Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh 118/2013 účinný od 01.06.2013

Platnosť od: 24.05.2013
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh 118/2013 účinný od 01.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 118/2013 s účinnosťou od 01.06.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ...

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 30 zákona č. 138/2010 ...

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ...

1.

V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je hranica uznaného lesného porastu totožná ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
§ 27 vyhlášky č. 453/2006 Z. z.“.

2.

V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Na označenie semenného zdroja uznaného na viac ako jeden rok sa ustanovenia odsekov 1 až ...

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

3.

V § 12 ods. 7 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „pri semennom ...

4.

V § 16 odsek 11 znie:

„(11) Pri obnove lesa a zalesňovaní sa lesný reprodukčný materiál a) drevín uvedených v § ...

5.

V § 20 ods. 5 písmeno b) znie:

„b) sadbovom materiáli do 15. októbra kalendárneho roka; v oznámení sa uvedie stav k 30. septembru ...

6.

V prílohe č. 25 časti B sa vypúšťajú slová „Zabezpečí činnosť prostredníctvom:“, „Meno, ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore