Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 144/2009 účinný od 01.05.2009

Platnosť od: 18.04.2009
Účinnosť od: 01.05.2009
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Dopravné prostriedky, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 144/2009 účinný od 01.05.2009
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 144/2009 s účinnosťou od 01.05.2009
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 4, § 56 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 578/2006 Z. z., ...

1.

V § 1 odsek 8 znie:

„(8) Povinnou výbavou motorového vozidla je lekárnička podľa osobitného predpisu.1a)“. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 143/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

2.

V § 1 sa vypúšťa odsek 9 vrátane prílohy č. 1.

Doterajšie odseky 10 až 20 sa označujú ako odseky 9 až 19.

3.

V § 46 ods. 9 písm. a) bod 2 znie:

„2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný ...

4.

V § 66 ods. 5 písm. a) bod 2 znie:

„2. protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný ...

5.

V § 90 odsek 2 znie:

„(2) Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu A musí mať okrem priestoru ...

6.

V § 90 ods. 3 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) až c)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2009.

Ľubomír Vážny v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore