Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch a výrobkoch z nich 132/2014 účinný od 01.06.2014

Platnosť od: 29.05.2014
Účinnosť od: 01.06.2014
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Potravinárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 132/2014 s účinnosťou od 01.06.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

o spracovanom ovocí a zelenine, jedlých hubách, olejninách, suchých škrupinových plodoch, zemiakoch ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. ...

§ 1
Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška upravuje požiadavky na výrobky z ovocia a zeleniny a na jedlé huby, olejniny a suché ...

(2)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na ovocný džem, rôsol, marmeládu a sladené gaštanové pyré,1) ...

§ 2
Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a)

výrobkom z ovocia a výrobkom zo zeleniny lekvár, rozvárka, nátierka a výrobok obdobného charakteru, ...

b)

konzervovaním ovocia, zeleniny a výrobkov z ovocia a zeleniny technologický proces, ktorým sa zabezpečuje ...

c)

lekvárom výrobok z ovocia polotuhej alebo tuhej konzistencie vyrobený odparovaním vody, do ktorého ...

d)

nátierkou výrobok z ovocia alebo výrobok zo zeleniny polotuhej alebo tuhej homogénnej rôsolovitej ...

e)

kompótom upravené plody ovocia alebo zeleniny zaliate ovocnou šťavou alebo nálevom alebo bez nálevu ...

f)

ovocným pretlakom výrobok riedkej až kašovitej konzistencie vyrobený zo surového alebo tepelne ...

g)

sušeným ovocím a sušenou zeleninou výrobky konzervované sušením bez pridaného cukru alebo sladidla, ...

h)

kandizovaným ovocím a kandizovanou zeleninou výrobky konzervované zvýšením koncentrácie cukru ...

i)

nakladanou zeleninou zelenina vyrobená procesom mliečneho kvasenia,

j)

sterilizovaným zeleninovým výrobkom výrobok zo surovej, marinovanej, nakladanej alebo inak upravenej ...

k)

zeleninovým pretlakom výrobok riedkej až kašovitej konzistencie vyrobený zo surovej zeleniny alebo ...

l)

zeleninou v soli zelenina konzervovaná jedlou soľou,

m)

jedlou hubou plodnica niektorých vreckatých húb a bazídiových húb, ktoré rastú voľne v prírode ...

n)

čerstvou voľne rastúcou jedlou hubou jedlá huba získaná zberom v prostredí jej prirodzeného ...

o)

čerstvou pestovanou jedlou hubou jedlá huba pestovaná v umelo vytvorených podmienkach, ktorá sa ...

p)

sušenými hubami výrobok získaný sušením celých čerstvých jedlých húb alebo pokrájaných ...

q)

konzervovanými hubami výrobok z čerstvých jedlých húb upravených najmä termosterilizáciou alebo ...

r)

iným výrobkom z húb hubový extrakt, hubový koncentrát a sušený hubový koncentrát,

s)

zemiakom hľuza rastliny Ľuľok zemiakový (Solanum tuberosum L.) a jej hybridov určená po úprave ...

t)

zemiakmi konzumnými novými zemiaky zberané pred dosiahnutím úplnej zrelosti, s ľahko sa olupujúcou ...

u)

zemiakmi konzumnými neskorými zemiaky zberané po dosiahnutí ich úplnej zrelosti, s pevnou scelenou ...

v)

cudzími prímesami a nečistotami zemiakov najmä zemina priľnutá na hľuzách, voľná zemina, kamene, ...

w)

varným typom súbor konzistenčných vlastností odrody zemiaka určujúci vhodnosť jeho použitia, ...

x)

olejninou semeno olejnatých rastlín určené na priamu ľudskú spotrebu alebo na spracovanie v potravinárskom ...

y)

prirodzenou vôňou olejnín vôňa zdravých vyzretých olejnín po zbere a po ich pozberovej úprave ...

z)

nežiaducim pachom olejnín neprirodzený pach olejnín, ktorý obmedzuje ich použiteľnosť, najmä ...

aa) suchými škrupinovými plodmi suché plody alebo semená ovocných rastlín, a to vlašské orechy, ...

ab) lúpanými suchými škrupinovými plodmi suché škrupinové plody zbavené škrupiny (dekortikované), ...

ac) priemerom suchého škrupinového plodu je rozmer jeho najširšieho miesta meraný kolmo k pozdĺžnej ...

ad) scvrknutými jadrami suchých škrupinových plodov sú celkom vysušené jadrá suchých škrupinových ...

ae) chybnými jadrami suchých škrupinových plodov sú jadrá suchých škrupinových plodov s nežiaducim ...

af) nežiaducim pachom a nežiaducou chuťou suchých škrupinových plodov je ich neprirodzený pach ...

ag) nečistotami suchých škrupinových plodov nečistoty anorganické, najmä hrudky hliny, kamienky ...

Výrobky z ovocia a zeleniny
§ 3
Spoločné požiadavky na výrobky z ovocia a zeleniny
(1)

Čerstvé ovocie a čerstvá zelenina použitá na výrobu výrobkov z ovocia a zeleniny musí byť ...

(2)

Podiel sušiny v sušenom ovocí musí byť najmenej 70 percent hmotnosti (ďalej len „% hmot.“); ...

(3)

Podiel sušiny v kandizovanom ovocí a kandizovanej zelenine musí byť najmenej 70 % hmot.; ak je refraktometricky ...

(4)

Sušené ovocie a sušená zelenina určené na priamu ľudskú spotrebu musia byť bez škodcov v ktoromkoľvek ...

(5)

Upravené chladené ovocie a upravená chladená zelenina sa musia vyrábať z čerstvého ovocia alebo ...

(6)

Výrobok z ovocia alebo výrobok zo zeleniny polotuhej alebo tuhej homogénnej rôsolovitej konzistencie, ...

(7)

V názve výrobku z ovocia a výrobku zo zeleniny sa musí uviesť spôsob jeho konzervovania; ak ide ...

(8)

Výrobok z ovocia v náleve a výrobok zo zeleniny v náleve musí mať v názve alebo v blízkosti ...

§ 4
Požiadavky na výrobky z ovocia a ich označovanie
(1)

Množstvo ovocia použité na výrobu 100 g lekváru musí výrobca uviesť na obale slovami „pripravené/vyrobené ...

(2)

Mrazený ovocný pretlak môže obsahovať najviac 0,1 % hmot. piesku; mrazený jahodový pretlak môže ...

(3)

Kompót môže mať prirodzene zrôsolovatený nálev a môže obsahovať

a)

stopky, ak ide o kompót z celých hrušiek,

b)

najviac 2 % hmot. zvyškov listov, stopiek a strapín z odkvapkaného podielu, ak ide o kompót z drobnoplodého ...

c)

najviac 2 % hmot. korkovitých plodov z odkvapkaného podielu, ak ide o egrešový kompót,

d)

najviac 1 % hmot. zvyškov listov a stopiek z odkvapkaného podielu, ak ide o kompót z lesných plodov, ...

e)

najviac 20 % hmot. nepravidelných kúskov plodov z odkvapkaného podielu, ak ide o kompót z delených ...

f)

najviac 5 % hmot. rozpadnutých plodov z odkvapkaného podielu, ak ide o kompót z delených plodov,

g)

najviac 2% hmot. kôstok z odvapkaného podielu, ak ide o kompót z odkôstkovaných plodov.

(4)

Sušené ovocie môže obsahovať najviac 10 % hmot. vlastných prímesí. Za vlastné prímesi sa považujú ...

(5)

Sušené ovocie môže obsahovať najviac 0,5 % hmot. cudzích prímesí. Za cudzie prímesi sa považujú ...

(6)

Sušené ovocie môže mať na povrchu sušených plodov vykryštalizovaný cukor alebo biely cukrový ...

(7)

Sušené figy môžu obsahovať najviac 9 % hmot. plodov poškodených opeľovacím hmyzom, ktorý spôsobil ...

(8)

Sušené plody viniča hroznorodého možno v názve označiť slovom „hrozienka“.

§ 5
Požiadavky na výrobky zo zeleniny a ich označovanie
(1)

Sušená zelenina môže obsahovať najviac

a)

12 % vlhkosti, ak ide o sušenú zeleninovú vňať,

b)

14 % vlhkosti, ak ide o sušenú cibuľu,

c)

13 % vlhkosti, ak ide o ostatné druhy sušenej zeleniny.

(2)

Refraktometricky určený obsah sušiny musí mať

a)

najmenej 7 % hmot., ak ide o sterilizovaný a chemicky konzervovaný zeleninový pretlak,

b)

8 % hmot. až 24 % hmot., ak ide o rajčiakové pyré,

c)

najmenej 24 % hmot., ak ide o zahustený rajčiakový pretlak, a najmenej 4,2 % hmot., ak ide o nezahustený ...

d)

najmenej 32 % hmot., ak ide o zeleninový pretlak konzervovaný pridaním soli, pričom obsah soli je ...

(3)

Nakladaná zelenina musí mať hodnotu pH najviac 4,1 a obsahuje najviac 2,2 % soli; to sa nevzťahuje ...

(4)

Sterilizovaný zeleninový výrobok v slanokyslom náleve alebo v slanokyslom korenenom náleve musí ...

(5)

Zelenina v soli musí obsahovať najviac 55 % hmot. soli.

(6)

Sterilizované uhorky môžu mať v balení najviac 20 % uhoriek inej ako deklarovanej dĺžky alebo ...

(7)

Sterilizovaný hrášok môže mať najviac 20 % hmot. inej ako deklarovanej veľkosti; nálev môže ...

(8)

Sterilizované fazuľové struky môžu obsahovať najviac 5 % hmot. strukov s vláknitými časťami ...

(9)

Drobná plodová sterilizovaná zelenina môže obsahovať najviac 1 % hmot. zvyškov listov a stopiek ...

(10)

Ak je charakteristickou vlastnosťou výrobku zo zeleniny pálivosť, musí sa to uviesť v názve výrobku ...

(11)

V označení zloženia zeleniny v soli sa musí uviesť množstvo soli v percentách.

Čerstvé jedlé huby a výrobky z nich
§ 6
Požiadavky na čerstvé jedlé huby
(1)

Čerstvé voľne rastúce jedlé huby a čerstvé pestované jedlé huby musia byť zdravé, pevnej ...

(2)

Čerstvé jedlé huby okrem pestovaných šampiňónov2) môžu obsahovať pri uvádzaní na trh najviac ...

(3)

Dátum spotreby čerstvých jedlých húb môže byť najviac tri dni odo dňa ich zberu, ak ide o čerstvé ...

(4)

Na trh možno uvádzať len voľne rastúce jedlé huby uvedené v prílohe č. 1 časti A. Na trh možno ...

(5)

Čerstvé jedlé huby sa musia ukladať voľne podľa druhu a zatriedenia do vzdušných, celistvých, ...

(6)

Čerstvé jedlé huby sa musia prepravovať a skladovať pri teplote od 0 oC do 10oC, ktorá nekolíše, ...

(7)

Strmuľka inovaťová (Clitocybe nebularis) a podpňovka obyčajná (Armillaria mellea) musia mať v ...

§ 7
Požiadavky na výrobky z jedlých z húb
(1)

Sterilizované výrobky z jedlých húb sa musia vyrábať z čerstvých jedlých húb, solených jedlých ...

(2)

Sterilizované výrobky z jedlých húb sa môžu vyrábať v rôznych druhoch nálevov alebo bez nálevu ...

(3)

Na výrobu sušených húb možno použiť len čerstvé jedlé huby.

(4)

Sušené huby možno vyrábať a uvádzať na trh ako sušené huby jedného druhu a zmes sušených ...

(5)

Sušené huby môžu mať najviac 14 % hmot. vlhkosti a najviac 2 % hmot. minerálnych nečistôt.

(6)

Osobitné požiadavky na sušené huby a ich zmesi sú uvedené v prílohe č. 2.

(7)

Hubový extrakt, hubový koncentrát a sušený hubový koncentrát sa musí vyrábať z celých čerstvých ...

(8)

V názve výrobkov z jedlých húb sa musí uviesť názov druhu použitých jedlých húb. V názve ...

(9)

V názve alebo v blízkosti názvu výrobku z jedlých húb v náleve sa musí uviesť použitý druh ...

Olejniny, suché škrupinové plody a výrobky z nich
§ 8
Požiadavky na olejniny
(1)

Olejnina je vyzretá, ak je z celkového množstva zrelých najmenej 95 % semien.

(2)

Zmesou olejnín je olejnina, ktorá obsahuje menej ako 85 % hmot. semien jedného druhu zbavených nečistôt. ...

(3)

Olejnina určená na priamu ľudskú spotrebu môže obsahovať najviac 0,01 % hmot. semien blenu čierneho. ...

(4)

Olejnina musí mať prirodzenú vôňu olejnín a nesmie mať nežiaduci pach olejnín. Chuť rozomletých ...

(5)

Olejniny sa musia skladovať v suchých skladoch so zabezpečeným vetraním, bez priameho slnečného ...

(6)

Osobitné požiadavky na olejniny sú uvedené v prílohe č. 3.

Požiadavky na suché škrupinové plody a výrobky z nich
§ 9
(1)

Nelúpané suché škrupinové plody musia spĺňať minimálne požiadavky uvedené v osobitnom predpise.2) ...

(2)

Minimálne požiadavky na lúpané suché škrupinové plody sú uvedené v prílohe č. 4 časti A. ...

§ 10
(1)

Na označení balených suchých škrupinových plodov sa musí uviesť informácia o spôsobe technologickej ...

(2)

V názve lúpaných suchých škrupinových plodov sa musí uviesť, že ide o lúpané suché škrupinové ...

Zemiaky a výrobky z nich
§ 11
Požiadavky na zemiaky a ich označovanie
(1)

Zemiaky sa musia označiť

a)

názvom

1.

zemiaky konzumné nové alebo zemiaky konzumné skoré,

2.

zemiaky konzumné neskoré,

b)

názvom odrody,

c)

farbou dužiny, tvarom hľúz,

d)

slovom „drobné“, ak ide o drobné zemiaky podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 1,

e)

krajinou pôvodu alebo aj oblasťou pestovania,

f)

varným typom podľa prílohy č. 5 tabuľky č. 3,

g)

ďalšími údajmi podľa osobitného predpisu.3)

(2)

Zemiaky pri uvádzaní na trh musia

a)

zodpovedať deklarovanej odrode, pestovateľskej oblasti, byť odrodovo jednotné a spĺňať požiadavky ...

b)

byť rovnakého pôvodu, kvality, sfarbenia pokožky a farby dužiny,

c)

byť pevné, čisté, zdravé, celé, rastom nepopraskané a nedeformované, bez vonkajších a vnútorných ...

d)

byť bez nadmernej povrchovej vlhkosti a bez cudzej vône a chuti, hniloby, hnedých škvŕn vzniknutých ...

e)

byť bez postihnutia chrastavitosťou a inými povrchovými chybami na viac ako jednej štvrtine povrchu ...

(3)

Požiadavky na zaradenie zemiakov podľa veľkosti sa nevzťahujú na dlhooválne odrody nepravidelného ...

(4)

Zemiaky možno uvádzať na trh aj

a)

s čiastočne chýbajúcou šupkou,

b)

so zeleným sfarbením a svetlými ohraničenými miestami, ktoré nepresahujú jednu osminu povrchu ...

c)

s prasklinami, ktorých hĺbka nepresiahne 3,5 mm, ak ide o zemiaky konzumné nové a 5 mm, ak ide o ...

d)

s klíčkami, ktorých veľkosť nepresiahne 3 mm, ak ide o zemiaky konzumné neskoré.

(5)

Zemiaky sa musia skladovať v priestoroch chránených pred svetlom a so zabezpečeným prirodzeným ...

(6)

Pred balením do obalov môžu byť zemiaky konzumné neskoré upravené praním alebo kefovaním. Obaly, ...

§ 12
Požiadavky na výrobky zo zemiakov a ich označovanie
(1)

Výrobky zo zemiakov možno označovať ako

a)

ošúpané zemiaky,

b)

výrobky z varených zemiakov,

c)

mrazené výrobky zo zemiakov,

d)

sušené výrobky zo zemiakov,

e)

vysmážané výrobky zo zemiakov.

(2)

Ošúpané zemiaky musia byť zbavené šupky a očiek, očistené, opláchnuté studenou pitnou vodou, ...

(3)

Ošúpané zemiaky môžu obsahovať najviac 2 % hmot. zelených zemiakov a najviac 8 % hmot. zemiakov ...

(4)

Výrobky zo zemiakov musia mať najmenej 5 % hmot. zemiakovej sušiny.

(5)

Na výrobu výrobkov z varených zemiakov sa môžu použiť zemiaky očistené, nerozvarené, bez zápachu ...

(6)

Na výrobu mrazených výrobkov zo zemiakov sa môžu použiť zemiaky surové, varené alebo inak tepelne ...

(7)

Na výrobu sušených výrobkov zo zemiakov sa môžu použiť krájané alebo mleté a surové alebo ...

(8)

Sušené výrobky zo zemiakov musia mať sypkú konzistenciu bez vlhkých hrudiek, príjemnú vôňu ...

(9)

Vysmážané výrobky zo zemiakov možno vyrábať z ošúpaných aj neošúpaných zemiakov. Ak sú ...

(10)

Na vysmážanie zemiakov alebo výrobkov z nich možno použiť jedlé rastlinné oleje a tuky alebo ...

(11)

Na obale ošúpaných zemiakov uvádzaných na trh sa musí uvádzať údaj „Pred použitím opláchnuť ...

(12)

Varené výrobky zo zemiakov a vysmážané výrobky zo zemiakov možno uvádzať na trh chladené, ...

Záverečné ustanovenia
§ 13

Výrobky z ovocia a zeleniny, jedlé huby, olejniny a suché škrupinové plody, zemiaky a výrobky ...

§ 14
(1)

Požiadavky ustanovené touto vyhláškou sa neuplatnia na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo uvedené ...

(2)

Táto vyhláška bola prijatá v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických ...

§ 15

Zrušujú sa:

1.

výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

2.

výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej ...

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2014.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 132/2014 Z. z.

  ZOZNAM JEDLÝCH HÚB, KTORÉ MOŽNO UVÁDZAŤ NA TRH

  A. Voľne rastúce jedlé huby

  1. Bedľa červenejúca – Macrolepiota rachodes (len mladé plodnice)

  2. Bedľa vysoká – Macrolepiota procera (len mladé plodnice)

  3. Čírovnica májová – Calocybe gambosa

  4. Čírovka sivá – Tricholoma portentosum

  5. Hliva buková – Pleurotus pulmonarius

  6. Hliva ustricovitá – Pleurotus ostreatus

  7. Hríb dubový – Boletus reticulatus

  8. Hríb siný – Boletus luridus

  9. Hríb smrekový – Boletus edulis

  10. Hríb sosnový – Boletus pinophilus

  11. Hríb zrnitohlúbikový – Boletus erythropus

  12. Hríbovec dutohlúbikový – Boletinus cavipes

  13. Jelenka poprehýbaná – Hydnum repandum (mladé plodnice, len na ďalšie potravinárske spracovanie) ...

  14. Kozák brezový – Leccinum scabrum

  15. Kozák hrabový – Leccinum carpini

  16. Kozák osikový – Leccinum rufum (Leccinum aurantiacum)

  17. Kozák žltooranžový – Leccinum versipelle

  18. Krásnopórovec ovčí – Albatrellus ovinus (mladé plodnice, len na ďalšie potravinárske spracovanie) ...

  19. Krásnopórovec zrastený – Albatrellus confluens (mladé plodnice, len na ďalšie potravinárske ...

  20. Kuriatko bledé – Cantharellus pallens

  21. Kuriatko jedlé – Cantharellus cibarius

  22. Lievik trúbkovitý – Craterellus cornucopiodes

  23. Masliak kravský – Suillus bovinus

  24. Masliak lepkavý – Suillus laricinus (Suillus aeruginascens)

  25. Masliak obyčajný – Suillus luteus

  26. Masliak smrekovcový – Suillus grevillei

  27. Masliak strakatý – Suillus variegatus

  28. Masliak zrnitý – Suillus granulatus

  29. Pašupinovka obyčajná – Rozites caperata

  30. Pečiarka dvojvýtrusná – Agaricus bisporus (len na ďalšie potravinárske spracovanie)

  31. Pečiarka obrovská – Agaricus augustus (len na ďalšie potravinárske spracovanie)

  32. Pečiarka obyčajná – Agaricus bitorquis (len na ďalšie potravinárske spracovanie)

  33. Pečiarka poľná – Agaricus campester (len na ďalšie potravinárske spracovanie)

  34. Pečiarka lesná – Agaricus silvaticus (len na ďalšie potravinárske spracovanie)

  35. Pečiarka záhradná – Agaricus hortensis (len na ďalšie potravinárske spracovanie)

  36. Podpňovka obyčajná – Armillaria mellea – komplex druhov (len klobúky)

  37. Pôvabnica dvojfarebná – Lepista saeva

  38. Pôvabnica fialová – Lepista nuda

  39. Rýdzik pravý – Lactarius deliciosus

  40. Rýdzik smrekový – Lactarius deterrimus

  41. Rýdzik sosnový – Lactarius pinicola

  42. Sliziak lepkavý – Chroogomphus rutilus (Gomphidius rutilus)

  43. Smrčok jedlý – Morchella esculenta

  44. Smrčok kužeľovitý – Morchella conica

  45. Strmulec nakopený – Lyophyllum decastes

  46. Strmulec sivohnedý – Lyophyllum fumosum

  47. Strmuľka inovaťová – Clitocybe nebularis (Lepista nebularis) (len mladé plodnice)

  48. Suchohríb hnedý – Xerocomus badius

  49. Suchohríb plstnatý – Xerocomus subtomentosus

  50. Suchohríb zamatový – Boletellus pruinatus var. luteocarnosus (Xerocomus fragilipes)

  51. Tanečnica poľná – Marasmius oreades

  52. Trúdnik šupinatý – Polyporus squamosus (len mladé plodnice)

  53. Vatovec obrovský – Calvatia gigantea (Langermania gigantea) (len mladé plodnice)

  B. Pestované jedlé huby

  1. šampiňón (pečiarka) dvojvýtrusný (-á) (Agaricus bisporus), vrátane hybridov,

  2. hliva ustricová (Pleurotus ostreatus), vrátane hybridov,

  3. húževnatec jedlý (šii-take) (Lentinus edodes),

  4. pošvovec obyčajný (Volvariella volvacea),

  5. šupinovka nameko (Pholiota nameko),

  6. uchovec bazový (Judášovo ucho) (Hirneola auricula-judae),

  7. hľuzovka letná (Tuber aestivum), vrátane hybridov.

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 132/2014 Z. z.

  OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA SUŠENÉ HUBY A ICH ZMESI

  Znak Požadované vlastnosti a odchýlky Vzhľad plátky krájané pozdĺžne v osi hlúbika Farba ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 132/2014 Z. z.

  OSOBITNÉ POŽIADAVKY NA OLEJNINY

  1. Semeno maku siateho (Papaver somniferum)

  Semeno maku siateho sa pri uvádzaní na trh člení na

  a) semeno modrej farby rôznych odtieňov vrátane semien zle vyfarbených a nevyzretých,

  b) semeno bielej farby,

  c) zmes semien modrej a bielej farby.

  Zle vyfarbené semená maku sú semená tmavej až čiernej farby, nevyzreté semená maku sú semená ...

  Prímesi semena maku siateho sú

  a) zlomky semien a čiastočne alebo úplne rozdrvené semená,

  b) naklíčené semená,

  c) nevyzreté semená.

  Organické nečistoty v semene maku siateho sú najmä časti makovíc, makoviny a zlomky listov.

  Vlastnosti Maximálne odchýlky[v % hmot.] I. trieda II. trieda Farba– podiel semena inej farby ...

  2. Semeno ľanu siateho olejného (Linum usitatissimum)

  Organické nečistoty v semene ľanu siateho olejného sú časti stopiek, listov, toboliek, prázdne ...

  Vlastnosti Maximálne odchýlky[v % hmot.] Vlhkosť 9 Nečistoty– z toho anorganické nečistoty ...

  3. Semeno slnečnice ročnej (Helianthus annuus)

  Organické nečistoty v semene slnečnice ročnej sú časti listov, stopiek, úborov, prázdne polovice ...

  Vlastnosti Maximálne odchýlky[v % hmot.] Vlhkosť 8 Nečistoty– z toho anorganické nečistoty ...

  4. Semeno tekvice obrovskej (Cucurbita maxima) alebo tekvice obyčajnej (Cucurbita pepo)

  Semeno tekvice podľa vlastností odrody sa uvádza na trh so semennou šupkou alebo bez semennej šupky. ...

  Vlastnosti Maximálne odchýlky[v % hmot.] Vlhkosť 10 Nečistoty– z toho anorganické nečistoty ...

  5. Semeno sezamu indického (Sesamum indicum)

  Organické nečistoty v semene sezamu indického sú napríklad časti semennej šupky.

  Vlastnosti Maximálne odchýlky[v % hmot.] Vlhkosť najviac 10 Nečistoty– z toho anorganické nečistoty ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 132/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA LÚPANÉ SUCHÉ ŠKRUPINOVÉ PLODY

  A. Minimálne požiadavky na lúpané suché škrupinové plody

  Jadrá lúpaných suchých škrupinových plodov sú

  1. dostatočne suché, aby sa zachovala ich zdravotná neškodnosť,

  2. zdravé, nie sú napadnuté hnilobou ani poškodené tak, že sú nevhodné na spotrebu,

  3. pevné,

  4. dostatočne vyvinuté, nie vysušené ani scvrknuté,

  5. neporušené, ak ide o celé jadrá; mierne povrchové poškodenie alebo veľmi drobné ryhy sa nepovažujú ...

  6. čisté, bez nečistôt plodov a zvyškov škrupiny,

  7. bez hmyzu alebo roztočov v akomkoľvek štádiu ich vývoja,

  8. bez poškodenia spôsobeného škodcami,

  9. bez zatuchnutosti,

  10. bez plesne,

  11. bez mimoriadnej vonkajšej vlhkosti,

  12. bez cudzej vône alebo chuti.

  Lúpané suché škrupinové plody sú v stave, ktorý umožňuje manipuláciu s nimi bez nepriaznivého ...

  Obsah vlhkosti lúpaných suchých škrupinových plodov je najviac

  a) v nepražených jadrách   1. vlašských orechov 5 % hmot.,   2. lieskovcov 6 % hmot.,   ...

  B. Požiadavky na zaradenie lúpaných suchých škrupinových plodov do tried kvality

  Lúpané suché škrupinové plody možno zaradiť do tried kvality podľa veľkosti určenej napríklad ...

  Extra trieda

  Jadrá v tejto triede sú mimoriadnej kvality charakteristické pre odrodu alebo spôsob technologickej ...

  I. trieda

  Jadrá suchých škrupinových plodov v tejto triede sú dobrej kvality, charakteristické pre odrodu ...

  II. trieda

  Jadrá suchých škrupinových plodov v tejto triede nespĺňajú požiadavky na začlenenie do extra ...

  C. Osobitné požiadavky na kvalitu lúpaných suchých škrupinových plodov a maximálne odchýlky ...

  Jadrá vlašských orechov (Juglans regia)

  Farba semennej šupky vlašského orecha je svetlozlatá, svetlohnedá a tmavohnedá, nie čierna. Farba ...

  Chyby a poškodenia Maximálne odchýlky[v % hmot.] Extra trieda I. trieda II. trieda Chyby a poškodenia ...

  * najviac na 10 % povrchu

  ** najviac na 20 % povrchu

  Jadrá lieskovcov (Corylus avellana)

  Jadrá lieskovcov sú guľatého až pretiahnutého tvaru, vyrovnanej veľkosti a celistvé.

  Farba semennej šupky lieskovcov je hnedá, jadrá sú na lome biele s nažltnutým odtieňom.

  Chyby a poškodenia Maximálne odchýlky[v % hmot.] Extra trieda I. trieda II. trieda Chyby a poškodenia ...

  Pistácie (Pistacia vera)

  Pistácie možno triediť podľa farby.

  Zelená

  Vnútorný pozdĺžny rez jadra pistácií zelenej farby je zelenej alebo tmavozelenej farby; najviac ...

  Ružová

  Vnútorný pozdĺžny rez jadra pistácií ružovej farby je bledozelenej farby; najviac 30 % z počtu ...

  Žltá

  Vnútorný pozdĺžny rez jadra pistácií žltej farby je žltej farby; najviac 25 % z počtu jadier ...

  Zmiešaná farba

  Pistácie zmiešanej farby sú zmesou jadier, ktoré prekračujú vyššie uvedené odchýlky farieb ...

  Chyby a poškodenia Maximálne odchýlky[v % hmot.] Olúpané jadrá Jadrá Extra trieda Extra trieda ...

  * olúpané polovice jadier sa nepovažujú za polámané

  Kešu orechy (Anacardium occidentale)

  1. Jadrá kešu orechov sú krehké, rožkovitého alebo obličkovitého tvaru.

  2. Farba jadier kešu orechov je v

  a) extra triede biela, svetlokrémová alebo šedobiela; na lome s nažltnutým odtieňom,

  b) I. triede svetlohnedá, krémová, svetlosivá alebo žltá,

  c) II. triede svetlohnedá, hnedá alebo jantárová; jadrá môžu mať farebné alebo čierne bodky ...

  3. Vôňa a chuť jadier kešu orechov je sladkastá alebo mierne horká.

  Chyby a poškodenia Maximálne odchýlky[v % hmot.] Extra trieda I. trieda II. trieda Chyby a poškodenia ...

  Jadrá sladkých mandlí (Prunus amygdalus, syn. Prunus dulcis)

  Jadrá sladkých mandlí sú sladké, bez povrchových chýb a chýb vo sfarbení.

  Chyby a poškodenia Maximálne odchýlky[v % hmot.] Extra trieda I. trieda II. trieda Chyby a poškodenia ...

  * Ak je na obale s jadrami II. triedy kvality uvedené „so zdvojenými jadrami“ obmedzenie sa neuplatňuje. ...

  Dekortikované olúpané jadrá píniových orieškov (Pinus pinea, Pinus koraiensis)

  Jadrá píniových orieškov sú zbavené škrupiny aj semennej šupky, bez znakov klíčenia, kefované ...

  Chyby a poškodenia Maximálne odchýlky[v % hmot.] Extra trieda I. trieda II. trieda Chyby a poškodenia ...

  Jadrá makadámových orechov (Macadamia integrifolia, Macadamia tetraphylla, Macadamia ternifolia)

  Chyby a poškodenia Maximálne odchýlky[v % hmot.] I. trieda II. trieda Chyby a poškodenia spolu, ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 132/2014 Z. z.

  POŽIADAVKY NA ZEMIAKY

  Tabuľka č. 1: Požiadavky na zemiaky podľa priečneho priemeru

  Zemiaky konzumné Priečny priemer[mm] nové najmenej 25 najviac 75 neskoré najmenej 35 najviac 75 ...

  Ak ide o balenie zemiakov s hmotnosťou menšou ako 5 kg, rozdiel medzi najmenším a najväčším ...

  Tabuľka č. 2: Maximálne odchýlky od požiadaviek na zemiaky, od odrodovej jednotnosti, jednotnosti ...

  Odchýlka Zemiaky konzumné nové[v  % hmot.] Zemiaky konzumné neskoré[v % hmot.] Odchýlky spolu ...

  Tabuľka č. 3: Varné typy zemiakov podľa ich vlastností

  Varný typ Konzistencia Použitie A pevná, lojovitá, jemnej až stredne jemnej štruktúry, nerozváravá, ...

Poznámky

 • 1)  Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 44/2012 Z. z. ...
 • 2)  Príloha I časť A vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 543/2011 zo 7. júna 2011, ktorým sa ...
 • 3)  Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií ...
 • 4)  Smernica Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 98/34/ES z 22. júna 1998 o postupe pri poskytovaní ...
 • 5)  
Načítavam znenie...
MENU
Hore