Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh 118/2013 účinný od 01.06.2013

Platnosť od: 24.05.2013
Účinnosť od: 01.06.2013
Autor: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Oblasť: Hospodárska správa lesov
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh 118/2013 účinný od 01.06.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 118/2013 s účinnosťou od 01.06.2013
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 30 zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 501/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o produkcii lesného reprodukčného materiálu a jeho uvádzaní na trh sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 12 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak je hranica uznaného lesného porastu totožná s hranicou jednotky priestorového rozdelenia lesa vyznačenou podľa osobitného predpisu,8a) uznaný lesný porast sa v teréne neoznačuje.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:

„8a)
§ 27 vyhlášky č. 453/2006 Z. z.“.

2.
V § 12 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6)
Na označenie semenného zdroja uznaného na viac ako jeden rok sa ustanovenia odsekov 1 až 5 použijú primerane.“.

Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.

3.
V § 12 ods. 7 sa bodka nahrádza bodkočiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „pri semennom zdroji osoba, na ktorej podnet bol semenný zdroj uznaný.“.
4.
V § 16 odsek 11 znie:

„(11)
Pri obnove lesa a zalesňovaní sa lesný reprodukčný materiál
a)
drevín uvedených v § 16 ods. 2 v semenárskych oblastiach používa na území s tým istým lesným vegetačným stupňom11) alebo o stupeň vyšším lesným vegetačným stupňom, ako je výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu; za výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu sa považuje lesný vegetačný stupeň, v ktorom má pôvod uznaný zdroj lesného reprodukčného materiálu, z ktorého je lesný reprodukčný materiál použitý na obnovu lesa a zalesňovanie získaný alebo dopestovaný,

b)
drevín uvedených v § 16 ods. 2 v semenárskych oblastiach používa na území s lesným vegetačným stupňom o dva stupne vyšším lesným vegetačným stupňom, ako je výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu, len so súhlasom centra,

c)
drevín uvedených v § 16 ods. 2 mimo semenárskych oblastí a ostatných drevín používa na území s tým istým lesným vegetačným stupňom, ako je výškový pôvod lesného reprodukčného materiálu, alebo najviac o dva stupne vyšším lesným vegetačným stupňom,

d)
s výškovým pôvodom v druhom lesnom vegetačnom stupni používa aj na území s prvým lesným vegetačným stupňom.“.

5.
V § 20 ods. 5 písmeno b) znie:

„b)
sadbovom materiáli do 15. októbra kalendárneho roka; v oznámení sa uvedie stav k 30. septembru kalendárneho roka vrátane sadbového materiálu, ktorý bol dopestovaný a uvedený na trh pred 30. septembrom kalendárneho roka a nebol uvedený v oznámení o produkcii za predchádzajúci kalendárny rok.“.

6.
V prílohe č. 25 časti B sa vypúšťajú slová „Zabezpečí činnosť prostredníctvom:“, „Meno, priezvisko, titul:“, „Dátum narodenia:“, „Miesto narodenia:“, „Adresa trvalého pobytu:“ a „Číslo osvedčenia:“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júna 2013.

Ľubomír Jahnátek v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore