Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69579
Dôvodové správy: 2172
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
08.09.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach o osobitnej odbornej spôsobilosti 142/2001 účinný od 01.05.2001 do 31.12.2003


Platnosť od: 24.04.2001
Účinnosť od: 01.05.2001
Účinnosť do: 31.12.2003
Autor: Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Oblasť: Telekomunikácie a telekomunikačné služby

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky a o osvedčeniach o osobitnej odbornej spôsobilosti 142/2001 účinný od 01.05.2001 do 31.12.2003
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 142/2001 s účinnosťou od 01.05.2001

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

ktorou sa upravujú podrobnosti o vybraných rádiových zariadeniach, o zriaďovaní skúšobnej komisie, ...

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 6 zákona č. ...

§ 1
Vybrané rádiové zariadenia:
a)

rádiová stanica (ďalej len „stanica“) je jeden vysielač a prijímač alebo niekoľko vysielačov ...

b)

lietadlová stanica je pohyblivá stanica leteckej pohyblivej služby umiestnená na palube lietadla, ...

c)

lietadlová pozemná stanica je pohyblivá stanica družicovej leteckej pohyblivej služby umiestnená ...

d)

letecká stanica je pozemná stanica leteckej pohyblivej služby,

e)

letecká pozemná stanica je stanica družicovej pevnej služby alebo v niektorých prípadoch družicovej ...

f)

pozemná stanica je stanica umiestnená na povrchu Zeme,

g)

lodná stanica je pohyblivá stanica námornej pohyblivej služby umiestnená na palube plavidla, ktoré ...

h)

pobrežná stanica je stanica námornej pohyblivej služby,

i)

amatérska vysielacia stanica je stanica určená na technické sebavzdelávanie, vzájomné rádiové ...

§ 2

Obsluhovať vybrané vysielacie rádiové zariadenia sú oprávnené iba tie osoby, ktoré sú držiteľmi ...

§ 3
(1)

Osobitná odborná spôsobilosť sa osvedčuje

a)

všeobecným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa ...

b)

obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I, ktoré oprávňuje jeho držiteľa ...

c)

obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II, ktoré oprávňuje jeho držiteľa ...

d)

všeobecným osvedčením operátora námornej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa ...

e)

obmedzeným osvedčením operátora námornej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa ...

f)

všeobecným osvedčením rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu, ktoré oprávňuje jeho ...

g)

obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu pre námornú pohyblivú službu, ktoré oprávňuje jeho ...

h)

osvedčením pozemného rádiotelegrafistu, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenia ...

i)

osvedčením operátora amatérskych staníc, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať amatérske ...

(2)

Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až g) obsahuje

a)

číslo osvedčenia,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c)

dátum vydania a čas jeho platnosti,

d)

fotografiu držiteľa osvedčenia a jeho podpis.

(3)

Osvedčenie podľa odseku 1 písm. h) obsahuje

a)

číslo osvedčenia,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c)

dátum vydania a čas jeho platnosti.

(4)

Osvedčenie podľa odseku 1 písm. i) obsahuje

a)

číslo osvedčenia,

b)

meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c)

dátum vydania a čas jeho platnosti,

d)

triedu operátora amatérskych staníc.

(5)

Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a), b), d) až g) a i) musí obsahovať aj preklad textu do jedného ...

(6)

Bez osvedčenia možno obsluhovať vysielacie stanice pri výcviku a školení pod dohľadom osoby, ...

§ 4
(1)

Podľa rozsahu vedomostí a praxe sa určí odborná spôsobilosť operátora a jeho zaradenie do jednej ...

(2)

Predpokladom na zaradenie operátora do jednotlivých tried je splnenie požiadaviek uvedených v prílohe, ...

§ 5
(1)

Skúšobnú komisiu (ďalej len „komisia“) vymenúva predseda Telekomunikačného úradu Slovenskej ...

(2)

Komisia sa skladá z predsedu a z ďalších jej členov. Predseda komisie môže z členov komisie ...

(3)

Jeden z členov komisie vykonáva funkciu tajomníka. Tajomník vedie agendu komisie, podáva informácie ...

§ 6
(1)

Uchádzač o osvedčenie (ďalej len „uchádzač“) sa prihlasuje na skúšku písomne.

(2)

Prihláška obsahuje

a)

meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,

b)

štátnu príslušnosť,

c)

trvalý pobyt,

d)

doklad o dosiahnutom stupni vzdelania,

e)

požadovaný druh osvedčenia,

f)

dve fotografie na osvedčenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) až g).

(3)

Uchádzač mladší ako 18 rokov k prihláške doloží písomný súhlas jeho zákonného zástupcu. ...

(4)

Uchádzač o osvedčenie podľa § 3 ods.1 písm. d) a e) doloží k prihláške potvrdenie školiaceho ...

(5)

Najnižší dosiahnutý stupeň vzdelania u uchádzačov o osvedčenie podľa § 3 ods. 1 je základné ...

(6)

Získať osvedčenie podľa § 3 ods. 1 písm. a), b), d) až f) a h) môže uchádzač po dosiahnutí ...

(7)

Skúšku môže vykonať len uchádzač, ktorý

a)

najneskôr v deň podania prihlášky dosiahol vzdelanie podľa odseku 5,

b)

najneskôr v deň podania prihlášky dosiahol vek podľa odseku 6,

c)

zaplatil správny poplatok.

§ 7
(1)

Termíny skúšok určí úrad. Skúška sa vykoná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania ...

(2)

Ak sa uchádzač nemôže dostaviť na skúšku v určenom čase, je povinný to vopred oznámiť komisii ...

(3)

Ak sa uchádzač o skúšku vopred neospravedlní, môže skúšku vykonať iba na základe novej prihlášky. ...

§ 8
(1)

Každá skúška sa skladá z týchto skúšobných predmetov:

a)

rádiokomunikačné predpisy,

b)

rádiokomunikačná prevádzka,

c)

elektrotechnika a rádiotechnika,

d)

praktická skúška z telegrafie, ak sa na vykonanie príslušného druhu skúšky vyžaduje.

(2)

Súčasťou skúšky z predmetu rádiokomunikačné predpisy na získanie osvedčenia podľa § 3 ods.1 ...

(3)

Súčasťou skúšky z predmetu rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 3 ...

(4)

Rozsah požadovaných vedomostí a praxe je uvedený v prílohe.

§ 9
(1)

Skúška je neverejná. Okrem členov komisie sa na skúške môžu zúčastniť len osoby, ktorých ...

(2)

Predseda komisie riadi rokovanie a činnosť komisie, sleduje skúšanie z jednotlivých skúšobných ...

(3)

Predseda komisie overuje totožnosť uchádzača podľa dokladov priložených k prihláške.

(4)

Ak uchádzač použije pri skúške nepovolené pomôcky, možno ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť. ...

(5)

Vykonanie skúšky a jej výsledok potvrdí komisia v zápisnici, ktorú podpíšu všetci členovia ...

(6)

Uchádzača skúša a hodnotí z každého predmetu príslušný skúšobný komisár.

(7)

Vedomosti sa hodnotia takto:

a)

prospel, ak uchádzač preukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe zo všetkých predmetov a pri ...

b)

neprospel, ak uchádzač nepreukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe v potrebnom rozsahu najmenej ...

(8)

Ak uchádzač na skúške prospel, vydá mu predseda komisie osvedčenie.

§ 10
(1)

Ak uchádzač na skúške neprospel iba z jedného predmetu podľa § 8 ods. 1, môže vykonať opravnú ...

(2)

Opravnú skúšku možno vykonať najskôr po uplynutí siedmich dní, najneskôr šesť mesiacov po ...

(3)

Ak uchádzač na skúške neprospel z viacerých predmetov, musí skúšku opakovať. V takom prípade ...

(4)

Opakovanie skúšky možno vykonať najskôr po uplynutí siedmich dní, najneskôr šesť mesiacov ...

§ 11
(1)

Osvedčenie podľa § 3 ods. 1 písm. a) až h) platí päť rokov okrem osvedčenia, ktoré platí ...

(2)

Platnosť osvedčenia môže úrad na základe písomnej žiadosti držiteľa osvedčenia predĺžiť ...

(3)

Žiadosť o predĺženie platnosti osvedčenia podľa § 3 ods.1 písm. a) až h) sa doloží potvrdením, ...

§ 12
Záverečné ustanovenia

Zrušuje sa:

1.

vyhláška Federálneho ministerstva spojov č. 390/1992 Zb. o povoľovaní amatérskych vysielacích ...

2.

úprava Federálneho ministerstva spojov č. 6002/1977 z 3. júna 1977, ktorou sa mení a dopĺňa Predpis ...

3.

predpis Federálneho ministerstva spojov o skúškach pozemných rádiooperátorov č. 15900/80-R/1 ...

§ 13
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2001.

Jozef Macejko v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore