Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia 131/1976 účinný od 03.12.1976

Platnosť od: 18.11.1976
Účinnosť od: 03.12.1976
Autor: Minister zahraničných vecí
Oblasť: Medzinárodné zmluvy, dohody, dohovory, Právo EÚ, Medzinárodné rodinné právo, Manželstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia 131/1976 účinný od 03.12.1976
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 131/1976 s účinnosťou od 03.12.1976
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ministra zahraničných vecí

o Dohovore o uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia

Prílohy

  Článok 1

  Dohovor sa nevzťahuje na výroky o vine ani na iné vedľajšie výroky uvedené v rozhodnutí o rozvode ...

  Tento Dohovor sa vzťahuje na uznávanie rozvodov a zrušení manželského spolužitia v jednom zmluvnom ...

  Článok 2

  Pokiaľ z iných ustanovení tohto Dohovoru nevyplýva niečo iné, budú sa tieto rozvody a zrušenia ...

  1.

  mal odporca svoje bydlisko, alebo

  2.

  navrhovateľ tam mal svoje bydlisko a okrem toho bola splnená jedna z týchto podmienok:

  a)

  toto bydlisko nemal kratšie ako 1 rok pred podaním návrhu,

  b)

  manželia tam mali posledné spoločné bydlisko alebo

  3.

  obaja manželia boli príslušníkmi tohto štátu, alebo

  4.

  navrhovateľ bol príslušníkom tohto štátu a okrem toho bola splnená jedna z týchto podmienok:

  a)

  navrhovateľ tam mal svoje bydlisko, alebo

  b)

  mal tam svoje bydlisko nepretržite jeden rok, ktorý spadá aspoň čiastočne do dvojročného obdobia ...

  5.

  navrhovateľ vo veci rozvodu bol príslušníkom tohto štátu a okrem toho boli splnené obe tieto ...

  a)

  navrhovateľ bol prítomný v tomto štáte ku dňu podania návrhu a

  b)

  manželia mali posledné spoločné bydlisko v štáte, ktorého právo v čase podania návrhu neuznávalo ...

  Článok 3

  Predchádzajúci odsek sa však nevzťahuje na bydlisko manželky, ak je podľa zákona odvodené od ...

  Ak právomoc vo veci rozvodu alebo zrušenia manželského spolužitia môže byť v štáte pôvodu ...

  Článok 4

  Ak došlo k protinávrhu, povolí sa rozvod alebo zrušenie manželského spolužitia na základe pôvodného ...

  Článok 5

  Ak sa zrušenie manželského spolužitia zmení v zmysle ustanovení tohto Dohovoru v štáte pôvodu ...

  Článok 6

  Uznanie rozvodu alebo zrušenia manželského spolužitia nemožno odmietnuť z toho dôvodu,S výhradou ...

  Ak odporca bol v konaní činný, sú orgány štátu, v ktorom sa o uznanie rozvodu alebo zrušenia ...

  a)

  že podľa právneho poriadku štátu, kde sa o také uznanie žiada, by nebol rozvod alebo zrušenie ...

  b)

  že sa použilo iné právo, než ktoré sa malo použiť podľa pravidiel medzinárodného súkromného ...

  Článok 7

  Zmluvné štáty môžu odmietnuť uznanie rozvodu medzi manželmi, ktorí v čase, keď k nemu došlo, ...

  Článok 8

  Ak s prihliadnutím na všetky okolnosti neboli vykonané náležité opatrenia, aby bol odporca informovaný ...

  Článok 9

  Zmluvné štáty môžu odmietnuť uznanie rozvodu alebo zrušenia manželského spolužitia, ak je ...

  Článok 10

  Zmluvné štáty môžu odmietnuť uznanie rozvodu alebo zrušenia manželského spolužitia, ak je ...

  Článok 11

  Štát, ktorý je povinný uznať rozvod na základe tohto Dohovoru, nemôže žiadnemu z manželov ...

  Článok 12

  Konanie o rozvod alebo zrušenie manželského spolužitia môže byť v každom zmluvnom štáte zastavené, ...

  Článok 13 - Pokiaľ ide o rozvody alebo zrušenia manželského spolužitia, ktoré boli povolené alebo o uznanie ktorých sa žiada v zmluvných štátoch, ktoré v tejto oblasti majú dva alebo viaceré právne poriadky platiace v rôznych územných celkoch,

  1.

  každý odkaz na právo štátu pôvodu znamená odkaz na právo územia, na ktorom došlo k rozvodu ...

  2.

  každý odkaz na právo uznávajúceho štátu znamená odkaz na právo súdu, kde sa konanie vykonáva, ...

  3.

  každý odkaz na bydlisko alebo pobyt v štáte pôvodu znamená odkaz na bydlisko alebo pobyt na území, ...

  Článok 14 - Ak štát pôvodu má v oblasti rozvodov alebo zrušení manželského spolužitia dva alebo viaceré právne poriadky platiace v rôznych územných celkoch, potom na účely článku 2 a 3

  1.

  platí článok 2 ods. 3 za predpokladu, že oba manželia boli príslušníkmi štátu, ktorého súčasťou ...

  2.

  platí článok 2 ods. 4 a 5 za predpokladu, že navrhovateľ bol príslušníkom štátu, ktorého ...

  Článok 15

  Pokiaľ ide o zmluvný štát, ktorý má v oblasti rozvodu alebo zrušenia manželského spolužitia ...

  Článok 16

  Ak pri vykonávaní tohto Dohovoru treba brať do úvahy právo iného štátu (či už je zmluvnou ...

  Článok 17

  Tento Dohovor nebráni zmluvnému štátu, aby pri uznávaní rozvodov a zrušení manželského spolužitia, ...

  Článok 18

  Zmluvné štáty však neuzavrú v tejto veci iné dohovory, ktoré by boli nezlučiteľné s úpravou ...

  Tento Dohovor sa nedotýka použitia iných dohovorov, ktorých stranami sú alebo budú jeden alebo ...

  Článok 19 - Najneskoršie pri ratifikácii alebo prístupe si môže každý štát vyhradiť právo

  1.

  neuznať rozvod alebo zrušenie manželského spolužitia medzi dvoma manželmi, ktorí v čase rozhodnutia ...

  2.

  neuznať rozvod medzi manželmi, ktorí v čase rozhodnutia mali (obaja) trvalé bydlisko v štátoch, ...

  Článok 20

  Táto výhrada bude mať účinok iba do času, než právny poriadok štátu, ktorý ju uplatňuje, ...

  Zmluvný štát, ktorého právny poriadok nepozná rozvod, môže si najneskoršie pri ratifikácii ...

  Článok 21

  Zmluvný štát, ktorého právny poriadok nepozná zrušenie manželského spolužitia, môže si najneskoršie ...

  Článok 22

  Zmluvný štát môže kedykoľvek vyhlásiť, že niektoré skupiny osôb, ktoré majú jeho štátnu ...

  Článok 23

  Tieto vyhlásenia sa oznámia Ministerstvu zahraničných vecí Holandska a výslovne sa v nich uvedie ...

  Zmluvný štát, ktorý má v oblasti rozvodov alebo zrušení manželského spolužitia dva alebo viaceré ...

  Článok 24

  Zmluvný štát si však môže najneskoršie pri ratifikácii alebo prístupe vyhradiť, že tento ...

  Tento Dohovor sa použije bez ohľadu na čas, v ktorom došlo k rozvodu alebo zrušeniu manželského ...

  Článok 25

  Pri oznámení o rozšírení Dohovoru podľa článku 29 môže zmluvný štát takisto urobiť jednu ...

  Najneskoršie pri ratifikácii alebo prístupe môže každý štát urobiť jednu alebo viac výhrad ...

  Účinok výhrady sa skončí šesťdesiateho dňa po oznámení uvedenom v predchádzajúcom odseku. ...

  Článok 26

  Dohovor podlieha ratifikácii a ratifikačné listiny sa uložia na Ministerstve zahraničných vecí ...

  Tento Dohovor je otvorený na podpis štátom zastúpeným na XI. zasadaní Haagskej konferencie o medzinárodnom ...

  Článok 27

  Dohovor nadobudne platnosť pre každý štát, ktorý ho bude ratifikovať neskoršie, šesťdesiatym ...

  Tento Dohovor nadobudne platnosť šesťdesiatym dňom po uložení tretej ratifikačnej listiny podľa ...

  Článok 28

  Listina o prístupe sa uloží na Ministerstve zahraničných vecí Holandska.Prístup je účinný ...

  Štát nezastúpený na XI. zasadaní Haagskej konferencie o medzinárodnom súkromnom práve, ktorý ...

  Dohovor nadobudne platnosť medzi pristupujúcim štátom a štátom, ktorý vyhlásil, že s prístupom ...

  Článok 29

  Po tomto čase sa musí každé rozšírenie tejto pôsobnosti oznámiť Ministerstvu zahraničných ...

  Každý štát môže pri podpise, ratifikácii alebo prístupe vyhlásiť, že tento Dohovor sa vzťahuje ...

  Rozšírenie nadobudne účinnosť vo všetkých prípadoch šesťdesiatym dňom po uložení vyhlásenia ...

  Článok 30

  Ak nedôjde k výpovedi, platnosť Dohovoru sa mlčky predĺži vždy o päť rokov.Výpoveď sa musí ...

  Tento Dohovor bude platiť päť rokov odo dňa nadobudnutia platnosti podľa článku 27 ods. 1, a ...

  Účinky výpovede sa obmedzujú iba na štát, ktorý Dohovor vypovedal. Pre ostatné zmluvné štáty ...

  Článok 31

  Ministerstvo zahraničných vecí Holandska oznámi štátom uvedeným v článku 26 a štátom, ktoré ...

  a)

  podpisy a ratifikácie podľa článku 26,

  b)

  čas, v ktorom tento Dohovor nadobudne platnosť podľa článku 27 ods. 1,

  c)

  prístupy podľa článku 28 a čas ich účinnosti,

  d)

  rozšírenia podľa článku 29 a čas ich účinnosti,

  e)

  výpovede podľa článku 30,

  f)

  výhrady a zrušenia výhrad podľa článkov 19, 20, 21, 24 a 25,

  g)

  vyhlásenia podľa článkov 22, 23, 28 a 29.

  Dané v Haagu 1. júna 1970 vo francúzskom a anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť, ...

Poznámky

 • *)  Tu sa uverejňuje slovenský preklad.
Načítavam znenie...
MENU
Hore