Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 143/1988 účinný od 21.09.1988

Platnosť od: 21.09.1988
Účinnosť od: 21.09.1988
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Ľudské práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu 143/1988 účinný od 21.09.1988
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 143/1988 s účinnosťou od 21.09.1988

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Dohovore proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo ...

Dňa 10. decembra 1984 bol v New Yorku dojednaný Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému ...

V mene Československej socialistickej republiky bol Dohovor podpísaný v New Yorku 8. septembra 1986. ...

S Dohovorom vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident ...

Dohovor nadobudol platnosť na základe svojho článku 27 ods. 1 dňom 26. júna 1987. Pre Československú ...

Český preklad Dohovoru sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHOVORproti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu ...

Štáty, ktoré sú stranou tohto Dohovoru,

berúc do úvahy, že v súlade so zásadami vyhlásenými v Charte OSN je uznávanie rovnakých a neodňateľných ...

uznávajúc, že tieto práva vyplývajú z prirodzenej dôstojnosti človeka,

berúc do úvahy záväzok štátov podľa Charty, najmä jej článku 55, podporovať všeobecnú úctu ...

majúc na zreteli článok 5 Všeobecnej deklarácie ľudských práv a článok 7 Medzinárodného ...

majúc takisto na zreteli Deklaráciu o ochrane všetkých osôb pred mučením a iným krutým, neľudským ...

prajúc si zvýšiť účinnosť boja proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu ...

dohodli sa na nasledujúcom:

ČASŤ I

Článok 1

1.

Na účely tohto Dohovoru výraz „mučenie“ znamená akékoľvek konanie, ktorým je človekovi ...

2.

Tento článok je bez ujmy akéhokoľvek medzinárodného dokumentu alebo národného zákonodarstva, ...

Článok 2

1.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, prijme účinné zákonodarné, správne, ...

2.

Žiadne výnimočné okolnosti, nech sú akéhokoľvek druhu buď vojnový stav, alebo hrozba vojny, ...

3.

Nariadenie nadriadeného činiteľa alebo orgánu štátnej moci nemôže slúžiť na ospravedlnenie ...

Článok 3

1.

Žiadny štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, nevypovie, nevráti alebo nevydá osobu inému ...

2.

Na účely určenia toho, či existujú také dôvody, vezmú príslušné orgány do úvahy všetky ...

Článok 4

1.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, zabezpečí, aby všetky akty mučenia boli ...

2.

Každý štát, ktorý je stranou tohto Dohovoru, je povinný ustanoviť za tieto trestné činy zodpovedajúce ...

Článok 5

1.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, prijme také opatrenia, ktoré môžu byť ...

a)

ak sú trestné činy spáchané na území pod jeho jurisdikciou alebo na palube lode alebo lietadla ...

b)

ak je domnelý páchateľ štátnym príslušníkom tohto štátu;

c)

ak je obeť štátnym príslušníkom tohto štátu a tento štát to považuje za vhodné.

2.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, prijme takisto také opatrenia, ktoré sa ...

3.

Tento Dohovor nevylučuje žiadnu trestnú právomoc vykonávanú v súlade s vnútroštátnym právom. ...

Článok 6

1.

Ktorýkoľvek štát, zmluvná strana tohto Dohovoru, na území ktorého sa nachádza osoba podozrivá ...

2.

Takýto štát okamžite vykoná predbežné vyšetrovanie potrebné na zistenie skutočností.

3.

Ktorejkoľvek osobe, ktorá je vo väzbe podľa odseku 1 tohto článku, sa umožní, aby sa okamžite ...

4.

Ak štát v súlade s týmto článkom vezme osobu do väzby, upovedomí okamžite štát uvedený v ...

Článok 7

1.

Štát, zmluvná strana tohto Dohovoru, na území ktorého sa zistil údajný páchateľ niektorého ...

2.

Tieto orgány prijmú rovnaké opatrenia ako v prípade ktoréhokoľvek bežného trestného činu závažného ...

3.

Každej osobe, proti ktorej sa začalo konanie v súvislosti s niektorým z trestných činov uvedených ...

Článok 8

1.

Trestné činy uvedené v článku 4 sa považujú za zahrnuté do každej zmluvy o vydávaní uzavretej ...

2.

Ak štát, ktorý vydanie viaže na existenciu zmluvy, dostane žiadosť o vydanie od ďalšieho štátu, ...

3.

Štáty, ktoré neviažu vydanie na existenciu zmluvy, uznajú takéto trestné činy medzi sebou za ...

4.

Na účely vydania medzi štátmi, zmluvnými stranami tohto Dohovoru, posudzujú sa takéto trestné ...

Článok 9

1.

Štáty, zmluvné strany tohto Dohovoru, si navzájom poskytnú v čo najväčšej miere pomoc v súvislosti ...

2.

Štáty, zmluvné strany tohto Dohovoru, plnia svoje záväzky podľa odseku 1 tohto článku v súlade ...

Článok 10

1.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, zabezpečí, aby učebné materiály a informácie ...

2.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, zahrnie tento zákaz do pravidiel alebo inštrukcií, ...

Článok 11

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, bude systematicky skúmať pravidlá, inštrukcie, ...

Článok 12

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, zabezpečí, aby jeho príslušné orgány ...

Článok 13

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, zabezpečí, aby každá osoba, ktorá tvrdí, ...

Článok 14

1.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, zabezpečí vo svojom právnom poriadku, ...

2.

Nič v tomto článku sa nedotýka akéhokoľvek práva obete alebo iných osôb na odškodnenie, ktoré ...

Článok 15

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, zabezpečí, aby sa žiadne vyhlásenie, ...

Článok 16

1.

Každý štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, sa zaväzuje zabrániť na ktoromkoľvek ...

2.

Ustanovenia tohto Dohovoru sú bez ujmy na ustanoveniach akéhokoľvek iného medzinárodného dokumentu ...

ČASŤ II

Článok 17

1.

Zriaďuje sa Výbor proti mučeniu (ďalej nazývaný „Výbor“), ktorý vykonáva ďalej uvedené ...

2.

Členovia Výboru sa volia tajným hlasovaním zo zoznamu osôb navrhnutých štátmi, zmluvnými stranami ...

3.

Voľby členov Výboru sa konajú na zasadaniach štátov, zmluvných strán tohto Dohovoru, zvolávaných ...

4.

Prvé voľby sa budú konať najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti tohto ...

5.

Členovia Výboru sa volia na obdobie štyroch rokov. Budú znova zvoliteľní v prípade, že budú ...

6.

V prípade, že člen Výboru zomrie alebo rezignuje alebo z akéhokoľvek iného dôvodu nemôže ďalej ...

7.

Štáty, zmluvné strany tohto Dohovoru, uhrádzajú náklady členov Výboru spojené s výkonom ich ...

Článok 18

1.

Výbor si zvolí svojich funkcionárov na obdobie dvoch rokov. Títo môžu byť zvolení znova.

2.

Výbor vypracuje vlastný rokovací poriadok, ktorý však okrem iného ustanovuje, že:

a)

šesť členov Výboru tvorí kvórum;

b)

rozhodnutia Výboru prijíma väčšina hlasov prítomných členov.

3.

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov poskytne potrebný aparát a zariadenia na účinné ...

4.

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zvolá prvú schôdzu Výboru. Po svojej prvej ...

5.

Štáty, zmluvné strany tohto Dohovoru, budú znášať náklady spojené s konaním zasadania štátov, ...

Článok 19

1.

Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou tohto Dohovoru, predložia Výboru prostredníctvom generálneho ...

2.

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov predloží tieto správy všetkým štátom, zmluvným ...

3.

Každú správu posudzuje Výbor, ktorý k nej môže urobiť všeobecné poznámky, ktoré uzná za ...

4.

Výbor môže podľa svojej úvahy rozhodnúť o zahrnutí akýchkoľvek svojich poznámok urobených ...

Článok 20

1.

Ak Výbor dostane spoľahlivú informáciu, ktorá podľa jeho názoru obsahuje plne odôvodnené údaje ...

2.

S prihliadnutím na všetky pripomienky, ktoré môže príslušný štát predložiť, ako aj na akúkoľvek ...

3.

Ak sa vyšetrovanie vykonáva v súlade s odsekom 2 tohto článku, usiluje sa Výbor o spoluprácu ...

4.

Po preštudovaní záverov svojho člena alebo členov, predložených v súlade s odsekom 2 tohto článku, ...

5.

Celé konanie Výboru uvedené v odsekoch 1 až 4 tohto článku je dôverného charakteru a vo všetkých ...

Článok 21

1.

Štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, môže na základe tohto článku kedykoľvek vyhlásiť, ...

a)

Ak štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, usudzuje, že iný štát, zmluvná strana, neplní ...

b)

Oba štáty majú právo postúpiť vec Výboru, ak sa neurovnala k ich spokojnosti do šiestich mesiacov ...

c)

Výbor sa bude zaoberať záležitosťou, ktorá sa mu postúpila na základe tohto článku, len vtedy, ...

d)

Výbor skúma oznámenia urobené podľa tohto článku na neverejných schôdzach.

e)

Aby sa dosiahlo priateľské urovnanie na základe rešpektovania záväzkov ustanovených týmto Dohovorom, ...

f)

Výbor môže vyzvať štáty, zmluvné strany spomenuté v pododseku b), aby poskytli akékoľvek dôležité ...

g)

Štáty, zmluvné strany spomenuté v pododseku b), majú právo byť zastúpené pri prerokúvaní ...

h)

Výbor predloží správu do dvanástich mesiacov odo dňa, keď dostal upovedomenie podľa pododseku ...

i)

ak sa dosiahne urovnanie podľa pododseku e), obmedzí Výbor svoju správu na stručné uvedenie skutočností ...

ii)

ak sa nedosiahne urovnanie podľa pododseku e), obmedzí Výbor svoju správu na stručné uvedenie ...

2.

Ustanovenie tohto článku nadobudne platnosť, akonáhle päť štátov, zmluvných strán tohto Dohovoru, ...

Článok 22

1.

Štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, môže v súlade s týmto článkom kedykoľvek vyhlásiť, ...

2.

Výbor považuje oznámenie urobené na základe tohto článku za neprijateľné, ak je anonymné, ...

3.

Výbor, s výhradou ustanovenia odseku 2, upozorní štát, zmluvnú stranu tohto Dohovoru, ktorý urobil ...

4.

Výbor posúdi oznámenie, ktoré dostal podľa tohto článku, a vezme pri tom do úvahy všetky informácie, ...

5.

Výbor neposudzuje žiadne oznámenie jednotlivca podľa tohto článku, dokiaľ sa neubezpečí, že: ...

a)

rovnaká vec nebola a nie je prerokúvaná v inom medzinárodnom orgáne pre vyšetrovanie alebo riešenie ...

b)

jednotlivec vyčerpal všetky vnútroštátne opravné prostriedky, ktoré mal k dispozícii; toto pravidlo ...

6.

Výbor skúma oznámenie podľa tohto článku na neverejných zasadaniach.

7.

Výbor oznámi svoje názory príslušnému štátu, zmluvnej strane Dohovoru, a jednotlivcovi.

8.

Ustanovenia tohto článku nadobudnú platnosť akonáhle päť štátov, zmluvných strán tohto Dohovoru, ...

Článok 23

Členovia Výboru a ad hoc zmierovacích komisií, ktoré môžu byť ustanovené podľa článku 21 ...

Článok 24

Výbor predkladá štátom, zmluvným stranám tohto Dohovoru, a Valnému zhromaždeniu Organizácie ...

ČASŤ III

Článok 25

1.

Tento Dohovor je otvorený na podpis všetkým štátom.

2.

Tento Dohovor podlieha ratifikácii. Ratifikačné listiny budú uložené u generálneho tajomníka ...

Článok 26

Tento Dohovor je otvorený na prístup ktorémukoľvek štátu. Listiny o prístupe budú uložené ...

Článok 27

1.

Tento Dohovor nadobudne platnosť tridsiatym dňom po uložení dvadsiatej ratifikačnej listiny alebo ...

2.

Pre každý štát, ktorý tento Dohovor ratifikuje alebo k nemu pristúpi po uložení dvadsiatej ratifikačnej ...

Článok 28

1.

Každý štát môže pri podpise alebo ratifikácii tohto Dohovoru alebo prístupe k nemu vyhlásiť, ...

2.

Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil výhradu v súlade s odsekom 1 tohto článku, môže túto výhradu ...

Článok 29

1.

Ktorýkoľvek štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, môže navrhnúť zmenu Dohovoru a ...

2.

Zmena prijatá v súlade s odsekom 1 tohto článku nadobudne platnosť potom, keď dve tretiny štátov, ...

3.

Ak zmeny nadobudnú platnosť, stanú sa záväznými pre tie štáty, zmluvné strany Dohovoru, ktoré ...

Článok 30

1.

Akýkoľvek spor medzi dvoma alebo viacerými štátmi, zmluvnými stranami Dohovoru, týkajúci sa ...

2.

Každý štát môže pri podpise alebo ratifikácii tohto Dohovoru alebo pri prístupe k nemu vyhlásiť, ...

3.

Ktorýkoľvek štát, ktorý urobil výhradu podľa odseku 2 tohto článku, môže svoju výhradu kedykoľvek ...

Článok 31

1.

Štát, ktorý je zmluvnou stranou tohto Dohovoru, ho môže vypovedať písomným oznámením generálnemu ...

2.

Taká výpoveď neoslobodzuje štát od záväzkov podľa tohto Dohovoru za akékoľvek konania alebo ...

3.

Po tom, čo výpoveď ktoréhokoľvek štátu nadobudne účinnosť, nezačne Výbor posudzovanie žiadnej ...

Článok 32

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomí všetky členské štáty Organizácie ...

a)

o podpisoch, ratifikačných listinách a listinách o prístupe podľa článkov 25 a 26;

b)

o dni, keď tento Dohovor nadobudne platnosť podľa článku 27, a o dni, keď nadobudne platnosť ...

c)

o výpovediach podľa článku 31.

Článok 33

1.

Tento Dohovor, ktorého znenie v arabštine, čínštine, angličtine, francúzštine, ruštine a španielčine ...

2.

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov zašle overené odpisy tohto Dohovoru všetkým ...

Poznámky

  • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore