Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach 13/2012 účinný od 01.02.2012

Platnosť od: 25.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Veterinárna starostlivosť, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach 13/2012 účinný od 01.02.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 13/2012 s účinnosťou od 01.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. e) zákona ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb ...

§ 2

Vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných ...

§ 3
(1)

Na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste ...

a)

školenie,

b)

skúšku.

(2)

Školenie podľa odseku 1 organizuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky ...

(3)

Školenie pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 15 vyučovacích hodín a praktického cvičenia ...

(4)

Školenie pozostáva najmenej z tematických okruhov uvedených v osobitnom predpise4) a preškolenia ...

(5)

Osoby, ktoré spĺňajú požiadavky na výkon odborných veterinárnych činností podľa § 10 zákona, ...

(6)

Prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení môže vykonať len vyškolená osoba; fyzická osoba ...

(7)

Dokladom o absolvovaní školenia je Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ...

§ 4
(1)

Účastník školenia podá organizátorovi pred vykonaním skúšky písomnú prihlášku na vykonanie ...

(2)

Účastník školenia môže vykonať záverečnú skúšku najneskôr do 15 dní po ukončení školenia. ...

(3)

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou a pozostáva z písomnej a praktickej časti.

(4)

Ak sa účastník školenia zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skúšky v určenom termíne, ...

(5)

Predpokladom na úspešné vykonanie písomnej časti skúšky je dosiahnutie najmenej 70 % správnych ...

(6)

Účastníkovi školenia, ktorý neúspešne vykonal skúšku, organizátor povolí na jeho žiadosť ...

§ 5
(1)

Skúšobnú komisiu vymenúva ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej ...

(2)

Skúšobná komisia je trojčlenná. Najmenej dvaja členovia komisie majú spôsobilosť na výkon ...

(3)

Štatút skúšobnej komisie schvaľuje ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej ...

§ 6
(1)

Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(2)

O výsledku skúšky komisia vyhotoví Zápisnicu o výsledku skúšky na získanie špecifických odborných ...

(3)

Skúšky uskutočňuje organizátor. Vzor Osvedčenia o záverečnej skúške na získanie špecifických ...

(4)

Organizátor uchováva prihlášku na vykonanie skúšky, prezenčnú listinu zo školenia a skúšky, ...

(5)

Organizátor vydá certifikát o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste ...

(6)

Platnosť certifikátu je 5 rokov.

(7)

Centrálnu evidenciu vydaných certifikátov vedie a uverejňuje organizátor na svojom webovom sídle. ...

§ 7
(1)

Vyškolená osoba vedie evidenciu o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu a túto predkladá ...

(2)

Vyškolená osoba si uchováva výsledok vyšetrenia zveri a kópiu vyhlásenia, že sa pri vyšetrení ...

(3)

Ak je výsledok vyšetrenia pozitívny alebo sa vyskytli pri vyšetrení zveri abnormálne príznaky, ...

(4)

Nepredloženie evidencie podľa odseku 1 a nedodržanie ustanovení osobitných predpisov5) vyškolenou ...

§ 8

Osvedčenia o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení vydané podľa doterajších ...

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.

  OSVEDČENIEo absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

  Prevziať prílohu - Vzor 01 ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.

  Zápisnica o výsledku skúšky na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení

  Prevziať prílohu - Vzor 02 ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.

  OSVEDČENIEo absolvovaní záverečnej skúšky na získanie špecifických vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení

  Prevziať prílohu - Vzor 03 ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.

  CERTIFIKÁTo spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste podľa § 6 ods. 2 písm. ao) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

  Prevziať prílohu - Vzor 04 ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.

  Vzor

  Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu ....................................... ...

  Meno osoby, ktorá vykonala prehliadku: ................................................................... ...

  Registračné číslo: .....................................

  Dátumprehliadky Poľovnýrevír Druhzveri Číslo značky ulovenej zveri Výsledok prehliadky Miesto ...

  Dátum: ....................................

  Podpis .....................................

Poznámky

 • 1)  Príloha I bod 1.5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým ...
 • 2)  Príloha III oddiel IV kapitola I nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.
 • 3)  § 51 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  Príloha III oddiel IV štvrtý bod nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.
 • 5)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore