Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti 151/2011 účinný od 01.07.2011

Platnosť od: 25.05.2011
Účinnosť od: 01.07.2011
Autor: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotná a liečebná starostlivosť, Zdravotné poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti 151/2011 účinný od 01.07.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 151/2011 s účinnosťou od 01.07.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 ...

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 10 písm. a) až e) a písm. g) a ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 412/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 1 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem skríningového mamografického vyšetrenia“. ...

2.

§ 2 znie:

„§ 2 (1) Ak poskytovateľ nemôže poskytnúť poistencovi do troch mesiacov zdravotnú starostlivosť ...

3.

§ 4 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) zdravotný výkon podľa súpisu vybraných chorôb uvedených v prílohe nie je indikovaný.“. ...

4.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Zdravotná poisťovňa v záujme skrátenia lehoty na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti a) môže ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 3 a 4 znejú:

„3) § 42 ods. 1 až 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej ...

5.

V § 8 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) pri zmene zdravotnej poisťovne zaradí poistenca do zoznamu v poradí podľa dátumu a času ...

6.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Zdravotná poisťovňa na základe oznámenia podľa § 2 ods. 3 písm. c) dohodne každoročne ...

7.

Príloha znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júla 2011.

Ivan Uhliarik v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore