Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70698
Dôvodové správy: 2311
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.01.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu 119/1964 účinný od 01.04.1965 do 30.06.1978


Platnosť od: 24.06.1964
Účinnosť od: 01.04.1965
Účinnosť do: 30.06.1978
Autor: Ministerstvo chemického priemyslu
Oblasť: Energetika a priemysel, Štátna hospodárska politika, Obchodné záväzkové vzťahy, Hospodárske zmluvy

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu 119/1964 účinný od 01.04.1965 do 30.06.1978
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 119/1964 s účinnosťou od 01.04.1965 na základe 11/1965

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Ministerstva chemického priemyslu

ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky výrobkov chemického priemyslu

Ministerstvo chemického priemyslu po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a po schválení ...

PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIE

§ 1
Rozsah platnosti
a)

chemických výrobkov vrátane výrobkov z plastických hmôt,*)

b)

priemyslových hnojív a prostriedkov na ochranu rastlín,

c)

gumárenských a azbestových výrobkov a

d)

výrobkov priemyslu celulózy a papiera;

DRUHÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

Oddiel 1

§ 2
Hospodárske zmluvy (k § 152 zákona)
(1)

Odberateľ zasiela návrh zmluvy (objednávku) dodávateľovi najmenej v dvoch vyhotoveniach najneskoršie ...

a)

čisté chemikálie 13 týždňov

b)

textilné a garbiarske pomocné prípravky 11 týždňov

c)

materiály pre povrchovú úpravu 9 týždňov

d)

výrobky z monokryštálov a syntetického kremeňa 13 týždňov

e)

bezdymné prachy 8 týždňov

f)

plastické kože s textilným podkladom, pogumovaný textil a konfekcia z pogumovaného textilu 13 týždňov ...

g)

nové druhy tvarovaných lisovaných výrobkov nevyžadujúcich vývojové riešenie 18 týždňov

h)

nové druhy tvarovaných výrobkov a ľahčených hmôt 13 týždňov

ch)

celuloid 11 týždňov

i)

pneumatiky 7 týždňov

j)

dopravné pásy 13 týždňov

k)

opravný materiál 8 týždňov

l)

nové druhy pneumatík a vzorov (dezénov) pre prvé vybavenie a s určením pre vývoz 30 týždňov ...

m)

pogumované výrobky, výrobu ktorých dodávateľ zabezpečuje podľa zoznamu výrobkov Ministerstva ...

n)

ostatné gumárske výrobky (klinové remene, technická guma) 8 týždňov

z toho hadice s oceľovými špirálami a textilným podkladom 13 týždňov

o)

výrobky z azbestu 8 týždňov

p)

vlákniny (drevina, buničina a iné vlákniny) a sulfitové výluhy 7 týždňov

r)

papiere a kartóny 7 týždňov

s)

lepenky a zošľachtené lepenky 6 týždňov

t)

krytinové a izolačné lepenky, izolačné papiere, pásy a plsti, voskované plátna a voskované ...

u)

zošľachtené papiere a kartóny 8 týždňov

v)

výrobky z papierov, kartónov a lepeniek (okrem výrobkov uvedených pod písm. w), x), y), z) 9 týždňov ...

w)

výrobky z papierov, kartónov a lepeniek, pri ktorých sú potrebné zvláštne suroviny, nové nástroje ...

x)

výrobky z papierov, kartónov a lepeniek s tlačou, pri ktorých sú potrebné nové štočky, nové ...

y)

lieviky (horná časť zahýbaná) a napúšťané (impregnované) kotúčové cievky krídlovky, textilné ...

z)

razené nálepky z kovových fólií 15 týždňov.

(2)

Pre predkladanie návrhu zmluvy (objednávky) odbytovým organizáciám na výrobky uvedené v odseku ...

(3)

Odberatelia pohonných hmôt, mazadiel a olejov, ktorí neboli odbytovým závodom národného podniku ...

§ 3
Dodávky v maloobchodnom rozsahu (k § 153 zákona)

Pri drobných dodávkach, t. j. dodávkach, pri ktorých cena jedného druhu výrobku neprevyšuje sumu ...

§ 4
Množstvo (k § 175 a 176 zákona)
(1)

Ak sa organizácie nedohodnú inak, môže sa dodané množstvo v jednotlivých druhoch výrobkov odchyľovať ...

(2)

Minimálne expedičné množstvo ustanovuje zoznam výrobkov (nomenklatúra) Ministerstva chemického ...

§ 5
Preprava (k § 180 zákona)

Odoslanie združenej celovagónovej zásielky, kde sú časti dodávky určené pre rôznych odberateľov, ...

Oddiel 2

§ 6
Obaly (k § 179 zákona)
(2)

Ak dodávateľ trvá na vrátení obalov, vrátenie ktorých nie je ustanovené príslušnými predpismi ...

(3)

Sudy na pohonné hmoty a sudy na oleje nie sú z hľadiska predpisov o hospodárení s obalmi vzájomne ...

(4)

Rámy a dosky,*) ako aj lepenkové debny (ťažká hrubá kartonáž a škatule z vlnitej lepenky), ...

§ 7
Nádržkové železničné vozne a postup pri nevyčerpateľných zvyškoch výrobkov dodaných v nádržkových <span class="shorten">...</span>
(1)

Pre používanie železničných nádržkových vozňov, ktoré patria dodávateľským organizáciám ...

(2)

Ak odberateľ nemôže, hoci využil všetky možnosti, vyčerpať bez mechanického vyčistenia vozňov ...

a)

vráti zvyšok výrobku,

b)

uvedie váhu zvyšku v nákladnom liste,

c)

požiada o dobropis najneskoršie do 30 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom boli vozne prijaté na spätnú ...

(3)

Dodávateľ je povinný odberateľovi vystaviť dobropis až do výšky 300 kg nevyčerpateľného zvyšku ...

(4)

Ak odberateľ ponechá vo vozni zvyšok vyšší ako 500 kg při dvojosovom a trojosovom vozni alebo ...

(5)

Prepravu zvyšku výrobku od odberateľa k dodávateľovi uhrádza odberateľ. V prípade rozdielu váh ...

(6)

Ak dodávateľ použije vozeň nevhodný na prepravu príslušného výrobku, nemožno postupovať podľa ...

§ 8
Penále

Odbytová organizácia, ktorá je v omeškaní s dodávkou výrobkov, je povinná zaplatiť odberateľovi ...

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Oddiel 1
Chemické výrobky

§ 9
Pohonné hmoty, mazadlá a oleje
(1)

V návrhu zmluvy na dodávku pohonných hmôt a automobilových olejov odberatelia uvedú aké množstvo ...

(2)

Blokové poukážky, na ktoré sa neodobrala pohonná hmota, a poukážky, na ktoré sa neodobrali automobilové ...

§ 10
Organické farbivá
(1)

Organické farbivá musia sa v návrhu zmluvy spresniť na značky.

(2)

Dodávka farbív jedného druhu v množstve menšom ako 100 kg sa uskutočňuje iba v jedinej dodávke ...

(3)

Dodávky organických farbív sa dojednávajú v prepočte množstva i ceny na 100 % koncentráciu, ...

(4)

Organizácie sa môžu dohodnúť, že určitá časť zo štvrťročného množstva farbív určeného ...

§ 11
Chemické vlákna
(1)

Pri preverovaní, či viskózový a polyamidový hodváb spôsobuje pruhovitosť tkaniny alebo úpletu, ...

(2)

Pri zistení stupňa pruhovitosti, ktorý nezodpovedá zaradeniu dodávky určenej pre výrobu farebných ...

a)

pri dodávkach viskózového hodvábu

- pri zistení pruhovitosti 2. stupňa pri hodvábe 1. triedy akosti dodávateľ poskytne zľavu vo ...

- pri zistení pruhovitosti 3. stupňa pri hodvábe 2. triedy akosti dodávateľ poskytne zľavu vo ...

- pri zistení pruhovitosti 3. stupňa pri hodvábe 1. triedy akosti dodávateľ poskytne zľavu vo ...

b)

pri dodávkach polyamidového hodvábu

- pri zistení pruhovitosti 2. stupňa pri hodvábe 1. triedy akosti dodávateľ poskytne zľavu vo ...

- pri zistení pruhovitosti 3. stupňa pri hodvábe 2. triedy akosti dodávateľ poskytne zľavu vo ...

- pri zistení pruhovitosti 3. stupňa pri hodvábe 1. triedy akosti poskytne dodávateľ zľavu vo ...

(3)

Podmienky pre určenie stupňa pruhovitosti ustanovuje technická norma.***)

(4)

Dodávateľ, ktorý dodal viskózový alebo polyamidový hodváb, vada ktorého spočíva iba v tom, ...

§ 12
Technické plyny
(1)

Na dodávky technických plynov sa uzavierajú celoročné dodávkové zmluvy v členení na štvrťroky. ...

(2)

Dodávky technických plynov, celoročná spotreba ktorých neprevyšuje pri

technickom kyslíku vrátane medicinálneho 6 000 m3

rozpustenom technickom acetyléne (dissousplyne) 4 000 kg

kvapalnom kysličníku uhličitom 10 000 kg

tuhom kysličníku uhličitom (suchý ľad) 4 000 kg

pri ostatných technických plynoch 4 000 kg (m3)

budú sa vykonávať iba na základe jednotlivých objednávok predložených príslušnému odbytovému ...

(3)

Dodávky sa uskutočňujú z výrobne najbližšie položenej odberateľovi, pokiaľ táto výrobňa ...

(4)

Dodávky technických plynov sa uskutočnia, len ak odberateľ vráti najneskoršie pri odbere technických ...

(5)

Ak odberateľ zistí zjavné poškodenie, znečistenie a pod. oceľovej fľaše, postupuje primerane ...

(6)

Ak sa v rámci štvrťroku neodobralo alebo nedodalo dohodnuté množstvo technických plynov, je organizácia, ...

(7)

Sklady technických plynov sú určené pre dodávky drobným spotrebiteľom. Z týchto skladov sa dodáva ...

(8)

Dodávky technických plynov do sumy 200 Kčs sa uskutočňujú za hotové.

(9)

Pre dodávky kvapalného kyslíka, kvapalného dusíka a kvapalného vzduchu odberateľ je povinný ...

(10)

Za technické plyny sa považujú:

technický kyslík, lekársky kyslík (medicinálny), technický kvapalný kyslík, technický rozpustený ...

§ 13
Priemyslové trhaviny
(1)

Rozmery náložiek priemyslových trhavín sú upravené technickou normou.*) Odberatelia sú povinní ...

(2)

Odvolávky trhavín a rozbušiek sú odberatelia povinní zasielať dodávateľom najneskoršie 4 týždne ...

(3)

Prázdne obaly na priemyslové trhaviny sú odberatelia povinní vrátiť neznečistené výrobnému ...

§ 14
Fotovýrobky

Pri svitkových a perforovaných filmoch pre amatérsku potrebu sú dodávatelia oprávnení dodať ...

Oddiel 2
Priemyselné hnojivá

§ 15
Balenie
(1)

Priemyselné hnojivá síran amónny, superfosfát a kombinované hnojivá NPK sa dodávajú voľne ...

(2)

Ostatné priemyslové hnojivá sa dodávajú vo vreciach po 50 kg brutto s výnimkou dusíkatého vápna ...

(3)

Dodávatelia môžu v jarnom období dodávať liadok voľne nakladaný, ak nemôžu zabezpečiť pre ...

§ 16
Preprava a prepravné dispozície (k § 180 a 189 zákona)
(1)

Odberateľ je povinný zaslať dodávateľovi prepravné dispozície na predpísaných tlačivách v ...

(2)

Množstvo denne expedované do železničnej stanice a jednotlivého okresu musí byť aspoň také, ...

(3)

Pri dodávkach jednotlivému príjemcovi určenému v prepravnej dispozícii dodávateľ sa smie odchýliť ...

(4)

Minimálne expedičné množstvo pre železničné zásielky je jeden vagón.

(5)

Dodávateľ je povinný uvádzať v nákladných listoch číslo príslušnej prepravnej dispozície ...

(6)

Pri tvorbe ucelených odosielateľských vlakov je dodávateľ povinný oznámiť príjemcovi 4 dní ...

(7)

Zprávu o odoslaní vagónovej zásielky zasiela dodávateľ vždy príjemcovi zásielky.

§ 17
Plnenie
(1)

Dodávateľ je povinný splniť dodávky podľa prepravných dispozícií na jednotlivé mesiace, a ...

(2)

Pri dodávkach hnojív v ucelených vlakoch je dodacia lehota splnená, i keď sa odovzdajú dopravcovi ...

(3)

Zrnenie nezodpovedajúce technickej norme považuje sa za vadu akosti zistiteľnú laboratórne.

(4)

Vzorky hnojív odobraté Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym za účasti ...

(5)

Osvedčenie o akosti hnojív odošle výrobný podnik (závod) príslušnému poľnohospodárskemu nákupnému ...

(6)

V osvedčení o akosti sa uvedie:

a)

číslo vagóna (osvedčenie sa vydá pre každý vagón osobitne),

b)

či dodané hnojivá zodpovedajú platnej technickej norme,

c)

presný obsah živín - N, P2O5, K2O - na základe ktorého bola zásielka vyfakturovaná,

d)

v prípade, že akosť hnojiva bude vykazovať odchýlky oproti technickej norme, v osvedčení sa uvedú ...

§ 18

Ustanovenia § 15-17 neplatia pre dodávky organizáciám vnútorného obchodu.

Oddiel 3

§ 19
Hospodárenie s obalmi na prostriedky na ochranu rastlín
(1)

Odberateľ je povinný vrátiť dodávateľovi prepravné skrine a ohradové palety určené na prepravu ...

(2)

Pre vrátenie sudov, kanví a hobokov platia tieto lehoty:

Výrobok Posledný deň expedície z výrobného závodu na bežnú sezónu Posledný deň lehoty na ...

Ak však boli výrobky expedované z výrobného závodu po poslednom dni expedície na bežnú sezónu, ...

(3)

Pri sudoch, kanvách a hobokoch sa náhrada za opotrebenie fakturuje podľa predpisov o hospodárení ...

(4)

Ak odberateľ ponúkne dodávateľovi vyfakturované obaly, dodávateľ je povinný použiteľné obaly ...

Oddiel 4
Gumárske a azbestové výrobky

§ 20
Pneumatiky
(1)

Pokiaľ technické údaje pre vozidlá nedovoľujú používať pre prvé vybavenie strojárskych výrobkov ...

(2)

Ak v objednávke nebude uvedená druhová špecifikácia vzoru, vykoná sa expedícia vzorov určených ...

§ 21
Nástroje a pomôcky pre výrobu gumových a azbestových výrobkov a výrobkov z plastických hmôt
(1)

Ak sa musia na výrobu nových druhov tvarových alebo lisovaných predmetov použiť zvlášť zhotovené ...

a)

organizácie pri neštandardných výrobkoch v zmluve dohodnú, či nástroje obstará odberateľ alebo ...

b)

nástroje na štandardné výrobky si obstará dodávateľ, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak. ...

(2)

Nástroje (výrobné pomôcky) na výrobky, ktoré boli obstarané na náklad odberateľa, a ktoré ...

(3)

Odberateľ je povinný celé množstvo záliskov potrebných pre objednanú úpravu a spracovanie výrobkov ...

(4)

Pri pogumovaných a azbestových výrobkoch, výroba ktorých závisí od dodávky kovových a iných ...

Oddiel 5
Výrobky priemyslu celulózy a papiera

§ 22
Návrh zmluvy
(1)

V návrhu zmluvy (objednávke) odberateľ uvedie

A. označenie výrobku príslušnou položkou zoznamu výrobkov Ministerstva chemického priemyslu v ...

B. názov výrobku podľa technických noriem;

C. bližšie údaje o akosti alebo požadovaných vlastnostiach, pokiaľ nie sú určené technickými ...

a)

pri vlákninách

1.

trieda akosti (1, 2 a 3),

2.

stupeň prevarenia podľa Künga,

3.

belost (v percentách),

4.

či sa majú výrobky dodať v kotúčoch alebo hárkoch,

5.

prípadne iné zvláštne vlastnosti, ktoré sú potrebné vzhľadom na spôsob použitia,

6.

označenie závodu (prevádzky), ak odberateľ požaduje dodávku z určitého závodu (prevádzky),

b)

pri papieroch, kartónoch a lepenkách (i zušľachtených)

1.

požadované rozmery: či sa výrobky majú dodať v kotúčoch, kotúčikoch (bobinách), listoch či ...

2.

požadovanú farbu,

3.

hrúbku (kaliber):

pri papieroch pre elektrotechniku (kondenzátorové, káblové),

pri papieroch pre izolanty (gumónové a rúrkové papiere) a pri tesniacich papieroch,

pri všetkých ručných lepenkách okrem bielej, hnedej a sivej,

pri žakarovej, lesklej obyčajnej, lesklej pre elektrotechniku a drážkovej lepenke,

4.

plošnú váhu v g/m2,

pri všetkých papieroch, kartónoch a lepenkách (i zušľachtených),

5.

glejenie alebo nasiakavosť,

6.

či papier má byť v priehľade ryhovaný, rebrovaný (verge) alebo nerebrovaný (velin) a aký má ...

7.

údaje o tom, či sa papier má dodatočne orezať (hoblovať),

8.

označenie zvláštnych vlastností, ktoré sú potrebné vzhľadom na spôsob použitia pre špeciálne ...

c)

pri výrobkoch z papiera, kartónov a lepeniek

1.

požadované rozmery, ktoré treba uvádzať v milimetroch (pokiaľ nie je uvedené inak, rozumejú ...

2.

požadovaný druh, akosť a farba materiálu,

3.

pri výrobkoch s tlačou predloha tlače s textom, určením počtu a druhov farieb (odtieňov) s udaním, ...

4.

prípadne iné zvláštne vlastnosti, ktoré sú potrebné vzhľadom na spôsob použitia;

D. podľa potreby i predloženie potrebných vzoriek, výkresov, prípadne inej technickej dokumentácie ...

(2)

Ak pri vlákninách nebudú uvedené údaje podľa odseku 1 písm. C-a) č. 2-6, určenie vlastnosti ...

§ 23
Množstvo
(1)

Množstvo vláknin, papierov, kartónov a lepeniek (i zušľachtených) sa udáva v tonách.

(2)

Množstvo asfaltovaného papiera a dechtovaných a asfaltovaných lepeniek sa udáva v m2.

(3)

Pri výrobkoch z papierov, kartónov a lepeniek sa množstvo uvádza v tonách, prípadne v kusoch.

§ 24
Fakturovanie
(1)

Vlákniny sa dodávajú a fakturujú brutto za netto pri suchosti 100 : 100. Pri určení obsahu sušiny ...

(2)

Pri grafických papieroch a kartónoch v hárkoch sa zásadne fakturuje skutočná váha, nikdy však ...

(3)

Všetky papiere, kartóny a lepenky (i zušľachtené), pokiaľ sa dodávajú v kotúčoch alebo kotúčikoch, ...

(4)

Ostatné papiere, kartóny a lepenky sa fakturujú podľa netto váhy, pričom sa do netto váhy započítavajú ...

(5)

Pri cigaretových papieroch a kondenzátorových papieroch sa fakturuje, ak sú dodané v kotúčoch, ...

(6)

Vonkajšie obaly (rámy, dosky, drevené a lepenkové debny) nie sú v platných veľkoobchodných cenách ...

§ 25
Tolerancia množstva

Množstvá výrobkov dodávaných v mesačných obdobiach sa môžu odchyľovať v jednotlivých druhoch ...

§ 26
Akosť
(1)

Ak sa organizácie nedohodnú inak, odberateľ je povinný prijať

pri bezdrevných papieroch najviac 5 % zdrevnatelých vlákien,

pri buničine najviac 10 % menejhodnotných buničín.

(2)

Odberateľ je povinný prijať na plnenie zmluvy tieto množstvá výrobkov nižších akostných tried: ...

Akosť 2 3 4 farebné papiere a kartóny 15 % - - ostatné papiere a kartóny 10 % - - potlačený ...

(3)

Ustanovenie odseku 2 sa nevzťahuje na špeciálne účelové druhy papierov, kde platí osobitná dohoda. ...

ŠTVRTÁ ČASŤ

Účinnosť

§ 27

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1964.

Prvý námestník ministra:

Valeš v. r.

Poznámky

  • *)  Vzťahuje sa iba na suroviny, polotovary (tyče, dosky, rúrky, fólie, profily, podlahové a nábytkové ...
  • *)  Pre tieto obaly platí úseková norma ÚN 49 3311.
  • **)  Vyhláška Ministerstva chemického priemyslu č. 85/1957 Ú. l. (Ú. v.) o náhradách za opotrebenie, ...
  • ***)  Ods. 8, 12 a 13 prílohy 9 k ŽPP.
  • †)  Tým sa pre odbytové organizácie ustanovuje odchylná úprava z ustanovenia § 204 ods. 1 zákona.
  • *)  Vyhláška č. 132/1957 Ú. l. (Ú. v.) o odbere pohonných hmôt a automobilových olejov z verejných ...
  • **)  ČSN 80 0517.
  • ***)  ČSN 80 0517.
  • *)  ČSN 66 8012.
  • *)  Vyhláška č. 208/1957 Ú. l. (Ú. v.) o hospodárení s obalmi pri obehu tovaru.
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore