Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70814
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach 13/2012 účinný od 01.02.2012


Platnosť od: 25.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Veterinárna starostlivosť, Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení evidencie a o požadovaných hláseniach 13/2012 účinný od 01.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 13/2012 s účinnosťou od 01.02.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb, o vedení ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 53 písm. e) zákona ...

§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o skúškach poľovníkov o hygiene a ochrane zdravia osôb ...

§ 2

Vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných ...

§ 3
(1)

Na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste ...

a)

školenie,

b)

skúšku.

(2)

Školenie podľa odseku 1 organizuje Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky ...

(3)

Školenie pozostáva z teoretickej časti v rozsahu 15 vyučovacích hodín a praktického cvičenia ...

(4)

Školenie pozostáva najmenej z tematických okruhov uvedených v osobitnom predpise4) a preškolenia ...

(5)

Osoby, ktoré spĺňajú požiadavky na výkon odborných veterinárnych činností podľa § 10 zákona, ...

(6)

Prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení môže vykonať len vyškolená osoba; fyzická osoba ...

(7)

Dokladom o absolvovaní školenia je Osvedčenie o absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, ...

§ 4
(1)

Účastník školenia podá organizátorovi pred vykonaním skúšky písomnú prihlášku na vykonanie ...

(2)

Účastník školenia môže vykonať záverečnú skúšku najneskôr do 15 dní po ukončení školenia. ...

(3)

Skúška sa vykonáva pred skúšobnou komisiou a pozostáva z písomnej a praktickej časti.

(4)

Ak sa účastník školenia zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skúšky v určenom termíne, ...

(5)

Predpokladom na úspešné vykonanie písomnej časti skúšky je dosiahnutie najmenej 70 % správnych ...

(6)

Účastníkovi školenia, ktorý neúspešne vykonal skúšku, organizátor povolí na jeho žiadosť ...

§ 5
(1)

Skúšobnú komisiu vymenúva ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Slovenskej ...

(2)

Skúšobná komisia je trojčlenná. Najmenej dvaja členovia komisie majú spôsobilosť na výkon ...

(3)

Štatút skúšobnej komisie schvaľuje ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej ...

§ 6
(1)

Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačným stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.

(2)

O výsledku skúšky komisia vyhotoví Zápisnicu o výsledku skúšky na získanie špecifických odborných ...

(3)

Skúšky uskutočňuje organizátor. Vzor Osvedčenia o záverečnej skúške na získanie špecifických ...

(4)

Organizátor uchováva prihlášku na vykonanie skúšky, prezenčnú listinu zo školenia a skúšky, ...

(5)

Organizátor vydá certifikát o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste ...

(6)

Platnosť certifikátu je 5 rokov.

(7)

Centrálnu evidenciu vydaných certifikátov vedie a uverejňuje organizátor na svojom webovom sídle. ...

§ 7
(1)

Vyškolená osoba vedie evidenciu o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu a túto predkladá ...

(2)

Vyškolená osoba si uchováva výsledok vyšetrenia zveri a kópiu vyhlásenia, že sa pri vyšetrení ...

(3)

Ak je výsledok vyšetrenia pozitívny alebo sa vyskytli pri vyšetrení zveri abnormálne príznaky, ...

(4)

Nepredloženie evidencie podľa odseku 1 a nedodržanie ustanovení osobitných predpisov5) vyškolenou ...

§ 8

Osvedčenia o spôsobilosti na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení vydané podľa doterajších ...

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Zsolt Simon v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.

  OSVEDČENIEo absolvovaní vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania

  Prevziať prílohu - Vzor 01 ...

  Príloha č. 2 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.

  Zápisnica o výsledku skúšky na získanie špecifických odborných vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení

  Prevziať prílohu - Vzor 02 ...

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.

  OSVEDČENIEo absolvovaní záverečnej skúšky na získanie špecifických vedomostí zameraných na prvotné vyšetrenie zveri na mieste po ulovení

  Prevziať prílohu - Vzor 03 ...

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.

  CERTIFIKÁTo spôsobilosti na prvotné vyšetrenie voľne žijúcej zveri na mieste podľa § 6 ods. 2 písm. ao) zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov

  Prevziať prílohu - Vzor 04 ...

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 13/2012 Z. z.

  Vzor

  Evidencia o vyšetrení ulovenej zveri za poľovnícku sezónu ....................................... ...

  Meno osoby, ktorá vykonala prehliadku: ................................................................... ...

  Registračné číslo: .....................................

  Dátumprehliadky Poľovnýrevír Druhzveri Číslo značky ulovenej zveri Výsledok prehliadky Miesto ...

  Dátum: ....................................

  Podpis .....................................

Poznámky

 • 1)  Príloha I bod 1.5 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 z 29. apríla 2004, ktorým ...
 • 2)  Príloha III oddiel IV kapitola I nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.
 • 3)  § 51 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 4)  Príloha III oddiel IV štvrtý bod nariadenia (ES) č. 853/2004 v platnom znení.
 • 5)  Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore