Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. 154/2022 účinný od 15.05.2022

Platnosť od: 05.05.2022
Účinnosť od: 15.05.2022
Autor: Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Oblasť: Energetika a priemysel, Posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ochrana životného prostredia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality v znení vyhlášky č. 104/2016 Z. z. 154/2022 účinný od 15.05.2022
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 154/2022 s účinnosťou od 15.05.2022
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme ...

Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky podľa § 25 ods. 6 zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní ...

Čl. I

Vyhláška Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky č. 431/2011 Z. z. o systéme manažérstva kvality ...

1.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Dokumentácia systému manažérstva kvality žiadateľa o povolenie alebo držiteľa povolenia podľa ...

2.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Rozsah predkladaných požiadaviek na kvalitu jadrového zariadenia uvedený v prílohe č. 6 je vypracovaný ...

3.

V § 9 ods. 1 a 3 sa slovo „v)“ nahrádza slovom „w)“.

4.

V § 9 ods. 2 a 5 sa slová „v) a w)“ nahrádzajú slovami „w) a x)“.

5.

V § 9 ods. 4 sa slovo „w)“ nahrádza slovom „x)“.

6.

V prílohe č. 4, prílohe č. 5 a prílohe č. 7 sa za slová „noriem“ vkladajú slová „alebo iných obdobných ...

7.

V prílohe č. 7 sa za slovo „normou“ vkladajú slová „alebo inými obdobnými technickými špecifikáciami ...

8.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 4 znejú:

„2) Napríklad STN EN ISO/IEC 17021 Posudzovanie zhody. Požiadavky na orgány vykonávajúce audit a certifikátu ...

9.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) Napríklad STN EN ISO 9001 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky (ISO 9001) (01 0320).“.

10.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10 znie:

„10) Napríklad zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2022.

Marta Žiaková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore