Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely 148/2012 účinný od 01.06.2012

Platnosť od: 23.05.2012
Účinnosť od: 01.06.2012
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Veterinárna starostlivosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov a o použití vedľajších živočíšnych produktov na osobitné kŕmne účely 148/2012 účinný od 01.06.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 148/2012 s účinnosťou od 01.06.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výnimkách pri zbere, preprave a odstraňovaní vedľajších živočíšnych ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ...

§ 1
a)

odstraňovaní mŕtvych spoločenských zvierat1) a zvierat z čeľade koňovitých zakopaním,

b)

odstraňovaní spálením alebo zakopaním na mieste materiálu kategórie 1 uvedeného v osobitnom ...

c)

odstraňovaní spálením alebo zakopaním na mieste materiálu kategórie 1, materiálu kategórie ...

d)

odstraňovaní na skládkach v prípade materiálov kategórie 2 a kategórie 3, ktoré nepredstavujú ...

e)

odstraňovaní vedľajších živočíšnych produktov, okrem materiálu kategórie 1 uvedeného v osobitnom ...

f)

odstraňovaní včiel a včelárskych vedľajších produktov spálením alebo zakopaním na mieste ...

g)

použití vedľajších živočíšnych produktov a podmienkach ich využitia na osobitné kŕmne účely ...

h)

použití vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 na kŕmenie spoločenských ...

i)

obchodných dokladoch na vedľajšie živočíšne produkty a výnimkách na ich vystavovanie a použitie. ...

§ 2
a)

zakopaním likvidácia na mieste, odkiaľ zviera alebo živočíšny produkt pochádza alebo sa nachádza, ...

b)

spálením likvidácia na mieste, odkiaľ zviera alebo živočíšny produkt pochádza, alebo miesto, ...

c)

bývalou potravinou produkt živočíšneho pôvodu alebo potravina obsahujúca produkt živočíšneho ...

d)

zoo zvieraťom pôvodne divo žijúce alebo voľne žijúce zviera a z neho odchované zviera držané ...

e)

cirkusovým zvieraťom pôvodne divo žijúce alebo voľne žijúce zviera a z neho odchované zviera ...

f)

svorkou psov dva a viac psov držaných na jednom mieste u jedného vlastníka alebo držiteľa a používaných ...

g)

uznanou chovateľskou stanicou je registrovaná chovateľská stanica v centrálnom registri chovateľských ...

§ 3
a)

sa v jame po vykopaní neobjaví spodná voda,

b)

je pozemok vzdialený najmenej 500 m od najbližšieho vodného toku alebo nádrže,

c)

mŕtve zviera je zakopané do takej hĺbky, aby bola výška navrstvenej zeminy najmenej 1 m do úrovne ...

d)

je mŕtve zviera zakopávané v obale, musí byť v obale, ktorý sa v zemi neškodne rozloží,

e)

telo mŕtveho zvieraťa je ošetrené dezinfekčným prostriedkom.

§ 4
(1)

Fyzická osoba - vlastník alebo držiteľ mŕtveho spoločenského zvieraťa ho môže zakopať, len ...

a)

je vlastníkom pozemku, na ktorom chce mŕtve spoločenské zviera zakopať alebo má písomný súhlas ...

b)

je celý pozemok oplotený a zabezpečený proti nežiaducemu vniknutiu zvierat a ľudí,

c)

sú splnené podmienky podľa § 3,

d)

nie je mŕtve spoločenské zviera držané na účel obchodu a uvedenia na trh a

e)

miesto zakopania je primerane označené.

(2)

Fyzická osoba - vlastník alebo držiteľ mŕtveho zvieraťa z čeľade koňovitých ho môže zakopať ...

a)

bolo mŕtve zviera z čeľade koňovitých chované ako spoločenské zviera,

b)

je vlastníkom pozemku, na ktorom chce mŕtve zviera zakopať alebo má písomný súhlas vlastníka ...

c)

sú splnené podmienky podľa § 3,

d)

je miesto zakopania vzdialené najmenej 500 m od studne alebo prameňa, ktorý slúži na zásobovanie ...

e)

je splnená požiadavka na vedenie záznamov podľa osobitného predpisu8) a

f)

informácia o mieste zakopania mŕtveho zvieraťa je vymedzená súradnicami na mape a zaznamenaná ...

(3)

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba môže zakopať mŕtve spoločenské zviera v rámci ...

a)

má schválenú činnosť na zakopávanie mŕtvych spoločenských zvierat podľa osobitného predpisu,10) ...

b)

je vlastníkom pozemku, na ktorom chce mŕtve spoločenské zviera zakopať alebo s vlastníkom tohto ...

c)

sú splnené požiadavky podľa § 3,

d)

je celý pozemok oplotený a má uzamykateľný vchod,

e)

je celý pozemok zabezpečený proti nežiaducemu vniknutiu zvierat a ľudí,

f)

je celý pozemok - cintorín pre mŕtve spoločenské zvieratá vzdialený najmenej 500 m od najbližšej ...

g)

je pozemok - cintorín vzdialený najmenej 500 m od studne alebo prameňa, ktorý slúži na zásobovanie ...

h)

je každé miesto zakopania mŕtveho spoločenského zvieraťa vymedzené a primerane označené,

i)

vlastník alebo držiteľ mŕtveho spoločenského zvieraťa predloží potvrdenie veterinárneho lekára, ...

j)

spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu,11)

k)

plní požiadavky na vedenie záznamov podľa osobitného predpisu8) a

l)

priestor sa bude používať na iný účel až po uplynutí 20 rokov odo dňa posledného uloženia ...

§ 5
(1)

Odstrániť materiál kategórie 1 a materiál kategórie 2 spálením alebo zakopaním na mieste možno ...

(2)

Odstrániť spálením alebo zakopaním na mieste možno len materiál

a)

kategórie 1 - uhynuté prežúvavce,

b)

kategórie 2 - uhynuté ošípané, uhynutú hydinu, uhynuté vodné živočíchy a uhynuté farmové ...

(3)

Odstrániť materiál zakopaním podľa odsekov 1 a 2 na mieste možno, ak sú splnené požiadavky ...

a)

je pozemok, na ktorom sa má mŕtve zviera zakopať vo vlastníctve vlastníka alebo držiteľa mŕtveho ...

b)

vlastník alebo držiteľ mŕtveho zvieraťa má potvrdenie veterinárneho lekára, že mŕtve zviera ...

(4)

Odstrániť materiál spálením na mieste možno, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

súhlas príslušného organu životného prostredia,

b)

súhlas príslušného zboru hasičskej a záchrannej služby,

c)

zvyšky po spálení musia byť zakopané na mieste do takej hĺbky, aby bola výška navrstvenej zeminy ...

d)

vlastník alebo držiteľ mŕtveho zvieraťa je vlastníkom pozemku, na ktorom chce zakopať zvyšky ...

(5)

Informácia o mieste zakopania je vymedzená súradnicami na mape a zaznamenaná v úradnom zázname5), ...

(6)

Spôsob odstraňovania podľa odsekov 1 a 2 spálením alebo zakopaním na mieste musí spĺňať požiadavky ...

(7)

Vedenie záznamov spĺňa požiadavky podľa osobitného predpisu.8)

§ 6
(1)

Odstrániť materiál kategórie 1 uvedený v osobitnom predpise,5) materiál kategórie 2 a materiál ...

(2)

Odstrániť materiál podľa odseku 1 možno, ak je minimálne riziko pre zdravie zvierat a verejné ...

(3)

Na odstránenie materiálu kategórie 1, materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 3 spálením ...

§ 7
(1)

Materiál kategórie 2 a materiál kategórie 3 môže byť odstraňovaný na skládke odpadov schválenej ...

(2)

Odstrániť na skládke uložením možno len tento materiál

a)

kategórie 2:

1.

produkty živočíšneho pôvodu - med, vajcia, mliečne výrobky, mäsové výrobky, vodné živočíchy ...

2.

produkty živočíšneho pôvodu vyhlásené za nevhodné na ľudskú spotrebu pre možnú prítomnosť ...

b)

kategórie 3:

1.

bývalé potraviny do celkovej hmotnosti 20 kg za týždeň,

2.

srsť pochádzajúcu zo živých zvierat, ktoré neprejavili žiadne príznaky choroby prenosnej prostredníctvom ...

3.

krmivá pre spoločenské zvieratá a krmivo podľa osobitného predpisu17) do celkovej hmotnosti 50 ...

(3)

Obchodný doklad vystavuje pôvodca vedľajších živočíšnych produktov v troch vyhotoveniach podľa ...

(4)

Prevádzkovateľ18) má obchodný doklad potvrdený z miesta uloženia na skládke odpadu.

(5)

Odstránenie materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 3 musí sa vykonávať podľa osobitného ...

(6)

Požiadavky na vedenie záznamov sú uvedené v osobitnom predpise.8)

§ 8
(1)

V ohnisku povinne hlásenej choroby v niektorých prípadoch sa môže vykonať odstraňovanie uhynutých ...

a)

pri zakopávaní podľa § 5 ods. 3,

b)

pri odstránení spálením na mieste podľa § 5 ods. 4,

c)

uvedené v osobitnom predpise,11)

d)

na vedenie záznamov uvedené v osobitnom predpise.8)

(2)

Informácia o mieste zakopania je vymedzená súradnicami na mape a zaznamenaná v úradnom zázname, ...

(3)

Priestor zakopania možno používať na iný účel až po uplynutí 20 rokov odo dňa posledného ...

§ 9
(1)

Odstránenie včiel a včelích produktov na mieste spálením alebo zakopaním môže byť vykonané ...

(2)

Odstránenie spálením na mieste je možné, ak sú splnené tieto požiadavky:

a)

súhlas orgánu životného prostredia,

b)

ohlásenie alebo súhlas zboru hasičskej a záchrannej služby,

c)

držiteľ včiel a včelárskych vedľajších produktov je vlastníkom pozemku, na ktorom budú spálené, ...

d)

splnené podmienky odstraňovania uhynutých včiel podľa osobitného predpisu,21)

e)

splnené požiadavky na vedenie záznamov uvedené v osobitnom predpise.8)

§ 10
(1)

Použitie vedľajších živočíšnych produktov a ich využitie na osobitné kŕmne účely môže ...

(2)

Výnimku na osobitné kŕmne účely možno povoliť najviac na tri roky.

(3)

Výnimku na osobitné kŕmne účely (ďalej len „kŕmenie“) možno povoliť pre tieto zvieratá: ...

a)

zoo zvieratá,

b)

cirkusové zvieratá,

c)

plazy a dravé vtáky okrem zoo zvierat a cirkusových zvierat,

d)

kožušinové zvieratá,

e)

voľne žijúce zvieratá,

f)

psy z uznaných chovateľských staníc alebo psích svoriek,

g)

psy a mačky v útulkoch,

h)

červy a larvy slúžiace ako návnada pri rybolove.

(4)

Na kŕmenie zvierat podľa odseku 3 možno povoliť tieto vedľajšie živočíšne produkty:

a)

materiál kategórie 2 - zvieratá alebo časti zvierat okrem zvierat uvedených v osobitnom predpise,23) ...

b)

materiál kategórie 3

1.

jatočne opracované telá a časti tiel zabitých zvierat alebo, v prípade zveri, telá alebo časti ...

2.

jatočne opracované telá a nižšie uvedené časti pochádzajúce buď zo zvierat zabitých na bitúnku, ...

2.1. jatočne opracované telá alebo časti tiel zvierat, ktoré sú odmietnuté ako nevhodné na ľudskú ...

2.2. hydinové hlavy,

3.

vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zvierat z čeľade zajacovitých zabitých na farme podľa ...

4.

vedľajšie živočíšne produkty pochádzajúce z výroby produktov určených na ľudskú spotrebu ...

5.

bývalé potraviny,

6.

vodné živočíchy a časti takých živočíchov okrem morských cicavcov, ktoré neprejavili žiadne ...

7.

vedľajšie živočíšne produkty z vodných živočíchov pochádzajúce z prevádzkarní alebo zo ...

8.

jednodňová hydina usmrtená z komerčných dôvodov.

(5)

Materiál kategórie 2 a materiál kategórie 3 uvedený v odseku 4 môže byť použitý na kŕmenie, ...

a)

pochádza z registrovanej alebo schválenej prevádzkarne prevádzkovateľa potravinárskeho podniku ...

b)

je uchovávaný oddelene od ostatného materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 3,

c)

je označený,26)

d)

je uchovávaný na čistom a bezpečnom mieste pri zodpovedajúcej teplote až do okamihu predaja,

e)

je prepravený priamo na miesto určenia vhodným dopravným prostriedkom,

f)

je sprevádzaný obchodným dokladom podľa vzoru v prílohe č. 2 vystaveným prevádzkovateľom,

g)

záznamy prevádzkovateľa sa vedú podľa osobitného predpisu8) a

h)

do doby skŕmenia je uchovávaný bezpečne oddelený od potravín a chladený alebo mrazený.

§ 11
(1)

Použitie vedľajších živočíšnych produktov materiálu kategórie 3 na kŕmenie spoločenských ...

(2)

Materiál kategórie 3, ktorý možno použiť na kŕmenie:

a)

jatočne opracované telá a časti tiel zabitých zvierat alebo, v prípade zveri, telá alebo časti ...

b)

jatočne opracované telá a nižšie uvedené časti pochádzajúce zo zvierat zabitých na bitúnku, ...

1.

jatočne opracované telá alebo časti tiel zvierat, ktoré sú odmietnuté ako nevhodné na ľudskú ...

2.

hydinové hlavy,

c)

vedľajšie živočíšne produkty z hydiny a zvierat z čeľade zajacovitých zabitých na farme podľa ...

d)

bývalé potraviny.

(3)

Materiál kategórie 3 uvedený v odseku 2 môže byť dodávaný na kŕmenie pre spoločenské zvieratá ...

a)

pochádza z registrovanej alebo schválenej prevádzkarne prevádzkovateľa potravinárskeho podniku ...

b)

je uchovávaný oddelene od ostatného materiálu kategórie 2 a materiálu kategórie 3,

c)

je označený,26)

d)

je uchovávaný na čistom a bezpečnom mieste pri zodpovedajúcej teplote až do okamihu predaja,

e)

je prepravený priamo na miesto určenia vhodným dopravným prostriedkom,

f)

je sprevádzaný obchodným dokladom podľa vzoru v prílohe č. 2 vystaveným prevádzkovateľom,

g)

záznamy prevádzkovateľa sa vedú podľa osobitného predpisu,8)

h)

do doby skŕmenia je uchovávaný bezpečne oddelený od potravín a chladený alebo mrazený.

§ 12
(1)

Obchodný doklad - zberný list na vedľajšie živočíšne produkty sa vystavuje na zber a prepravu ...

(2)

Obchodný doklad na vedľajšie živočíšne produkty určené na kŕmenie na základe povolenej výnimky ...

(3)

Obchodný doklad na bývalé potraviny určené do spaľovne sa vystavuje v troch vyhotoveniach podľa ...

(4)

Obchodný doklad na hnoj a obsah tráviaceho traktu vystavuje producent hnoja v troch vyhotoveniach ...

(5)

Obchodný doklad a evidencia na hnoj podľa osobitného predpisu27) sa nevyžaduje, ak sa hnoj preváža ...

(6)

Obchodný doklad a evidencia na hnoj podľa osobitného predpisu18) sa nevyžaduje, ak sa hnoj preváža ...

§ 13

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2012.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 148/2012 Z. z.

  Obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 1 „LEN ...

  Prevziať prílohu - Vzor 01 ...

  Obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 2 „NEURČENÉ ...

  Prevziať prílohu - Vzor 02 ...

  Zberný list/Obchodný doklad pre vedľajšie živočíšne produkty

  Prevziať prílohu - Vzor 03 ...

  Obchodný doklad/Zberný list pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 3 „NEURČENÉ ...

  Prevziať prílohu - Vzor 04 ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 148/2012 Z. z.

  Obchodný doklad pre vedľajšie živočíšne produkty: ¨ materiál kategórie 3, ¨ materiál kategórie ...

  Prevziať prílohu - Vzor 05 ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 148/2012 Z. z.

  Obchodný doklad pre vedľajšie živočíšne produkty – materiál kategórie 2 „HNOJ“

  Prevziať prílohu - Vzor 06 ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 3 ôsmy bod nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým ...
 • 2)  Čl. 8 písm. b) bod ii) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 3)  Čl. 9 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 4)  Čl. 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 5)  Čl. 8 písm. b) bod i) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 6)  Prílohy č. 3 a 4 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov. ...
 • 7)  § 14 ods. 2 písm. f) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 8)  Čl. 17 a príloha VIII kapitola IV oddiel 1 a 6 nariadenia Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára ...
 • 9)  § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 39/2007 Z. z.
 • 10)  § 39b zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  Čl. 15 a príloha VI kapitola III oddiel 1 nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
 • 12)  Čl. 15 a príloha VI kapitola III nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
 • 13)  Čl. 12 až 14 a 21 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 14)  Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších ...
 • 15)  § 39a zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 16)  § 15 ods. 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 320/2003 Z. z. o monitorovaní určitých látok ...
 • 17)  Čl. 10 písm. g) nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 18)  Čl. 3 jedenásty bod nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 19)  Príloha VI kapitola III oddiel 1 a kapitola IV nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
 • 20)  § 8 ods. 3 písm. e) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 21)  Príloha VI kapitola III oddiel 3 nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
 • 22)  § 8 ods. 3 písm. ac) zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 23)  Čl. 8 a 10 nariadenia (ES) č. 1069/2009.
 • 24)  
 • 25)  § 40 a 41 zákona č. 39/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 26)  Príloha VIII kapitola II oddiel 2 nariadenia (EÚ) č. 142/2011.
 • 27)  Nariadenie (EÚ) č. 142/2011.
 • 28)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/34/ES z 22. júna 1998, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore