Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov 156/2014 účinný od 01.09.2015

Platnosť od: 11.06.2014
Účinnosť od: 01.09.2015
Autor: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Oblasť: Stredné školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení neskorších predpisov 156/2014 účinný od 01.09.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 156/2014 s účinnosťou od 01.09.2015
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. ...

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 48 ods. 1 zákona č. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 282/2009 Z. z. o stredných školách v znení ...

1.

V § 3 sa vypúšťajú odseky 1 a 3.

Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 1 a odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 6.

2.

V § 3 ods. 1 sa vypúšťa prvá veta a v druhej vete časť vety za bodkočiarkou znie: „to sa nevzťahuje ...

3.

V § 3 ods. 2 prvá veta znie: „Na stredných školách sa pri vyučovaní povinných predmetov a ...

4.

Za § 13c sa vkladá § 13d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 13d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2014 Žiak strednej odbornej ...

5.

V prílohe č. 3 sa skupina učebných odborov 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II ...

6.

V prílohe č. 3 sa vypúšťa skupina učebných odborov vzdelávania 64 EKONOMIKA A ORGANIZÁCIA, ...

7.

V prílohe č. 4 skupine učebných odborov 24 STROJÁRSTVO A OSTATNÁ KOVOSPRACÚVACIA VÝROBA II učebnom ...

8.

V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 39 ŠPECIÁLNE TECHNICKÉ ODBORY sa za študijný ...

9.

V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ...

10.

V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za ...

„scénické výtvarníctvo“ s kódom „8288 M“,

„scénické výtvarníctvo – kostýmová tvorba“ s kódom „8288 M 01“ a poznámkami „2), ...

„scénické výtvarníctvo – maľba a dekoračná tvorba“ s kódom „8288 M 02“ a poznámkami ...

„scénické výtvarníctvo – štukatérska tvorba“ s kódom „8288 M 03“ a poznámkami „2), ...

„scénické výtvarníctvo – maskérska tvorba“ s kódom „8288 M 04“ a poznámkami „2), ...

„scénické výtvarníctvo – tvarovanie dreva“ s kódom „8288 M 05“ a poznámkami „2), 3)“. ...

11.

V prílohe č. 5 oddiele A skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za ...

„obrazová a zvuková tvorba“ s kódom „8294 M“,

„obrazová a zvuková tvorba – kamera, zvuk strih“ s kódom „8294 M 01“ a poznámkami „2), ...

„obrazová a zvuková tvorba – umelecká produkcia“ s kódom „8294 M 02“ a poznámkami „2), ...

„obrazová a zvuková tvorba – virtuálna grafika“ s kódom „8294 M 03“ a poznámkami „2), ...

12.

V prílohe č. 5 oddiele B skupine študijných odborov 26 ELEKTROTECHNIKA študijnom odbore „mechanik ...

13.

V prílohe č. 5 oddiele B skupine študijných odborov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE sa za ...

14.

V prílohe č. 5 oddiele B skupine študijných odborov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE sa vypúšťa ...

15.

V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 42 POĽNOHOSPODÁRSTVO, LESNÉ HOSPODÁRSTVO A ROZVOJ ...

16.

V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 53 ZDRAVOTNÍCKE ODBORY VZDELÁVANIA NA STREDNÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH ...

Vysvetlivka k poznámke 4) znie:

„4) Študijný odbor nemožno študovať v externej forme štúdia.“.

17.

V prílohe č. 6 skupine študijných odborov 82 UMENIE A UMELECKOREMESELNÁ TVORBA I sa za študijný ...

18.

V prílohe č. 8 skupine študijných odborov a učebných odborov 23 Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia ...

19.

V prílohe č. 8 skupine študijných odborov a učebných odborov 34 Polygrafia a médiá, skupine ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembra 2014 okrem čl. I prvého, štvrtého až siedmeho ...

Dušan Čaplovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore