Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z. 150/2007 účinný od 01.04.2007

Platnosť od: 27.03.2007
Účinnosť od: 01.04.2007
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Obchodný register

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť v znení vyhlášky č. 563/2004 Z. z. 150/2007 účinný od 01.04.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 150/2007 s účinnosťou od 01.04.2007
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 1 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 4 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) K návrhu podľa § 2 sa prikladá listina, ktorou sa preukazuje vlastnícke právo alebo užívacie ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a)
§ 2 ods. 3 Obchodného zákonníka.“.

2.

V § 16e odsek 1 znie:

„(1) Návrh na zápis európskej spoločnosti do obchodného registra sa podáva na tlačive, ktorého ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2k znie:

„2k) Čl. 2 ods. 4 nariadenia (ES) č. 2157/2001.“.

4.

Za § 16h sa vkladajú § 16i až 16l, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„Európske družstvo § 16i Návrh na prvý zápis (1) Návrh na zápis európskeho družstva do obchodného ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2la až 2lg znejú:

„2la) Čl. 22 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003 z 22. júla 2003 o stanovách Európskeho družstva ...

5.

Za § 23a sa vkladá § 23b, ktorý znie:

„23b Ustanovenia § 23 sa primerane použijú na zmenu právnej formy európskeho družstva na družstvo. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 2n znie:

„2n) Čl. 76 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1435/2003.“.

6.

V prílohe č. 2 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

7.

V prílohe č. 2 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

8.

V prílohe č. 4 sa do zoznamu príloh, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

9.

V prílohe č. 4 sa do zoznamu príloh, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

10.

V prílohe č. 6 sa do zoznamu príloh, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

11.

V prílohe č. 6 sa do zoznamu príloh, ktoré je potrebné priložiť k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

12.

Prílohy č. 7 a 8 znejú:

„Príloha č. 7 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Prevziať prílohu - Vzor 07 Príloha č. 8 k vyhláške ...

13.

V prílohe č. 10 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

14.

V prílohe č. 10 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

15.

V prílohe č. 12 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

16.

V prílohe č. 12 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

17.

V prílohe č. 13 v časti X týkajúcej sa údajov o zakladateľovi sa slovo „Zakladateľ“ nahrádza ...

18.

V prílohe č. 13 v časti XI týkajúcej sa kmeňového imania sa slová „Kmeňové imanie“ nahrádzajú ...

19.

V prílohe č. 14 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

20.

V prílohe č. 14 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

21.

V prílohe č. 18 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

22.

V prílohe č. 18 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

23.

V prílohe č. 21 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

24.

V prílohe č. 21 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

25.

V prílohe č. 24 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

26.

V prílohe č. 24 sa do zoznamu listín, ktoré sa prikladajú k návrhu na zápis zmeny zapísaných ...

27.

Za prílohu č. 25 sa vkladajú prílohy č. 26, 27 a 28, ktoré znejú:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2007.

v z. Anna Vitteková v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore