Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave 124/2012 účinný od 01.07.2021

Platnosť od: 05.04.2012
Účinnosť od: 01.07.2021
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDSEUPPČL0

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 124/2012 s účinnosťou od 01.07.2021 na základe 243/2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa vykonáva zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 2 zákona ...

§ 1 - Predmet úpravy
(1)

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o

a)
preukazovaní finančnej spoľahlivosti,
b)
vykonávaní skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy, ...
c)
označovaní vozidiel obchodným menom a o vybavenosti technickej základne prevádzkovateľa cestnej dopravy, ...
d)
obsahu cestovného poriadku, postupe jeho zostavovania a schvaľovania a o spôsobe zverejňovania,
e)
preukaze vodiča vozidla taxislužby,
f)
priebehu kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách a o vzore záznamu z kontroly na cestách,
g)
návrhoch na začatie konaní podľa zákona,
h)
výročnej správe pri preprave nebezpečných vecí,
i)
podmienkach a rozsahu poverenia na výkon určitých činností podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej ...
(2)

Táto vyhláška ďalej ustanovuje

a)
opis a skladbu rizikových kategórií porušení predpisov zistených pri kontrole prepravy nebezpečných ...
b)
vzor normalizačného formulára správy o porušeniach a pokutách pri kontrole prepravy nebezpečných vecí ...
c)
vzor preukazu povereného zamestnanca pri výkone odborného dozoru.
d)
vzor osvedčenia vozidla taxislužby.
§ 2 - Preukazovanie finančnej spoľahlivosti
(1)

Finančná spoľahlivosť je schopnosť prevádzkovateľa cestnej dopravy plniť svoje finančné záväzky počas ...

(2)

Finančná spoľahlivosť podniku prevádzkovateľa cestnej dopravy1) sa preukazuje individuálnou účtovnou ...

(3)

Finančná spoľahlivosť sa posudzuje podľa počtu motorových vozidiel, ktoré sú uvedené v žiadosti o vydanie ...

§ 3 - Vykonávanie skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vedúceho dopravy a prevádzkovateľa cestnej dopravy ...
(1)

Za člena skúšobnej komisie možno vymenovať zamestnanca okresného úradu v sídle kraja, vyššieho územného ...

(2)

Za predsedu skúšobnej komisie možno určiť člena skúšobnej komisie, ktorý má vysokoškolské vzdelanie ...

a)
riadiacej funkcie, ktorej náplňou je činnosť v odbore cestnej dopravy,
b)
štátnej správy na úseku cestnej dopravy alebo
c)
pedagogickej činnosti na vysokej škole.
(3)

Predsedu skúšobnej komisie počas jeho neprítomnosti zastupuje ním určený iný člen skúšobnej komisie, ...

(4)

Skúšobná komisia je spôsobilá hodnotiť písomnú skúšku, skúšať, uznávať odbornú spôsobilosť oslobodeného ...

(5)

Skúšobná komisia sa schádza podľa potreby minimálne raz za tri mesiace. Skúšobnú komisiu zvoláva a jej ...

(6)

Z rokovania skúšobnej komisie sa vyhotovuje zápisnica, v ktorej sa uvedú

a)
mená a priezviská prítomných členov skúšobnej komisie a zapisovateľa,
b)
meno a priezvisko uchádzača o skúšku alebo o uznanie odbornej spôsobilosti bez skúšky,
c)
údaje o priebehu skúšky, najmä znenie otázok a ich hodnotenie, ak sa odborná spôsobilosť preukazuje ...
d)
údaje o preukazovaní odbornej spôsobilosti skúškou, najmä mená a priezviská členov skúšobnej komisie ...
e)
záver o tom, či odborná spôsobilosť uchádzača bola preukázaná alebo nie,
f)
návrh na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti uchádzača,
g)
podpisy predsedu, členov a zapisovateľa skúšobnej komisie,
h)
úradná pečiatka úradu, ktorý skúšobnú komisiu zriadil.
(7)

Zápisnica sa zakladá do spisu a je podkladom na vydanie alebo nevydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti. ...

(8)

Skúška sa skladá z písomnej časti a ústnej časti. Písomnú skúšku tvorí

a)
test zameraný na preukázanie základných teoretických vedomostí potrebných na výkon prevádzkovateľa cestnej ...
b)
riešenie konkrétnej praktickej situácie, ktorú treba v cestnej doprave vedieť vyriešiť (ďalej len „prípadová ...
(9)

Každá časť písomného testu trvá najmenej dve hodiny. Ústna skúška trvá najviac jednu hodinu.

(10)

Písomný test obsahuje spolu 80 otázok s možnosťou výberu zo štyroch odpovedí, z ktorých len jedna je ...

(11)

Na ústnej skúške sa môže uchádzač zúčastniť, ak dosiahol z písomnej skúšky viac ako 50 % a menej ako ...

(12)

Na hodnotenie stupňom „prospel“ je potrebné získať najmenej 60 % z celkového počtu bodov; uchádzač, ...

§ 5 - Označovanie vozidiel obchodným menom
(1)

Obchodným menom dopravcu sa označí

a)
autobus používaný na autobusovú dopravu,
b)
osobné auto používané na výkon taxislužby,
c)
nákladné auto alebo iné vozidlo používané na nákladnú cestnú dopravu.
(2)

Súčasťou označenia je adresa sídla dopravcu. Označenie sa vyhotoví nezmazateľne písmomaliarsky na karosériu ...

(3)

Autobus na autobusovej linke sa označí tiež údajom o východiskovej nástupnej zastávke a cieľovej výstupnej ...

(4)

Písmo názvu východiskovej zastávky a cieľovej zastávky v pravidelnej autobusovej doprave má výšku najmenej ...

a)
biely podklad a červené písmená v medzinárodnej a v diaľkovej autobusovej doprave,
b)
biely podklad a čierne písmená v prímestskej autobusovej doprave, ak vyšší územný celok v dopravnej ...
c)
modrý podklad a biele písmená v osobitnej pravidelnej autobusovej doprave,
d)
žltý podklad a čierne písmená v mestskej autobusovej doprave, ak obec v dopravnej licencii neurčila ...
(5)

V mestskej autobusovej doprave je súčasťou tabuľky s označením autobusovej linky aj jej číselné alebo ...

(6)

Autobusy používané v osobitnej pravidelnej doprave musia byť vpredu a vzadu označené názvom cieľovej ...

(7)

Autobusy používané v príležitostnej doprave musia byť vpredu a vzadu označené nápisom Zájazd. Výška ...

§ 6 - Vybavenosť technickej základne prevádzkovateľa cestnej dopravy
(1)

Vybavením potrebným na dennú údržbu vozidla je vybavenie, ktoré umožňuje dennú údržbu po ukončení prepravy ...

(2)

Vybavením potrebným na starostlivosť o cestujúcich a ich batožinu a domáce zvieratá sú najmä čakárne, ...

§ 7 - Obsah cestovného poriadku, postup jeho zostavovania a schvaľovania a spôsob zverejňovania
(1)

Cestovný poriadok autobusovej linky v pravidelnej autobusovej doprave s výnimkou mestskej autobusovej ...

a)
záhlavie s číslom autobusovej linky a s názvami východiskovej a cieľovej zastávky, prípadne s najdôležitejšou ...
b)
názov a adresu dopravcu a telefónne číslo dispečera alebo informátora,
c)
zoznam všetkých zastávok na autobusovej linke s uvedením tarifného čísla a tarifnej zóny alebo tarifnej ...
d)
zoznam všetkých riadnych spojov s uvedením čísla každého spoja na autobusovej linke,
e)
čas odchodu každého spoja zo zastávky, a ak ide o prestupnú alebo cieľovú zastávku alebo o zastávku, ...
f)
údaj o tom, či spoj premáva počas celej platnosti cestovného poriadku alebo v niektoré dni nepremáva, ...
g)
údaj o tom, kde možno kúpiť cestovný lístok a miestenku na miestenkový spoj,
h)
údaj o možnosti prestupu na inú autobusovú linku alebo na iný druh dopravy s údajom, či spoj zabezpečuje ...
i)
údaje o iných službách poskytovaných dopravcom v autobuse alebo na zastávkach alebo inými osobami na ...
(2)

Cestovný poriadok obsahuje výlučne zastávky a spoje, ktoré dopravca začne obsluhovať do 30 dní odo dňa ...

(3)

Číslo autobusovej linky sa určí v dopravnej licencii podľa jednotného celoštátneho číselníka Ministerstva ...

(4)

Podkladom na výpočet cestovného za prepravu cestujúcich a úhrad za prepravu batožiny, živých spoločenských ...

(5)

Cestovný čas medzi odchodom z jednej zastávky a príchodom na druhú zastávku sa v cestovnom poriadku ...

(6)

Na cestovný poriadok mestskej autobusovej dopravy sa použijú ustanovenia pre prímestskú a diaľkovú autobusovú ...

a)
cestovný poriadok zahŕňa všetky autobusové linky toho istého dopravcu,
b)
údaje podľa odseku 1 písm. a) a b) sú spoločné pre všetky autobusové linky toho istého dopravcu,
c)
pri názve zastávky sa nemusí uvádzať tarifné číslo ani tarifná vzdialenosť od východiskovej zastávky ...
d)
údaje podľa odseku 1 písm. g) a i) sa nemusia uvádzať v cestovnom poriadku, ak sú uvedené v prepravnom ...
e)
namiesto času odchodu spoja zo zastávky možno uviesť interval príchodu jednotlivých spojov na zastávku. ...
(7)

Na vyjadrenie údajov v cestovnom poriadku sa používajú značky uvedené v prílohe č. 3. Ak sa použijú ...

§ 8 - Preukaz vodiča vozidla taxislužby
(1)

Preukaz vodiča vozidla taxislužby je doklad s rozmermi 8,56 cm × 5,398 cm vyhotovený v súlade s technickou ...

(2)

Vzor preukazu vodiča vozidla taxislužby je uvedený v prílohe č. 4. Preukaz vodiča vozidla taxislužby ...

§ 9 - Priebeh kontroly prepravy nebezpečných vecí na cestách a vzor záznamu z kontroly
(1)

Účelom kontroly prepravy nebezpečných vecí na pozemných komunikáciách je preveriť, či sú dodržané požiadavky ...

a)
sa prepravuje nebezpečná vec, ktorú je povolené prepravovať v cestnej doprave,
b)
sa nebezpečná vec prepravuje vozidlom, ktoré je vhodné alebo určené, vyrobené a schválené na takú prepravu, ...
c)
osádka vozidla a ďalšie osoby, ktoré sa zúčastňujú na nakládke a vykládke nebezpečnej veci a na manipulácii ...
d)
sa vo vozidle nachádzajú všetky potrebné doklady,
e)
je vozidlo správne označené oranžovými tabuľami, bezpečnostnými nálepkami, prípadne ďalším potrebným ...
(2)

O vykonanej kontrole sa vyhotoví záznam. Vzor záznamu o kontrole vozidla je uvedený v prílohe č. 5. ...

§ 10 - Opis a skladba rizikových kategórií porušení predpisov zistených pri kontrole prepravy nebezpečných ...
(1)

Porušenia príslušných ustanovení dohody ADR sa zaraďujú do rizikových kategórií. Nedostatky, ktoré nie ...

(2)

Riziková kategória I

Ak nedodržanie príslušných ustanovení dohody ADR predstavuje vysoké riziko úmrtia, závažné poranenie ...

Patria sem

a)
zakázaná preprava nebezpečného nákladu,
b)
unikanie nebezpečných látok,
c)
preprava zakázaným spôsobom alebo nevhodnými dopravnými prostriedkami,
d)
preprava voľne uloženého nákladu v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný,
e)
preprava vo vozidle bez príslušného osvedčenia o schválení,
f)
vozidlo, ktoré nespĺňa normy o schválení a predstavuje bezprostredné nebezpečenstvo; v opačnom prípade ...
g)
použitie neschválených obalov,
h)
obaly, ktoré nespĺňajú príslušné obalové inštrukcie,
i)
neboli dodržané osobitné ustanovenia dohody ADR pre zmiešané balenie,
j)
neboli dodržané pravidlá o zabezpečení a uložení nákladu,
k)
neboli dodržané pravidlá o spoločnej nakládke,
l)
neboli dodržané povolené miery naplnenia cisterien alebo obalov,
m)
neboli dodržané ustanovenia obmedzujúce množstvo v jednej dopravnej jednotke,
n)
preprava nebezpečného tovaru bez označenia jeho prítomnosti napríklad doklady, označenie a bezpečnostné ...
o)
preprava bez označenia na vozidle,
p)
chýba informácia o prepravovanom materiáli, ktorá umožňuje určenie rizikovej kategórie I, napríklad ...
q)
vodič nemá platné osvedčenie o predpísanom školení,
r)
použitie ohňa alebo nechráneného svetelného zdroja,
s)
nedodržanie zákazu fajčenia.
(3)

Riziková kategória II

Ak nedodržanie príslušných ustanovení dohody ADR predstavuje riziko poranenia osoby alebo poškodenia ...

Patria sem

a)
dopravná jednotka pozostávajúca z viac ako jedného prívesu alebo návesu,
b)
vozidlo, ktoré už nespĺňa normy na schválenie, ale nepredstavuje bezprostredné nebezpečenstvo,
c)
vozidlo nie je vybavené funkčným(-i) hasiacim(-i) prístrojom(-i) podľa požiadaviek; hasiaci prístroj ...
d)
vozidlo nie je vybavené podľa požiadaviek dohody ADR alebo písomných pokynov,
e)
nie sú dodržané dátumy skúšok a prehliadok a povolená doba používania obalov, stredne veľkých nádob ...
f)
prepravujúce sa balené zásielky s poškodeným obalom, stredne veľkých nádob na voľne ložené látky – IBC ...
g)
preprava baleného tovaru v kontajneri, ktorý nie je konštrukčne prevádzkyschopný,
h)
cisterny alebo cisternové kontajnery vrátane prázdnych a nevyčistených nie sú správne zatvorené,
i)
preprava kombinovaného obalu s vonkajším obalom, ktorý nie je správne zatvorený,
j)
nesprávne bezpečnostné označenie, označenie oranžovými tabuľami, prípadne ďalšie označenie,
k)
nie sú k dispozícii písomné pokyny v súlade s dohodou ADR, alebo sa písomné pokyny netýkajú prepravovaného ...
l)
vozidlo nie je vhodne strážené alebo zaparkované.
(4)

Riziková kategória III

Ak nedodržanie príslušných ustanovení vedie k nízkemu riziku poranenia osoby alebo poškodenia životného ...

Patria sem

a)
veľkosť bezpečnostných nálepiek alebo bezpečnostných značiek alebo veľkosť písmen, čísel alebo symbolov, ...
b)
informácia v prepravnej dokumentácii okrem rizikovej kategórie I bodu 16 nie je k dispozícii,
c)
osvedčenie o školení nie je vo vozidle, ale existuje dôkaz o tom, že ho vodič má.
§ 11 - Vzor normalizačného formulára správy o porušeniach a pokutách pri kontrole prepravy nebezpečných vecí ...

O výsledkoch vykonaných kontrol, zistených priestupkoch a uložených sankciách sa vyhotovuje správa. ...

§ 11a - Výročná správa pri preprave nebezpečných vecí
(1)

Výročnú správu pri preprave nebezpečných vecí vypracováva bezpečnostný poradca podľa § 36 ods. 1 zákona. ...

(2)

Vypracovanie výročnej správy sa nevzťahuje na prepravu nebezpečných vecí alebo na balenie, nakládku, ...

§ 11b - Podmienky poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR
(1)

Prílohou písomnej žiadosti o poverenie podľa § 41 ods. 1 písm. v) zákona sú

a)
doklad o organizačnej štruktúre žiadateľa a o zamestnávaní inšpektorov v trvalom pracovnom pomere, ktorí ...
b)
doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť inšpektorov podľa písmena a) na požadované činnosti podľa príslušnej ...
c)
doklady preukazujúce poistenie na výkon požadovaných činností podľa príslušnej časti dohody ADR,
d)
preukázanie prístupu k technickým normám potrebným na výkon požadovaných činností podľa príslušnej časti ...
e)
vypracovaná dokumentácia s uvedením pracovných postupov na výkon požadovaných činností podľa príslušnej ...
f)
opis s uvedením spôsobu informovania Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky o výkone požadovaných ...
(2)

Na výkon skúšok, prehliadok a kontrol zadržiavacích prostriedkov podľa časti 6 kapitol 6.8 a 6.10 dohody ...

a)
platné osvedčenie o akreditácii3) inšpekčného orgánu4) na výkon skúšok, prehliadok a kontrol zadržiavacích ...
b)
rozsah zadržiavacích prostriedkov podľa dohody ADR, na ktoré sa poverenie žiada.
(3)

Na výkon skúšok, prehliadok a kontrol zadržiavacích prostriedkov podľa časti 6 kapitoly 6.11 dohody ...

(4)

Na výkon inšpekcie dokončených vozidiel, dokončovaných vozidiel, vozidiel po prestavbe, jednotlivo dovezených ...

§ 12 - Vzor preukazu povereného zamestnanca pri výkone odborného dozoru
(1)

Vzor preukazu kontrolóra je uvedený v prílohe č. 7.

(2)

Preukaz je doklad bledočervenej farby s rozmermi 101 mm x 70 mm vyhotovený z ofsetového papiera potlačeného ...

Na prednej strane preukazu v ľavom hornom rohu je vyznačený priestor na prilepenie fotografie držiteľa ...

Pod fotografiou je uvedený text: „Preukaz č.“ a evidenčné číslo, ktoré tvorí štvorčíslie, vyznačený ...

Vedľa fotografie je veľkými písmenami uvedený nadpis v čiernej farbe „PREUKAZ KONTROLÓRA“, pod ktorým ...

Tmavočervený nadpis „PREUKAZ KONTROLÓRA” tvorí pozadie oboch strán preukazu kontrolóra. V dolnej časti ...

Na zadnej strane preukazu kontrolóra je čiernymi písmenami uvedený text, ktorý vymedzuje oprávnenia ...

§ 12a - Vzor osvedčenia vozidla taxislužby
(1)

Vzor osvedčenia vozidla taxislužby je uvedený v prílohe č. 7a.

(2)

Osvedčenie vozidla taxislužby je doklad bielej farby formátu A5 vyhotovený z papierovej buničiny s hmotnosťou ...

(3)

Na prednej strane osvedčenia vozidla taxislužby v strede hornej časti je uvedený názov a adresa vydávajúceho ...

(4)

Osvedčenie vozidla taxislužby sa umiestňuje vo vnútri vozidla na viditeľnom mieste v blízkosti čelného ...

§ 13
(1)

Návrh na začatie konania o vydanie osvedčenia vodiča podľa § 7 písm. f) a § 41 ods. 1 písm. m) zákona ...

a)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť vodiča,
b)
druh a číslo cestovného dokladu alebo iného dokladu o identite vodiča a ďalšie údaje o jeho vystavení, ...
c)
číslo vodičského preukazu, miesto a dátum jeho vystavenia,
d)
identifikačné číslo vodiča v registri sociálnej poisťovne (identifikátor zamestnanca), v ktorej je vodič ...
(2)

K žiadosti o vydanie osvedčenia vodiča sa priloží aj povolenie na zamestnanie a doklad o prechodnom ...

§ 13a - Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2016
(1)

Preukazy vodiča vozidla taxislužby a preukazy kontrolóra vydané podľa predpisov účinných do 31. decembra ...

(2)

Poverenia na výkon určitých činností podľa dohody ADR vydané do 31. decembra 2015 zostávajú v platnosti ...

§ 13b - Prechodné ustanovenie k úpravam účinným od 1. júla 2021

Poverenie na výkon činností podľa časti 6 kapitol 6.8 a 6.10 dohody ADR, ktoré je vydané na základe ...

§ 14

Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 8.

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2012.

Ján Figeľ v. r.

Prílohy

  Príloha č. 3 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  Prevziať prílohu - Príloha č. 3 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  Príloha č. 4 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  VZOR PREUKAZU VODIČA VOZIDLA TAXISLUŽBY

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 5 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  KONTROLNÝ ZÁZNAM

  Prevziať prílohu - Príloha č. 5 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  Príloha č. 6 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  VZOR NORMALIZAČNÉHO FORMULÁRA SPRÁVY O PORUŠENIACH A SANKCIÁCH URČENEJ KOMISII

  Prevziať prílohu - Príloha č. 6 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  Príloha č. 6a k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  VZOR VÝROČNEJ SPRÁVY PRI PREPRAVE NEBEZPEČNÝCH VECÍ

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 7 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  VZOR PREUKAZU KONTROLÓRA

  Prevziať prílohu -

  Príloha č. 7a k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  VZOR OSVEDČENIA VOZIDLA TAXISLUŽBY

  ...

  Príloha č. 8 k vyhláške č. 124/2012 Z. z.

  Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie

  1.

  Smernica Rady 95/50/ES zo 6. októbra 1996 o jednotných postupoch kontroly cestnej prepravy nebezpečného ...

  2.

  Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES z 24. septembra 2008 o vnútrozemskej preprave nebezpečného ...

Poznámky

 • 1)  Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú ...
 • 1a)  § 17 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
 • 1b)  § 622 až 624 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. Dohovor o prepravnej zmluve v medzinárodnej ...
 • 1c)  § 23c zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 1d)  § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových ...
 • 1e)  § 2 ods. 17 zákona č. 423/2015 Z. z. štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. ...
 • 2)  STN ISO/IEC 7810 Identifikačné karty. Fyzikálne vlastnosti. STN ISO/IEC 7816-1 Identifikačné karty. ...
 • 3)  § 2 písm. d) zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení ...
 • 4)  Napríklad STN EN ISO IEC 17020 Posudzovanie zhody. Požiadavky na činnosť rôznych typov orgánov vykonávajúcich ...
Načítavam znenie...
MENU
Hore