Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení 117/2014 účinný od 01.05.2014

Platnosť od: 30.04.2014
Účinnosť od: 01.05.2014
Autor: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Oblasť: Ochrana osobných údajov

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení 117/2014 účinný od 01.05.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 117/2014 s účinnosťou od 01.05.2014
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 ...

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. ...

Čl. I

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky č. 164/2013 Z. z. o rozsahu a dokumentácii ...

1.

V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „aplikuje najmä bezpečnostné opatrenia uvedené v prílohe, ...

2.

V § 2 ods. 2 sa slová „uvedená v § 3, 4 a 5“ nahrádzajú slovami „podľa § 3, 4 a 5“.

3.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) Napríklad § 29 výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. z. o štandardoch ...

4.

§ 3 a 4 znejú:

„§ 3 Pri prijímaní a dokumentovaní bezpečnostných opatrení sa primerane použijú najmä bezpečnostné ...

5.

V § 5 ods. 1 uvádzacej vete sa slová „§ 19 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 19 ods. 2“.

6.

V § 5 ods. 1 písmeno d) znie:

„d)
závery vyplývajúce z písmen b) a c).“.

7.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„2) Napríklad STN ISO/IEC 27001, STN ISO/IEC 27002, výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky ...

8.

V § 5 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) Závery vyplývajúce z bezpečnostného zámeru a analýzy bezpečnosti informačného systému ...

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

9.

V prílohe bode 2.1.1 sa slová „Písomné poučenie“ nahrádzajú slovom „Poučenie“.

10.

V prílohe bode 2.1.3 sa vypúšťa čiarka a slová „ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje ...

11.

V prílohe sa vypúšta bod 2.1.4.

Doterajšie body 2.1.5 a 2.1.6 sa označujú ako body 2.1.4 a 2.1.5.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2014.

Eleonóra Kročianová v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore