Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70502
Dôvodové správy: 2218
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
10.12.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov 119/2002 účinný od 15.03.2002 do 14.07.2006


Platnosť od: 14.03.2002
Účinnosť od: 15.03.2002
Účinnosť do: 14.07.2006
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov, Ochrana lesov, Informácie a informačný systém

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave lesov 119/2002 účinný od 15.03.2002 do 14.07.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 119/2002 s účinnosťou od 15.03.2002

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 ...

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 23 ods. ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 5/1995 Z. z. o hospodárskej úprave ...

1.

V § 1 sa vypúšťa písmeno e).

Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).

2.

§ 2 ods. 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

„h) časti lesov, v ktorých odlišný spôsob hospodárenia vyžadujú záujmy obrany štátu alebo ...

3.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Etáž sa vytvára na vyjadrenie vertikálneho a vekového členenia dielcov, čiastkových plôch, ...

4.

§ 4 znie:

„§ 4 Hranica dielca a porastu sa v teréne označuje v hospodárskych lesoch a lesoch osobitného ...

5.

V § 6 ods. 3 sa v druhej vete vypúšťajú slová „a šírka obnovného prvku nesmie prekročiť ...

6.

§ 6 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Pri použití podrastového hospodárskeho spôsobu sa jeho posledná fáza kvalifikuje ako dorub, ...

7.

§ 7 ods. 3 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d)
agátové porasty.“.

8.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Lesné hospodárske plány sa vyhotovujú podľa jednotnej metodiky vydanej ministerstvom.“. ...

9.

V § 8 ods. 2 sa slová „lesných oblastí" nahrádzajú slovami „oblasti lesov6a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:

„6a) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 49/1997 Z. z., ktorým sa vyhlasujú oblasti lesov.“. ...

10.

V § 10 odseky 6 a 7 znejú:

„(6) Objem obnovnej ťažby pre kategóriu hospodárskych lesov vysokého tvaru, okrem topoľových ...

11.

V § 10 sa vypúšťa odsek 8.

Doterajšie odseky 9 až 14 sa označujú ako odseky 8 až 13.

12.

V § 10 novooznačený odsek 9 znie:

„(9) Objem obnovnej ťažby v kategórii hospodárskeho lesa v prevode tvaru nízkeho lesa na vysoký ...

13.

V § 11 odsek 1 znie:

„(1) Základným územným celkom na rámcové plánovanie je oblasť lesov, podoblasť alebo časť ...

14.

V § 11 sa vypúšťa odsek 2.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 2 až 7.

15.

V § 11 sa v novooznačenom odseku 2 slová „lesnú oblasť" nahrádzajú slovami „oblasť lesov". ...

16.

V § 12 ods. 1 sa slová „§ 11 ods. 8" nahrádzajú slovami „§ 11 ods. 7".

17.

V § 12 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom sa môže ...

18.

V § 13 ods. 1 sa za slovom „vopred" vkladá bodka a nasledujúci text sa vypúšťa.

19.

Doterajší text § 14 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

„(2) Podklady uvedené v odseku 1 písm. a) užívateľ lesa dodá vyhotovovateľovi lesného hospodárskeho ...

20.

V § 15 ods. 2 sa slová „lesnú oblasť" nahrádzajú slovami „oblasť lesov".

21.

§ 16 znie:

„§ 16 (1) Lesný hospodársky plán obsahuje a) všeobecnú časť, b) plochovú tabuľku, c) opis ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6b znie:

„6b) § 2a zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej ...

22.

§ 20 sa vypúšťa.

23.

V § 22 odsek 1 znie:

„(1) Štátne tematické mapové dielo s tematickým obsahom lesného hospodárstva6c) obsahuje údaje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c znie:

„6c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii.“. ...

24.

V § 22 ods. 2 v prvej vete sa na konci za slovo „mapovania" vkladajú slová „v súradnicovom systéme ...

25.

V § 22 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Geodetické a kartografické práce na účely štátneho tematického mapového diela s tematickým ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7a a 7b znejú:

„7a) § 3 ods. 4 zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. v znení neskorších predpisov. 7b) § ...

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 10.

26.

V § 23 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a smerných ukazovateľov a údajov".

27.

V § 25 ods. 1 sa vypúšťa čiarka a slová „smerných ukazovateľov a údajov" a za slovo „celok" ...

28.

§ 26 vrátane nadpisu znie:

„§ 26 Informačný systém hospodárskej úpravy lesov (1) Informačný systém hospodárskej úpravy ...

29.

§ 27 ods. 1 sa dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) preukázanie znalostí v používaní technických zariadení a technológií potrebných na vyhotovenie ...

30.

Príloha č. 1 sa nahrádza prílohou k tejto vyhláške.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2002.

Pavel Koncoš v. r.

...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore