranu stien (Vetures) skladajúce ...

  2203 Samonosné priesvitné strešné systémy (okrem zostávna báze skla) Na základný účel5) ...

  Príslušenstvo striech a iné výrobky pre strechy 2701 Zrušená od 15. 3. 2006. 2702 Strešné ...

  Systémy priečok 3301 Samonosné systémy priečok na pevné alebo demontovateľné zabudovanie Na ...

  Výrobky na obklady stien a stropov vrátane zavesených podhľadov a príslušenstva 390139023903 ...

  4006 Kovové injektované (zalievané) kotvy určené do muriva na upevnenie alebo podoprenie konštrukčných2) ...

  4202 Výrobky na dopravu, rozvod a skladovanie plynu alebo tekutého paliva od vonkajšieho zásobníka, ...

  Sanitárne zariadenia 4801 Drezy, umývadlá, komunálne žľaby, bidety, vírivé vane a sprchovacie ...

  5206 Komponenty zariadení požiarnej signalizácie, ktoré nie sú zahrnuté v skupinách 5201 až ...

  Príloha č. 2

  k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

  MATERIÁLY A STAVEBNÉ VÝROBKY, KTORÉ SA Z HĽADISKA POŽIARNYCH CHARAKTERISTÍK KLASIFIKUJÚ BEZ ...

  Tabuľka č. 1 Materiály a stavebné výrobky, ktoré sa z hľadiska reakcie na oheň klasifikujú ...

  Materiály a stavebné výrobky Poznámky Expandovaný íl Expandovaný perlit Expandovaný vermikulit ...

  Interpretácia a spresnenie pojmov v tabuľke č. 1

  – Stavebné výrobky možno z hľadiska reakcie na oheň klasifikovať do tried A1 a A1fl bez skúšania ...

  – Na výrobky v tvare dosiek (napr. izolačné materiály) s jednou alebo viacerými organickými ...

  – Výrobky zhotovené z materiálov uvedených v tabuľke č. 1 a pokryté vrstvou z anorganických ...

  – Žiadny z materiálov alebo výrobkov uvedených v tabuľke nesmie obsahovať homogénne rozptýleného ...

  Tabuľka č. 2 Stavebné výrobky, ktoré sa z hľadiska reakcie na oheň klasifikujú do ďalších ...

  2a. Dosky na báze dreva Minimálnahustota kg/m3 Minimálnahrúbka mm Trieda1)okrem dlážkovín Trieda1) ...

  2b. Sadrokartónovédoskya) Nominálnahrúbka doskymm Sadrové jadro Plošná hmot-nosť papierab)g/m2 ...

  2c. Vysokotlakovélaminátové (HPL)dekoratívne doskya) Špecifikáciavýrobkov Minimálnahustotakg/m3 ...

  Špecifikácia výrobkov Minimálnahustota17) kg/m3 Minimálnacelkováhrúbka mm Triedaokremdlážkovín ...

  Tabuľka č. 3 Strešné krytiny alebo materiály, ktoré sa podľa reakcie na vonkajší oheň klasifikujú ...

  Strešná krytina (resp. materiál) Špecifické podmienky Bridlicové typy: prírodné bridlice, kamenné ...

  Príloha č. 3

  k vyhláške č. 158/2004 Z. z.

  VZORY OZNAČOVANIA STAVEBNÝCH VÝROBKOV ZNAČKAMI ZHODY SPOLU SO SPRIEVODNÝMI ÚDAJMI

  1. Označenie CE so všetkými sprievodnými údajmi vyžadovanými harmonizovanou európskou normou

  Prevziať prílohu - Obrázok 03-1 ...

  2. Označenie CE s minimálnymi sprievodnými údajmi

  Prevziať prílohu - Obrázok 03-2 ...

  3. Slovenská značka zhody CSK so všetkými sprievodnými údajmi podľa tejto vyhlášky a neharmonizovanej ...

  Prevziať prílohu - Obrázok 03-3 ...

  4. Slovenská značka zhody CSK s minimálnymi sprievodnými údajmi

  a) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 1+ alebo 1 (s technickým osvedčením č. TO-04/1234) ...

  Prevziať prílohu - Obrázok 03-4-a ...

  b) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 2+ (s normou STN EN 206-1)

  Prevziať prílohu - Obrázok 03-4-b ...

  c) na výrobok s preukázanou zhodou v systéme 2, 3 alebo 4 (s technickým osvedčením č. TO-05/1333) ...

  Prevziať prílohu - Obrázok 03-4-c ...

  Poznámky:

  a) Tvar a veľkosť písmen označenia CE a slovenskej značky zhody CSK, spôsoby vyhotovenia a zabezpečenia ...

  b) Na označenie CE sa harmonizovaná norma uvádza bez národných prefixov, ako sú STN, ČSN, DIN ...

  c) Kód autorizovanej osoby pri značke CSK pozostáva z písmena C, resp. I a z dvojciferného poradového ...

  d) Písmená i číslice v značke CSK vrátane kódu autorizovanej osoby sú typu Gothic No. 13. Veľkosť ...

Poznámky

 • 1)  STN EN 13501-1:2004 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. ...
 • 2)  Rozhodnutie Komisie č. 2003/632/ES z 26. augusta 2003, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. ...
 • 3)  Rozhodnutie Komisie č. 2001/671/ES z 21. augusta 2001, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, ...
 • 4)  STN P ENV 1187:2004 Zaťaženie striech vonkajším požiarom. Skúšobné metódy.
 • 5)  STN EN 13501-2:2005 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. ...
 • 6)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES o postupe pri poskytovaní informácií v oblasti technických ...
 • 1)  Triedy uvedené v tabuľke platia pre nespojené dosky, pre spojené dosky T&G a dosky s úplne podopretými ...
 • 2)  STN EN 300: 1999 Dosky z orientovaných triesok (OSB). Definície, triedenie a požiadavky.
 • 3)  STN EN 312: 2004 Trieskové dosky. Špecifikácie.
 • 4)  STN EN 622-2: 2004 Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 2: Požiadavky na tvrdé dosky.
 • 5)  STN EN 622-3: 2004 Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 2: Požiadavky na polotvrdé dosky.
 • 6)  STN EN 622-4: 2000 Vláknité dosky. Špecifikácie. Časť 2: Požiadavky na mäkké dosky.
 • 7)  STN EN 622-5: 2000 Vláknité dosky. Špecifikácia. Časť 5: Požiadavky na dosky vyrobené suchým ...
 • 8)  STN EN 634-2: 1999 Cementovotrieskové dosky. Špecifikácia. Časť 2: Požiadavky na trieskové dosky ...
 • 9)  STN EN 636: 2004 Preglejované dosky. Špecifikácie.
 • 10)  STN EN 13353: 2005 Dosky z prírodného dreva (SWP). Požiadavky.
 • 10a)  Ide o vegetačné dielce podľa STN 73 6131-3 na málo zaťažené dopravné plochy.
 • 10b)  Vzťahuje sa na poklopy a vtokové mreže.
 • 11)  STN EN 520: 2005 Sadrokartónové dosky. Definície, požiadavky a skúšobné metódy.
 • 12)  STN EN ISO 536: 1999 Papier a lepenka. Určenie plošnej hmotnosti.
 • 13)  STN EN 438-7: 2005 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc ...
 • 13a)  Vrátane nosných stropných tehlových alebo betónových tvaroviek a dosiek.
 • 14)  STN EN 438-4: 2005 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc ...
 • 15)  STN EN 438-3: 2005 Dekoratívne vysokotlakové lamináty (HPL). Dosky na báze reaktoplastových živíc ...
 • 15a)  KZS zodpovedá anglickej terminológii ETICS – External Thermal Insulation Composite Systems.
 • 16)  STN EN 13986: 2005 Dosky na báze dreva na používanie v konštrukciách. Vlastnosti, preukazovanie ...
 • 17)  Kondicionované podľa STN EN 13238: 2003 Skúšky reakcie stavebných výrobkov na oheň. Postupy kondicionovania ...
 • 18)  Vzťahuje sa len na skupinu 2603.
 • 19)  Vzťahuje sa len na panely a zavesené podhľady.
 • 20)  Vzťahuje sa len na panely, ktoré súčasne pôsobia aj ako stužujúce prvky stien alebo stropov.
 • 21)  Vzťahuje sa len na obkladačky a panely z krehkých materiálov, obkladačky a panely určené na zavesené ...
 • 21a)  Podľa STN 75 0150.
 • 22)  Vzťahuje sa len na držiaky potrubí, armatúry a na bezpečnostné zariadenia.
 • 23)  Vzťahuje sa len na nádrže.
 • 24)  Zodpovedajúci systém sa použije spolu s jedným zo systémov podľa triedy reakcie na oheň, pričom ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore