Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70796
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
07.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z. 125/2012 účinný od 15.04.2012


Platnosť od: 05.04.2012
Účinnosť od: 15.04.2012
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Poľovníctvo a rybárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z. 125/2012 účinný od 15.04.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 125/2012 s účinnosťou od 15.04.2012

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 82 zákona č. 274/2009 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva ...

1.

V úvodnej vete sa za slovo „pôdohospodárstva“ vkladajú slová „a rozvoja vidieka“ a za slovo ...

2.

V § 2 ods. 2 sa slová „vo voľných revíroch, ako aj vo zvernicových chovoch“ nahrádzajú slovami ...

3.

§ 2 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Zver ulovená v uznanej zvernici sa započítava do plnenia plánu chovu a lovu pre príslušný ...

4.

§ 4 znie:

„§ 4 Začlenenie poľovných revírov do poľovných oblastí a poľovných lokalít vrátane ich ...

5.

V § 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „tabuľkách č. 1 a 2“.

6.

V § 9 ods. 2 sa slová „tabuľke č. 2“ nahrádzajú slovami „tabuľke č. 3 a v prílohe č. ...

7.

§ 12 znie:

„§ 12 (1) Pri meraní, vážení a vizuálnom posudzovaní znakov poľovníckej trofeje postupuje ...

8.

V § 14 ods. 1 písmeno b) znie:

„b) zobrazujúce spodný pohľad na chrup hornej čeľuste, horný a bočný pohľad na chrup dolnej ...

9.

V § 14 ods. 2 sa slová „§ 19“ nahrádzajú slovami „§ 23“.

10.

V § 17 ods. 4 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorej vzor je uvedený v prílohe č. 9“.

11.

V § 18 písm. k) sa vypúšťajú slová „obvodnej komisie alebo“.

12.

V § 22 ods. 2 v uvádzacej vete sa za slovo „dokumentácie“ vkladajú slová „obvodnému lesnému ...

13.

V § 22 ods. 2 písmená b) a c) znejú:

„b) plán chovu a lovu raticovej zveri a plán spoločných poľovačiek do 31. marca, c) plán chovu ...

14.

V § 22 ods. 2 písm. d) sa slová „10. apríla“ nahrádzajú slovami „31. marca“.

15.

V § 22 ods. 2 písmeno e) znie:

„e)
zistený stav zveri podľa § 36 do 1. apríla,“.

16.

V § 22 ods. 2 písm. g) sa slová „10. februára“ nahrádzajú slovami „5. marca“.

17.

V § 22 ods. 3 sa vypúšťajú slová „a dokumentácie“.

18.

V § 22 ods. 3 písm. b) sa slová „15. septembra“ nahrádzajú slovami „30. septembra“.

19.

V § 22 ods. 3 písm. d) sa slová „30. septembra“ nahrádzajú slovami „15. októbra“.

20.

V § 22 ods. 3 sa vypúšťa písmeno e).

21.

§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Štatistický výkaz o revíri a stavoch zveri sa predkladá Národnému lesníckemu centru do ...

22.

V § 24 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „podľa prílohy č. 13a“.

23.

V § 25 ods. 4, § 26 ods. 3, § 27 ods. 3, § 28 ods. 3 a § 30 ods. 2 sa slová „dospelej zveri ...

24.

V § 25 odsek 5 znie:

„(5) Prevod prírastku jelenej zveri z predchádzajúceho roku sa v pláne chovu a lovu vykonáva ...

25.

V § 26 odsek 2 znie:

„(2) Prevod prírastku srnčej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto: a) z počtu srnčiat ...

26.

V § 27 odsek 2 znie:

„(2) Prevod prírastku danielej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto: a) z počtu danielčat ...

27.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Prevod prírastku muflónej zveri z predchádzajúceho roku sa vykonáva takto: a) z počtu muflónčat ...

28.

V § 29 ods. 2 sa slová „1,1 – 1,4“ nahrádzajú slovami „0,9 – 1,5“ a slová „110 – ...

29.

V § 29 ods. 3 v tretej vete sa vypúšťajú slová „t. j. 100 – 140 % prírastku z celého kmeňového ...

30.

V § 29 sa vypúšťa odsek 4.

Doterajšie odseky 5 a 6 sa označujú ako odseky 4 a 5.

31.

V § 30 ods. 1 tretej vete sa slovo „kamzíkov“ nahrádza slovami „kamzičej zveri“.

32.

Nadpis § 31 znie „Kulminácia trofeje“.

33.

V § 37 sa odsek 2 vypúšťa.

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.

34.

V § 37 ods. 2 sa pripája veta „V poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri sa vnadiská zriaďujú ...

35.

V § 39 ods. 1 sa slová „je aj“ nahrádzajú slovami „môže byť aj“.

36.

V § 40 ods. 2 sa vypúšťajú slová „vzor prihlášky je uvedený v prílohe č. 18“.

37.

V § 41 ods. 2 sa za slovo „trvá“ vkladá slovo „najmenej“.

38.

V § 41 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

39.

V § 43 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 21“.

40.

V § 44 ods. 1 sa vypúšťajú slová „na tlačive, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 22“. ...

41.

V § 46 ods. 6 sa vypúšťajú slová „ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 23“.

42.

V § 48 ods. 6 sa vypúšťa druhá veta.

43.

V § 50 ods. 2 sa vypúšťajú slová „podľa vzoru, ktorý je uvedený v prílohe č. 26“.

44.

V § 51 ods. 7 sa vypúšťajú slová „(príloha č. 27)“.

45.

V § 52 ods. 3 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Vzor žiadosti zverejní ...

46.

V § 64 ods. 2 sa slovo „uchádzača“ nahrádza slovom „žiadateľa“.

47.

V § 71 ods. 1 písm. a) treťom bode sa slová „od 1. októbra do 15. apríla“ nahrádzajú slovom ...

48.

V § 71 ods. 1 písm. a) piatom bode sa slová „1. septembra“ nahrádzajú slovami „16. augusta“. ...

49.

V § 71 ods. 1 písm. a) šiestom bode sa slová „od 1. októbra do 31. januára“ nahrádzajú slovami ...

50.

V § 71 ods. 1 písm. b) treťom bode sa slovo „január“ nahrádza slovom „januára“ a číslovka ...

51.

V § 71 ods. 1 písm. b) deviatom bode sa slová „16. januára“ nahrádzajú slovami „15. januára“. ...

52.

V § 71 ods. 1 písm. b) desiatom bode sa slovo „októbra“ nahrádza slovom „septembra“.

53.

V § 71 ods. 1 písm. b) jedenástom bode sa slovo „poľná“ nahrádza slovom „siatinná“ a ...

54.

V § 71 ods. 1 písm. b) pätnásty až osemnásty bod znie:

„15. havran čierny v poľovných oblastiach s chovom malej zveri od 1. júna do konca februára a ...

55.

V § 72 ods. 1 sa vypúšťajú slová „sojku škriekavú, havrana čierneho, čajku smejivú, straku ...

56.

V § 72 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 2 a 3.

57.

V § 72 ods. 2 sa vypúšťajú slová „sojku škriekavú“, „straku čiernozobú a vranu túlavú“ ...

58.

V § 75 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ak sa tieto psy používajú pri užívaní poľovného revíru, ...

59.

V § 75 sa odsek 2 vypúšťa. Zároveň sa zrušuje označenie odseku 1.

60.

V § 76 ods. 1 sa slová „krajského a obvodného lesného úradu“ nahrádzajú slovami „kraja ...

61.

V § 76 odsek 7 sa vypúšťa.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.

62.

V § 77 v nadpise sa za slovo „pôvode“ vkladá slovo „ulovenej“.

63.

Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 78a Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2012 Tlačivá príloh, ktoré boli zmenené ...

64.

Prílohy č. 1, 7, 9, 18, 20 až 24, 26 a 27 sa vypúšťajú.

65.

V prílohe č. 2 časti Prílohy štatútu treťom bode sa za slovo „raticovej“ vkladajú slová ...

66.

V prílohe č. 2 časti Chovateľský celok sa vypúšťa šiesty bod.

67.

V prílohe č. 3 v celom texte sa slová „č. 8“ nahrádzajú slovami „č. 4“.

68.

V prílohe č. 3 treťom bode sa slová „č. 5“ nahrádzajú slovami „č. 4“.

69.

V prílohe č. 3 siedmom bode v písmenách a) až c) sa slová „v bode 4“ nahrádzajú slovami ...

70.

V prílohe č. 3 Osobitné ustanovenia pre jednotlivé poľovné oblasti Jelenie poľovné oblasti prvom ...

71.

V prílohe č. 3 sa nadpis „Diviačia zver“ nahrádza nadpisom „Iné ustanovenia“.

72.

V prílohe č. 3 Iné ustanovenia prvom bode sa nahrádzajú vety „Chov diviačej zveri v bažantniciach ...

73.

V prílohe č. 3 Iné ustanovenia druhom bode sa vypúšťa prvá veta.

74.

V prílohe č. 3 sa nadpis „Zatriedenie lesných typov do kvalitatívnych tried“ nahrádza nadpisom ...

75.

Príloha č. 4 znie:

„Príloha č. 4 k vyhláške č. 344/2009 Z. z. NORMOVANÉ KMEŇOVÉ STAVY A KOEFICIENT PRÍRASTKU Normované ...

76.

V prílohe č. 5 v tabuľke č. 1 sa slová „Optimálna výmera“ nahrádzajú slovami „Minimálna ...

77.

V prílohe č. 5 prvom odseku pod tabuľkou č. 1 sa slovo „II.“ nahrádza slovom „I.“.

78.

V prílohe č. 5 piatom odseku pod tabuľkou č. 1 sa dopĺňa táto veta: „Určenie normovaných ...

79.

V prílohe č. 5 tabuľka č. 2 znie:

„Tabuľka č. 2 Kvalitatívnatrieda Výmera oplotenej plochy na 1 ks plánovanej zveri v ha jeleň ...

80.

V prílohe č. 5 druhom bode sa nad tabuľku umiestňujú slová „Tabuľka č. 3“.

81.

V prílohe č. 5 treťom bode sa slovo „deväť“ nahrádza slovom „desať“.

82.

V prílohe č. 5 sa za časť „Bažantia zver“ pripája táto časť:

„Jarabičia zver Pre jarabičiu zver sa do kvalitatívnej triedy zaraďuje celá plocha poľovného ...

83.

V prílohe č. 5 Ostatné druhy prvá veta znie:

„V poľovných oblastiach s chovom malej zveri možno určiť normovaný kmeňový stav jelenej zveri ...

84.

V prílohe č. 6 štvrtom odseku sa za slovo „straty“ vkladajú slová „podľa § 32 až 34“ ...

„Príloha č. 11 k vyhláške č. 344/2009 Z. z. ROČNÝ PLÁN chovu a lovu malej zveri na poľovnícku ...

86.

V prílohe č. 13 nadpis znie: „Plán spoločných poľovačiek na poľovnícku sezónu 2.../2...“. ...

87.

Za prílohu č. 13 sa vkladá príloha č. 13a, ktorá znie:

„Príloha č. 14 k vyhláške č. 344/2009 Z. z. PREHĽAD STAVU ZVERIk 31. marcu ................................ Prevziať ...

89.

V prílohách č. 25 a 28 až 33 sa vypúšťajú slová „Rodné číslo“.

90.

V prílohách č. 29 a 31 sa vypúšťa riadok 8. „Pri skúške obstálo spolu“.

91.

V prílohe č. 35 prvom bode sa vypúšťajú slová „na lov a dohľadávanie jednotlivých druhov ...

92.

V prílohe č. 35 prvom bode písm. a) sa vypúšťajú slová „(zajac, bažant)“.

93.

V prílohe č. 35 prvom bode písm. a) bode 1 sa vypúšťa čiarka a slová „lesné (LS)“.

94.

V prílohe č. 35 prvom bode písm. b) sa slová „malej zveri (divá kačica)“ nahrádzajú slovami ...

95.

V prílohe č. 35 sa v tabuľke riadok poradové číslo

96.

V prílohe č. 35 tabuľke sa slovo „SD*“ nahrádza slovom „SD“, v poznámke pod tabuľkou sa ...

97.

Príloha č. 35 sa dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. Poľovnú upotrebiteľnosť na durenie diviačej zveri môžu získať duriče, teriéry, jazvečíky ...

98.

Príloha č. 37 znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012.

Zsolt Simon v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore