Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 134/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020

Platnosť od: 15.05.2018
Účinnosť od: 01.01.2020
Účinnosť do: 31.08.2020
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v cestnej premávke 134/2018 účinný od 01.01.2020 do 31.08.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 134/2018 s účinnosťou od 01.01.2020 na základe 499/2019


§ 1
Vymedzenie niektorých pojmov

(1)
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie
a)
izotermickým vozidlom vozidlo, ktorého pevné alebo vymeniteľné nadstavby sú osobitne vybavené na prepravu nákladu za regulovaných teplôt a ktorého každá z bočných stien vrátane izolácie je hrubá aspoň 45 mm,
b)
kĺbovým autobusom autobus skladajúci sa z dvoch pevných častí spojených navzájom kĺbovou časťou, v ktorom sú oddelenia pre cestujúcich v každom z dvoch pevných oddielov vzájomne prepojené a kĺbová časť umožňuje voľný pohyb cestujúcich medzi pevnými časťami; spojovanie a rozpojovanie týchto dvoch častí možno vykonať len dielensky,
c)
najväčšou povolenou hmotnosťou pripadajúcou na nápravu najväčšie zaťaženie pripadajúce na nápravu alebo na skupiny náprav, ktoré je povolené používať v cestnej premávke,
d)
nedeliteľným nákladom náklad, ktorý nemožno na prepravu po cestách rozdeliť do dvoch alebo viacerých nákladov bez toho, že nevzniknú neprimerané náklady alebo riziko poškodenia, a ktorý sa vzhľadom na svoje rozmery alebo hmotnosť nemôže prepravovať motorovým vozidlom, prípojným vozidlom alebo jazdnou súpravou, ktoré spĺňajú požiadavky ustanovené touto vyhláškou,
e)
tonou hmotnosť, ktorá vyvolá zaťaženie zodpovedajúce 9,8 kN,
f)
odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskej únie odpruženie, ktoré spĺňa podmienky týkajúce sa ekvivalencie medzi určitými systémami bez pneumatického zavesenia a s pneumatickým zavesením pre hnaciu nápravu alebo hnacie nápravy podľa prílohy č. 1,
g)
alternatívnym palivom palivo alebo zdroj energie, ktorý aspoň čiastočne slúži ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu a má potenciál prispievať k eliminácii emisií uhlíka, vylepšuje environmentálne správanie odvetvia dopravy a pozostáva
1.
z elektrickej energie spotrebúvanej vo všetkých typoch elektrických vozidiel,
2.
z vodíka,
3.
zo zemného plynu vrátane biometánu v plynnej forme (stlačený zemný plyn CNG) a v kvapalnej forme (skvapalnený zemný plyn LNG),
4.
zo skvapalneného ropného plynu LPG alebo
5.
z mechanickej energie z palubného skladovania alebo palubných zdrojov vrátane odpadového tepla,
h)
vozidlom s pohonom na alternatívne palivo motorové vozidlo, ktoré je úplne alebo čiastočne poháňané alternatívnym palivom a je schválené na prevádzku v cestnej premávke,
i)
kombinovanou dopravou premiestňovanie nákladu, počas ktorého cestné nákladné vozidlo, príves, náves s ťahačom alebo bez neho, výmenná nadstavba alebo kontajner použije v počiatočnom alebo konečnom úseku trasy cestu a na inom úseku trasy železničnú dopravu, vnútrozemskú vodnú dopravu alebo námornú dopravu, ak táto časť prepravy nákladu presahuje vzdušnou čiarou 100 km a vykoná počiatočný alebo konečný úsek trasy cestnou dopravou buď medzi bodom, v ktorom je náklad naložený a najbližším vhodným terminálom nakládky pri počiatočnom úseku trasy a medzi najbližším vhodným terminálom vykládky nákladu a bodom, v ktorom je náklad vyložený pri konečnom úseku trasy, alebo vo vnútri polomeru nepresahujúceho 150 km vzdušnou čiarou z vnútroštátneho riečneho prístavu alebo z námorného prístavu nakládky alebo vykládky nákladu,
j)
intermodálnou dopravou
1.
kombinovaná doprava alebo
2.
cestná doprava, ktorá je súčasťou prepravy jedného alebo viacerých kontajnerov alebo výmenných nadstavieb s celkovou najväčšou dĺžkou 45 stôp alebo 13,716 m prepravovaných vodnou dopravou, ak počiatočný alebo konečný úsek pri cestnej doprave nepresiahne dĺžku 150 km na území Európskej únie, pričom vzdialenosť 150 km možno presiahnuť v záujme dosiahnutia najbližšieho dopravného terminálu vhodného na poskytnutie plánovanej služby, ak ide o vozidlá podľa § 5 ods. 1 písm. k),
k)
dvojnápravou dve za sebou umiestnené nápravy, ktorých stredy sú pri prípustnej hmotnosti od seba vzdialené (čiastkový rázvor) najviac 1,8 m; dvojnáprava musí byť vzdialená od susednej jednotlivej nápravy alebo dvojnápravy alebo trojnápravy viac ako 1,8 m, inak ide o jednotlivé nápravy,
l)
trojnápravou tri za sebou umiestnené nápravy, ktorých súčet čiastkových rázvorov je najviac 2,8 m; trojnáprava musí byť vzdialená od susednej jednotlivej nápravy alebo dvojnápravy alebo trojnápravy viac ako 1,8 m, inak ide o jednotlivé nápravy,
m)
vozidlom s nulovými emisiami ťažké úžitkové vozidlo s nulovými emisiami podľa osobitného predpisu.1)
(2)
Pri prevádzke intermodálnych dopráv podľa odseku 1 písm. j) najbližší vhodný dopravný terminál poskytujúci službu sa môže nachádzať v inom členskom štáte Európskej únie, ako je členský štát Európskej únie, v ktorom je náklad naložený alebo vyložený.
zobraziť paragraf
§ 4
Najväčšie povolené rozmery

(1)
Najväčšie povolené rozmery vozidiel a jazdných súprav prevádzkovaných v cestnej premávke vrátane prepravovaného nákladu nemôžu prevýšiť hodnoty uvedené v odsekoch 2 až 11. Najväčšie povolené rozmery vozidiel a jazdných súprav sa merajú bez žiadnych kladných tolerancií podľa informačného dokumentu ustanoveného osobitným predpisom.1a) Zariadenia a vybavenie vozidla uvedené v osobitnom predpise2) sa pri určení najväčších povolených rozmerov nezohľadňujú.
(2)
Najväčšie povolené rozmery sú:
a)
najväčšia povolená šírka
1.
vozidiel kategórie M1 ...............................................................2,55 m,
2.
vozidiel kategórie M2, M3, N a O ..............................................2,55 m,
3.
izotermických vozidiel kategórie N a O .....................................2,60 m,
4.
vozidiel kategórie T a C okrem T4.2 a C4.2 .............................2,55 m,
5.
vozidiel kategórie L1e ..............................................................1,00 m,
6.
vozidiel kategórie L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e .........................2,00 m,
7.
prípojných vozidiel za dvojkolesové motorové vozidlá ...............1,00 m,
8.
vozidiel kategórie T4.2, C4.2, R, S, PS ......................................3,00 m,
9.
vozidiel kategórie PN .................................................................3,00 m,
10.
vozidiel kategórie LS .................................................................2,00 m,
b)
najväčšia povolená výška
1.
vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS ..........2,50 m,
2.
vozidiel kategórie M, N, O, T, C, R, S, PS .................................4,00 m,
3.
vozidiel kategórie N3 a O4 určených výlučnena prepravu vozidiel ..................................................................4,20 m,
4.
súpravy ťahača s návesom (vozidlá kategórie N3 a O4) ...............4,00 m + 2 % výšky,
c)
najväčšia povolená dĺžka
1.
vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, LS .........4,00 m,
2.
prípojného vozidla za dvojkolesové vozidlo kategórie L nemôže byť väčšia ako dĺžka ťažného vozidla, najviac môže byť ..........................................................................2,50 m,
3.
vozidiel kategórie M1, N, O (okrem návesov) ...............................12,00 m,
4.
autobusov s dvoma nápravami ....................................................13,50 m,
5.
autobusov s tromi a viacerými nápravami ....................................15,00 m,
6.
kĺbových dvojčlánkových autobusov s tromi nápravami ................18,75 m,
7.
kĺbových dvojčlánkových autobusov so štyrmi a viacerými nápravami ................................................................20,50 m,
8.
súpravy ťahača s návesom ..........................................................16,50 m,
9.
súpravy motorového vozidla s jedným prívesom ..........................18,75 m,
10.
súpravy motorového vozidla s jedným prívesom kategórie O4 určeným výlučne na prepravu vozidiel ....................20,75 m,
11.
súpravy motorového vozidla s dvoma návesmi, s dvoma prívesmi alebo s návesom a jedným prívesom .....................................................................22,00 m,
12.
vozidiel kategórie T, C, PS ..........................................................12,00 m,
13.
súpravy traktora kategórie T alebo C s vozidlom kategórie R alebo S .....................................................................18,75 m,
14.
súpravy traktora kategórie T alebo C s dvoma vozidlami kategórie R .................................................................................22,00 m,
15.
súpravy vozidla kategórie PS s podvozkom na prepravu jeho pracovného zariadenia .........................................................22,00 m,
d)
najväčšia vzdialenosť medzi osou návesového čapu a zadným obrysom návesu ................................................................12,00 m,
e)
najväčšia vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy bez vzdialenosti medzi vonkajším obrysom zadnej časti motorového vozidla a vonkajším obrysom prednej časti prívesu .........................................................................15,65 m,
f)
najväčšia vzdialenosť meraná rovnobežne s pozdĺžnou osou prívesovej súpravy od najprednejšieho vonkajšieho obrysu ložnej plochy za kabínou k najzadnejšiemu vonkajšiemu obrysu prívesu súpravy .....................................................................16,40 m.
(3)
Do celkovej šírky vozidla podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu a ôsmeho bodu sa započítava aj zdvojenie kolies na náprave, pričom sa neberie do úvahy vydutie časti pneumatík, ktoré je v styku s cestou.
(4)
Do celkovej dĺžky vozidla (jazdnej súpravy) podľa odseku 2 písm. c) tretieho bodu, ôsmeho bodu, deviateho bodu a jedenásteho bodu sa nezapočítava dĺžka nakladacieho satelitného vozíka, ktorý je v prepravnej polohe namontovaný vzadu na vozidle, ak nepresahuje vozidlo o viac ako 1,20 m.
(5)
Do celkovej dĺžky autobusu podľa odseku 2 písm. c) štvrtého bodu až siedmeho bodu sa započítava odnímateľná výbava, najmä batožinová nadstavba alebo skrinka na lyže.
(6)
Vymeniteľné nadstavby a normalizované nákladné jednotky, ako sú kontajnery, sú zahrnuté v rozmeroch uvedených v odsekoch 2 a 7.
(7)
Vzdialenosť medzi poslednou nápravou motorového vozidla kategórie M2, M3, N2 a N3 a prvou nápravou prívesu kategórie O musí byť najmenej 3,00 m.
(8)
Pri vozidlách a jazdných súpravách v intermodálnej doprave rozmery podľa odseku 2 písm. c) tretieho bodu, ôsmeho bodu, deviateho bodu a jedenásteho bodu môžu byť presiahnuté o 0,15 m.
(9)
Vzdialenosť meraná horizontálne medzi osou návesového čapu a ktorýmkoľvek bodom vonkajšieho obrysu prednej časti návesu musí byť menšia ako 2,04 m.
(10)
Do celkovej dĺžky návesovej jazdnej súpravy sa nezapočítava dĺžka prečnievajúceho nedeliteľného nákladu, ak nepresahuje náves o viac ako 1,40 m, pričom požiadavky na najväčšie vybočenie zadnej časti vozidla podľa osobitného predpisu3) a požiadavky na označenie prečnievajúceho nákladu podľa osobitného predpisu4) musia zostať zachované.
(11)
Pri preprave dlhého dreva prostredníctvom oplenového prívesu nemôže drevo prečnievať za oplenom viac ako 5,0 m.
(12)
Šírku vozidla podľa odseku 2 písm. a) štvrtého bodu možno zväčšiť až na 3,00 m, ak je to v dôsledku montáže pneumatík, gumových pásov alebo dvojmontážneho usporiadania pneumatík potrebných na ochranu pôdy vrátane systémov zabraňujúcich rozstreku, ak šírka stálej konštrukcie vozidla nepresahuje 2,55 m a schválené vozidlo má namontovanú najmenej jednu sadu pneumatík alebo súpravu gumových pásov, pri použití ktorých jeho šírka nepresahuje 2,55 m.
zobraziť paragraf
§ 5
Najväčšie povolené hmotnosti

(1)
Najväčšie povolené hmotnosti pre všetky kategórie vozidiel sú:
a)
motorových vozidiel s dvoma nápravami .........................................18,00 t, ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskej únie alebo ak ide o autobus .............................................................................19,50 t,
b)
motorových vozidiel s tromi nápravami ...........................................25,00 t, ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskej únie alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu neprevyšuje 9,50 t ..........................................................................26,00 t,
c)
motorových vozidiel so štyrmi nápravami .......................................32,00 t,
d)
motorových vozidiel s piatimi a viacerými nápravami .....................40,00 t,
e)
prívesov s dvoma nápravami ..........................................................18,00 t,
f)
prívesov s tromi nápravami ............................................................24,00 t,
g)
prívesov so štyrmi a viacerými nápravami ......................................32,00 t,
h)
dvojčlánkových kĺbových autobusov s tromi nápravami ..................28,00 t,
i)
dvojčlánkových kĺbových autobusov so štyrmia viacerými nápravami ....................................................................35,00 t,
j)
jazdných súprav ..............................................................................40,00 t,
k)
jazdných súprav používaných v intermodálnej doprave,súpravy ťahača a manipulovateľného cestného návesuv intermodálnej doprave, jazdnej súpravy s cisternovýmkontajnerom alebo výmennou nadstavbouv intermodálnej doprave .................................................................44,00 t,
l)
pásových vozidiel ...........................................................................32,00 t.
(2)
Najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na nápravu pre všetky kategórie vozidiel sú:
a)
jednotlivej nápravy a jednotlivej hnacej nápravy .............................10,00 t,
b)
jednotlivej hnacej nápravy, ak je hnacia náprava vybavenádvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpruženímalebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámciEurópskej únie ................................................................................11,50 t,
c)
dvojnápravy motorových vozidiel súčet zaťaženia oboch nápravdvojnápravy nemôže prevýšiť, ak vzdialenosť (d) medzinápravami je
1.
d ≤ 1,0 m ..................................................................................11,50 t,
2.
1,0 m < d ≤ 1,3 m .....................................................................16,00 t,
3.
1,3 m < d ≤ 1,8 m .....................................................................18,00 t,
ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskej únie alebo ak je každá hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík a najväčšia technicky prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu neprevyšuje 9,50 t .................................19,00 t,
d)
dvojnápravy prívesov a návesov súčet zaťaženia oboch nápravdvojnápravy nesmie prevýšiť, ak vzdialenosť (d) medzinápravami je
1.
d ≤ 1,0 m ..................................................................................11,00 t,
2.
1,0 m < d ≤ 1,3 m .....................................................................16,00 t,
3.
1,3 m < d ≤ 1,8 m .....................................................................18,00 t,
e)
trojnápravy motorových vozidiel súčet zaťaženia všetkých náprav trojnápravy nemôže prevýšiť ..........................................................27,00 t,
f)
trojnápravy prívesov a návesov súčet zaťaženia všetkých nápravtrojnápravy nemôže prevýšiť, ak vzdialenosť (d) medzinápravami pre väčšiu z nich je
1.
d ≤ 1,3 m ..................................................................................21,00 t,
2.
1,3 m < d ≤ 1,4 m .....................................................................24,00 t,
3.
d > 1,4 m ..................................................................................27,00 t.
(3)
Hmotnosť pripadajúca na jednu nápravu dvojnápravy alebo trojnápravy prívesov a návesov nemôže prevýšiť 10,00 t okrem dvojnáprav motorových vozidiel s len jednou hnacou nápravou vybavenou dvojitou montážou pneumatík a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným za rovnocenné v rámci Európskej únie, kde hmotnosť pre túto hnaciu nápravu nemôže prevýšiť 11,50 t.
(4)
Pri preprave nákladov vo voľne loženom stave môžu byť prevýšené najväčšie povolené hmotnosti pripadajúce na jednotlivú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu najviac o 6 %, ak nie je prevýšená najväčšia povolená hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy.
(5)
Preprava nákladu vo voľne loženom stave podľa odseku 5 je preprava nebalených tuhých látok alebo predmetov vo vozidlách, jazdných súpravách, výmenných nadstavbách, kontajneroch alebo cisternách, kde tieto látky alebo predmety nemožno dostatočne upevniť proti pohybu a kde vplyvom prevádzky vozidla môže dôjsť k dynamickému posunutiu nákladu. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na zabalené veci, na kvapalné látky a na plynné látky prepravované v cisternách a na prepravu dreva.
(6)
Najväčšia povolená hmotnosť podľa odseku 1 písm. a) okrem dvojnápravového autobusu a podľa odseku 1 písm. b), h), j) a k) možno zvýšiť o dodatočnú hmotnosť najviac 1 t potrebnú pre technológiu alternatívneho paliva vozidla s pohonom na alternatívne palivo alebo najviac o 2 t potrebné na pohon vozidla s nulovými emisiami; hmotnosti pripadajúce na nápravy musia zostať zachované. Informácia o dodatočnej hmotnosti vozidla s alternatívnym palivom alebo vozidla s nulovými emisiami sa uvádza v doklade podľa § 23 ods. 1 písm. c).
(7)
Najväčšia povolená hmotnosť saní za vozidlo kategórie LS nemôže prevýšiť 50 % prevádzkovej hmotnosti ťažného vozidla.
zobraziť paragraf
§ 8
Vybavenie vozidla aerodynamickými zariadeniami

(1)
Na zvýšenie energetickej účinnosti môžu byť vozidlá alebo jazdné súpravy na ich zadnej časti vybavené aerodynamickými zariadeniami. Takto vybavené vozidlá a jazdné súpravy môžu presiahnuť najväčšie povolené dĺžky podľa § 4 ods. 2 písm. c) tretieho bodu až jedenásteho bodu pri dodržaní súladu s § 10 ods. 4. Presiahnutie najväčšej povolenej dĺžky nemôže viesť k zvýšeniu nakladacej dĺžky vozidiel alebo jazdných súprav.
(2)
Aerodynamické zariadenia, ktoré presahujú dĺžku 500 mm, musia byť pred uvedením na trh schválené.
(3)
Aerodynamické zariadenia musia spĺňať tieto prevádzkové požiadavky:
a)
v situácii, keď je ohrozená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky, zariadenie sa zloží, zatiahne alebo odstráni,
b)
pri ich používaní v mestskej cestnej infraštruktúre a medzimestskej cestnej infraštruktúre zohľadniť osobitné špecifiká oblastí, v ktorých je povolená rýchlosť 50 km · h-1 alebo menej a v ktorých sa s vyššou pravdepodobnosťou vyskytujú zraniteľní účastníci cestnej premávky,
c)
ich používanie je v súlade s prevádzkou intermodálnej prepravy podľa § 1 ods. 1 písm. j), a ak sú zatiahnuté alebo zložené, nepresiahnu najväčšiu prípustnú dĺžku o viac ako 200 mm.
(4)
Prevádzkové požiadavky podľa odseku 3 ustanovuje osobitný predpis.5a)
zobraziť paragraf
§ 24
Vyhlásenie odosielateľa

(1)
Vozidlo a jazdná súprava používané pri intermodálnej doprave musia byť vybavené vyhlásením odosielateľa vystaveným cestnému dopravcovi, ktoré obsahuje
a)
identifikačné údaje o odosielateľovi a
b)
celkovú hmotnosť naloženej intermodálnej nákladnej jednotky.
(2)
Za vyhlásenie odosielateľa sa považuje aj nákladný list alebo rovnocenný prepravný doklad, akým je tranzitný nákladný list,36a) ak obsahuje údaje podľa odseku 1.
zobraziť paragraf
§ 31
Bicykel s pomocným motorčekom

(1)
Bicykel s pomocným motorčekom musí spĺňať technické požiadavky podľa § 30 a technické požiadavky na konštrukciu bicyklov na elektrický pohon podľa technickej normy49) alebo inej obdobnej technickej špecifikácie s porovnateľnými alebo prísnejšími požiadavkami.
(2)
Montáž pohonného systému, ako sú najmä motor alebo akumulátor, nesmie vyžadovať zásah do nosných konštrukcií bicykla.
(3)
Najväčší menovitý výkon pomocného motorčeka nesmie presiahnuť 0,25 kW, jeho výkon sa progresívne musí znižovať a nakoniec prerušiť vtedy, keď bicykel s pomocným motorčekom dosiahne rýchlosť 25 km · h-1 alebo aj skôr, ak cyklista prestane šliapať do pedálov.
(4)
Za bicykel s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie L.
zobraziť paragraf
§ 32
Kolobežka s pomocným motorčekom

(1)
Kolobežka s pomocným motorčekom je nemotorové vozidlo zachovávajúce pôvodný charakter kolobežky, pričom
a)
na pohon okrem ľudskej sily slúži aj elektrický pomocný motorček, ktorý neumožňuje vyvinúť rýchlosť vyššiu ako 25 km · h-1 a
b)
nie je vybavené sedadlom.
(2)
Kolobežka s pomocným motorčekom určená na prevádzku v cestnej premávke musí byť vybavená najmenej jednou brzdou a zariadením umožňujúcim dávať zvukové výstražné znamenie.
(3)
Kolobežka s pomocným motorčekom musí byť počas jazdy za zníženej viditeľnosti vybavená
a)
zadným odrazovým sklom červenej farby,44) pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom;45) odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine kolobežky alebo na ľavej strane čo najbližšie k tejto rovine tak, že odrazené svetlo je viditeľné účastníkovi cestnej premávky idúcemu za kolobežkou; zadné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti zadnej strany odevu vodiča,46)
b)
predným odrazovým sklom bielej farby;44) odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom predného kolesa, predné odrazové sklo môže byť nahradené retroreflexnými prvkami umiestnenými v ľavej časti prednej strany odevu vodiča,46)
c)
svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom;45) svietidlo musí byť nastavené a upravené tak, že referenčná os svetelného toku pretína rovinu cesty vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a že sa toto nastavenie nesmie samovoľne meniť,
d)
svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom,45) pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa písmena a); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami.
(4)
Svetlo svietidla podľa odseku 3 písm. c) a d) musí byť vpredu a vzadu viditeľné v noci bez atmosférických porúch na vzdialenosť najmenej 150 m.
(5)
Za kolobežku s pomocným motorčekom sa nepovažuje vozidlo, ktoré je možné zaradiť do kategórie L.
zobraziť paragraf
Poznámka
1)  Čl. 3 bod 11 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1242 z 20. júna 2019, ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EÚ) 2018/956 a smernica Rady 96/53/ES (Ú. v. EÚ, L 198, 25. 7. 2019).
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore