Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 134/2008 účinný od 01.05.2008

Platnosť od: 24.04.2008
Účinnosť od: 01.05.2008
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Zdravotníctvo, Príroda a krajina

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov 134/2008 účinný od 01.05.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 134/2008 s účinnosťou od 01.05.2008
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 15 zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ...

1.

V § 1 sa za písmenom a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) obsah a rozsah prípravy a skúšky na získanie odbornej spôsobilosti na úseku riadenia, rozhodovania, ...

Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).

2.

V § 3 ods. 3 sa slová „50 %“ nahrádzajú slovami „70 %“.

3.

V § 3 ods. 4 sa slová „70 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

4.

V § 3 ods. 5 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „50 %“.

5.

V § 3 ods. 8 sa slová „60 %“ nahrádzajú slovami „70 %“.

6.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Obsah a rozsah prípravy a skúšky na odbornú činnosť sú uvedené v prílohe č. 7a. Na ...

7.

Prílohy č. 1 až 7 vrátane nadpisov znejú:

Príloha č. 1 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na základnú záchrannú činnosť

Por.   číslo   Téma Vyučovacie a výcvikové hodiny letná časť zimná časť teória prax ...

Príloha č. 2 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na pozemnú záchrannú činnosť

 Por.   číslo     Téma    Vyučovacie a výcvikové hodiny letná časť zimná časť ...

Príloha č. 3 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou vrtuľníka lanovou ...

Por.   číslo  Téma  Vyučovacie a výcvikové hodiny   teória prax skúška/preskúšanie ...

Príloha č. 4 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na jaskynnú záchrannú činnosť

Por.   číslo    Téma    Vyučovacie a výcvikové hodiny   teória prax skúška/preskúšanie ...

Príloha č. 5 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť v lavíne

Por.  číslo  Téma  Vyučovacie a výcvikové hodiny   zimná časť teória prax skúška/preskúšanie ...

Príloha č. 6 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

Obsah a rozsah prípravy, skúšky, školenia a preskúšania na záchrannú činnosť pomocou lavínového ...

Por.   číslo   Téma  Vyučovacie a výcvikové hodiny   teória prax skúška/preskúšanie ...

Príloha č. 7 k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z.

Obsah a rozsah prípravy, skúšky a preskúšania na záchrannú činnosť na lyžiarskej trati

 Por.  číslo   Téma  Vyučovacie a výcvikové hodiny   zimná časť teória prax skúška/preskúšanie ...

8.

Za prílohu č. 7 sa vkladá príloha č. 7a, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 7a k vyhláške č. 23/2006 Z. z. v znení vyhlášky č. 134/2008 Z. z. Obsah a rozsah ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2008.

Robert Kaliňák v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore