Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh 12/2012 účinný od 01.02.2012

Platnosť od: 25.01.2012
Účinnosť od: 01.02.2012
Autor: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Oblasť: Cestná doprava, Železničná doprava

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh 12/2012 účinný od 01.02.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 12/2012 s účinnosťou od 01.02.2012
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky ...

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 102 ods. 2 písm. ...

Čl. 1

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 351/2010 Z. z. ...

1.

V § 2 písmeno g) znie:

„g) chodom podľa rozhľadu chod dráhového vozidla riadený podľa rozhľadu osoby vedúcej dráhové ...

2.

V § 3 ods. 4 sa slová „môže ten vykonať“ nahrádzajú slovami „ten vykoná“.

3.

V § 6 ods. 2 druhej vete, v § 9 ods. 3 prvej vete, v § 9 ods. 4 a v § 15 ods. 2 druhej vete sa vypúšťa ...

4.

V § 6 ods. 3 sa vypúšťajú slová „v traťových úsekoch medzi dopravňami“.

5.

V § 7 ods. 3 uvádzacej vete sa vypúšťajú slová „hnacieho vozidla“.

6.

§ 10 vrátane nadpisu znie:

„§ 10 Vlakové zabezpečovacie zariadenie (1) Ak je na vlaku v činnosti vlakové zabezpečovacie ...

7.

V § 17 ods. 3 na koniec prvej vety sa vkladajú slová „a prispôsobí sa spôsobu ich brzdenia“ ...

8.

V § 17 ods. 10 druhá veta znie:

„Zabezpečenie vozidiel proti samovoľnému pohybu sa vykonáva zaisťovacou brzdou, zarážkou, privesením ...

9.

V § 28 ods. 2 písm. d) sa vypúšťa slovo „určeného“.

10.

V § 35 v poslednej vete sa za slová „pri spájaní“ vkladajú slová „a rozpájaní“.

11.

V § 37 ods. 3 sa slová „§ 15 písm. d)“ nahrádzajú slovami „§ 15 ods. 1 písm. d)“.

12.

V § 39 ods. 1 písm. d) sa za slová „hnacieho dráhového vozidla“ vkladá čiarka a slová „riadiaceho ...

13.

V § 39 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) pri posune sledovala dávané návesti a konala podľa nich; okamžite zastavila dráhové vozidlo, ...

14.

V § 39 ods. 1 písm. i) sa za slová „počas chodu“ vkladajú slová „s ohľadom na spôsob a ...

15.

V § 39 ods. 1 písm. k) sa vypúšťa slovo „hnacím“.

16.

V § 39 ods. 2 sa za slová „Vedúce vozidlo vlaku“ vkladajú slová „a posunu medzi dopravňami“. ...

17.

§ 39 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) V kabíne osoby, ktorá vedie dráhové vozidlo, sa môžu zdržiavať osoby, ktoré sa preukážu ...

„4a) Napríklad § 33 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom ...

18.

V § 40 ods. 3 sa vypúšťa slovo „dodržania“.

19.

V § 43 ods. 2 písm. i) sa za slová „potrebné údaje“ vkladajú slová „o brzdení vlaku“. ...

20.

V § 43 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „počet dvojkolesí a“ a za slovo „vlaku“ sa ...

21.

V § 43 ods. 3 písm. g) sa na konci vkladajú tieto slová: „okrem prípadu, ak sa zápis vyhotovuje ...

22.

V § 43 odsek 5 znie:

„(5) Zápis o skúške brzdy môže byť pri samostatne idúcich hnacích vozidlách, ucelených jednotkách ...

23.

V § 43 ods. 7 sa slová „o vykonanej skúške brzdy“ nahrádzajú slovami „o brzdení vlaku“. ...

24.

V § 67 ods. 2 sa za slovo „zariadenia“ vkladajú slová „alebo osobitný predpis2)“.

25.

V § 72 ods. 3 písmeno a) znie:

„a) lehoty a rozsah údržby, opráv, prevádzkových kontrol a skúšok zariadení a určenie zamestnancov ...

26.

V § 89 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú slová „priestorovej prechodnosti a“.

27.

§ 89 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pri historickom dráhovom vozidle určenom na osobitné jazdy na železničnej, špeciálnej ...

28.

V § 90 ods. 4 písm. k) sa slovo „rozvoru“ nahrádza slovom „rázvoru“.

29.

V § 90 ods. 4 písm. t) sa pred slovo „rýchlomera“ vkladá slovo „typu“.

30.

V § 92 odsek 3 znie:

„(3) Dráhové vozidlo pri výkone technicko-bezpečnostnej skúšky prejde dráhu v dĺžke najmenej ...

31.

V § 92 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Skúšobná rýchlosť nie je vyššia, ako je konštrukčná rýchlosť skúšaného dráhového ...

32.

V § 93 odsek 5 znie:

„(5) Technickej kontrole okrem časového intervalu určeného v prílohe č. 5 podliehajú dráhové ...

33.

V § 96 ods. 1 sa za slová „vozidlo, alebo“ vkladá slovo „ostatných“.

34.

V § 101 ods. 4 prvej vete sa slová „týchto náležitostí“ nahrádzajú slovami „náležitostí ...

35.

V § 103 ods. 3 písm. a) sa slová „rodné číslo“ nahrádzajú slovami „dátum narodenia“. ...

36.

V § 104 ods. 2 sa na konci druhej vety vkladajú tieto slová: „a lekárničkou“.

37.

V § 104 ods. 3 prvej vete sa vypúšťa čiarka a tieto slová: „na železničných dráhach aj dýchacím ...

38.

V § 104 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13.

39.

V § 107 odseky 2 a 3 znejú:

„(2) Technická spôsobilosť dráhového vozidla, ktorého povolenie na uvedenie do prevádzky bolo ...

40.

§ 107 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ustanovenie § 39 ods. 6 sa uplatňuje od 1. júla 2012. Ustanovenie prílohy č. 2 tretej časti ...

41.

V prílohe č. 1 prvej časti bode 6.3 sa slová „prvá osoba vlakového personálu na čele vlaku“ ...

42.

V prílohe č. 1 prvej časti bode 10.1 prvej vete sa za slová „tri biele svetlá“ vkladá slovo ...

43.

V prílohe č. 1 prvej časti bode 11.8 sa na konci pripája táto veta: „Návesti podľa bodov 11.1 ...

44.

V prílohe č. 1 tretej časti sa v obrázku č. 22 v svietidle v strede dosky mení farba svetla z ...

45.

V prílohe č. 2 prvej časti sa za bod 12.34 vkladá nový bod 12.35, ktorý znie:

„12.35 počet osôb, ktoré sa môžu zdržiavať v kabíne, ak je ich počet väčší ako 4“.V ...

46.

V prílohe č. 2 tretej časti písmene A bode 2 sa slová „Mechanická a prípadne aj iná zaisťovacia“ ...

47.

V prílohe č. 2 tretej časti písmene D sa za bod 42 vkladajú body 43 až 46, ktoré znejú:

„43. Maximálne užitočné zaťaženie vozidla sa stanovuje z maximálnej obsaditeľnosti vozidla ...

Doterajšie body 43 až 52 sa označujú ako body 47 až 56.

48.

V prílohe č. 2 tretej časti písmene D sa v bode 56 písm. a) na konci pripája veta, ktorá znie: ...

49.

V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene A nadpis znie: „Hnacie vozidlá a riadiace vozne“.

50.

V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene A bod 2 znie:

„2. Hmotnosť na nápravu pri elektrických a motorových rušňoch a dvojnápravových elektrických, ...

51.

V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene A bode 3 sa slovo „vozidlách“ nahrádza slovom „vozňoch“. ...

52.

V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene A bode 6 sa za slová „všetkých trakcií“ vkladajú ...

53.

V prílohe č. 2 štvrtej časti písmene C bode 2.2 sa vypúšťa slovo „byť“.

54.

V prílohe č. 3 prvej časti sa vypúšťajú tieto prvé dve vety: „Každé novovyrobené, rekonštruované ...

55.

Príloha č. 4 znie:

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2012.

Ján Figeľ v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore