Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 11/2011 účinný od 15.01.2011

Platnosť od: 14.01.2011
Účinnosť od: 15.01.2011
Autor: Národná banka Slovenska
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo, Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom obehu a o zmene niektorých vyhlášok 11/2011 účinný od 15.01.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Vyhláška 11/2011 s účinnosťou od 15.01.2011
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

Národnej banky Slovenska

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach ...

Národná banka Slovenska podľa § 17b ods. 5, § 17e ods. 5 a § 17f ods. 10 zákona Národnej rady ...

Čl. I

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 607/2008 Z. z. o niektorých podrobnostiach o hotovostnom peňažnom ...

1.

V § 2 odsek 2 znie:

„(2) Eurobankovky a euromince sa balia podľa § 17f zákona podľa ich počtu a jednotlivých nominálnych ...

2.

§ 3 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri vyhotovení potvrdenia o odobratí iných bankoviek a mincí, za ktoré sa neposkytuje náhrada, ...

3.

V § 4 odsek 1 znie:

„(1) Za znehodnotené a inak poškodené eurobankovky, ak sú celé, prípadne ak im chýba len nepatrná ...

4.

V § 4 ods. 2 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak odsek 1 neustanovuje inak“.

5.

§ 5 až 9 sa vypúšťajú vrátane nadpisu a poznámok pod čiarou k odkazom 7 až 10.

6.

V § 11 písm. c) tretí bod znie:

„3.
zodpovedajú požiadavkám platným v eurozóne.13)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 13 znie:

„13) Napríklad rozhodnutie Európskej centrálnej banky zo 16. septembra 2010 o kontrole pravosti ...

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2011.

Jozef Makúch v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore