Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 15/2011 účinný od 01.02.2011

Platnosť od: 25.01.2011
Účinnosť od: 01.02.2011
Autor: Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Oblasť: Colné právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov 15/2011 účinný od 01.02.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 15/2011 s účinnosťou od 01.02.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva financií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ...

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 29 ods. 2, § 31 ods. 1, § 32 ods. 2, § 41 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 419/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

Za § 5 sa vkladajú § 5a a 5b, ktoré znejú:

„§ 5a (1) Žiadosť o zriadenie slobodného pásma obsahuje tieto údaje: a) obchodné meno a sídlo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1aaa znie:

„1aaa)
Čl. 799 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.

2.

V prílohe č. 1 štvrtom bode sa slová „Haniska pri Košiciach, nácestné stredisko“ nahrádzajú ...

3.

V prílohe č. 2 časti A vo vysvetľujúcich poznámkach k odseku 44 tlačiva Osobitné záznamy/predložené ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Čl. 31 nariadenia Komisie (ES) č. 612/2009 zo 7. júla 2009, ktorým sa ustanovujú spoločné ...

4.

V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmeno ...

„a) kódy používané pri spotrebnej dani z minerálneho oleja: U011 – ak ide o tovar uvedený ...

5.

V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmene ...

„V010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. b) zákona č. 104/2004 Z. z. o spotrebnej ...

6.

V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmene ...

„S010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 písm. a) a c) zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej ...

7.

V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmeno ...

„d) kódy používané pri spotrebnej dani z tabakových výrobkov: T010 – ak ide o tovar uvedený ...

8.

V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmene ...

„R010 – ak ide o tovar uvedený v § 4 ods. 2 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva ...

9.

V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru písmene ...

„Q010 – ak ide o uhlie uvedené v § 16 zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, ...

10.

V prílohe č. 3 pri kódoch používaných pri vypĺňaní odseku 33 tlačiva Kód tovaru sa v písmene ...

11.

V prílohe č. 6 pri Colnom úrade Košice v stĺpcoch „Textilný tovar a obuv“ a „Banány“ ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2011.

Ivan Mikloš v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore