Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi 124/2000 účinný od 01.05.2000

Platnosť od: 13.04.2000
Účinnosť od: 01.05.2000
Autor: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Oblasť: Požiarna ochrana

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi 124/2000 účinný od 01.05.2000
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 124/2000 s účinnosťou od 01.05.2000
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie ...

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. ...

§ 1
(1)

Táto vyhláška upravuje požiadavky na zaistenie požiarnej bezpečnosti pri

a)

výstavbe a prevádzkovaní plniarní horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov,

b)

výstavbe a prevádzkovaní priestoru na plnenie a priestoru na stáčanie horľavých plynov alebo ...

c)

výstavbe skladov horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov,

d)

skladovaní a ukladaní tlakových nádob na dopravu plynu (ďalej len „tlaková nádoba“), v ktorých ...

e)

manipulácii s tlakovými nádobami, v ktorých je umiestnený horľavý plyn alebo horenie podporujúci ...

(2)

Táto vyhláška sa nevzťahuje na

a)

výrobne horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov,

b)

výrobne a plniarne skvapalnených uhľovodíkových plynov,

c)

podzemné zásobníky uhľovodíkových plynov,

d)

plnenie a stáčanie skvapalnených uhľovodíkových plynov,

e)

skladovanie a ukladanie skvapalnených uhľovodíkových plynov,

f)

tlakové nádoby stabilné, v ktorých je umiestnený horľavý plyn alebo horenie podporujúci plyn, ...

g)

tlakové nádoby s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom, ktoré sú trvalo spojené ...

h)

tlakové nádoby pre horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny s vnútorným objemom do 0,22 ...

i)

obaly na aerosóly.

§ 2
(1)

Horľavý plyn je plyn alebo zmes plynov (ďalej len „horľavý plyn“), ktorý spĺňa súčasne ...

a)

má pri teplote 50 oC tlak pár vyšší ako 300 kPa alebo pri teplote 20 oC a atmosférickom tlaku ...

b)

možno určiť jeho bod vznietenia alebo vytvára so vzduchom výbušnú zmes.

(2)

Horenie podporujúci plyn je plyn alebo zmes plynov (ďalej len „horenie podporujúci plyn“), ktorý ...

§ 3
(1)

Plniareň horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov je stavba, v ktorej sa tlakové nádoby ...

(2)

Tlaková nádoba je obal s vnútorným objemom najviac 1000 l, ktorý je spolu s jeho výstrojom určený ...

(3)

Výstroj tlakovej nádoby sú armatúry, prístroje a iné súčasti potrebné na ovládanie, riadenie, ...

(4)

Manipulačný priestor pre prázdne tlakové nádoby je priestor v plniarni horľavých plynov alebo ...

(5)

V každom manipulačnom priestore podľa odseku 4 možno uložiť tlakové nádoby s celkovým vnútorným ...

(6)

Plniaca miestnosť je priestor v plniarni horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, v ...

§ 4
(1)

Plniace miesto je miesto, v ktorom je rozvod horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu z ...

(2)

Plniace zariadenie je zdroj tlaku horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu vrátane rozvodu ...

(3)

Plniace zariadenie musí byť vyhotovené z materiálov požadovanej pevnosti a odolnosti proti koróznym ...

(4)

Plniace zariadenie musí byť vybavené armatúrami na odvzdušňovanie a znižovanie zvyškového pretlaku ...

(5)

Plniace miesta inštalované z jednej strany alebo z oboch strán priamočiareho rozvodu horľavého ...

(6)

Plniace miesta v línii plniacich miest musia byť usporiadané tak, aby pri vyberaní tlakovej nádoby ...

(7)

Vzdialenosť línií plniacich miest sa musí rovnať najmenej najväčšiemu rozmeru plnenej tlakovej ...

(8)

Vzdialenosť línií plniacich miest podľa odseku 7 sa určuje od vonkajšej strany plnených tlakových ...

(9)

Súprava fliaš je zoskupenie dvoch alebo viacerých fliaš umiestnených do spoločnej samonosnej konštrukcie ...

(10)

Fľašou sa rozumie tlaková nádoba spravidla guľovitého alebo valcovitého tvaru s hrdlom, ktorá ...

(11)

Plniace miesta usporiadané v inom tvare, ako je uvedený v odseku 5, musia vytvárať sekciu plniacich ...

(12)

Na usporiadanie plniacich miest v sekcii plniacich miest sa vzťahuje ustanovenie odseku 6 a na vzdialenosť ...

(13)

Meracie prístroje a uzatváracia armatúra na plniacom mieste musia byť umiestnené tak, aby boli ...

(14)

Pri odvzdušňovaní plniaceho zariadenia alebo pri znižovaní zvyškového pretlaku nesmie v priestore ...

(15)

Nebezpečnou koncentráciou horľavého plynu sa rozumie objem horľavého plynu zodpovedajúci jednej ...

§ 5
(1)

Dávkovacie miesto je miesto, v ktorom je rozvod kvapaliny z dávkovacieho zariadenia ukončený súčasťami ...

(2)

Dávkovacie zariadenie je zdroj tlaku kvapaliny vrátane rozvodu kvapaliny a všetkých prvkov s ním ...

(3)

Požiadavky uvedené v § 4 ods. 3 a 13 sa vzťahujú aj na dávkovacie zariadenie.

(4)

Dávkovacie miesta inštalované z jednej strany alebo oboch strán priamočiareho rozvodu kvapaliny ...

(5)

Dávkovacie miesta v línii dávkovacích miest musia byť usporiadané tak, aby pri vyberaní tlakovej ...

(6)

Vzdialenosť línií dávkovacích miest musí byť najmenej taká, ako je najväčší rozmer dávkovanej ...

(7)

Vzdialenosť línií dávkovacích miest podľa odseku 6 sa určuje od vonkajšej strany dávkovaných ...

(8)

Dávkovacie miesta usporiadané v inom tvare, ako je uvedený v odseku 4, vytvárajú sekciu dávkovacích ...

(9)

Na usporiadanie dávkovacích miest v sekcii dávkovacích miest sa vzťahuje odsek 5 a na vzdialenosť ...

§ 6
(1)

Tlaková nádoba sa vyhotovuje z materiálu, ktorý spĺňa požadované mechanické a fyzikálno-chemické ...

(2)

Tlaková nádoba sa smie používať len pre horľavý plyn alebo pre horenie podporujúci plyn, pre ...

(3)

Funkcia, prevádzková spoľahlivosť a bezpečnosť tlakovej nádoby a jej výstroja sa musia preveriť ...

(4)

Tlaková nádoba musí byť označená zreteľne, na dobre viditeľnom mieste a trvalým spôsobom. ...

a)

neskrátené pomenovanie horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu,

b)

meno alebo značku výrobcu nádoby,

c)

dátum

1.

vykonania poslednej tlakovej skúšky, ak sa tlaková nádoba používa pre horľavý plyn okrem acetylénu ...

2.

vykonania poslednej periodickej skúšky,4) ak sa tlaková nádoba používa pre acetylén.

(5)

Na tlakovej nádobe pre acetylén sa okrem označenia podľa odseku 4 uvádza údaj o celkovej hmotnosti ...

(6)

Tlaková nádoba musí mať na svojom povrchu farebné označenie podľa druhu horľavého plynu alebo ...

§ 7
(1)

Tlaková nádoba, ktorá nespĺňa požiadavky podľa osobitných predpisov,2) sa nesmie plniť horľavým ...

(2)

Tlaková nádoba pri plnení alebo dávkovaní musí byť zabezpečená proti posunutiu a prevrhnutiu. ...

(3)

Pri plnení tlakovej nádoby musí tlak horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu stúpať ...

(4)

V plniacej miestnosti môžu byť súčasne tlakové nádoby plnené horľavým plynom, ako aj tlakové ...

(5)

Tlakovú nádobu možno plniť horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom iba plniacim zariadením. ...

(6)

Dávkovať tlakovú nádobu kvapalinou možno iba dávkovacím zariadením.

(7)

Na jednom plniacom mieste možno plniť jednu súpravu fliaš.

§ 8
(1)

Na vyhotovenie častí plniaceho zariadenia, ktoré prichádzajú do styku s acetylénom, sa nesmú ...

(2)

Plniareň acetylénu musí byť vybavená

a)

zariadením na chladenie tlakových nádob, ktoré sa plnia acetylénom,

b)

vodným chladiacim zariadením brániacim šíreniu požiaru, ktoré vyhovuje požiadavkám uvedeným ...

§ 9
(1)

Priestor na plnenie horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu je stavba, v ktorej sa batériové ...

(2)

Batériové vozidlo je sústava najmenej dvoch samostatných tlakových nádob s celkovým vnútorným ...

(3)

Na objem samostatných tlakových nádob vzájomne prepojených potrubím alebo tlakovou hadicou a konštrukčne ...

(4)

Plniace stanovište je miesto, v ktorom je rozvod horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu ...

(5)

Dávkovacie stanovište je miesto, v ktorom je rozvod kvapaliny z dávkovacieho zariadenia do batériového ...

(6)

Plniace stanovištia alebo dávkovacie stanovištia v priestore na plnenie musia byť usporiadané tak, ...

(7)

Na plniace zariadenie pre batériové vozidlo, cestné cisternové vozidlo alebo železničný cisternový ...

(8)

Na dávkovacie zariadenie pre batériové vozidlo, cestné cisternové vozidlo alebo železničný cisternový ...

(9)

Priestor na stáčanie horľavého plynu alebo horenie podporujúceho plynu je stavba, v ktorej sa odčerpáva ...

(10)

Stáčacie stanovištia v priestore na stáčanie musia byť usporiadané tak, aby odjazd batériového ...

(11)

Technologické zariadenia podľa odseku 9 musia byť vyhotovené z materiálov požadovanej pevnosti ...

§ 10
(1)

Na tlakové nádoby batériového vozidla, cestného cisternového vozidla alebo železničného cisternového ...

(2)

Vozidlo pri plnení alebo dávkovaní musí byť zabezpečené proti posunutiu.

(3)

V priestore na plnenie môže byť súčasne vozidlo plnené horľavým plynom, ako aj vozidlo plnené ...

(4)

Na plnenie vozidla sa vzťahuje § 7 ods. 3, 5 a 6.

§ 11
(1)

Plniareň horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, priestor na plnenie alebo stáčanie ...

(2)

Priestor na plnenie možno pristavať iba k objektu, v ktorom sa horľavý plyn alebo horenie podporujúci ...

(3)

Priestor na stáčanie možno pristavať iba k objektu, v ktorom sa horľavý plyn alebo horenie podporujúci ...

(4)

Stavebné konštrukcie objektov podľa odseku 1 sa vyhotovujú z konštrukčných prvkov druhu D1.6)

(5)

Samostatný požiarny úsek v plniarni horľavých plynov a v priestore na plnenie alebo stáčanie ...

a)

plniaca miestnosť pre každý horľavý plyn,

b)

plniace stanovište pre každý horľavý plyn,

c)

stáčacie stanovište pre každý horľavý plyn,

d)

kompresorová stanica,

e)

čerpacia stanica.

(6)

Podlaha plniarne horľavých plynov ťažších ako vzduch musí byť nad úrovňou priľahlého terénu ...

(7)

Podlaha plniacej miestnosti pre horľavé plyny musí byť elektrostaticky vodivá.

(8)

V plniarni horľavých plynov ťažších ako vzduch a v priestore na plnenie alebo stáčanie horľavých ...

(9)

V priestore na plnenie vozidla acetylénom musia byť splnené podmienky uvedené v § 8.

(10)

Plniareň horľavých plynov okrem manipulačných priestorov a priestor na plnenie alebo stáčanie ...

§ 12
(1)

Sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov je jednopodlažná nadzemná stavba alebo ...

(2)

Stavebné konštrukcie skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov sa vyhotovujú ...

(3)

Uzatvorený sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov je zastrešený sklad s obvodovými ...

(4)

Otvorený sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov je sklad, ktorý nespĺňa podmienky ...

(5)

Hlavný sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov je sklad horľavých plynov alebo ...

(6)

Hlavný sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov musí byť umiestnený v samostatnom ...

(7)

Súčasťou hlavného skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov môžu byť tiež ...

(8)

Malý sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov je sklad horľavých plynov alebo ...

(9)

Malý sklad horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov tvorí samostatný požiarny úsek; ...

(10)

Podlaha v sklade horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov musí byť rovná, nehorľavá, ...

(11)

Východy zo skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov musia viesť na voľné priestranstvo. ...

§ 13
(1)

Najmenšia vzdialenosť medzi hlavným skladom horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov ...

(2)

Šachty, okná, vstupy a otvory do podzemných priestorov musia byť umiestnené vo vzdialenosti väčšej ...

(3)

Vo vzdialenosti najmenej 5 m od skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov sa nesmie ...

§ 14
(1)

Strecha plniarne horľavých plynov nesmie mať plošnú hmotnosť väčšiu ako 120 kg.m-2 a musí ...

(2)

Na priestor na plnenie alebo stáčanie horľavých plynov, uzatvorené sklady horľavých plynov a ...

§ 15
(1)

Tlakové nádoby, v ktorých sú horľavé plyny, sa musia uskladňovať v skladoch horľavých plynov ...

(2)

Tlakové nádoby sa musia zabezpečiť proti prevrhnutiu a posunutiu.

(3)

Prázdne tlakové nádoby sa musia skladovať oddelene od plných tlakových nádob a miesta na ich ...

(4)

V jednom požiarnom úseku uzatvoreného skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov ...

(5)

Požiarne úseky otvoreného skladu horľavých plynov alebo otvoreného skladu horenie podporujúcich ...

(6)

Výška požiarnej steny podľa odseku 5 sa určuje spôsobom uvedeným v prílohe č. 7.

(7)

Rozdeľovacou líniou sa rozumie trvalo voľný priestor medzi požiarnymi úsekmi otvoreného skladu ...

§ 16
(1)

V jednom požiarnom úseku skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov sa okrem skladovaného ...

(2)

Fľaše s celkovým vnútorným objemom najviac 160 l uskladnené v požiarnom úseku uzatvoreného ...

(3)

V sklade horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov nesmú byť uložené materiály a predmety, ...

(4)

Vo vzdialenosti najmenej 5 m od otvoreného skladu horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov ...

(5)

Tlakové nádoby s horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom sa musia uložiť do takej vzdialenosti ...

§ 17
(1)

Kovové konštrukcie stavieb a ich časti a kovové časti technologických zariadení, v ktorých sa ...

(2)

Vozidlo musí byť pri plnení alebo dávkovaní, stáčaní alebo pripájaní na odberné zariadenie ...

(3)

Do stavieb podľa odseku 1 musia byť inštalované elektrické zariadenia s krytím zodpovedajúcim ...

(4)

V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa môže používať iba neiskriace náradie.8)

(5)

Osoby v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu musia používať ošatenie a osobné ochranné pracovné ...

§ 18
(1)

Veľkokapacitné odberné miesto horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov je stavba vrátane ...

(2)

Hlavné odberné miesto horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov je priestor, v ktorom ...

(3)

Hlavné odberné miesto horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov môže byť iba vo výrobnom ...

(4)

Vzdialenosť priľahlých okrajov hlavných odberných miest horľavých plynov alebo horenie podporujúcich ...

(5)

Prevádzkovou tlakovou nádobou je tlaková nádoba, ktorá je pripojená na rozvod plynu k odbernému ...

(6)

Pohotovostnou tlakovou nádobou je tlaková nádoba, ktorá je pripojená na rozvod plynu k odbernému ...

(7)

Zásobnou tlakovou nádobou je tlaková nádoba, ktorá nie je pripojená na rozvod plynu k odbernému ...

§ 19
(1)

Prevádzkovým odberným miestom horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov je priestor, ...

(2)

Prevádzkovou fľašou je fľaša, ktorá je pripojená na rozvod plynu k odbernému zariadeniu.

(3)

Pohotovostnou fľašou je fľaša, ktorá je pripojená na rozvod plynu k odbernému zariadeniu a ktorá ...

(4)

Zásobnou fľašou je fľaša, ktorá nie je pripojená na rozvod plynu k odbernému zariadeniu.

(5)

V stavbe, okrem jednopodlažného výrobného objektu, musí byť prevádzkové odberné miesto umiestnené ...

(6)

Vzdialenosť priľahlých okrajov prevádzkových odberných miest v jednopodlažnom výrobnom objekte ...

(7)

Pracovným odberným miestom horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov je priestor, v ktorom ...

(8)

V stavbe môže byť v jednom požiarnom úseku iba jedno pracovné odberné miesto horľavých plynov ...

(9)

Pracovné odberné miesto horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov nemôže byť v podzemných ...

§ 20
(1)

Veľkokapacitné odberné miesto horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov môže byť ...

(2)

Vzdialenosť priľahlých okrajov veľkokapacitných odberných miest horľavých plynov alebo horenie ...

(3)

Na veľkokapacitné odberné miesto horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov sa vzťahuje ...

(4)

Na veľkokapacitné odberné miesto horľavých plynov sa vzťahuje § 11 ods. 10.

(5)

Na veľkokapacitné odberné miesto horľavých plynov ťažších ako vzduch sa vzťahuje § 11 ods. ...

(6)

Podlaha veľkokapacitného odberného miesta horľavých plynov ťažších ako vzduch musí byť nad ...

(7)

Stavebné konštrukcie veľkokapacitného odberného miesta horľavých plynov alebo horenie podporujúcich ...

(8)

Veľkokapacitné odberné miesto acetylénu musí byť vybavené vodným chladiacim zariadením brániacim ...

§ 21
(1)

Plniareň horľavých plynov, priestor na plnenie alebo stáčanie horľavých plynov, sklad horľavých ...

(2)

V plniarni horľavých plynov, priestore na plnenie alebo stáčanie horľavých plynov, sklade horľavých ...

§ 22
(1)

Vyprázdňovanie tlakových nádob alebo tlakových nádob vozidiel sa nesmie urýchľovať bezprostredným ...

(2)

Vyprázdnené tlakové nádoby a tlakové nádoby vozidiel musia mať ešte zostatkový pretlak najmenej ...

(3)

Tlakové nádoby a tlakové nádoby vozidiel, v ktorých je acetylén, musia obsahovať ešte zostatkový ...

(4)

Fľaše s acetylénom sa vyprázdňujú v zvislej polohe alebo v naklonenej polohe najmenej 30o od vodorovnej ...

(5)

S odberom acetylénu z tlakovej nádoby alebo tlakovej nádoby vozidla, ktorá má inú poréznu hmotu ...

(6)

Za redukčným ventilom tlakovej nádoby alebo tlakovej nádoby vozidla, v ktorej je umiestnený acetylén, ...

§ 23
(1)

Prirodzeným alebo núteným vetraním a havarijným vetraním sa vetrá plniareň horľavých plynov, ...

(2)

Ak sa vetrá otvormi na prívod vzduchu s celkovou plochou najmenej 1 % podlahovej plochy a otvormi ...

(3)

Ak sa vetrá tak, že sa zabezpečuje najmenej trojnásobná výmena vzduchu za hodinu, ide o nútené ...

(4)

Ak sa vetrá tak, že sa zabezpečuje najmenej desaťnásobná výmena vzduchu za hodinu, ide o havarijné ...

(5)

Ventilátory na nútené vetranie11) a na havarijné vetranie plniarne horľavých plynov, priestoru ...

(6)

Vzduchotechnické zariadenie musí byť vyhotovené tak, aby sa ním nemohol šíriť požiar medzi ...

§ 24
(1)

Tlakové nádoby musia byť pri manipulácii chránené pred mechanickým nárazom.

(2)

Spôsob uchytenia tlakovej nádoby pri manipulácii s ňou musí zodpovedať návodu na použitie vyhotovenému ...

(3)

Tlakové nádoby možno prepravovať len s uzavretými ventilmi a ak sú vybavené ochrannými klobúčikmi, ...

Prechodné a záverečné ustanovenia
§ 25
(1)

Plniarne horľavých plynov alebo horenie podporujúcich plynov, priestory na plnenie alebo stáčanie ...

(2)

Havarijné vetranie vybudovaných plniarní horľavých plynov alebo ktorých stavba začala pred dňom ...

(3)

Výnimky z technických noriem zostávajú v platnosti na dobu, na ktorú boli povolené.

§ 26
Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2000.

Ladislav Pittner v. r.

Poznámky

 • 1)  § 5 vyhlášky Úradu bezpečnosti práce Slovenskej republiky č. 74/1996 Z. z. na zaistenie bezpečnosti ...
 • 2)  § 12 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.
 • 3)  § 9 vyhlášky č. 74/1996 Z. z.
 • 4)  STN 07 8305 Kovové tlakové nádoby na dopravu plynov. Technické pravidlá.
 • 5)  § 2 písm. ak) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných ...
 • 6)  STN 73 0804 Požiarna bezpečnosť stavieb. Výrobné objekty.
 • 7)  STN 34 1390 Elektrotechnické predpisy. Predpisy na ochranu pred bleskom.
 • 8)  STN 33 0300 Elektrotechnické predpisy. Druhy prostredí pre elektrické zariadenia.
 • 9)  Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 377/1996 Z. z. o ...
 • 10)  § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú ...
 • 11)  STN 12 0000 Vzduchotechnické zariadenia. Názvoslovie.
Načítavam znenie...
MENU
Hore