Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70726
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
24.02.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 122/2019 účinný od 15.05.2019


Platnosť od: 07.05.2019
Účinnosť od: 15.05.2019
Autor: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Oblasť: Doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly 122/2019 účinný od 15.05.2019
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 122/2019 s účinnosťou od 15.05.2019

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 ...

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky podľa § 136 ods. 3 písm. h) zákona č. 106/2018 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 138/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú ...

1.

V § 3 sa odsek 2 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:

„o) označenia pracoviska emisnej kontroly podľa § 28 a označenia pracoviska emisnej kontroly o ...

2.

V § 6 ods. 2 písmeno d) znie:

„d) oprávnenej osobe emisnej kontroly v rozsahu vykonaných emisných kontrol oprávnenou osobou ...

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:

„8) § 16 zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.

4.

V § 17 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „Certifikát“ nahrádza slovami „Prvá strana certifikátu“. ...

5.

V § 17 ods. 3 sa za slovo „Vzor“ vkladajú slová „prvej strany“.

6.

§ 17 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ďalšie strany certifikátu o kalibrácii obsahujú a) meracie rozsahy kalibrovaných veličín ...

7.

§ 18 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) zoznam fyzických osôb vykonávajúcich kalibráciu a preukázanie ich vyškolenia v oblasti ...

8.

V § 22 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia ...

Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená g) a h).

9.

V § 23 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „a musí byť výrazne farebne vyznačený na ...

10.

V § 26 ods. 1 sa za písmeno o) vkladá nové písmeno p), ktoré znie:

„p) čestné vyhlásenie navrhovateľa o plnení podmienky zákazu personálneho a majetkového prepojenia ...

Doterajšie písmeno p) sa označuje ako písmeno q).

11.

V § 38 ods. 4 sa slová „25 minút“ nahrádzajú slovami „35 minút“.

12.

V § 38 ods. 6 písmená a) a b) znejú:

„a) „vyhovel“, ak skúšaná osoba dosiahla celkovú úspešnosť aspoň 90 % správnych odpovedí, ...

13.

V § 42 odsek 2 znie:

„(2) Písomný test pozostáva zo 100 otázok, a to a) 17 otázok je z oblasti podľa § 32 ods. 1 ...

14.

V § 43 odsek 2 znie:

„(2) Zápisnicu o skúške z overenia znalostí o vozidlách zasiela technická služba fyzickej osobe, ...

15.

V § 47 odseky 12 a 13 znejú:

„(12) Emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov (dymivosť) vznetového motora vozidla ...

16.

V § 48 ods. 2 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Emisná kontrola pravidelná sa vykonáva ...

17.

V § 50 ods. 3 písm. b) prvý bod znie:

„1. osvedčenie o evidencii z krajiny pôvodu alebo zo štátu, v ktorom je vozidlo evidované, pri ...

18.

V § 50 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa druhý bod.

Doterajší tretí bod sa označuje ako druhý bod.

19.

V § 53 ods. 1 prvá veta znie: „Každá kontrolovaná oblasť v rámci emisnej kontroly obsahuje ...

20.

V § 53 odsek 4 znie:

„(4) Technický stav vozidla sa pri emisnej kontrole nevyhodnotí, ak nemožno vykonať všetky predpísané ...

21.

V § 56 ods. 4 poslednej vete sa slová „kontroly a ďalšie informácie“ nahrádzajú slovami „kontroly, ...

22.

V § 57 ods. 2 sa slová „Pred začatím“ nahrádzajú slovom „Počas“.

23.

§ 60 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

„(11) Predaj emisných plakiet podľa § 10 sa začne do dvoch mesiacov od vyhlásenia prvej nízkoemisnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:

„14a) § 9 zákona č. 137/2010 Z. z. v znení zákona č. 293/2017 Z. z.“.

24.

Príloha č. 1 Časť B bod 1 sa dopĺňa bodom 1.1.8, ktorý znie:

„1.1.8 Na účely vyhotovovania snímok podľa bodu 1.1.2 pri výkone emisnej kontroly je možné ...

25.

V prílohe č. 1 Časti B bode 2.1.17 sa na konci pripájajú tieto vety: „Každý videozáznam musí ...

26.

V prílohe č. 1 Časti B bode 3.1.7 sa za slovo „±150“ vkladá slovo „min-1“.

27.

V prílohe č. 1 Časti B bod 3.2.1 znie:

„3.2.1 Kalibrácia otáčkomera sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadavky podľa bodov 3.1.5 a ...

28.

V prílohe č. 1 Časti B bode 3.2.4 prvej vete sa za slovami „snímača otáčok“ vypúšťa čiarka ...

29.

V prílohe č. 1 Časti B bod 3.2.5 znie:

„3.2.5 Kalibračné zariadenie, ktoré je samostatným zariadením, musí mať certifikát o nadviazaní ...

30.

V prílohe č. 1 Časti B bode 4.1.3 sa slová „merací rozsah (20 až 100) °C“ nahrádzajú slovami ...

31.

V prílohe č. 1 Časti B bode 4.1.5 sa slová „±2,5 °C“ nahrádzajú slovami „±3 °C “.

32.

V prílohe č. 1 Časti B bod 4.2.1 znie:

„4.2.1 Kalibrácia teplomera sa vykonáva zisťovaním plnenia požiadaviek podľa bodov 4.1.3 a 4.1.5 ...

33.

V prílohe č. 1 Časti B bod 4.2.5 znie:

„4.2.5 Referenčný teplomer alebo kalibračné zariadenie musí mať certifikát o nadviazaní (kalibrácii) ...

34.

V prílohe č. 1 Časti B bode 5.2.1 sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“ a na konci sa ...

35.

V prílohe č. 1 Časti B bode 5.2.6 sa slovo „dva“ nahrádza slovom „štyri“.

36.

V prílohe č. 1 Časti B bod 8.1.12 znie:

„8.1.12 Najväčšia dovolená chyba merania zariadenia na meranie dymivosti výfukových plynov je 8.1.12.1 ±0,1 ...

37.

V prílohe č. 1 Časti B bode 8.2.4 sa slová „Referenčným materiálom“ nahrádzajú slovami ...

38.

V prílohe č. 1 Časti B bod 8.2.5 znie:

„8.2.5 Kalibračné zariadenie musí mať certifikát o kalibrácii nie starší ako štyri roky preukazujúci, ...

39.

V prílohe č. 1 Časti B bode 10 sa slová „Stacionárne detektory“ nahrádzajú slovami „Stacionárny ...

40.

V prílohe č. 1 Časti B sa bod 10 dopĺňa bodom 10.2, ktorý znie:

„10.2 Požiadavky na kontrolu 10.2.1 Stacionárny detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia ...

41.

V prílohe č. 1 Časti B sa bod 11 dopĺňa bodom 11.2, ktorý znie:

„11.2 Požiadavky na kontrolu 11.2.1 Prenosný detektor úniku plynu kontroluje výrobca zariadenia ...

42.

V prílohe č. 1 Časti C sa vypúšťa bod 6.

Doterajšie body 7 a 8 sa označujú ako body 6 a 7.

43.

V nadpise prílohy č. 4 sa slovo „CERTIFIKÁT“ nahrádza slovami „PRVÁ STRANA CERTIFIKÁTU“. ...

44.

Príloha č. 12 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 12 k vyhláške č. 138/2018 Z. z. OSVEDČENIE O KONTROLE TECHNICKÉHO STAVU ČASŤ ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. mája 2019.

Arpád Érsek v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore