Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 11/2011 účinný od 15.01.2011

Platnosť od: 14.01.2011
Účinnosť od: 15.01.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 11/2011 účinný od 15.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Vyhláška 11/2011 s účinnosťou od 15.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok

Národná banka Slovenska podľa § 17b ods. 5, § 17e ods. 5 a § 17f ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Čl. I

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok sa mení a dopĺňa takto:

1.
V § 2 odsek 2 znie:

„(2)
Eurobankovky a euromince sa balia podľa § 17f zákona podľa ich počtu a jednotlivých nominálnych hodnôt takto:
a)
eurobankovky tej istej nominálnej hodnoty sa vkladajú uhladené po 100 kusoch do balíčkov, ktoré sa opáskujú páskou; desať plných balíčkov eurobankoviek tej istej nominálnej hodnoty tvorí zväzok eurobankoviek,

b)
euromince tej istej nominálnej hodnoty sa vkladajú do vreciek alebo šúľkov a vrecká alebo šúľky s euromincami sa ďalej balia do mincových vreciek v množstvách balenia podľa prílohy č. 1, prípadne do mincových vreciek len ako voľne sypané v množstvách určených pre množstvo euromincí v mincovom vrecku alebo v množstvách podľa dohody osôb uvedených v § 17f ods. 1 zákona.“.

2.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6)
Pri vyhotovení potvrdenia o odobratí iných bankoviek a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada, sa postupuje podľa odsekov 1 až 4.“.

3.
V § 4 odsek 1 znie:

„(1)
Za znehodnotené a inak poškodené eurobankovky, ak sú celé, prípadne ak im chýba len nepatrná časť, poskytujú náhrady Národná banka Slovenska a banky podľa § 17b ods. 3 zákona, a to podľa pravidiel platných v eurozóne.6) Nepatrnou časťou sa rozumie časť, ktorá zmenší dĺžku alebo šírku eurobankovky o maximálne 10 mm, pričom rozdiel sa meria vždy voči ustanovenej dĺžke alebo šírke eurobankovky.“.

4.
V § 4 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 1 neustanovuje inak“.
5.
§ 5 až 9 sa vypúšťajú vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 7 až 10.
6.
V § 11 písm. c) tretí bod znie:

„3.
zodpovedajú požiadavkám platným v eurozóne.13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13)
Napríklad rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti a upotrebiteľnosti eurobankoviek a ich opätovnom vrátení do obehu (ECB/2010/14 ) (Ú. v. EÚ L 267, 9. 10. 2010), nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1210/2010 z 15. decembra 2010 o overovaní pravosti euromincí a manipulácii s euromincami nevhodnými do obehu (Ú. v. EÚ L 339, 22. 12. 2010).“.

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2011.

Jozef Makúch v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore