Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z. 141/2008 účinný od 01.05.2008

Platnosť od: 26.04.2008
Účinnosť od: 01.05.2008
Autor: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Oblasť: Exekučné konanie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 405/2006 Z. z. 141/2008 účinný od 01.05.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 141/2008 s účinnosťou od 01.05.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 ...

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom práce, sociálnych vecí ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách ...

1.

V § 2 písmeno b) znie:

„b) ďalšiu činnosť podľa zákona za 1. spisovanie návrhov na vykonanie exekúcie do zápisnice ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

„2) Napríklad § 45 Občianskeho súdneho poriadku. 3) § 672 ods. 2 Občianskeho zákonníka.“. ...

2.

V § 4 ods. 1 sa slovo „vymáhanej“ nahrádza slovom „vymoženej“.

3.

V § 5 ods. 1 sa suma „500 Sk“ nahrádza sumou „1 000 Sk“.

4.

V § 14 odsek 1 znie:

„(1) Ak je súdny exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie alebo ak exekúciu súd zastaví, ...

5.

V § 14 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

6.

V § 21 písm. a) sa suma „100 Sk“ nahrádza sumou „20 Sk“.

7.

Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 27a Prechodné ustanovenie účinné od 1. mája 2008 V exekučných konaniach začatých do 30. ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Štefan Harabin v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore