Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 111/1975 účinný od 30.11.1990 do 30.06.2006


Platnosť od: 16.10.1975
Účinnosť od: 30.11.1990
Účinnosť do: 30.06.2006
Autor: Slovenský banský úrad
Oblasť: Kontrolné orgány, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST JUD DS EU PP ČL
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení 111/1975 účinný od 30.11.1990 do 30.06.2006
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 111/1975 s účinnosťou od 30.11.1990 na základe 483/1990

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu

o evidencii a registrácii pracovných úrazov a o hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch ...

Účinný boj proti pracovnej úrazovosti vyžaduje, aby organizácie zisťovali a sústavne sledovali ...

Preto Slovenský úrad bezpečnosti práce podľa § 5 ods.1 písm.d) zákona č. 174/1968 Zb. o štátnom ...

I. oddiel

Evidencia a registrácia pracovných úrazov
§ 1
Rozsah platnosti
a)

pracovníkov všetkých organizácií a zariadení (ďalej len „organizácie“), pokiaľ sú v pracovnom, ...

b)

členov jednotných roľníckych družstiev, členov výrobných družstiev a iných osôb pracujúcich ...

c)

žiakov a študentov pri výrobnej praxi alebo práci v organizáciách vykonávanej podľa učebných ...

d)

poslancov a funkcionárov zastupiteľských zborov a ostatných členov ich orgánov a funkcionárov ...

e)

príslušníkov vojenských útvarov a iných ozbrojených zborov, pokiaľ pracujú v organizáciách, ...

f)

osôb vo výkone trestu odňatia slobody a osôb vo výkone väzby, pokiaľ sú zaradené do práce ...

g)

občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou pri príprave na povolanie, zverencov a obyvateľov ústavov ...

h)

občanov, ktorí pracujú v organizáciách na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného ...

§ 2
Pracovný úraz
(1)

Za pracovný úraz sa pokladá akékoľvek poškodenie zdravia alebo smrť, spôsobené pracovníkovi ...

(2)

Za pracovný úraz podľa odseku 1 sa na účely tejto vyhlášky pokladá aj úraz, ktorý utrpel pracovník ...

(3)

Pracovným úrazom nie je úraz, ktorý sa pracovníkovi prihodil na ceste do zamestnania a späť.2) ...

§ 3
Registrácia a evidencia pracovných úrazov
(1)

Registrácii podliehajú pracovné úrazy, ktorými bola spôsobená smrť alebo pracovná neschopnosť ...

(2)

Registráciou pracovného úrazu sa rozumejú úkony, ktoré sú organizácie povinné vykonať ak vznikne ...

a)

zodpovedné a spoľahlivé zistenie príčin a všetkých ďalších okolností vzniku pracovného úrazu, ...

b)

spísanie záznamu o pracovnom úraze podľa výsledku zistenia vykonaného podľa písmena a),

c)

vykonanie potrebných opatrení proti opakovaniu podobných pracovných úrazov.

(3)

Organizácie pri spisovaní záznamu o úraze postupujú podľa prílohy č. 1, 2 a 3 tejto vylášky. ...

(4)

Pokiaľ organizácie používajú alebo chcú zaviesť iný doklad, než je uvedený v prílohe č. ...

(5)

Organizácie sú povinné viesť evidenciu o pracovných úrazoch podliehajúcich registrácii.3)

(6)

O pracovných úrazoch, ktorými nebola spôsobená pracovná neschopnosť alebo bola spôsobená pracovná ...

§ 4
Druhy pracovných úrazov
(1)

Pracovné úrazy sa delia podľa závažnosti na smrteľné, ťažké, hromadné a ostatné úrazy.

(2)

V zmysle ustanovenia odseku 1 sa pokladá

a)

za smrteľný každý pracovný úraz, ktorý spôsobil pracovníkovi smrť ihneď alebo kedykoľvek ...

b)

za ťažký každý pracovný úraz, ktorý mal za následok stratu orgánu (anatomickú alebo funkčnú) ...

c)

za hromadný každý pracovný úraz, keď pri tej istej udalosti boli zranené najmenej tri osoby, ...

d)

za ostatné všetky pracovné úrazy, ktoré nie sú uvedené pod písmenami a) až c).

§ 5
Hlásenie pracovných úrazov
(1)

Postihnutý, ak je toho schopný, alebo iný pracovník, ktorý je svedkom pracovného úrazu alebo ...

(2)

Len čo sa najbližšie nadriadený pracovník dozvie o pracovnom úraze podliehajúcom registrácii, ...

a)

vedeniu organizácie,

b)

závodnému výboru ROH, prípadne poverenému orgánu základnej organizácie ROH alebo komisii bezpečnosti ...

(3)

Organizácie sú povinné po prijatí správy o pracovnom úraze ihneď ohlásiť úraz telefonicky, ...

a)

príslušnému útvaru Verejnej bezpečnosti, ak zistené skutočnosti nasvedčujú, že v súvislosti ...

b)

príslušnému orgánu hygienickej služby, ak ide o priemyselnú otravu,

c)

príslušnému obvodnému banskému úradu,4) ak tak ustanovujú osobitné predpisy.

(4)

Po prijatí správy o smrteľnom, ťažkom alebo hromadnom úraze sú organizácie povinné ihneď úraz ...

a)

príslušnému inšpektorátu bezpečnosti práce,5) ak ide o pracovisko podliehajúce jeho dozoru,

b)

príslušnému obvodnému banskému úradu, ak ide o pracovisko podliehajúce jeho dozoru a ak nebol ...

c)

federálnym ministerstvám národnej obrany, vnútra, dopravy, spojov, Ministerstvu vnútra SSR a Ministerstvu ...

d)

príslušnému odborovému zväzu, hromadný pracovný úraz aj Konfederácii odborových zväzov Slovenskej ...

e)

príslušnému útvaru Verejnej bezpečnosti, ak nebol úraz hlásený už podľa odseku 3 písm. a), ...

(5)

Ak zomrie pracovník kedykoľvek neskôr na následky pracovného úrazu, sú organizácie povinné ...

§ 6
Zisťovanie a vyšetrovanie príčin pracovných úrazov podliehajúcich registrácii
(1)

Organizácie sú povinné ihneď po ohlásení pracovného úrazu podliehajúceho registrácii zistiť ...

(2)

Na zisťovanie príčin a spísanie záznamu o úraze podľa odseku 1 prizve organizácia majstra alebo ...

(3)

Organizácie sú povinné určiť a vykonať potrebné opatrenia proti opakovaniu podobných úrazov, ...

(4)

Pracovníci inšpektorátu bezpečnosti práce vyšetrujú príčiny smrteľných a hromadných pracovných ...

(5)

Príčiny smrteľných, ťažkých a hromadných pracovných úrazov, ktoré sa stali na pracoviskách ...

(6)

V prípade smrteľného alebo hromadného pracovného úrazu sú organizácie povinné

a)

vykonať opatrenia, ktorými by sa zabránilo ďalšiemu možnému ohrozeniu života a zdravia pracovníkov, ...

b)

zabezpečiť miesto pracovného úrazu tak, aby zostalo zachované v pôvodnom stave až do príchodu ...

(7)

Zmeny pôvodného stavu na miestach smrteľných alebo hromadných pracovných úrazov sú prípustné ...

(8)

Organizácie sú povinné umožniť pracovníkom uvedeným v odsekoch 2 až 5 plnenie ich úloh a poskytovať ...

§ 7
Predkladanie záznamov o pracovných úrazoch
(1)

Organizácie sú povinné zasielať hromadne odpisy záznamov o úrazoch za uplynulý kalendárny mesiac ...

a)

príslušnému inšpektorátu bezpečnosti práce, ak ide o pracovisko podliehajúceho jeho dozoru,

b)

príslušnému obvodnému banskému úradu, ak ide pracovisko podliehajúce jeho dozoru,

c)

Slovenskému banskému úradu, ak ide o pracovné úrazy spôsobené použitím výbušnín, a to i ...

d)

federálnym ministerstvám národnej obrany, vnútra, dopravy, spojov, Ministerstvu vnútra SSR a Ministerstvu ...

e)

príslušnému okresnému ústavu národného zdravia.12)

(2)

Organizácie sú povinné odovzdať jedno vyhotovenie záznamu o úraze postihnutému, a ak ide o smrteľný ...

(3)

Ak ide o smrteľný, ťažký alebo hromadný pracovný úraz, sú organizácie povinné zaslať odpis ...

a)

príslušnému odborovému zväzu, a ak ide o hromadný pracovný úraz aj Konfederácii odborových ...

b)

príslušnému okresnému oddeleniu Slovenského štatistického úradu,

c)

príslušnému okresnému prokurátorovi,

§ 8
Registrácia pracovného úrazu pracovníka inej organizácie
(1)

Ak utrpí pracovný úraz podliehajúci registrácii pracovník v inej organizácii, než v ktorej je ...

(2)

Ak dôjde k smrteľnému, ťažkému alebo hromadnému pracovnému úrazu, plní povinnosti určené ...

(3)

Ak utrpí pracovný úraz podliehajúci registrácii pracovník vyslanej skupiny, ktorá má určeného ...

(4)

Ak utrpí pracovný úraz podliehajúci registrácii pracovník skupiny vyslanej na práce mimo územia ...

(5)

Povinnosti vyplývajúce z tejto vyhlášky pri pracovnom úraze učňa plní organizácia, ktorá uskutočňuje ...

II. oddiel

Hlásenie prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení, zisťovanie a vyšetrovanie ich príčin
§ 9
(1)

Prevádzkovou nehodou (haváriou) sa rozumie udalosť, ktorou boli vážne ohrozené životy a zdravie ...

(2)

Poruchou technického zariadenia sa rozumie poškodenie technického zariadenia, ktoré spôsobilo zastavenie ...

(3)

Organizácie sú povinné ihneď telefonicky, telegraficky alebo iným vhodným spôsobom oznámiť ...

(4)

Príčiny prevádzkových nehôd (havárií) alebo porúch technických zariadení zisťujú organizácie ...

(5)

Hlásenie a vyšetrovanie prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení podliehajúcich ...

III. oddiel

Spoločné a záverečné ustanovenia
§ 10

Organizácie sú povinné uschovávať doklady uvedené v § 6 až 9 päť rokov nasledujúcich po roku, ...

§ 11

Za dodržiavanie ustanovení tejto vyhlášky zodpovedajú vedúci pracovníci organizácií na všetkých ...

§ 12
(1)

Ustanovenia tejto vyhlášky sa vzťahujú obdobne aj na samostatných prevádzateľov a jednotlivých ...

(2)

Ustanovenia § 9 a 10 sa nevzťahujú na prevádzkové nehody v zmysle osobitných predpisov v železničnej, ...

§ 13
(1)

Príslušným orgánom podľa tejto vyhlášky je orgán príslušný podľa miesta pracovného úrazu, ...

(2)

Ak dôjde k pracovnému úrazu mimo územia Československej socialistickej republiky (§ 8 ods. 4), ...

(3)

Tam, kde se v tejto vyhláške a jej prílohách používa označenie „ROH“, rozumie sa tým „Konfederácia ...

§ 14

Zrušuje sa vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 182/1969 ...

§ 15

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1.januárom 1976, vyhláška č. 483/1990 Zb. nadobúda účinnosť ...

Predseda Slovenského banského úradu:Ing. Baran CSc. v. r

Námestník riaditeľa Slovenského úradu bezpečnosti práce:

Ing. Macháč v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1

  Záznam o úraze16)

  Prevziať prílohu - Vzor 01 ...

  Príloha č. 2

  Pokyny pre vyplňovanie záznamu o úraze

  V záhlaví sa nevyplňuje štvorcový rámček a údaj „združenie (VHJ)“.

  Pokial je vnútorná organizačná jednotka1) zároveň evidujúcou a vykazujúcou jednotkou, uvedie ...

  V rubrike 9 sa v prípadoch, keď úraz bol spôsobený alebo ovplyvnený inou osobou, pokiaľ išlo ...

  Ak pôsobilo pri úraze viac zdrojov a príčin, uvedú sa v orámovanej časti v dolnom pravom rohu ...

  V rubrike 10 sa uvádza pri prijatých opatreniach termín ich splnenia a pracovník zodpovedný za ...

  Ak v zázname o úraze nie je dostatok miesta pre požadované údaje v príslušnej rubrike, uvedú ...

  Príloha č. 3

  Klasifikácia zdrojov a príčin úrazov.

  Správna a jednotne vykonávaná klasifikácia zdrojov a príčin úrazov je predpokladom takých pracovných ...

  A. Všeobecné zásady

  Za zdroj úrazu sa považuje predmet (stroj, dopravný prostriedok, materiál a pod.), látka (para, ...

  Vo väčšine prípadov nepôsobí zdroj úrazu samostatne, t. j. izolovane. Spravidla sa tu vyskytuje ...

  Pre účely štatistického spracovania je potrebné úrazové znaky (zdroje a príčiny) triediť. ...

  Schéma zdrojov úrazov obsahuje 11 základných skupín, označených pre účely evidencie rímskými ...

  Schéma príčin úrazov obsahuje 14 základných skupín.

  B. Klasifikačná schéma zdrojov úrazov

  I. Dopravné prostriedky

  I-00 Letecké motorové a bezmotorové dopravné prostriedky

  I-01 Vodné motorové a bezmotorové dopravné prostriedky

  I-02 Motorové cestné dopravné prostriedky

  I-03 Železničné dopravné prostriedky vrátane pouličných dráh, verejných lanoviek a neverejnej ...

  I-04 Cestné bezmotorové dopravné prostriedky (povozy s prívesným vozom, bicykle, ručné vozíky ...

  I-05 Vnútropodnikové motorové dopravné prostriedky (koľajové i bez koľají)

  I-06 Vnútropodnikové lanovky, reťazové dopravníky a naklonené (zvážacie) dráhy na koľaji

  I-07 Vnútropodnikové bezmotorové dopravné prostriedky (na koľaji i bez koľají)

  II. Zdvíhadlá a dopravníky, zdvíhacie a dopravné pomôcky

  II-08 Žeriavy a iné zdvíhadlá pre rôznosmernú dopravu (motorové i bezmotorové)

  II-09 Výťahy, elevátory, ťažné stroje a iné zdvíhadlá na zvislú dopravu

  II-10 Dopravníky (transportéry) vrátane vnútropodnikových visutých dráh

  II-11 Zdvíhacie a dopravné zariadenie – pomôcky

  III. Stroje – hnacie, pomocné, obrábacie a pracovné

  a) hnacie stroje – prevod hnacej sily

  III-12 Stabilné hnacie stroje, motory, generátory, agregáty a pod. a pohyblivé stroje použité ...

  III-13 Motory dopravných prostriedkov (okrem dopravy)

  III-14 Zariadenie na prevod hnacej sily

  b) obrábacie stroje na drevo (použité prípadne na iný materiál)

  III-15 Okružné, rámové a iné píly na drevo

  III-16 Sústruhy a vŕtačky na drevo

  III-17 Frézovacie, drážkovacie a žliabkovacie stroje na drevo

  III-18 Hobľovacie, brúsiace a leštiace stroje na drevo

  III-19 Združené a ostatné, prípadne špeciálne drevoobrábacie stroje (kolárske, debnárske a ...

  c) obrábacie a tvárniace stroje na kovy (použité prípadne aj na iný materiál)

  III-20 Lisy, kladivá, buchary a pod.

  III-21 Sústruhy kovov

  III-22 Vŕtačky na kov a stroje na rezanie závitov

  III-23 Píly, frézy, preťahovacie a hobľovacie stroje na kovy

  III-24 Brúsky, čističe a leštiče kovov

  III-25 Stroje na beztrieskové obrábanie kovov

  III-26 Zváracie a ostatné (príp. špeciálne kovoobrábacie stroje)

  d) bežné obrábacie, tvárniace a pracovné stroje na ostatný materiál (okrem špeciálnych a rozličných ...

  III-27 Lisy na iný materiál ako kov a drevo

  III-28 Raziace, vykrajovacie, vysekávacie a rezacie stroje (okrem píly)

  III-29 Píly, sústruhy, vŕtačky na rozličný materiál (okrem kovu a dreva)

  III-30 Stroje (frézovacie, hĺbiace, drážkovacie, hobľovacie, brúsiace a leštiace)

  III-31 Zdrobňovacie, drviace (mlyny), triediace stroje

  III-32 Pomocné stroje, čerpadlá, ventilátory, kompresory a rozličné pracovné stroje

  e) špeciálne stroje pre rozličné pracovné odbory

  III-33 Zvláštne stroje banské, dobývacie, zakladacie a úpravárske stroje na zemné prace

  III-34 Stavebné stroje a stroje na úpravu terénu, špeciálne železničné stroje

  III-35 Zvláštne hutnícke a zlievárenské stroje

  III-36 Zvláštne plynárenské stroje, stroje používané v chemickom a gumárenskom priemysle, zvláštne ...

  III-37 Zvláštne stroje na výrobu buničiny, lepenky a papiera, kartonážne stroje

  III-38 Zvláštne stroje na výrobu koží a kožušín, obuvnícke, kožušnícke, rukavičkárske ...

  III-39 Zvláštne textilné a odevné stroje (vrátane strojov používaných v práčovniach, čistiarňach, ...

  III-40 Zvláštne potravinárske stroje, stroje používané v tukovom a tabakovom priemysle

  III-41 Zvláštne poľnohospodárske stroje (vlečné a ostatné)

  III-42 Zvláštne stroje polygrafické, kancelárske, zdravotnícke, štatistické a iné neuvedené ...

  IV. Pracovné, prípadne cestné dopravné priestory ako zdroje pádov osôb

  IV-43 Cesty vrátane dopravných a pracovných priestorov koľajových dráh (pracovné, komunikačné ...

  IV-44 Vnútropodnikové pracoviská (komunikačné priestory) akejkoľvek úrovne – pády osôb na ...

  IV-45 Schody, rebríky, výstupy – pády osôb na nich a z nich

  IV-46 Ostatné zvýšené pracoviská – pády osôb z výšky

  IV-47 Priehlbiny, jamy, nezakryté otvory (pri pracovisku akejkoľvek úrovne) – pády osôb do hĺbky ...

  V. Materiál, bremená, predmety

  Va-48 Zemina, hornina, kameň, kusový a sypký materiál – pád materiálu

  Va-49 Ostatný materiál (okrem zn. 48), predmety, výrobky, zariadenia – pád predmetov

  Vb-50 Bremená (materiál, premiesťované alebo inak manipulované predmety) – úrazy bremenami

  Vb-51 Materiál, predmety – pôsobenie ostrými hranami, vyčnievajúcimi hrotmi a pod. pri rôznej ...

  Vc-52 Drobné úlomky z materiálu alebo nástrojov odletujúce pri ručnom spracovaní, resp. pri páde ...

  Vc-53 Drobné úlomky z materiálu alebo nástrojov odletujúce pri strojovom spracovaní- vniknutie ...

  VI. Náradie, nástroje, ručne ovládané strojčeky a prístroje

  VI-54 Pomocné ručné dobývacie náradie, náradie na zemné, stavebné a poľnohospodárske práce ...

  VI-55 Pomocné ručné bicie, uťahovacie, pridržiavacie, spájacie, zváracie, čistiace, mazacie ...

  VI-56 Pomocné strojové náradie (upínacie nástroje a zariadenia)

  VI-57 Meracie a rysovacie náradie (nástroje a prístroje), prenosné lampy

  VI-58 Ručné nástroje (rezacie, sekacie, krájacie, dlabacie, prebíjacie, rycie, uberacie, brúsiace ...

  VI-59 Strojové nástroje (na upnutie do strojov a prístrojov použité prípadne na ručné práce ...

  VI-60 Ručne ovládané stroje a prístroje ochranné prístroje

  VII. Priemyselné škodliviny, horúce látky a predmety, oheň a výbušniny

  VII-61 Jedovaté látky – tuhé, tekuté, jedovaté a nedýchateľné plyny

  VII-62 Žieravé a leptavé látky (aj ak sú súčasne horúce)

  VII-63 Tekuté a plynné horúce látky (pary)

  VII-64 Tuhé horúce látky, horúce predmety, zariadenia a pod.

  VII-65 Horľavé a zápalné látky, explozívne plyny, oheň

  VIII-66 Výbušniny (trhaviny, výbušniny, strelivo) a strelné zbrane

  VII-67 Škodlivé lúče (žiarenie)

  VIII. Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom

  VIII-68 Kotly, nádoby a vedenia (potrubie) pod tlakom

  IX. Elektrina

  IX-69 Elektrina vysokého napätia (nad 300 V proti zemi)

  IX-70 Elektrina stredného a nízkeho napätia (do 300 V proti zemi)

  X. Ľudia, zvieratá a prírodné živly

  X-71 Zvieratá

  X-72 Úmyselné i neúmyselné poškodenie, násilie, zranenie inou osobou, živelné pohromy a iné ...

  XI. Iné zdroje

  XI-73 Zábavné, športové, telocvičné náradie a zariadenie (vrátane mechanického), gymnastické, ...

  XI-74 Nehody pri liečebných zákrokoch a ich oneskorené komplikácie

  XI-75 Iné zdroje, ktoré nemožno zaradiť do predchádzajúcich skupín

  C. Klasifikačná schéma príčin úrazov

  1. Chybný alebo nepriaznivý stav zdroja úrazu (nie pracoviska)

  2. Chýbajúce alebo nedostatočné ochranné zariadenie a zabezpečenie

  3. Chýbajúce (nepridelené), nedostatočné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky ...

  4. Nepriaznivý stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, prípadne komunikácie (aj keď je pracovisko ...

  5. Nedostatky v osvetlení a viditeľnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a škodlivého ovzdušia ...

  6. Nesprávna organizácie práce

  7. Neoboznámenosť s podmienkami bezpečnej práce a nedostatok potrebnej kvalifikácie (teoretických ...

  8. Používanie nebezpečných postupov alebo spôsobov práce vrátane konania bez oprávnenia, proti ...

  9. Odstránenie alebo nepoužívanie predpísaných bezpečnostných zariadení a ochranných opatrení ...

  10. Nepoužívanie (nesprávne používanie) predpísaných a pridelených osobných ochranných pomôcok ...

  11. Ohrozenie inými osobami (odvedenie pozornosti pri práci, žarty, hádky a iné nesprávne a nebezpečné ...

  12. Nedostatky osobných predpokladov na riadny pracovný výkon (chýbajúce telesné predpoklady, ...

  13. Ohrozenie zvieratami a prírodnými živlami

  14. Nezistené príčiny

Poznámky

 • 1)  § 41 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
 • 2)  § 42 nariadenia vlády ČSSR č. 54/1975 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
 • 3)  Úpravu a obsah evidenčných dokladov o pracovných úrazoch, ich evidencii a pod., ako aj ďalšie ...
 • 4)  Vyhláška č. 43/1972 Zb., ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov.
 • 5)  Vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce.
 • 6)  Smernice Ústrednej rady odborov č. 124/1973 Zb. časť III bod 3 o postavení a úlohách orgánov ...
 • 7)  Zákon č. 40/1974 Zb. o Zbore národnej bezpečnosti.
 • 8)  Smernice ÚRO č. 124/1973 Zb.
 • 9)  Uznesenie Ústredného výboru Zväzu družstevných roľníkov SSR č. 1575/1974 zo 4. 9. 1974.
 • 10)  Uznesenie predstavenstva Slovenského zväzu výrobných družstiev č. 339 z 29. 10. 1974 (Vest. SZVD ...
 • 11)  Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov ...
 • 12)  Povinnosti organizácie uložené § 10 zákona č. 33/1965 Zb. o regresných náhradách a § 13 vyhlášky ...
 • 13)  § 6 ods. 1, § 17 ods. 2 písm. a) a b), § 20 ods. 2 a § 29 zákona č. 60/1961 Zb. o úlohách národných ...
 • 14)  Ide najmä o osoby, ktorým bola povolená samostatná zárobková činnosť, a samostatne hospodáriacich ...
 • 15)  § 16 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 52/1964 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o dráhach, v znení vyhlášky ...
 • 16)  Tlačivo ŠEVT - 04 164 0.
 • 1)  Napr. § 10 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore